Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Obrascu R-Sm

NN 135/2009 (11.11.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Obrascu R-Sm

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

3287

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine« broj 177/04), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na sjednici održanoj 26. listopada 2009. donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU R-Sm

Članak 1.

U Pravilniku o Obrascu R-Sm (»Narodne novine«, broj 38/05, 42/05 – ispravak, 64/05 – ispravak, 73/05 – ispravak, 116/06, 135/06 i 126/07 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) Obrazac R-Sm, iz članka 2., mijenja se, tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. brojevi i riječi:

»II.1. MB obveznika

II.2. MBG obveznika

II.3. Naziv/prezime i ime obveznika

II.4. Adresa obveznika

II.5. Vrsta obveznika.«

zamjenjuju se brojevima i riječima:

»II.1. Identifikacijski broj obveznika

II.2. Naziv/prezime i ime obveznika

II.3. Adresa obveznika

II.4. Vrsta obveznika.«.

Članak 3.

(1) U članku 4. stavku 1. riječi:

»MB ili MBG obveznika podnošenja podataka i identifikator obrasca« zamjenjuju se riječima »identifikacijski broj obveznika, identifikator obrasca, godina za koju se obrazac podnosi«.

(2) U stavku 2. riječi: »MBG osiguranika« zamjenjuju se riječima: »Identifikacijski broj osiguranika«.

Članak 4.

(1) U članku 5. riječi:

»I.1. Identifikator obrasca

Za obveznika podnošenja podataka – pravnu osobu, upisuje se broj od četiri znamenke: prva označava posljednju znamenku godine za koju se podnosi Obrazac R-Sm, a ostale tri su redni broj Obrasca R-Sm za navedenu godinu, prema evidenciji obveznika o podnijetim obrascima, počevši od broja jedan (001).

Za obveznika podnošenja podataka – fizičku osobu (upisan podatak pod II.2. MBG obveznika), upisuje se, s lijeva na desno, broj od tri znamenke sljedeće strukture: prva označava posljednju znamenku godine za koju se podnosi Obrazac R-Sm, a ostale su dvije redni broj Obrasca R-Sm za navedenu godinu, prema evidenciji obveznika o podnijetim obrascima, počevši od broja jedan (01).

Identifikator obrasca se ne smije ponavljati. Izuzetak je ispravak Obrasca R-Sm (dalje: korektivni obrazac) kada se upisuje identifikator istovjetan Obrascu R-Sm s kojeg se ispravljaju podaci (dalje: izvorni obrazac).«

zamjenjuju se riječima:

»I.1. Identifikator obrasca

Za obveznika podnošenja podataka – pravnu i fizičku osobu, upisuje se broj od četiri znamenke koji predstavlja redni broj Obrasca R-Sm unutar jedne godine, prema evidenciji obveznika o podnijetim obrascima, počevši od broja jedan (0001) do broja devet tisućaosamstodevedesetdevet (9899).

Identifikator obrasca ne smije se ponavljati unutar jedne godine. Izuzetak je ispravak Obrasca R-Sm (dalje: korektivni obrazac) kada se upisuje identifikator istovjetan Obrascu R-Sm s kojeg se ispravljaju podaci (dalje: izvorni obrazac).«.

(2) U članku 5. riječi:

»I.3. Vrsta obračuna/ispravka

Upisuje se šifra vrste obračuna/ispravka prema Šifrarniku za popunjavanje Obrasca R-Sm (dalje: Šifrarnik) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1.):

– šifra 00 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 21 ne isplati plaću do kraja mjeseca za prethodni mjesec, a doprinose obračunava na stvarnu osnovicu. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 01 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 08, 12, 13, 21 isplati plaću, naknadu plaće iz radnog odnosa, poduzetničku plaću ili obračuna doprinose prema propisanoj osnovici za volontere i stalne sezonske radnike kada je obračun vezan za mjesec. Ova vrsta obračuna koristi se i za preuzete podatke iz rješenja Porezne uprave za samostalne obveznike plaćanja doprinosa pod II.5. = 30. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 81.

– šifra 03 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 08, 12, 13, 17, 20, 21 isplati plaću, potporu, nagradu, naknadu plaće iz radnog odnosa ili drugi dohodak kada je obračun vezan za godinu. Ova vrsta obračuna koristi se i za preuzete podatke iz godišnjeg rješenja Porezne uprave za samostalne obveznike plaćanja doprinosa pod II.5. = 31. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 72, 81.

– šifra 05 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 17, 20, 21, 40 podnosi Obrazac R-Sm za novoutvrđene obveze u postupku nadzora. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

– šifra 06 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 08, 12, 13, 17 isplati plaću, potporu, nagradu, naknadu plaće iz radnog odnosa ili drugi dohodak po sudskim presudama i vansudskim nagodbama. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 17, 18, 19, 21, 81.

– šifra 08 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 17, 20, 21, 30, 31, 40 obračuna kamatu na neuplaćeni doprinos za II. stup u propisanom roku. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 30, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 80, 81.

– šifre 10 i 11 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 40 (ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima) obračuna doprinos za učenike i studente za primitke za rad putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata te doprinose za ostale osobe osigurane u određenim okolnostima. Za navedenu vrstu obračuna koristi se šifra osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 20.

– šifra 12 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 07 (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) obračuna naknadu plaće za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI Domovinskog rata. Za navedenu vrstu obračuna koristi se šifra osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 80.

