Statut Turističke zajednice Grada Zagreba

NN 132/2009 (4.11.2009.), Statut Turističke zajednice Grada Zagreba

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

3241

Na temelju članaka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08.), u daljnjem tekstu: Zakon, Skupština turističke zajednice grada Zagreba uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj 29. 10. 2009. godine donijela je ovaj

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Zajednica) je na temelju Zakona obvezno osnovana turistička zajednica koja djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 2.

Zajednica je osnovana radi promicanja i unapređenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području Grada Zagreba.

Članak 3.

Zajednica je pravni sljednik Turističke zajednice grada Zagreba, koja je upisana u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma dana 14. studenoga 1994. godine pod upisnim brojem 60, klasa: 334-03/94-03/85, urudžbeni broj: 529-02/94-0002.

Članak 4.

Naziv Zajednice jest Turistička zajednica grada Zagreba, Zagreb. Skraćeni naziv Zajednice jest TZGZ Zagreb. Sjedište Zajednice je Zagreb, Kaptol 5.

Članak 5.

Zajednica ima svoj pečat okruglog oblika širine, s nazivom i sjedištem: Turistička zajednica grada Zagreba Zagreb, promjera 28 mm.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika veličine 70 x 30 mm, s tekstom:

Turistička zajednica Grada Zagreba, Kaptol 5 te prostorom za upisivanje evidencijskoga broja i datuma primitka podneska.

Svaki pečat i žig ima redni broj.

O broju pečata i žigova, načinu njihova korištenja i osobama ovlaštenim za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednica ima svoj znak. Odluku o obliku, sadržaju i korištenju znaka donosi Turističko vijeće.

Članak 7.

Zajednicom upravljaju njezini članovi razmjerno njihovom udjelu u prihodu Zajednice i njihovu značaju za ukupan razvoj turizma.

Članak 8.

Stručni i administrativni poslovi vezani uza zadaće Zajednice obavljaju se u Turističkom uredu (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 9.

Zajednica može za pojedino naselje na području Grada radi racionalnosti osnivati turistička društva. Turističko društvo osniva se odlukom Skupštine kao podružnica Zajednice, radi obavljanja dijela poslova usmjerenih na ostvarivanje zadaća Zajednice u naselju u kojem se turističko društvo osniva. Odlukom o osnivanju turističkog društva, Skupština utvrđuje poslove iz područja rada Zajednice koje će obavljati Turističko društvo, kao i ostala prava i obaveze Turističkog društva sukladno Zakonu.

Članak 10.

Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim statutom.

Članak 11.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti. Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti.

Iznimno, sukladno Zakonu Zajednica može:

– upravljati javnom turističkom infrastrukturom koju joj dade na upravljanje Grad Zagreb,

– organizirati manifestacije i priredbe,

– objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,

– prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitoga promotivnog materijala,

– obavljati i druge poslove i zadaće od javnog interesa u svrhu razvoja turizma i Grada, a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom i drugim propisima.

Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkoga društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 12.

Zajednica je osnovana za područje Grada Zagreba kao glavnoga grada Republike Hrvatske, radi ostvarenja i promicanja turističkih znamenitosti i identiteta, podizanja kvalitete turističke ponude, promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu Grada.

Zadaće Zajednice jesu:

– promovirati grad Zagreb kao turističku destinaciju samostalno i putem udruženog oglašavanja,

– promovirati turističku ponudu Zagreba u inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

– upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Grada,

– sudjelovati u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Grada,

– sudjelovati u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnoga i privatnog sektora,

– poticati optimalizaciju i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi te koristi za okoliš,

– izrađivati strateške i razvojne planove turizma na nivou Grada te sudjelovati u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskoga turizma,

– poticati i sudjelovati u uređenju Zagreba s ciljem unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

– redovito, a najmanje svaka 4 (četiri) mjeseca, prikupljati i ažurirati podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, poštanskih ureda, trgovina i sl. te drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

– izdavati turističke promotivne materijale,

– obavljati informativne poslove u svezi s turističkom ponudom,

– poticati i organizirati kulturne, zabavne, umjetničke, sportske i druge manifestacije koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

