Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

NN 135/2009 (11.11.2009.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

135 11.11.2009 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3276

Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 6. stavaka 2. i 3. Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04, 140/05, 143/05, 83/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBILJEŽAVANJU BRAŠNA EVIDENCIJSKIM MARKICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (»Narodne novine« br. 90/04 i 124/04) u članku 1. dosadašnji stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Evidencijskim markicama ne moraju se obilježavati pakovine pojedinačne mase do jednog kilograma – brašna, namjenskih smjesa (gotove smjese), te koncentrata.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-02/09-01/279
Urbroj: 525-02-3-0027/09-1
Zagreb, 2. studenoga 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.