Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

NN 137/2009 (13.11.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

137 13.11.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

HRVATSKI SABOR

3317

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/193

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 6. studenoga 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka USRH, 118/03., 107/07. i 146/08.) u članku 7. stavku 4. točki 2. riječi: »predmet poslovanja osnivača i« brišu se.

Točka 3. briše se.

U točki 4. koja postaje točka 3. iza riječi: »ime« dodaju se riječi: »i prezime«, a iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena,«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi: »sudske registre« zamjenjuju se riječima: »sudski registar«, a riječi: »i suda nadležnog po mjestu sjedišta podružnice« brišu se.

U stavku 3. točki 1. riječi: »te predmet poslovanja« brišu se.

U točki 2. iza riječi: »ime« dodaju se riječi: »i prezime«, a iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena«.

U stavku 5. u prvoj rečenici riječi: »sudske registre« zamjenjuju se riječima: »sudski registar«, iza riječi: »podataka« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: » a u sudskom registru suda nadležnog po mjestu sjedišta podružnice navode se i sudski registar u kojemu je upisan osnivač te broj pod kojim je upisan.« brišu se. Druga rečenica briše se.

U stavku 6. u prvoj rečenici riječi: »o tome po službenoj dužnosti izvješćuje registarski sud nadležan po mjestu sjedišta podružnice radi njezina upisa u sudski registar toga suda, te o promjenama podataka iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona.« zamjenjuju se riječima: »po službenoj dužnosti dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima, izvornik ili ovjereni primjerak rješenja o upisu na papiru ili elektroničkim putem u skladu s posebnim propisom.«

Članak 3.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »je mjesto« dodaju se riječi: »u Republici Hrvatskoj«.

Članak 4.

U članku 62. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »ili« dodaje se riječ: »podnesak«, riječ: »kojom« zamjenjuje se riječju: »kojim«, riječ: »podnosi« zamjenjuje se riječju: »podnose«, a iza riječi: »isprave« dodaju se riječi: »ili na drugi zakonom propisani način«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Isprave na koje se prijava poziva podnose se uz prijavu u izvorniku, ovjerenoj preslici, odnosno prijepisu, ili u drugom zakonom propisanom obliku.«

Članak 5.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Upis u sudski registar trgovački sud objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Smatra se da je upis obavljen istekom dana kad izađu »Narodne novine« u kojima je objavljen.«

Članak 6.

U članku 70. stavku 1. iza riječi: »sjedište« stavlja se zarez i dodaje riječ: »adresa«, a iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena«.

Članak 7.

U članku 86. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka društvo koje je prema računovodstvenim propisima mali poduzetnik nije dužno izraditi izvješće o stanju društva.«

Članak 8.

U članku 112. stavku 1. riječi: »s vjerovnicima sklopi prisilna nagodba« zamjenjuju se riječima: »nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi stečajnog plana donese rješenje o zaključenju stečajnog postupka«.

Članak 9.

U članku 170. stavku 1. točki 4. iza riječi: »ime« dodaju se riječi: »i prezime«.

Članak 10.

U članku 179. stavku 2. riječ: »financijske« zamjenjuje se riječju: »kreditne«.

Članak 11.

U članku 182. stavku 2. točki 4. iza riječi: »prava« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »u kojem slučaju se za procjenu vrijednosti stvari odnosno prava koristi nalazom neovisnog stalnog sudskog procjenitelja odgovarajuće struke.«.

Članak 12.

U članku 183. stavku 2. iza druge rečenice dodaje se treća rečenica koja glasi: »U izvješću se ne moraju navesti ti podaci kao ni podaci iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ako se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari, odnosno prava kada nije potrebna revizija osnivanja.«

Članak 13.

Iza članka 185. dodaje se članak 185.a i naslov iznad njega koji glase:

»Osnivanje društva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja

Članak 185.a

(1) Društvo se može osnovati ulaganjem ili preuzimanjem stvari, odnosno prava a da se ne obavi revizija osnivanja ako se to čini kada u društvo treba unijeti:

1. vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca ako se njihova vrijednost odredi kao ponderirana prosječna cijena uz koju se njima trguje na jednom ili više uređenih tržišta u posljednja tri mjeseca prije dana njihova stvarnog unošenja u društvo,

2. druge stvari i prava ako njihovu vrijednost procijeni neovisan stalni sudski procjenitelj odgovarajuće struke prema općepriznatim načelima vrednovanja uz priloženi elaborat o procjeni u kome je naveden dan na koji se odnosi procjena koji nije stariji od šest mjeseci prije dana stvarnog unošenja stvari, odnosno prava u društvo.

