Uredbu o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

NN 134/2009 (9.11.2009.), Uredbu o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

134 09.11.2009 Uredbu o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3256

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), a u vezi s člancima 3. i 4. Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, broj 105/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 2009. godine, donijela

UREDBU

O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 1.

Ovom se Uredbom osniva Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (u daljnjem tekstu: Predsjednik), te se uređuje djelokrug i druga pitanja od važnosti za rad Ureda.

Članak 2.

Naziv Ureda je Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (u daljnjem tekstu: Ured).

Sjedište Ureda je u Zagrebu.

Članak 3.

Ured kao stručna služba, obavlja službeničke, administrativne i ostale poslove isključivo za potrebe Predsjednika.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju dva državna službenika.

Članak 4.

Državni službenici iz članka 3. ove Uredbe preuzimaju se, uz suglasnost Predsjednika, iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, tijela državne uprave, stručne službe Hrvatskog sabora, stručne službe i ureda Vlade Republike Hrvatske ili drugih tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe.

Iznimno, državni službenici iz članka 3. ove Uredbe mogu se primiti u državnu službu i putem javnog natječaja u skladu s propisima o državnim službenicima.

Na državne službenike iz članka 3. ove Uredbe primjenjuje se Zakon o državnim službenicima.

Članak 5.

Radom Ureda upravlja Predsjednik koji u odnosu na državne službenike u Uredu ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 6.

Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske obavlja za potrebe Ureda normativne, financijske, računovodstvene, kadrovske i druge opće poslove.

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske dužan je sve troškove koji proizlaze iz obavljanja poslova Ureda financijski i knjigovodstveno odvojeno pratiti te Uredu, temeljem zakonskih propisa, periodično podnositi izvješća.

Članak 8.

Nazivi radnih mjesta državnih službenika iz članka 3. ove Uredbe, stručni i drugi uvjeti, za raspored na radna mjesta, opis poslova koji se obavljaju na tim radnim mjestima, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka Predsjednik će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom isteka mandata Predsjednika Republike Hrvatske.

Klasa: 020-01/09-01/01

Urbroj: 5030109-09-1

Zagreb, 30. listopada 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.