– koordinirati djelovanje svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

– poticati, organizirati i provoditi akcije u svrhu očuvanja turističkoga prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša te prirodne i kulturne baštine,

– poticati, unapređivati i promicati specifične prirodne i društvene vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvarati uvjete za njihovo gospodarsko korištenje,

– voditi jedinstveni popis turista za područje Grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

– dnevno prikupljati, tjedno i mjesečno obrađivati podatke o turističkom prometu na području Grada,

– provjeravati i prikupljati podatke o prijavi i odjavi boravka turista, u svrhu suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe te prijavom i odjavom turista,

– poticati i sudjelovati u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora radi razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika poradi podizanja kvalitete usluga,

– organizirati, provoditi i nadzirati sve radnje promocije turističkog proizvoda Grada, sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,

– ustrojavati jedinstveni turistički informacijski sustav, sustav prijave i odjave turista te statističke obrade,

– obavljati i druge poslove propisane Zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom.

Zajednica surađuje s turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti članom međunarodnih turističkih organizacija, na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

III. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA ZAJEDNICE

Članak 13.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

Osim članova iz stavka 1. ovoga članka, Zajednica može imati i dragovoljne članove.

1) Obvezatni članovi

Članak 14.

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području Grada Zagreba imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) te koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga, ili obavljaju djelatnosti neposredno povezane s turizmom.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište na području Grada Zagreba.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom početka obavljanja djelatnosti na području Zajednice.

Članak 15.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga, ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti, kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

2) Počasni članovi

Članak 16.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnoga člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice te na skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

3) Dragovoljni članovi

Članak 17.

Kao dragovoljni članovi, u Zajednicu se mogu učlaniti na njihov zahtjev pravne i fizičke osobe koje nisu članovi Zajednice sukladno članku 14. ovog Statuta.

O zahtjevu pravne i fizičke osobe za dragovoljno članstvo u Zajednici odlučuje Skupština.

Pravna i fizička osoba stječe odlukom utvrđena prava i obveze dragovoljnog člana Zajednice od dana donošenja odluke Skupštine.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem te neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.

4) Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 18.

Članovi zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti:

– birati i biti birani u tijela Zajednice,

– upravljati poslovima Zajednice i sudjelovati u radu Zajednice,

– davati inicijative koje imaju za svrhu jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

– davati prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

– predlagati razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova te davati prijedloge za njihovo rješavanje,

– usmjeravati i usklađivati svoje međusobne odnose i zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

– predlagati sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u svrhu očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području Zajednice,

– predlagati pomaganje razvoja turizma u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

– razmjenjivati u Zajednici informacije, obavljati konzultacije i organizirati sastanke,

– preko Zajednice ostvarivati suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma, i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,

– davati inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,

– koristiti se stručnom pomoći Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

– biti obaviješteni o radu Zajednice i njezinih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,

– sudjelovati u radu Zajednice i u manifestacijama koje ona organizira,

– provoditi odluke i zaključke što ih donesu tijela Zajednice,

– zastupati dogovorene stavove Zajednice u Hrvatskoj turističkoj zajednici,

– razvijati međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

– davati podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

– pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 19.

Tijela Zajednice jesu:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Nadzorni odbor

4. predsjednik Zajednice.

1. Skupština Zajednice

Članak 20.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici. Skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih po skupinama. Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 50.

Broj predstavnika svake skupine u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela skupine u prihodu Zajednice na način da svaku skupinu predstavljaju članovi s najvišim udjelom prihoda unutar skupine.

Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.

Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Jedan član, odnosno skupina članova jedne djelatnosti mogu imati u Skupštini maksimalno 40% predstavnika.

Skupine djelatnosti:

1. Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

2. Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

3. Hoteli i restorani

4. Prijevoz, skladištenje i veze

5. Financijsko poslovanje

6. Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

7. Prerađivačka industrija

8. Ostale djelatnosti

Ako tijekom mandata dođe do promjena udjela članica u prihodu Zajednice za više od 10%, broj predstavnika skupina u Skupštini iznova će se utvrditi.