– šifra 20 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 03, 04, 05, 06 (isplatitelj odnosno obračunavatelj naknade) obračuna doprinose na naknadu. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 30, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 21 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 40 (preuzimatelji) obračuna doprinose. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 24, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 77 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 01, 02, 12, 13, 21 isplaćuje plaću za razdoblje za koje je već podnio Obrazac R-Sm s vrstom obračuna pod I.3. = 00.

– Za navedenu vrstu obračuna obvezno se popunjavaju podaci u III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU pod III.5. i III.6. u IV. PODACI PO OSIGURANIKU pod IV.1. do IV.6. koristeći sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58, 61 i podatak pod IV.11.

– šifra 88 u slučaju ispravka podataka samo na stranici A

– šifra 99 u slučaju ispravka podataka na stranici B.«

zamjenjuju se riječima:

»I.3. Vrsta obračuna/ispravka

Upisuje se šifra vrste obračuna/ispravka prema Šifrarniku za popunjavanje Obrasca R-Sm (dalje: Šifrarnik) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1.):

– šifra 00 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4 = 01, 02, 12, 13, 21 ne isplati plaću do kraja mjeseca za prethodni mjesec, a doprinose obračunava na stvarnu osnovicu. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 18, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61

– šifra 01 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4 = 01, 02, 08, 12, 13, 21 isplati plaću, naknadu plaće iz radnog odnosa, poduzetničku plaću ili obračuna doprinose prema propisanoj osnovici za volontere i stalne sezonske radnike kada je obračun vezan za mjesec. Ova vrsta obračuna koristi se i za preuzete podatke iz rješenja Porezne uprave za samostalne obveznike plaćanja doprinosa pod II.4 = 30. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 81.

– šifra 03 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4 = 01, 02, 08, 12, 13, 17, 20, 21 isplati plaću, potporu, nagradu, naknadu plaće iz radnog odnosa ili drugi dohodak kada je obračun vezan za godinu. Ova vrsta obračuna koristi se i za preuzete podatke iz godišnjeg rješenja Porezne uprave za samostalne obveznike plaćanja doprinosa pod II.4 = 31. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 72, 81.

– šifra 05 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4 = 01, 02, 12, 13, 17, 20, 21, 40 podnosi Obrazac R-Sm za novoutvrđene obveze u postupku nadzora. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 i 25.

– šifra 06 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4 = 01, 02, 08, 12, 13, 17 isplati plaću, potporu, nagradu, naknadu plaće iz radnog odnosa ili drugi dohodak po sudskim presudama i vansudskim nagodbama. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 17, 18, 19, 21, 81.

– šifra 08 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 17, 20, 21, 30, 31, 40 obračuna kamatu na neuplaćeni doprinos za II. stup u propisanom roku. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 30, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 72, 80, 81.

– šifre 10 i 11 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4 = 40 (ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima) obračuna doprinos za učenike i studente za primitke za rad putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata te doprinose za ostale osobe osigurane u određenim okolnostima. Za navedenu vrstu obračuna koristi se šifra osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 20.

– šifra 12 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4. = 07 (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) obračuna naknadu plaće za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI Domovinskog rata. Za navedenu vrstu obračuna koristi se šifra osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 80.

– šifra 20 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4. = 03, 04, 05, 06 (isplatitelj odnosno obračunavatelj naknade) obračuna doprinose na naknadu. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 30, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 21 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4. = 40 (preuzimatelji) obračuna doprinose. Za navedenu vrstu obračuna koriste se sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 24, 25, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 77 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.4. = 01, 02, 12, 13, 21 isplaćuje plaću za razdoblje za koje je već podnio Obrazac R-Sm s vrstom obračuna pod I.3. = 00.

Za navedenu vrstu obračuna obvezno se popunjavaju podaci u III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU pod III.5. i III.6. u IV. PODACI PO OSIGURANIKU pod IV.1. do IV.6. koristeći sljedeće šifre osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 12, 16, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58, 61 i podatak pod IV.11.

– šifra 88 u slučaju ispravka podataka samo na stranici A

– šifra 99 u slučaju ispravka podataka na stranici B.«.

Članak 5.

(1) U članku 6. riječi:

»II.1. MB obveznika

Upisuje se matični broj obveznika – pravne osobe, obrta ili slobodnog zanimanja od osam (8) znamenaka dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Ako dodijeljeni matični broj ima manje od osam (8) znamenaka, upisuje se s vodećim nulama.

Ako se Obrazac R-Sm podnosi za organizacijske dijelove pravne osobe, koji samostalno obračunavaju i isplaćuju plaću, podatak treba imati dvanaest (12) znamenaka s tim da je prvo osmeroznamenkasti broj oznaka matičnog broja obveznika zatim četveroznamenkasti broj oznaka organizacijskog dijela poslovnog subjekta. Ako oznaka za dijelove pravne osobe ima manje od četiri znamenke, podatak se upisuje s vodećim nulama.

Matični broj obveznika je obvezan podatak za vrstu obveznika pod II.5. = 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08.

II.2. MBG obveznika

Upisuje se matični broj građana za fizičku osobu obveznika podnošenja podataka ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave u dužini od trinaest (13) znamenaka.

Obveznik podnošenja podataka kojem je dodijeljen matični broj obrta ili slobodnog zanimanja osim podatka o MBG pod II.2. obvezno upisuje i matični broj obrta ili slobodnog zanimanja u polje II.1.

Matični broj građanina je obvezan podatak za vrstu obveznika pod II.5. = 02, 12, 13, 20, 21, 30, 31.«

zamjenjuju se riječima:

»II.1. Identifikacijski broj obveznika

Upisuje se osobni identifikacijski broj obveznika – pravne osobe ili fizičke osobe od jedanaest znamenaka (11) dodijeljen od Porezne uprave. Obveznik kojem nije dodijeljen osobni identifikacijski broj upisuje matični broj građana (MBG), odnosno matični broj (MB) ili sistemski broj koje je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.«.