(2) Stavak 1. ovoga članka neće se primijeniti ako su na ponderiranu prosječnu cijenu vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca znatno utjecale izvanredne okolnosti ili ako se mora uzeti da je u elaboratu o procjeni utvrđena vrijednost stvari, odnosno prava na dan njihova stvarnog unošenja u društvo na temelju novih okolnosti koje su kasnije postale poznate bila znatno niža od one koju je utvrdio procjenitelj.«

Članak 14.

U članku 187. stavku 1. točki 1. iza riječi: »sjedište« stavlja se zarez i dodaju riječi: »adresa društva u Republici Hrvatskoj«.

U točki 6. iza riječi: »prezime,« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj,«, riječi: »i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave« brišu se, a iza riječi: »strance« dodaju se riječi: »broj i oznaku osobne identifikacijske isprave«.

U stavku 2. točki 3. riječ: »financijska« zamjenjuje se riječju: »kreditna«.

Članak 15.

Iza članka 187. dodaje se članak 187.a i naslov iznad njega koji glase:

»Sadržaj prijave kada se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja

Članak 187.a

(1) Osniva li se društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja, u prijavi za upis društva u sudski registar mora se navesti i da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja. U njoj se mora opisati predmet svakog ulaganja ili preuzimanja stvari, odnosno prava. Prijava mora sadržavati izjavu da vrijednost stvari, odnosno prava koja se ulažu ili preuzimaju odgovaraju najnižem iznosu za koji se izdaju dionice koje se za to daju ili vrijednosti onoga što se za to daje. Mora se navesti vrijednost stvari, odnosno prava, osoba koja je obavila procjenu i metoda po kojoj je to učinjeno.

(2) Podnositelji prijave moraju u njoj izjaviti da im nisu bile poznate niti su im sada poznate izvanredne okolnosti koje su mogle utjecati na iznos ponderirane prosječne cijene vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca za posljednja tri mjeseca prije dana njihova stvarnog unošenja u društvo ili okolnosti koje bi ukazivale na to da je vrijednost stvari, odnosno prava na dan njegova unošenja u društvo na temelju novih okolnosti ili okolnosti koje su naknadno saznali bila znatno niža od vrijednosti koju je utvrdio neovisni stalni sudski procjenitelj odgovarajuće struke.

(3) Prijavi se prilažu i:

1. isprave kojima se dokazuje kako je utvrđena prosječna ponderirana cijena vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca koje se ulažu u društvo za posljednja tri mjeseca trgovanja njima na uređenom tržištu prije dana stvarnog unošenja u društvo,

2. elaborat o procjeni kojim je utvrđena vrijednost stvari, odnosno prava koje se ulaže u društvo.«

Članak 16.

U članku 188. stavku 2. u drugoj rečenici riječ: »bitno« zamjenjuje se riječju: »znatno«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je u prijavi navedeno da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari, odnosno prava bez revizije osnivanja, sud će u pogledu vrijednosti stvari, odnosno prava isključivo ispitati jesu li ispunjene pretpostavke iz čl. 187.a ovoga Zakona. Sud može odbiti upis samo ako je očito da je vrijednost stvari, odnosno prava znatno precijenjena.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 17.

U članku 189. točki 9. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. drugi podaci propisani posebnim zakonom.«

Članak 18.

U članku 194.a stavku 1. u prvoj rečenici riječ: »cijenu« zamjenjuje se riječju: »naknadu«.

U stavku 2. na kraju druge rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »osim ako je od sazivanja glavne skupštine pa do njezina zaključenja ugovor dostupan na internetskoj stranici društva.«.

U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez a riječ: »mora« zamjenjuje se riječima: »odnosno izvršni direktori moraju«. Na kraju treće rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »osim ako pod pretpostavkama iz članka 185.a ovoga Zakona revizija osnivanja nije potrebna.«.

U stavku 5. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez a riječ: »mora« zamjenjuje se riječima: »odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog, odnosno upravnog odbora moraju«.

U točki 3. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »a kada po odredbama članka 185.a ovoga Zakona revizija osnivanja nije potrebna, isprave iz članka 187.a stavka 3. Zakona.«.

U stavku 6. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«. Na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Navodi li se u prijavi da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari, odnosno prava bez revizije osnivanja, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 188. stavka 3. ovoga Zakona.«

U stavku 7. točki 3. riječ: »cijena« zamjenjuje se riječju: »naknada«, a riječ: »plaća« riječju: »daje«.

U stavku 8. riječ: »cijena« zamjenjuje se riječju: »naknada«, a riječ: »plaća« riječju: »daje«.

U stavku 9. riječ: »burzi« zamjenjuje se riječima: »uređenom tržištu«.

Članak 19.

U članku 196. stavku 1. točki 5. iza riječi: »ime« dodaju se riječi: »i prezime«.

Članak 20.