Promjenu iz prethodnog stavka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjega financijskog izvješća.

Članak 21.

Skupština Zajednice:

– donosi Statut Zajednice,

– odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, koje bira na temelju Zakona,

– donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice,

– donosi godišnje financijsko izvješće Zajednice,

– imenuje i razrješava dragovoljne članove Zajednice,

– imenuje i razrješava počasne članove Zajednice,

– donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

– utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,

– imenuje predstavnike Zajednice u tijela drugih turističkih zajednica,

– donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

– donosi odluku o izvješćima koje podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor,

– razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

– donosi odluku o osnivanju i ustroju podružnice Zajednice,

– donosi odluke i rješava druga pitanja i obavlja druge poslove kada je to predviđeno drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 22.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

– prestankom rada člana Zajednice čiji je predstavnik,

– na osobni zahtjev.

U slučaju prestanka mandata člana Skupštine prije isteka vremena na koje je izabran, novi član se bira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 23.

Izbore za članove nove Skupštine temeljem godišnjega financijskog izvješća raspisuje Turističko vijeće i donosi odluku o broju predstavnika pojedine skupine iz članka 20. ovog Statuta.

Članak 24.

Skupština Zajednice odlučuje na redovitim i izvanrednim sjednicama.

Redovita sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica održava se po potrebi i saziva se u slučaju:

– izbora novih članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora,

– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 10 članova Skupštine i direktora Turističkog ureda.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red izvanredne sjednice Skupštine.

Članak 25.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnoga broja članova Skupštine Zajednice.

Predstavnici članova ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, osim ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana uz održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

2. Turističko vijeće

Članak 26.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice i obavlja poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 27.

Turističko vijeće Zajednice:

– provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

– predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan te godišnje financijsko izvješće,

– najmanje jednom godišnje Skupštini podnosi izvješće o svom radu,

– upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,

– imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda, na temelju javnog natječaja.

– donosi opće akte za Turistički ured,

– priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština,

– utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice te za raspolaganje financijskim sredstvima,

– daje ovlaštenje za zastupanje Turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

– donosi poslovnik o radu Turističkog vijeća,

– zahtijeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovu radu i radu Turističkog ureda te donosi odluku o njegovom prihvaćanju ili neprihvaćanju,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Članak 28.

Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova.

Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o tome da u sastavu vijeća budu zastupljene djelatnosti u turizmu.

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 29.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– ako ga razriješi Skupština Zajednice,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu i ovom Statutu te ako ne provodi odluke Skupštine i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća koji je opozvan Skupština bira novog člana na vrijeme do isteka mandata opozvanog člana.

Članak 30.

Turističko vijeće radi na sjednicama koje se održavaju najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednicama Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika, sjednicom Turističkog vijeća predsjeda zamjenik predsjednika kojeg određuje predsjednik i koji za svoj rad odgovara predsjedniku.

Članak 31.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 32.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odrediti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana uz održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

3. Nadzorni odbor

Članak 33.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana:

– 2 (dva) člana koje bira Skupština iz redova svih članova Zajednice,

– 1 (jedan) član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom Skupštine i Turističkog vijeća Zajednice.

Članak 34.

Nadzorni odbor nadzire:

– vođenje poslova Zajednice,

– materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,

– izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pisano izvješće Skupštini i Turističkom vijeću Zajednice, a izvješće se dostavlja i Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

U Izvješću iz prethodnog stavka Nadzorni odbor mora posebno navesti: djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, izvršavaju li se i provode program rada i financijski plan i u kojoj mjeri te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Članak 35.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i vodi predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti njegov zamjenik.

Nadzorni odbor može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje većina članova.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnoga broja članova.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svojem radu.

Članak 36.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– razrješenjem od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno delegiralo,

– na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može biti razriješen ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Zakonom i Statutom Zajednice.

Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata na koji je izabran prethodnik kojemu je prestao mandat.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 37.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Zagreba.