(2) U članku 6. broj: »II.3.« zamjenjuje se brojem: » II.2.«.

(3) U članku 6. broj: »II.4.« zamjenjuje se brojem: » II.3.«.

(4) U članku 6. riječi:

»II.5. Vrsta obveznika

Upisuje se šifra vrste obveznika podnošenja podataka prema Šifrarniku:

– šifra 01 u slučaju kada obveznik pravna osoba koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 02 u slučaju kada obveznik fizička osoba koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 03 u slučaju kada Hrvatski zavod za zapošljavanje koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 30.

– šifra 04 u slučaju kada Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranja koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 41, 42, 43, 44.

– šifra 05 u slučaju kada Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranja koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58.

– šifra 06 u slučaju kada nadležni centar za socijalnu skrb koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 60, 61.

– šifra 07 u slučaju kada Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 12 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 80.

– šifra 08 u slučaju kada Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 01, 03, 06, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 81.

– šifra 12 u slučaju kada poslodavac međunarodno, diplomatsko, konzularno predstavništvo, strana banka, međunarodna udruga i zaklada, udruga građana i sl. koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 13 u slučaju kada poslodavac radnika za poslove u kućanstvu koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 17 u slučaju kada isplatitelj drugog dohotka koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 05, 06, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 19, 21.

– šifra 20 u slučaju kada obveznik po osnovi drugog dohotka ostvari primitak po toj osnovi neposredno iz inozemstva ili ga naplati od druge osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 05, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 19, 21.

– šifra 21 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa koji, prema propisima o porezu na dobit, s te osnove plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak (poduzetnička plaća) koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 16, 17, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 30 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa prema rješenju Porezne uprave koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 01, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 72.

– šifra 31 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa prema godišnjem rješenju Porezne uprave koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 08 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 72.

– šifra 40 u slučaju kada tijelo državne uprave, nadležne ustanove, preuzimatelji i ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima koriste vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 05, 08, 10, 11, 21 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 20, 24, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.«

zamjenjuju se riječima:

»II.4. Vrsta obveznika

Upisuje se šifra vrste obveznika podnošenja podataka prema Šifrarniku:

– šifra 01 u slučaju kada obveznik pravna osoba koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 02 u slučaju kada obveznik fizička osoba koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 03 u slučaju kada Hrvatski zavod za zapošljavanje koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 30.

– šifra 04 u slučaju kada Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranja koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 41, 42, 43, 44.

– šifra 05 u slučaju kada Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60 i 61.

– šifra 06 u slučaju kada nadležni centar za socijalnu skrb koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 20 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 60 i 61.

– šifra 07 u slučaju kada Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 08, 12 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 80.

– šifra 08 u slučaju kada Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 01, 03, 06, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 81.

– šifra 12 u slučaju kada poslodavac međunarodno, diplomatsko, konzularno predstavništvo, strana banka, međunarodna udruga i zaklada, udruga građana i sl. koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 13 u slučaju kada poslodavac radnika za poslove u kućanstvu koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 06, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 17 u slučaju kada isplatitelj drugog dohotka koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 05, 06, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 19, 21.

– šifra 20 u slučaju kada obveznik po osnovi drugog dohotka ostvari primitak po toj osnovi neposredno iz inozemstva ili ga naplati od druge osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 05, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 19, 21.

– šifra 21 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa koji, prema propisima o porezu na dobit, s te osnove plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak (poduzetnička plaća) koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 00, 01, 03, 05, 08, 77 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 16, 17, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.

– šifra 30 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa prema rješenju Porezne uprave koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 01, 08 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 72.

– šifra 31 u slučaju kada samostalni obveznik uplate doprinosa prema godišnjem rješenju Porezne uprave koristi vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 03, 08 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 72.

– šifra 40 u slučaju kada tijelo državne uprave, nadležne ustanove, preuzimatelji i ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima koriste vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 05, 08, 10, 11, 21 za osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 20, 24, 25, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.«.

Članak 6.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za vrste obveznika pod II.4. = 13, 20 i 21 stranica A se ovjerava samo potpisom obveznika podnošenja podataka, ako isti nije u obvezi posjedovati i/ili koristiti pečat.«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. riječi: »MB/MBG obveznika i identifikator« zamjenjuju se riječima: »Identifikacijski broj obveznika, identifikator obrasca i godina«.

Članak 8.

(1) U članku 11. riječi:

»IV.2. MBG osiguranika

Upisuje se matični broj građana ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave.«

zamjenjuju se riječima:

»IV.2. Identifikacijski broj osiguranika

Upisuje se osobni identifikacijski broj osiguranika od jedanaest znamenaka (11) dodijeljen od Porezne uprave. Za osiguranika kojem nije dodijeljen osobni identifikacijski broj upisuje matični broj građana (MBG) ili sistemski broj koje je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.«.

(2) U članku 11. broj: »II.5.« zamjenjuje se brojem: »II.4.«.

Članak 9.

U članku 13. broj: »II.5.« zamjenjuje se brojem: »II.4.«.

Članak 10.

U članku 14. stavku 1. broj: »II.5.« zamjenjuje se brojem: »II.4.«.

Članak 11.

U članku 15. stavku 2. broj: »II.5.« zamjenjuje se brojem: »II.4.«.

