Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

NN 131/2009 (31.10.2009.), Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

MINISTARSTVO TURIZMA

3220

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.) ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O JAVNOJ TURISTIČKOJ INFRASTRUKTURI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje što se smatra javnom turističkom infrastrukturom, te pod kojim uvjetima turistička zajednica može preuzeti upravljanje javnom turističkom infrastrukturom ustupljenom od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Javnom turističkom infrastrukturom, u smislu ovog Pravilnika, smatra se javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude (u daljnjem tekstu: Infrastruktura), kao što je:

– garaže i parkirališta s organiziranom naplatom;

– kongresni centri;

– dvorane (športske, koncertne, kino);

– klizališta;

– ski podrška (ski-lift, žičara, vučnice, topovi);

– igrališta (tenisko, nogometno, košarkaško, mini-golf, dječje);

– zabavni parkovi;

– kupališta (unutarnji i vanjski bazeni) i prirodna kupališta (plaže uz obalu mora, jezera, rijeka);

– kupališna podrška;

– šetnice uz rijeke ili jezera, kroz šumu; šetnice uz more;

– biciklističke, jahačke, planinarske, vinske, maslinarske i sl. staze;

– izletišta;

– športsko-rekreacijski centri.

Članak 3.

Infrastrukturu iz članka 2. ovoga Pravilnika, koja predstavlja javno dobro, ustupljenu od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave turistička zajednica može preuzeti pod uvjetom da se radi o preuzimanju na upravljanje iste bez naknade.

Članak 4.

Infrastrukturu iz članka 2. ovoga Pravilnika, koja je u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, turistička zajednica može preuzeti na upravljanje pod uvjetima određenim međusobnim ugovorom, a sukladno odredbama propisa koji regulira obvezne odnose.

Članak 5.

Na prijedlog jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i turističke zajednice ministarstvo nadležno za poslove turizma može dati suglasnost za upravljanje infrastrukturom koja nije obuhvaćena odredbama ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/27

Urbroj: 529-05-09-01

Zagreb, 29. listopada 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.