Gradonačelniku grada Zagreba prestaje dužnost predsjednika Zajednice njegovim razrješenjem s mjesta gradonačelnika Grada Zagreba, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u slučaju razrješenja predsjednika, njegovu dužnost obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine i Turističkog vijeća.

Članak 38.

Predsjednik Zajednice:

– predstavlja Zajednicu,

– saziva i predsjeda sjednicama Skupštine,

– saziva i predsjeda sjednicama Turističkog vijeća,

– organizira i koordinira aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Programom rada,

– brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

– pokreće suradnju Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

– brine o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

– potpisuje odluke i druge akte koje donose Skupština i Turističko vijeće,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama Skupštine.

Članak 39.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, Skupštinom Zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik i koji za svoj rad odgovara predsjedniku.

5. Radna tijela

Članak 40.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnivati stalne ili povremene radne ili savjetodavne radne skupine poradi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga rada Zajednice.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju radnih skupina iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada kao i druga prava i obveze osnovanih radnih skupina.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 41.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice.

Direktor Turističkog ureda zastupa Zajednicu.

Ukoliko se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 42.

Radi obavljanja stručnih turističkih administrativnih poslova Zajednice osniva se ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 43.

Odluku o osnivanju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug rada, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti stručnoga, kvalitetnog, pravovremenog i odgovornog izvršavanja zadaća Zajednice.

Članak 44.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

– daje tijelima Zajednice, kao i drugim zainteresiranima, stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– organizira rad turističko-informativnih centara,

– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 45.

Na radne odnose zaposlenih u Turističkom uredu primjenjuju se opći propisi o radu, osim ako nije drugačije propisano Zakonom.

Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 46.

Turistički ured Zajednice ima direktora.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 47.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja direktora Turističkog ureda Zajednicu zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 48.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, koja traje više od 10 radnih dana (osim korištenja godišnjeg odmora), zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće.

Članak 49.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda te je, u granicama utvrđenih ovlasti, odgovoran za poslovanje Zajednice.

Direktor je za svoj rad odgovoran Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor ne može biti član tijela Zajednice.

Direktor Turističkog ureda:

– provodi odluke Turističkog vijeća,

– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

– zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i osobama s javnim ovlastima,

– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni, u skladu s odlukama i zaključcima tijela te Programom rada i financijskim planom,

– odlučuje o svim pitanjima glede radnih odnosa zaposlenika Turističkog ureda,

– upozorava tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe te o korištenju sredstava reprezentacije,

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju poslova Turističkog ureda, kao i mjera za unapređenje organizacije rada u Turističkom uredu,

– odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je to potrebno i svrsishodno, a u svrhu izvršenja zadataka Zajednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

– zajedno s predsjednikom Zajednice priprema sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

– najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o svojem radu i radu Turističkog ureda,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 50.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog izvršavanja njegove dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitoga, nesavjesnog ili nepravilnog rada, ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svojem radu i radu Turističkog ureda,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora i radu Turističkog ureda.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda mogu podnijeti predsjednik, Skupština Zajednice, Turističko vijeće ili Nadzorni odbor, a obvezno ga podnose u slučajevima iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka.

Prije donošenja odluke o razrješenju temeljem točaka 2.,3., 4., 5. i 6. stavka 1. ovog članka direktoru se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće.

U slučaju razrješenja direktora, do izbora novog direktora Turističkog ureda Zajednicu zastupa predsjednik.

VII. TURISTIČKO-INFORMATIVNI POSLOVI

Članak 51.

Poslove prikupljanja, obrade i priopćavanja informacija u radu Zajednice obavlja Turistički ured putem turističkih informativnih centara.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje, obradu i priopćavanje informacija u svrhu poticanja turizma na području Zajednice,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu, značajnih za turizam Zajednice,

– informiranje turista o znamenitostima, spomenicima kulture i dr.,

– pružanje informacija o privlačnostima Grada kao turističke destinacije,

– promoviranje turističkih proizvoda s područja Zajednice,

– pružanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– surađivanje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– druge poslove utvrđene Zakonom i aktima Skupštine Zajednice ili Turističkog vijeća.