Članak 12.

(1) U članku 17. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Podaci o identifikacijskom broju obveznika pod II.1, identifikatoru Obrasca R-Sm pod I.1., godini za koju se podnosi Obrazac R-Sm pod I.2. te identifikacijskom broju osiguranika pod IV.2. na stranici B ne smiju se ispravljati.

(2) Ako je na već podnijetom Obrascu R-Sm pogrešno upisan podatak pod II.1. – identifikacijski broj obveznika, ili podatak pod I.2. – godina za koju se podnosi Obrazac R-Sm, podnosi se korektivni obrazac s vrstom obračuna/ispravka pod I.3. = 99 na kojem se pod pogrešnim identifikacijskim brojem obveznika svi podaci pod III. KONTROLNI PODACI O OBVEZNIKU na stranici A kao i podaci pod IV.4. do IV.11. na stranici B popunjavaju nulama, a podaci pod IV.2 i IV.3. moraju biti istovjetni podacima sa izvornog obrasca. Nakon toga se podnosi Obrazac R-Sm s ispravnim identifikacijskim brojem obveznika i svim ostalim podacima.«.

(2) U stavku 4. riječi: »MBG«, »MBG-om« zamjenjuju se riječima: »identifikacijski broj osiguranika« u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

U članku 25. stavku 2. riječi: »MB/MBG« zamjenjuju se riječima: »identifikacijski broj«.

Članak 14.

Prilog 1. ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-Sm mijenja se i glasi:

»Prilog 1.
ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-Sm

A. ŠIFRARNIK VRSTE OBRAČUNA/ISPRAVKA

Pod I.3.- Vrsta obračuna/ispravka, upisuje se jedna od sljedećih šifri:

00 nema isplate plaće,

01 obračun doprinosa kada je razdoblje obračuna vezano za mjesec,

03 obračun doprinosa kada je razdoblje obračuna vezano za godinu,

05 obračun doprinosa za novoutvrđene obveze u postupku nadzora

06 obračun doprinosa po sudskoj presudi i izvansudskoj nagodbi,

08 obračun kamate na neuplaćeni doprinos za II. stup u propisanom roku,

10 obračun za učenike i studente za primitke za rad putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata

11 obračun doprinosa za ostale osobe osigurane u određenim okolnostima,

12 obračun naknade plaće za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI domovinskog rata,

20 obračun doprinosa isplatitelja, odnosno obračunavatelja naknada,

21 obračun doprinosa preuzimatelja,

77 isplata plaće za razdoblje za koje je podnijet Obrazac R-Sm s vrstom obračuna 00

88 ispravak podataka samo na stranici A,

99 ispravak podataka na stranici B.

B. ŠIFRARNIK VRSTE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA

Pod II.4. – Vrsta obveznika, upisuje se jedna od sljedećih šifri:

01 obveznik pravna osoba,

02 obveznik fizička osoba,

03 Hrvatski zavod za zapošljavanje,

04 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

05 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

06 nadležni centar za socijalnu skrb,

07 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,

08 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,

12 poslodavac međunarodno, diplomatsko, konzularno predstavništvo, strana banka, međunarodna udruga i zaklada, udruga građana i sl.,

13 poslodavac radnika za poslove u kućanstvu,

17 isplatitelj drugog dohotka,

20 obveznik po osnovi drugog dohotka kada primitak po toj osnovi primi neposredno iz inozemstva ili ga naplati od druge osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost,

21 samostalni obveznik uplate doprinosa koji, prema propisima o porezu na dobit, s te osnove plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak (poduzetnička plaća),

30 samostalni obveznik uplate doprinosa prema rješenju Porezne uprave,

31 samostalni obveznik uplate doprinosa prema godišnjem rješenju Porezne uprave,

40 preuzimatelji i ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima

C. ŠIFRARNIK OSNOVE OBRAČUNA

Pod IV.5. – Osnova obračuna, upisuje se šifra od tri (3) znamenke koja ima strukturu sljedećeg oblika:

OO B:

! !

! staž s povećanim trajanjem

!

osnova osiguranja

C.1. ŠIFRARNIK OSNOVE OSIGURANJA

(prve dvije znamenke pod IV.5 pod oznakom OO)

Pod IV.5.OO – Osnova osiguranja, upisuje se jedna od sljedećih šifri:

00 Poništavanje podataka za osiguranika koji nije trebao biti upisan na izvornom Obrascu R-Sm, prilikom podnošenja ispravka Obrasca R-Sm.

10 Za radnika u radnom odnosu s punim radnim vremenom (i izjednačen s punim radnim vremenom) za plaću i ostala primanja koja se smatraju plaćom.

11 Za osobu koja se nakon završenog školovanja nalazi na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonter).

12 Za izaslanog radnika.

15 Za stalnog sezonskog radnika izvan sezone rada.

16 Za samostalnog obveznika plaćanja doprinosa – obrtnik, trgovac pojedinac, poljoprivrednik i slobodno zanimanje – koji plaća porez na dobit od te djelatnosti (poduzetnička plaća).

17 Za radnika u svezi s radom za primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada iznad neoporezivih iznosa i druge primitke koji se smatraju plaćom

18 Za radnika u radnom odnosu s nepunim radnim vremenom za plaću i ostala primanja koja se smatraju plaćom.

19 Za osobu za plaću, ostala primanja koja se smatraju plaćom ili drugi dohodak čija je ukupna osnovica viša od propisane najviše osnovice.