U članku 197. stavku 1. riječ: »financijske« zamjenjuje se riječju: »kreditne«.

U stavku 3. riječ: »Financijska« zamjenjuje se riječju: »Kreditna«.

Članak 21.

U članku 198. stavku 2. točki 5. iza riječi: »ime« briše se zarez i dodaju riječi: »i prezime,« te se iza riječi: »odnosno ime« dodaju riječi: »i prezime«.

U točki 6. riječ: »financijskoj« zamjenjuje se riječju: »kreditnoj«.

Članak 22.

U članku 201. stavku 3. riječ: »financijske« zamjenjuje se riječju: »kreditne«.

Članak 23.

U članku 203. stavku 2. riječ: »financijskoj« zamjenjuje se riječju: »kreditnoj«.

Članak 24.

U članku 215. stavku 3. riječ: »burzi« zamjenjuje se riječima: »uređenom tržištu«.

Članak 25.

U članku 217. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »kod« dodaje se riječ: »dopuštenog«.

Članak 26.

U članku 219. stavku 4. iza riječi: »uprave,« dodaju se riječi: »odnosno izvršni direktori,«.

Članak 27.

U članku 220. stavku 2. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »odnosno« dodaju se riječi: »izvršni direktori i«.

U stavku 5. u drugoj rečenici iza riječi: »odnosno« dodaju se riječi: »izvršnim direktorima i članovima«.

U stavku 7. u drugoj rečenici riječ: »bilance« zamjenjuje se riječima: »izvještaja o financijskom položaju«. U trećoj rečenici riječ: »neraspoređenu« zamjenjuje se riječju: »zadržanu«.

U stavku 8. točka na kraju teksta briše se i dodaju se riječi: »i dio zadržane dobiti kada u skladu s propisima ne proizlazi iz tog računa.«.

Članak 28.

U članku 221. stavku 1. iza riječi: »upravu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršne direktore«, a riječ: »isplati« zamjenjuje se riječju: »isplate«.

U stavku 2. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mogu«.

Članak 29.

U članku 222. stavku 2. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. iznose drugih dodatnih uplata dioničara u vlastiti kapital društva.«

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

U stavku 3. riječi: »prethodnog stavka« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«

Članak 30.

Članak 222.a mijenja se i glasi:

»(1) U rezerve iz dobiti smiju se unositi samo iznosi koji proizlaze iz neto dobiti poslovne godine ili iz prenesene dobiti iz ranijih godina.

(2) Ako je društvo u poslovnoj godini steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice u toj godini unijeti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica. U te se rezerve mogu unositi i iznosi iz statutarnih rezervi, ako je statutom određeno da ih se može koristiti za tu namjenu, kao i iznosi iz drugih rezervi iz dobiti koji prelaze iznose prenesenog gubitka koje nije bilo moguće pokriti iz neto dobiti poslovne godine. Rezerve za vlastite dionice smiju se ukinuti samo ako se te dionice otuđe ili povuku ili ih smanjiti za iznos za koji one prelaze iznos niže iskazane vrijednosti vlastitih dionica.

(3) Predvidi li se statutom da društvo ima statutarne rezerve, statutom se mora odrediti:

1. visina tih rezervi u apsolutnom iznosu ili dijelom temeljnog kapitala ili ukupnoga vlastitog kapitala društva,

2. dio iznosa neto dobiti, umanjen za iznos korišten za pokriće prenesenog gubitka, iznos unesen u zakonske rezerve i iznos unesen u rezerve za vlastite dionice ako ih društvo ima, koji se u pojedinoj poslovnoj godini namjenjuje za stvaranje statutarnih rezervi,

3. namjene za koje se mogu koristiti te rezerve.

(4) Statutarne rezerve mogu se koristiti samo za namjene određene statutom.

(5) Ostale rezerve društvo može koristiti u bilo koju svrhu ako nisu korištene za svrhu iz stavka 2. ovoga članka i ako se statutom drukčije ne odredi.«

Članak 31.

U članku 226. stavku 1. iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena«.

U stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: »izdalo dionice« dodaju se riječi: »kao vrijednosne papire«.

U stavku 3. u drugoj rečenici riječ: »Financijske« zamjenjuje se riječima: »Kreditne, odnosno financijske«.

Članak 32.

U članku 227. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »izdana« dodaju se riječi: »kao vrijednosni papir«. U drugoj rečenici riječi: »daje uprava« zamjenjuju se riječima: »daju uprava, odnosno izvršni direktori.«.

Članak 33.

U članku 229. u prvoj rečenici iza riječi: »prema« dodaju se riječi: »kreditnoj, odnosno«.

Članak 34.