Informativni centar može djelovati na više lokacija, o čemu oduku donosi Turističko vijeće.

Turistički ured, za izvršavanje zadataka iz stavka 1. ovog članka, može izdavati biltene ili druge periodične publikacije.

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 52.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Direktor Turističkog ureda je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti.

IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 53.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 54.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 55.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Program rada i financijski plan Zajednice za sljedeću godinu Skupština mora donijeti do konca prosinca tekuće godine.

Članak 56.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine za sljedeću poslovnu godinu.

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za sljedeću poslovnu godinu Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 57.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obvezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice 8 (osam) dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

Članak 58.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i nadopunjavati svoj Program rada i financijski plan.

Zajednica je dužna donijeti izmjene i nadopune Programa rada i financijskog plana ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od Programa rada i financijskog plana u opsegu većem od 5%.

Izmjene iz stavka 1. ovog članka obavljaju se na način i po postupku kojim su doneseni Program rada i financijski plan.

Članak 59.

Za izvršenje programa rada i godišnjega financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana jest direktor Turističkog ureda.

Članak 60.

Turističko vijeće dužno je Skupštini i Nadzornom odboru Zajednice podnijeti Prijedlog godišnjega financijskog izvješća do kraja veljače.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Godišnje financijsko izvješće obvezatno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 61.

Prijedlog godišnjega financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Zajednice 8 (osam) dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 62.

Zajednica ostvaruje prihode:

1. od boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,

2. od članarina, u skladu s posebnim zakonom,

3. od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavak treći Zakona,

Osim prihoda iz stavka 1. ovog članka Zajednica može ostvarivati i prihode:

– iz proračuna Grada, regionalne samouprave i državnog proračuna,

– od imovine u vlasništvu,

– od dragovoljnih priloga i darova i dr.

Zajednica se, na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, može financijski zaduživati u svrhu realizacije programa rada i financijskog plana, s time da ukupna vrijednost zaduženja na smije prelaziti 50% prihoda predviđenih financijskim planom.

Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi te zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Članak 63.

Obvezatni članovi plaćaju članarinu Zajednici, u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu u visini koju odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 64.

U financijskom planu Zajednice, dio prihoda može se izdvojiti kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva), koja se koriste tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskoga plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 65.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiroračunu.

Članak 66.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 67.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednoga i savjesnoga gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina, Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 68.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem turističko-informativnih centara, putem elektronskih medija Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 69.

Predsjednik Zajednice odlučuje redovitom, potpunom, po sadržaju i obliku pristupačnom informiranju javnosti o radu Zajednice.

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 70.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje su isprave i podaci poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici, koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLŠA

Članak 71.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša, sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 72.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.

Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 73.

Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na prijedlog Turističkog vijeća Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici natpolovičnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na vlastitu inicijativu, kao i na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 74.

Turistički ured ima akte:

– o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– o radnim odnosima,

– o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostalih primanja,

– druge akte koji se moraju donijeti temeljem zakona drugih propisa i odluka tijela Zajednice.

Članak 75.

Izmjene i nadopune Statuta donose se u postupku i načinom određenim za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjenu i nadopunu Statuta može podnijeti Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili najmanje deset članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog za izmjene i nadopune Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od 8 (osam) dana od dana primitka.

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga, pribavlja se prethodna suglasnost Ministarstva i potom Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i nadopuna Statuta i upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 76.

Statut Zajednice objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Akti Zajednice objavljuju putem elektroničkih medija i podjelom zaposlenicima Turističkog ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom objavljivanja.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

Zajednica je obvezna u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja na snagu Zakona uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama Zakona.

Članak 78.

Do usklađenja općih akata primjenjuju se postojeći akti Zajednice.

Do konstituiranja novih tijela Zajednice u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice nastavljaju s radom.

Članak 79.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice grada Zagreba od 30. lipnja 1994. godine.

Članak 80.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zagreb, 29. listopada 2009.

Predsjednik
Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.