20 Ostale osobe osigurane u određenim okolnostima.

21 Za osobe koje ostvaruju drugi dohodak.

24 Za osiguranika – samostalnog umjetnika prema propisu o pravima samostalnih umjetnika

25 Za osiguranika –bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata po osnovi produženog mirovinskog osiguranja

30 Za nezaposlene osobe koje su mirovinski osigurane na teret HZZ-a.

41 Za osiguranika – roditelja nezaposlenu osobu koji obavlja roditeljsku dužnost u prvoj godini života djeteta kojem se naknada isplaćuje na teret Državnog proračuna.

42 Za osiguranika – invalidnu osobu (slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije, multipleks skleroze i slično) za dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem koji se isplaćuje na teret Državnog proračuna.

43 Za osiguranika – korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za pokriće doprinosa razmjernog dijela staža koji se isplaćuje na teret Državnog proračuna.

44 Za osiguranika – korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju za kojeg se naknada isplaćuje na teret HZMO-a.

50 Za osiguranika za vrijeme bolovanja kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.

51 Za osiguranika za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.

52 Za osiguranika za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje kojem se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna,

54 Za osiguranika, nakon prestanka radnog odnosa, kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a

55 Za osiguranika nakon prestanka radnog odnosa kojem se naknada plaće isplaćuje na teret MOBIMS.

56 Za osobu za vrijeme komplikacija u trudnoći kojoj se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.

57 Za osiguranika privremeno nesposobnog za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u domovinskom ratu kojem se naknada isplaćuje na teret HZZO-a.

58 Za osiguranika za vrijeme bolovanja koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti kojem se naknada isplaćuje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,

60 Za roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene sedme godine djetetova života kojem se naknada plaće isplaćuje na teret Državnog proračuna.

61 Za roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret Državnog proračuna.

72 Za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temeljem rješenja Porezne uprave.

80 Za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI Domovinskog rata kojoj se naknada plaće isplaćuje na teret MOBIMS.

81 Za roditelja njegovatelja kojem su naknada isplaćuje na teret Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

C.2. ŠIFRARNIK STAŽA S POVEĆANIM TRAJANJEM

(treća znamenka pod IV.5, pod oznakom B)

Pod IV.5.B – Staž s povećanim trajanjem, upisuje se jedna od sljedećih šifri:

0 Nema staža s povećanim trajanjem

1 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 14 mjeseci staža osiguranja,

2 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 15 mjeseci staža osiguranja,

3 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 16 mjeseci staža osiguranja,

4 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 18 mjeseci staža osiguranja,

5 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 24 mjeseca staža osiguranja.

D. TABLICA VEZA ŠIFRE VRSTE OBVEZNIKA, ŠIFRE VRSTE OBRAČUNA/ISPRAVKA I OSNOVE OSIGURANJA

Šifra vrste obveznika

pod II.4

Šifra vrste obračuna/ispravka

pod I.3

Osnova osiguranja pod IV.5.OO

01

00

10, 12, 18, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

01

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

01

03, 06

10, 12, 17, 18, 19

01

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

01

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

01

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

02

00

10, 12, 18, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

02

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

02

03, 06

10, 12, 17, 18, 19

02

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

02

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

02

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

03

08, 20

30

04

08, 20

41, 42, 43 i 44

05

08, 20

50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 i 58, 60 i 61

06

08, 20

60 i 61

07

08, 12

42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61 i 80

08

01

42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61 i 81

08

03, 06, 08

81

12

00

10, 12, 18, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

12

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58,60 i 61

12

03, 06

10, 12, 17, 18, 19

12

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

12

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

12

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

13

00

10, 12, 18, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

13

01

10, 11, 12, 15, 17,18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

13

03, 06

10, 12, 17, 18, 19

13

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

13

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

13

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

17

03, 05, 06

19, 21

17

08

21

20

03, 05

19, 21

20

08

21

21

00

16, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

21

01

16, 17, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

21

03, 05

16, 17, 19

21

08

16, 17

21

77

16, 17, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

30

01

42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61 i 72

30

08

72

31

03, 08

72

40

10, 11

20

40

05

20, 24, 25

40

08

24, 25

40

21

24, 25, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

Članak 15.

Prilog 2. IZRAČUN I PRIMJENA KONTROLNOG BROJA (označena polja ispod grupe podataka III. na stranici A Obrasca R-Sm) mijenja se i glasi:

»PRILOG 2.
IZRAČUN I PRIMJENA KONTROLNOG BROJA
(označena polja ispod grupe podataka III. na stranici A Obrasca R-Sm)

Kontrolni broj ili HASH je zapis duljine četrdeset (40) znakova koji se programski generira iz određenog seta podataka. U ovom slučaju to je zapis generiran iz svih podataka dostavljenih na magnetnom nositelju (kompletan sadržaj formata »EZ OBRAZAC R-Sm« koji je opisan u prilogu 3 ovog Pravilnika).

Kontrolni broj generira se prema algoritmu SHA-1. Navedeni algoritam je javno dostupan i objavljen u publikaciji FIPS 180-1 (Federal Information Processing Standards). SHA algoritam služi za generiranje sažete reprezentacije bilo kojeg niza podataka, a primjenjen na nizu bajtova bilo koje duljine uvijek daje rezultat (HASH) veličine 20 bajtova. Svrha algoritma je mogućnost kontrole integriteta podataka za koje se generira HASH. Algoritam garantira da će svaka promjena orginalnog niza podataka uzrokovati generiranje drugog HASH broja. Nije moguće napraviti dva seta podataka koji daju isti HASH, a tim svojstvom algoritam osigurava integritet podataka. Ako se kasnije želi provjeriti da li se predani set podataka, za koji je prethodno izračunat HASH, u međuvremenu promijenio, ponovno se izračuna HASH i usporedi ga se s prije zapisanim HASH-om. Ako su HASH brojevi isti, niz podataka sigurno nije mijenjan.

