Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

NN 135/2009 (11.11.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3275

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 2., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8. članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05 i 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA
UKRASNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (»Narodne novine« broj 129/07) u članku 20. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka trgovinom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na malo može se baviti pravna ili fizička osoba koja nema zaposlenog djelatnika sa završenim IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke ako prodaje poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja koji nije namijenjen za daljnju reprodukciju već za krajnjeg potrošača.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/268

Urbroj: 525-02-1-0005/09-1

Zagreb, 29. listopada 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r