U članku 233. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »18 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »5 godina«. U trećoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori« a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pri stjecanju dionica iz stavka 1. ovoga članka i njihovu raspolaganju mora se primijeniti odredba članka 211. ovoga Zakona. Pri stjecanju i raspolaganju dionicama na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 308. stavka 3. i 4. ovoga Zakona. Smatra se da je tako postupljeno ako se dionice stječu, odnosno ako se s njima raspolaže na organiziranom tržištu. Za drukčije stjecanje i raspolaganje dionicama potrebna je odluka glavne skupštine. Glavna skupština može ovlastiti upravu, odnosno upravni odbor da povuče vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala društva a da za to nije potrebna njezina posebna odluka.«

U stavku 3. točki 4. riječ: »financijska« zamjenjuje se riječima: »kreditna, odnosno financijska«.

U stavku 4. u trećoj rečenici riječ: »bilance« zamjenjuje se riječima: »izvještaja o financijskom položaju«.

Članak 35.

U članku 234. stavku 1. riječ: »financijskih« zamjenjuje se riječima: »kreditnih, odnosno financijskih«.

U stavku 3. točki 2. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U točki 3. riječ: »bilanci« zamjenjuje se riječima: »izvještaju o financijskom položaju«.

Članak 36.

U članku 238. stavku 1. riječ: »Financijska« zamjenjuje se riječima: »Kreditna, odnosno financijska«.

Članak 37.

U članku 247. stavku 2. riječ: »bitno« zamjenjuje se riječju: »znatno«.

Članak 38.

U članku 250. stavku 6. četvrta rečenica mijenja se i glasi: »Uprava je dužna odboru podnijeti zahtijevano izvješće.«

Članak 39.

U članku 250.a stavku 1. iza prve rečenice dodaju se rečenice koje glase:

»Obvezu izrade i podnošenja tog izvješća nema društvo koje je prema računovodstvenim propisima mali poduzetnik. Statutom se može odrediti da je uprava i u tom slučaju dužna izraditi i podnijeti to izvješće.«

Članak 40.

U članku 251. stavku 2. iza riječi: »postupak« stavlja se točka, a riječi: »ili postupak prisilne nagodbe« brišu se.

Članak 41.

U članku 256. stavku 2. u drugoj rečenici riječ: »biraju« zamjenjuje se riječju: »imenuju«.

Članak 42.

U članku 260.a stavku 3. iza riječi: »ostavka« dodaju se riječi: »izabranog člana nadzornog odbora«, točka na kraju stavka zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi: »a dana ostavka imenovanog člana nadzornog odbora, samo uz suglasnost onoga koji ga je imenovao.«

Članak 43.

U članku 272. stavku 1. u drugoj rečenici iza brojke: »252.« stavlja se zarez i dodaju brojke: »273. i 273.a«.

Članak 44.

U članku 272.b stavku 2. riječi: »stavka 2. točke 2. do 5.« brišu se, a riječ: »tijelima« zamjenjuje se riječju: »organima«.

Članak 45.

Članak 272.p mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorni, odnosno upravni odbor društva dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu dužni su osigurati da uprava, odnosno izvršni direktori društva u posebnom odjeljku godišnjeg izvješća o stanju društva navedu najmanje:

a) podatke o kodeksu korporativnog upravljanja koji ga obvezuje i/ili o kodeksu korporativnog upravljanja koje društvo dobrovoljno primjenjuje i/ili o praksi korporativnog upravljanja koju primjenjuje izvan onoga što se traži propisima te podatke o tome gdje su objavljeni odgovarajući kodeksi korporativnog upravljanja odnosno praksa korporativnog upravljanja koju primjenjuje,

b) odstupa li društvo od kodeksa korporativnog upravljanja navedenih pod a) i objašnjenja u kojem to dijelu čini te razloge tog odstupanja,

c) opis osnovnih obilježja provođenja unutarnjeg nadzora u društvu i upravljanja rizicima u odnosu na financijsko izvještavanje,

d) podatke o značajnim neposrednim i posrednim imateljima dionica u društvu, uključujući posredno držanje dionica u piramidalnim strukturama i uzajamnim udjelima, imateljima vrijednosnih papira s posebnim pravima kontrole i opisom tih prava, ograničenjima prava glasa kao što su ograničenja prava glasa na određeni postotak ili broj glasova, vremenska ograničenja za ostvarenje prava glasa ili slučajevi u kojima su u suradnji s društvom financijska prava iz vrijednosnih papira odvojena od držanja tih papira, pravilima o imenovanju i opozivu imenovanja članova uprave odnosno izvršnih direktora odnosno nadzornog, odnosno upravnog odbora i izmjeni statuta, o ovlastima članova uprave, odnosno izvršnih direktora, odnosno, nadzornog, odnosno upravnog odbora posebice o ovlastima da izdaju dionice društva ili stječu vlastite dionice,

e) podatke o sastavu i djelovanju uprave, odnosno izvršnih direktora i nadzornog, odnosno upravnog odbora i njihovih pomoćnih tijela.«

Članak 46.