Nad podacima iz svih slogova datoteke »EZ OBRAZAC R-Sm« (nad cijelom datotekom) primjenjuje se SHA algoritam koji daje 20 bajtova prezentiranih u ASCII obliku heksadecimalnog broja. Rezultat je 40 znakova koji se, pri tisku stranice A Obrasca R-Sm, upisuju u predviđenu rubriku. Ako datoteka sadrži podatke za više obrazaca R-Sm (više skupina slogova 3, 5 i 7), tada se isti rezultat SHA algoritma upisuje u predviđenu rubriku na svim stranicama A svih obrazaca R-Sm. Time dobivamo pisani zapis kontrolnog broja svih predanih podataka u jednoj datoteci na magnetnom nositelju. U slučaju spora između primatelja i podnositelja podataka, HASH se uvijek može ponovno izračunati i usporediti s originalnim zapisom na stranici A Obrasca R-Sm.

Radi lakšeg čitanja i kontrole podataka koji se predaju na papiru, u predviđenoj rubrici za HASH na stranici A Obrasca R-Sm, stavlja se znak crtica (–) nakon svakih 10 upisanih znakova.

Na šalteru REGOS-a, kod primitka stranice (ili stranica) A Obrasca R-Sm i magnetnog nositelja s podacima, izvršit će se, od strane šalterskog službenika, kontrola HASH broja izračunatog primjenom SHA algoritma pri učitavanju podataka, te njegova usporedba s HASH brojem koji je zapisan na stranici (ili stranicama) A Obrasca R-Sm. Ako je HASH broj identičan, podaci se službeno prihvaćaju i prosljeđuju na obradu, a podnositelj podataka je siguran da u slučaju reklamacije može dokazati koje podatke je predao. U tu svrhu preporuča se podnositelju da u svojoj arhivi čuva svaku predanu datoteku kao i stranicu A svakoga predanog Obrasca R-Sm.«.

Članak 16.

Prilog 3. FORMAT SLOGA ZA DOSTAVLJANJE OBRASCA R-Sm U ELEKTRONSKOM ZAPISU (FORMAT »EZ OBRAZAC R-Sm«) mijenja se i glasi:

»Prilog 3.
FORMAT SLOGA ZA DOSTAVLJENJE OBRASCA R-Sm U ELEKTRONSKOM ZAPISU (FORMAT »EZ OBRAZAC R-Sm«)

Ovaj format služi za predaju podataka s Obrasca R-Sm u elektronskom zapisu. Koristi se za sve vrste obračuna/ispravka prema šifarniku, osim za vrstu 88 (ispravak podataka na stranici A) za koju se obrazac predaje isključivo na papiru na šalteru REGOS-a u FINA-i.

OPIS, SADRŽAJ I STRUKTURA FORMATA »EZ OBRAZAC R-Sm«:

Svaki format »EZ OBRAZAC R-Sm« sastoji se od slijedećih tipova slogova:

• Tip sloga »0« – POČETNI SLOG FORMATA

• Tip sloga »3« – POČETNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU

• Tip sloga »5« – SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE OBRASCA R-Sm

• Tip sloga »7« – ZAVRŠNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU

• Tip sloga »9« – ZAVRŠNI SLOG FORMATA

U daljnjem tekstu dan je opis, sadržaj i struktura svakog od navedenih tipova slogova prema zahtjevanim poljima u slogu. Sva polja tipa N poravnavaju se desno i upisuju s vodećim nulama. Sva polja tipa C poravnavaju se lijevo. Ako pravila za popunjavanje pojedinog Obrasca R-Sm ne zahtjevaju popunjenost nekih polja, takva polja tipa N treba popuniti s nulama, a polja tipa C s prazninama (blankovima)

KONTROLNI BROJ FORMATA »EZ OBRAZAC R-Sm«:

U slučaju kada se obrazac predaje na magnetnom nositelju za cijeli format »EZ OBRAZAC R-Sm« (sadržaj svih slogova) potrebno je generirati kontrolni broj (HASH) i ovaj broj treba upisati na stranicu A Obrasca R-Sm koja se predaje na papiru (ili više stranica A, ako format sadrži više Obrazaca R-Sm). Upute za generiranje kontrolnog broja dane su u prilogu 2 ovog pravilnika.

ZAHTJEVANA OBILJEŽJA FORMATA »EZ OBRAZAC R-Sm«:

 U slučaju kada se Format »EZ OBRAZAC R-Sm« predaje na magnetnom nositelju može se, ovisno o opremljenosti predajnog mjesta odgovarajućim čitaćem magnetnog nositelja, predati na CD-u, USB sticku ili na DISKETI 3.5'' u obliku ASCII (tekst) datoteke.

■ Svaki redak u datoteci treba zaključiti s kodnom sekvencom Hex(0D)+Hex(0A) = CR+LF. Ovaj zapis treba dodati iza zadnjeg polja u svakom retku (iza polja: Tip sloga).

■ Zapis se treba ostvariti u kodnoj stranici CP = 1250. Za obradni sustav ovo je predodređena kodna stranica kojom se osigurava ispravno interpretiranje svih znakova tijekom faza obrade i u izvještajima. Ako je zapis u datoteci pripremljen pod nekom drugom kodnom stranicom, tada će postupak formalne kontrole podataka zamjeniti znakom "#" dijakritičke znakove (ŠĐČĆŽšđčćž) koji se ne mogu kvalitetno interpretirati.

