Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registru Središnjeg registra osiguranika

NN 135/2009 (11.11.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registru Središnjeg registra osiguranika

135 11.11.2009 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registru Središnjeg registra osiguranika

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

3288

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine« broj 177/04), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na sjednici održanoj 26. listopada 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O REGISTRU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o registru Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine« broj 38/05 i 135/06), u članku 4. pod točkom 1. riječi: »matičnom broju građana« zamjenjuju se riječima: »identifikacijskom broju«.

(2) Pod točkom 2. riječi: »matičnom broju građana« zamjenjuju se riječima: »identifikacijskom broju«.

Članak 2.

(1) U članku 5. pod točkom 1. riječi: »matičnom broju ili matičnom broju građana« zamjenjuju se riječima: »identifikacijskom broju«.

(2) Pod točkom 3. riječi: »matičnom broju/matičnom broju građana« zamjenjuju se riječima: »identifikacijskom broju«.

Članak 3.

Zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 18. stavka 2. (Prilog 1.) mijenja se, tiskan je uz ovaj Pravilnik (Prilog 1.) i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Zahtjev za ispis podataka iz članka 21. stavka 2. (Prilog 2.) mijenja se, tiskan je uz ovaj Pravilnik (Prilog 2.) i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Broj: 353-09-33198/001
Zagreb, 26. listopada 2009.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Vera Babić, v. r.

PRILOG 1.

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

IME I PREZIME

DATUM ROĐENJA

OIB

ADRESA

(mjesto, ulica i kućni broj)

TELEFON

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA
Zagreb, Gajeva 5

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE POTVRDE

Molim da mi se iz Registra Središnjeg registra osiguranika izda potvrda o:

1) iznosu obračunane plaće/naknade/drugog dohotka

2) osnovici za obračun doprinosa

3) obračunanom doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

4) obračunanom doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

5) uplaćenom doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

(zaokružiti traženi podatak)

ZA MJESEC/GODINU

U SVRHU

Podnositelj zahtjeva

_______________, ____________ __________________

(mjesto) (datum) (potpis)

PRILOG 2.

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

IME I PREZIME/NAZIV OBVEZNIKA

IDENTIFIKACIJSKI BROJ OBVEZNIKA

ADRESA

TELEFON

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA
Zagreb, Gajeva 5

ZAHTJEV
ZA ISPIS PODATAKA

Molim da mi se iz Registra Središnjeg registra osiguranika izda ispis podataka u formi Obrasca R-S ili R-Sm za sljedeće obrasce:

1. Identifikator:

2. Za mjesec i godinu:

(upisati identifikator i mjesec i godinu za koju se traži ispis, te navesti da li se traži stranica A, stranica B ili stranice A i B)

(POTPIS OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA)

M.P.

_____________________, ______________ (mjesto)

(datum)

NAPOMENA: Ispis podataka iz Registra podliježe naplati naknade sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o prikupljanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine« broj 177/04)