U članku 273. stavku 1. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez, a veznik: »ili« zamjenjuje se riječima: »odnosno izvršnog direktora ili člana«.

U stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez, a veznik: »i« zamjenjuje se riječima: »odnosno izvršni direktori i članovi«. U drugoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez a veznik: »i« zamjenjuje se riječima: »odnosno izvršni direktori i članovi«. U trećoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez, a veznik: »i« zamjenjuje se riječima: »odnosno izvršnih direktora i članova«.

Članak 47.

Članak 274. mijenja se i glasi:

»(1) Ako zakonom nije drugačije određeno, dioničari u stvarima društva svoja prava ostvaruju na glavnoj skupštini. Statutom se može predvidjeti ili ovlastiti upravu, odnosno upravni odbor da omogući dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava.

(2) Statutom se može predvidjeti ili ovlastiti upravu, odnosno upravni odbor da omogući dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini.

(3) Članovi uprave, odnosno izvršni direktori i članovi nadzornog, odnosno upravnog odbora moraju sudjelovati u radu glavne skupštine. Statutom se mogu odrediti slučajevi u kojima članovi nadzornog, odnosno upravnog odbora smiju sudjelovati u radu glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike.

(4) Statutom ili poslovnikom o radu glavne skupštine može se dopustiti ili ovlastiti upravu, odnosno upravni odbor da dopusti da se rad glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.

(5) Upotreba elektroničke komunikacije za potrebe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dopuštena je samo ako su ispunjeni ovi uvjeti:

1. da se komuniciranje obavlja u stvarnom vremenu održavanja glavne skupštine,

2. da je osigurano obostrano komuniciranje kojim se omogućuje dioničarima da se u stvarno vrijeme njezina održavanja obraćaju glavnoj skupštini s mjesta koje nije mjesto na kome se održava,

3. da je dioničarima omogućeno glasovanje za vrijeme ili prije održavanja glavne skupštine a da za to nije potrebno njihovo sudjelovanje u radu glave skupštine u mjestu na kome se održava putem punomoćnika,

4. da je osigurana identifikacija dioničara, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenljivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem, osim kad je to zakonom dopušteno.«

Članak 48.

U članku 275. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.

U stavku 2. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 49.

U članku 276. stavku 3. u drugoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«, a iza riječi: »društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako ga je društvo dužno izraditi,«.

Članak 50.

Članak 277. mijenja se i glasi:

»(1) Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi društva. Uprava, odnosno izvršni direktori dužni su sazvati glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobiju izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti, a kod društva majke koncerna i o godišnjim financijskim izvješćima koncerna te izvješću o stanju koncerna. Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

(2) Glavnu skupštinu saziva uprava koja o tome odlučuje običnom većinom glasova. Za donošenje odluke o sazivanju glavne skupštine ovlaštene su osobe koje su sudskom registru upisane kao članovi uprave. To se na odgovarajući način primjenjuje i na izvršne direktore kad sazivaju glavnu skupštinu. Pri tome se ne dira u pravo ostalih osoba koje su po zakonu i statutu ovlaštene sazvati glavnu skupštinu.

(3) Odluka o sazivanju glavne skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, vrijeme i mjesto održavanja glavne skupštine. U odluci o sazivanju glavne skupštine mora se navesti dnevni red. U pozivu se mora navesti sadržaj odluke o sazivanju glavne skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa. Od dana objave poziva za glavnu skupštinu u poslovnim prostorijama u sjedištu društva moraju se izložiti za razgledanje dioničarima godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva, ako ga je društvo dužno izraditi, izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, kada su predmet razmatranja i/ili odlučivanja na glavnoj skupštini. Na zahtjev svakog dioničara mora mu se staviti na raspolaganje preslika spomenutih isprava. To vrijedi i u pogledu glavne skupštine društva majke u koncernu za godišnja financijska izvješća koncerna, izvješće o stanju koncerna i izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora.

(4) Trguje li se dionicama društva na uređenom tržištu, uprava, odnosno izvršni direktori, a ako glavnu skupštinu saziva nadzorni, odnosno upravni odbor, tada taj odbor mora u pozivu navesti i:

1. pretpostavke za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa kao i prema okolnostima dan do kada se društvu mora podnijeti dokaz iz članka 279. stavka 3. ovoga Zakona,

2. postupak glasovanja putem punomoćnika s upućivanjem na formulare koje treba koristiti za davanje punomoći za glasovanje i na način kako se dokaz o imenovanju punomoćnika može elektroničkim putem dostaviti društvu i postupak glasovanja pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije ako se statutom za to predviđa odgovarajući oblik korištenja pravom glasa,

3. prava dioničara iz članka 278. stavka 2., članka 282. stavka 1., članka 283. i članka 287. stavka 1. ovoga Zakona pri čemu se podaci mogu ograničiti samo na rokove za korištenje pravima ako se u pogledu ostaloga upućuje na daljnja objašnjenja koja su dostupna na internetskoj stranici društva,

4. internetsku stranicu društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280.a ovoga Zakona.