IME DATOTEKE KOJA SADRŽI FORMAT »EZ OBRAZAC R-Sm«:

Ime datotke treba biti u obliku REGOS.RMx, gdje je:

REGOS = konstanta

RM = konstanta;

x = redni broj datoteke (0 – 9)

IDENTIFIKACIJSKI BROJ OBVEZNIKA/OSIGURANIKA (duljina je uvijek 13 znakova):

Za sve osiguranike/obveznike kojima je u času predaje obrasca određen OIB u ovo polje upisuju se prvo 2 znaka praznine (2 znaka blank) i nakon toga u istom polju OIB(11). Ako OIB nije određen (osiguranik je umro prije određivanja OIB-a, obveznik je ‘ugašen’ i sl.) u ovo polje se upisuje MBG(13), evidencijski broj stranca (13) ili sistemski broj iz PU(13) za osiguranike/obveznike fizičke osobe, odnosno slovna oznaka od 5 znakova: ‘MBROJ’ i nakon toga MBobveznika(8) za obveznike pravne osobe ili slovna oznaka od jednog znaka: ‘J’ i nakon toga MBobveznika(8) te JUS(4) za obveznike pravne osobe jedinice u sastavu ili sistemski broj iz PU(13) za obveznike pravne osobe bez MB. Slovne oznake ‘MBROJ’ i ‘J’ ne ispisuju se u odgovarajuće polje na stranici A Obrasca R-Sm.«.

1. POČETNI SLOG FORMATA – tip sloga 0

Ovaj tip sloga određuje početak formata. Pojavljuje se samo jednom u svakom formatu. Obvezan je kao prvi slog u formatu.

U poljima ovog sloga navode se podaci obveznika koji predaje obrazac, odnosno podaci ovlaštenog knjigovodstvenog, informatičkog ili drugog servisa koje je obveznik ovlastio za predaju obrasca. Polje RS0IBOO popunjava se prema prethodno opisanim pravilima za popunjavanje identifikacijskog broja obveznika/osiguranika. Polja s podacima za kontakt nisu obvezna za popunjavanje i mogu se ostaviti prazna, ali savjetujemo da se popune radi eventualnog kontakta u slučaju greške. Ostala polja s podacima obvezno se popunjavaju.

R. br. polja

Naziv polja

Opis polja

Tip

polja

Od

Do

Broj

mjesta

1.

RS0REZ1

Rezerva (prazno)

C

1

12

12

2.

RS0IBOO

Identifikacijski broj ovlaštene osobe za predaju obrasca

C

13

25

13

3.

RS0NAZO

Naziv/prezime i ime ovlaštene osobe

C

26

75

50

4.

RS0ADRO

Adresa ovlaštene osobe

C

76

125

50

5.

RS0OSOB

Ime i prezime osobe za kontakt

C

126

175

50

6.

RS0TELE

Broj telefona za kontakt

C

176

185

10

7

RS0MAIL

Adresa elektronske pošte za kontakt

C

186

215

30

8.

RS0DTMN

Datum formiranja formata (DDMMGGGG)

N

216

223

8

9.

RS0OFOR

Oznaka formata (»RM500«)

C

224

228

5

10.

RS0REZE

Rezerva (prazno)

C

229

249

21

11.

RS0TIPS

Tip sloga (»0«)

N

250

250

1

2. POČETNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU – tip sloga 3

Ovaj tip sloga određuje početak jednog OBRASCA R-Sm u formatu. Pojavljuje se onoliko puta u formatu koliko je različitih OBRAZACA R-Sm u formatu, uvijek kao prvi slog svakog OBRASCA R-Sm u formatu. Podaci se odnose na podatke sa stranice A obrasca R-Sm.

Podaci u poljima za iznose popunjavaju se u kunama s lipama, u duljini od 15 znakova i zaokruženi na dvije decimale. Decimalni zarez se ne upisuje (zadnje dvije znamenke označavaju decimalne vrijednosti, odnosno lipe). Svi iznosi se obvezno upisuju s vodećim nulama, s time da prvi znak u svakom polju za iznos može biti i znak »+«.

R. br. polja

Naziv polja

Opis polja

Tip polja

Od

Do

Broj
mjesta

1.

RS3REZ1

Rezerva (prazno)

C

1

12

12

2.

RS3IBOO

Identifikacijski broj obveznika

C

13

25

13

3.

RS3IDOB

Identifikator obrasca (od 0001 do 9899)

N

26

29

4

4.

RS3NAOB

Naziv/Prezime i ime obveznika

C

30

79

50

5.

RS3ADOB

Adresa obveznika

C

80

129

50

6.

RS3VROB

Vrsta obveznika (prema šifarniku)

N

130

131

2

7.

RS3MMGG

Mjesec i godina za koje se podnose podaci (MMGGGG)

N

132

137

6

8.

RS3VROI

Vrsta obračuna/ispravka (prema šifarniku)

N

138

139

2

9.

RS3BROS

Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm (broj različitih identifikacijskih brojeva osiguranika na stranici B obrasca)

N

140

144

5

10.

RS3IBRT

Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka

N

145

159

15

11.

RS3IOSN

Iznos osnovice za obračun doprinosa za MO

N

160

174

15

12.

RS3IST1

Iznos obračunanog doprinosa za I. stup MO

N

175

189

15

13.

RS3IST2

Iznos obračunanog doprinosa za II. stup MO

N

190

204

15

14.