(5) Ako u statutu nije drugačije određeno, glavna skupština se održava u sjedištu društva. Ako su dionice društva uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, glavna skupština se, ako statutom nije drugačije određeno, može održati i u sjedištu burze.

(6) Poziv na glavnu skupštinu mora se objaviti u glasilu društva. Ako su dioničari društvu poimenično poznati, glavnu se skupštinu može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

(7) Uz poziv za glavnu skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

(8) Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja koja nisu izdala samo dionice koje glase na ime i nisu poziv za glavnu skupštinu poslala neposredno dioničarima u skladu s odredbom stavka 6. ovoga članka, moraju poziv najkasnije u vrijeme njegove objave dostaviti medijima za koje se polazi od toga da mogu obavijest prenijeti na cijelo područje Europske unije.

(9) Ako na glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, ona može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o njezinom sazivanju, ako se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.«

Članak 51.

U članku 278. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Dioničari iz stavka 1. ovoga članka mogu na isti način zahtijevati i da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja skupštine a društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva društvu.«

Članak 52.

Članak 279. mijenja se i glasi:

»(1) Glavnu skupštinu mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

(2) Statutom se sudjelovanje na glavnoj skupštini ili korištenje pravom glasa može uvjetovati s time da dioničari unaprijed prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine, ako se za to statutom ne predvidi neki kalendarskim danima određen kraći rok. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave društvu. Najkraći rok za sazivanje glavne skupštine iz stavka 1. ovoga članka produljuje se za dane određene za prijavu sudjelovanja ili za korištenje pravom glasa na glavnoj skupštini.

(3) Za imatelje dionica koje glase na donositelja statutom se može odrediti kako se mora dokazati pravo sudjelovanja na skupštini ili pravo glasa. U tom slučaju na odgovarajući se način primjenjuje što je u stavku 2. ovoga članka propisano za produljenje roka za sazivanje glavne skupštine. Kod društava dionice kojih su uvrštene na uređenom tržištu radi trgovanja za to je dovoljan poseban dokaz u pisanom obliku o posjedovanju udjela putem institucije koja vodi pohranu vrijednosnih papira. Kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja dokaz se mora odnositi na početak 21. dana prije održavanja skupštine i mora prispjeti društvu na adresu za to navedenu u pozivu najmanje šest dana prije dana održavanja skupštine, ako za to statutom nije predviđen neki kalendarskim danima određen kraći rok. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave društvu. U odnosu prema društvu za sudjelovanje na skupštini ili za korištenje pravom glasa vrijedi kao dioničar samo onaj tko je o tome društvu podnio potreban dokaz.

(4) U rokove i datume koji se računaju unatrag od dana održavanja glavne skupštine ne uračunava se dan kada počinje njezino održavanje. Ti se rokovi zbog nedjelje, subote ili praznika ne prebacuju na radni dan koji prethodi ili slijedi nekom takvom danu. Na računanje rokova ne primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o računanju vremena. U društvima dionice kojih nisu uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja statutom se može predvidjeti i drukčije računanje rokova.«

Članak 53.

Naslov iznad članka 280. mijenja se i glasi: »Objava zahtjeva za dopunom dnevnog reda i prijedlozi odluka«.

U članku 280. stavku 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako su dioničari iz članka 278. stavka 1. ovoga Zakona zatražili dopunu dnevnoga reda, to se mora objaviti zajedno s pozivom na glavnu skupštinu ili na drugi način bez odgode nakon što taj prijedlog prispije društvu. Pritom se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 277. stavka 6. ovoga Zakona. Za društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja na odgovarajući se način primjenjuje i odredba članka 277. stavka 8. ovoga Zakona. Objava i dostava medijima radi prijenosa obavijesti moraju se učiniti na isti način kao i u pogledu poziva na glavnu skupštinu.«.

U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »točku« riječi: »dnevnoga reda« brišu se.

Članak 54.

Iza članka 280. dodaje se članak 280.a i naslov iznad njega koji glase:

»Objave na internetskoj stranici društva

Članak 280.a

(1) Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja dužna su odmah nakon sazivanja glavne skupštine poduzeti sve da na njihovim internetskim stranicama budu dostupni:

1. sadržaj poziva na glavnu skupštinu,

2. objašnjenje ako glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,

3. sva dokumentacija koju treba podastrijeti glavnoj skupštini,

4. ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja glavne skupštine uključujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,

5. prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika ili glasovanjem pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom, ako ih se neposredno ne dostavlja dioničarima.

(2) Ako formulari iz stavka 1. točke 5. ovoga članka iz tehničkih razloga ne mogu biti dostupni na internetskoj stranici društva, na njoj se mora navesti kako ih se može pribaviti. U tom slučaju društvo je dužno poslati ih poštom na trošak društva svakom dioničaru koji to zatraži.

(3) Svaki zahtjev dioničara iz članka 278. stavka 2. ovoga Zakona koji prispije društvu nakon što je sazvana glavna skupština mora se odmah po prispijeću učiniti dostupnim dioničarima na način iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 55.

Članak 281. mijenja se i glasi:

»(1) Uprava, odnosno izvršni direktori moraju najmanje 21 dan prije održavanja glavne skupštine priopćiti poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći. U taj rok ne uračunava se dan kad je dano priopćenje. Ako je izmijenjen dnevni red glavne skupštine u skladu s odredbom članka 278. stavka 2. ovoga Zakona, društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja dužna su priopćiti izmijenjeni dnevni red glavne skupštine. U priopćenju se mora navesti mogućnost da dioničari glasuju na glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara. Kod društava dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu u prijedlogu za izbor članova nadzornog, odnosno upravnog odbora moraju se navesti i podaci o njihovu članstvu u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu.

(2) Isto priopćenje uprava, odnosno izvršni direktori moraju dati dioničarima koji to zatraže ili koji su početkom 14. dana prije održavanja skupštine upisani u registru dionica kao dioničari društva. Statutom se može odrediti da se način priopćavanja ograničava na priopćenje dano elektroničkom komunikacijom.

(3) Svaki član nadzornog, odnosno upravnog odbora može zatražiti da mu uprava, odnosno izvršni direktori pošalju priopćenje iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Svakom članu nadzornog, odnosno upravnog odbora i svakom dioničaru moraju se na njegov zahtjev priopćiti odluke glavne skupštine.«

Članak 56.

U članku 282. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, odnosno izvršnih direktora moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ovoga Zakona pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi društvu na adresu za to navedenu u pozivu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava, odnosno izvršni direktori i/ili nadzorni, odnosno upravni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispijeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok. U društvima dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva. Tu se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 281. stavka 3. ovoga Zakona. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini društva.«

Članak 57.

U članku 283. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Uprava odnosno izvršni direktori ne trebaju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog, odnosno upravnog odbora i imenovanje revizora a kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.«

Članak 58.

U naslovu iznad članka 284. iza riječi: »financijskih« dodaju se riječi: »odnosno kreditnih«.

U članku 284. stavci 1. do 4. zamjenjuju se stavkom 1. koji glasi:

»(1) Ima li financijska, odnosno kreditna institucija na početku 21. dana prije dana održavanja glavne skupštine u pohrani dionice koje glase na donositelja ili je u pogledu dionica koje glase na ime i koje joj ne pripadaju upisana u registru dionica, dužna je priopćenja iz članka 281. stavka 1. ovoga Zakona bez odgađanja proslijediti dioničarima.

Statutom društva može se odrediti da se to čini samo elektroničkim putem u kom se slučaju financijsku, odnosno kreditnu instituciju ne može s tim u vezi na nekoj drugoj osnovi obvezati na što drugo.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 2. iza riječi »financijske« dodaju se riječi »odnosno kreditne«, a brojke: »1. i 2.« zamjenjuju se brojkom: »1.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. brišu se.

Članak 59.

U članku 285. stavku 2. riječ: »kompjutorskom« zamjenjuje se riječju: »računalnom«.

Članak 60.

U članku 286. stavku 2. dodaje se rečenica koja glasi:

"U društvima dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja utvrđenje o donesenim odlukama obuhvaća za svaku odluku i:

1. broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,

2. udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi,

3. broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja.«.

U stavku 5. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja moraju u roku od sedam dana nakon što je održana glavna skupština rezultate glasovanja iz stavka 2. ovoga članka objaviti na svojim internetskim stranicama.«

Članak 61.

U članku 287. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«. U trećoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, riječ: »mora« zamjenjuje riječju: »moraju«, a iza riječi: »društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a ako društvo nema obvezu izrade tog izvješća, u bilješkama uz financijska izvješća,«. U četvrtoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječi: »dužna je« zamjenjuju se riječima: »dužni su«.

U stavku 2. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mogu«.

U točki 2. riječ: »poreskim« zamjenjuje se riječju: »poreznim«.

Članak 62.