RS3INET

Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka

N

205

219

15

15.

RS3IGMM

Godina i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohotka

(GGGGMM)

N

220

225

6

16.

RS3REZE

Rezerva (prazno)

C

226

249

24

17.

RS3TIPS

Tip sloga (»3«)

N

250

250

1

3. SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE OBRASCA R-Sm – tip sloga 5

Ovaj tip sloga određuje pojedinačne podatke nekog osiguranika u nekom razdoblju s istom osnovom obračuna. Pojavljuje se barem onoliko puta u formatu koliko je različitih OBRAZACA R-Sm u formatu koji sadržavaju podatke za tog osiguranika, odnosno onoliko puta u jednom OBRASCU R-Sm koliko je različitih kombinacija osnova obračuna i razdoblja s istom osnovom obračuna za tog osiguranika u razdoblju za koje se podnosi taj OBRAZAC R-Sm.

Ako se podaci za nekog osiguranika na istom Obrascu R-Sm javljaju u više slogova ovog tipa (više redova), polje za redni broj osiguranika (RS5RBRO) ima isti sadržaj u svakom slogu s podacima za tog osiguranika (isti osiguranik tj. isti identifikacijski broj osiguranika ima uvijek isti redni broj na jednom obrascu i taj isti redni broj se obvezatno upisuje u svakom od slogova za taj identifikacijski broj).

Podaci trebaju biti sortirani uzlazno prema rednom broju, a unutar istog rednog broja prema razdoblju. Zadnji redni broj mora odgovarati sadržaju polja RS3BROS u slogu tipa 3.

Podaci u poljima za iznose popunjavaju se prema prethodno navedenim pravilima za popunjavanje iznosa kod sloga tipa 3.

R. br. polja

Naziv polja

Opis polja

Tip
polja

Od

Do

Broj
mjesta

1.

RS5RBRO

Redni broj osiguranika na Obrascu R-Sm

N

1

5

5

2.

RS5IBOO

Identifikacijski broj osiguranika

C

6

18

13

3.

RS5PRIM

Prezime i ime osiguranika

C

19

48

30

4.

RS5GROP

Šifra općine/grada rada (prema šifarniku)

N

49

52

4

5.

RS5OSOB

Osnova obračuna: OO(2)+B(1)

N

53

55

3

6.

RS5RAZD

Razdoblje s istom osnovom obračuna (ddDD)

N

56

59

4

7.

RS5IBRT

Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka

N

60

74

15

8.

RS5IOSN

Iznos osnovice za obračun doprinosa za MO

N

75

89

15

9.

RS5IST1

Iznos obračunanog doprinosa za I. stup MO

N

90

104

15

10.

RS5IST2

Iznos obračunanog doprinosa za II. stup MO

N

105

119

15

11.

RS5INET

Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka

N

120

134

15

12.

RS5REZE

Rezerva (prazno)

C

135

249

115

13.

RS5TIPS

Tip sloga (»5«)

N

250

250

1

4. ZAVRŠNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU – tip sloga 7

Ovaj tip sloga određuje kraj jednog OBRASCA R-Sm u formatu. Pojavljuje se onoliko puta u formatu koliko je različitih OBRAZACA R-Sm u formatu, uvijek kao zadnji slog svakog OBRASCA R-Sm u formatu.

Podaci u poljima: RS7IBOO i RS7IDOB moraju odgovarati podacima u poljima RS3IBOO i RS3IDOB kod sloga tipa 3.

R. br. polja

Naziv polja

Opis polja

Tip
polja

Od

Do

Broj
mjesta

1.

RS7REZ1

Rezerva (prazno)

C

1

12

12

2.

RS7IBOO

Identifikacijski broj obveznika

C

13

25

13

3.

RS7IDOB

Identifikator obrasca (od 0001 do 9899)

N

26

29

4

4.

RS7BRSL

Broj slogova tipa 5 koji se pojavljuju u obrascu čiji je ovo zadnji slog

N

30

34

5

5.

RS7DTRS

Datum formiranja obrasca (DDMMGGGG)

N

35

42

8

6.

RS7REZE

Rezerva (prazno)

C

43

249

207

7.

RS7TIPS

Tip sloga (»7«)

N

250

250

1

5. ZAVRŠNI SLOG FORMATA – tip sloga 9

Ovaj tip sloga određuje kraj nekog formata. Pojavljuje se samo jednom u svakom formatu, uvijek kao zadnji slog u formatu.

Podaci u poljima: RS9IBOO i RS9DTMN moraju odgovarati podacima u poljima RS0IBOO i RS0DTMN kod sloga tipa 0.

Podatak u polju RS9BROJ mora odgovarati broju pojavljivanja slogova tipa 3, odnosno broju pojavljivanja slogova tipa 7 u formatu.

R. br. polja

Naziv polja

Opis polja

Tip polja

Od

Do

Broj mjesta

1.

RS9REZ1

Rezerva (prazno)

C

1

12

12

2.

RS9IBOO

Identifikacijski broj ovlaštene osobe za predaju obrasca

C

13

25

13

3.

RS9DTMN

Datum formiranja formata (DDMMGGGG)

N

26

33

8

4.

RS9BROJ

Broj Obrazaca R-Sm u formatu

N

34

39

6

5.

RS9REZE

Rezerva (prazno)

C

40

249

210

6.

RS9TIPS

Tip sloga (»9«)

N

250

250

1

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine.

Broj: 353-09-33193/001

Zagreb, 26. listopada 2009.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Vera Babić, v. r.


OBRAZAC R-Sm

Stranica A

Stranica B