U članku 288. stavku 1. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«. Iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »O naknadi troškova postupka sud odlučuje prema slobodnoj ocjeni.«

Članak 63.

U članku 291. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Dioničar može pravo glasa u glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Za davanje punomoći, njezin opoziv i dokazivanje da je dana u odnosu na društvo potreban je pisani oblik, ako statutom za to nije predviđen drukčiji oblik. Kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja za prijenos dokaza o tome da je dana punomoć moguća je elektronička komunikacija. Punomoć treba predati društvu i ono je zadržava na čuvanju najmanje tri godine.«

Članak 64.

Naslov iznad članka 292. mijenja se i glasi: »Ostvarenje prava glasa putem kreditnih institucija i osoba koje djeluju na odgovarajući način«.

Članak 292. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna, odnosno financijska institucija smije ostvarivati pravo glasa na temelju dionica koje joj ne pripadaju i u pogledu kojih nije kao njihov imatelj upisana u registru dionica samo ako je za to opunomoćena. Punomoć se može dati samo jednoj određenoj kreditnoj, odnosno financijskoj instituciji koja je mora čuvati tako da se može ispitati. Očitovanje volje kojim se daje punomoć mora biti potpuno i smije biti povezano samo s očitovanjima volje koja se odnose na korištenje pravom glasa. Ne dade li dioničar izričite upute o glasovanju, opća punomoć može dati ovlast kreditnoj odnosno financijskoj instituciji da koristi pravo glasa samo onako kako je to navedeno u prijedlozima te institucije kako će glasovati (stavci 2. i 3.) ili prijedlozima uprave, odnosno izvršnih direktora, nadzornog, odnosno upravnog odbora društva a ako se ti prijedlozi međusobno razlikuju, onako kako je navedeno u prijedlogu nadzornog, odnosno upravnog odbora (stavak 4). Ponudi li kreditna, odnosno financijska institucija da će glasovati za neki od navedenih prijedloga, mora istodobno ponuditi i da će podloge potrebne za glasovanje do opoziva proslijediti u mjeri u kojoj se pretpostavlja da je to potrebno udruzi dioničara ili nekom drugom tko će zastupati dioničara u korištenju pravom glasa po njegovu izboru. Kreditna, odnosno financijska institucija je dužna godišnje jasno upozoriti dioničara na mogućnost svakodobnog opoziva punomoći i promjene opunomoćenika. Dioničaru se mora putem formulara olakšati davanje uputa za glasovanje o odlukama iz pojedinih točaka dnevnog reda, davanje i opoziv opće punomoći i davanje naloga te njihovu izmjenu.

(2) Kreditna, odnosno financijska institucija koja želi na temelju dobivene punomoći koristiti pravo glasa u skladu s vlastitim istaknutim prijedlozima mora dioničaru te prijedloge u pogledu odluka iz pojedinih točaka dnevnog reda pravodobno učiniti dostupnima. Kod tih prijedloga ona se mora voditi interesima dioničara i poduzeti sve organizacijske pripreme da na to ne utječu njezini interesi iz drugih poslovnih područja. Mora imenovati jednog člana poslovodstva da nadzire pridržavanje tih obveza kao i uredno korištenje pravom glasa i dokumentaciju o tome. Zajedno s prijedlozima koje postavlja kreditna, odnosno financijska institucija mora uputiti na to da će pravo glasa koristiti u skladu sa svojim istaknutim prijedlozima, ako dioničar pravodobno za to ne dade neku drugu uputu. Ako je član uprave, odnosno izvršni direktor ili suradnik kreditne, odnosno financijske institucije član nadzornog, odnosno upravnog odbora društva ili član njegove uprave, odnosno izvršni direktor ili suradnik društva i obrnuto, kreditna, odnosno financijska institucija mora na to uputiti. Isto to vrijedi i ako kreditna odnosno financijska institucija ima udio u društvu koji po zakonu mora prijaviti nadležnom nadzornom tijelu ili je s društvom u konzorciju koji je u vrijeme posljednjih pet godina preuzeo posljednju emisiju vrijednosnih papira društva.

(3) Ako dioničar nije dao upute kreditnoj, odnosno financijskoj instituciji za korištenje pravom glasa, ona ga je dužna koristiti u skladu s onim što je predložila, osim ako prema okolnostima smije zaključiti da bi dioničar kad bi znao za stanje stvari odobrio takvo glasovanje. Odstupi li kreditna, odnosno financijska institucija pri glasovanju od upute koju je dobila od dioničara ili, ako te upute nije bilo, od prijedloga što ga je sama bila objavila, mora o tome izvijestiti dioničara i navesti razloge za taj svoj postupak. Na vlastitoj glavnoj skupštini opunomoćena kreditna, odnosno financijska institucija smije koristiti pravo glasa na temelju punomoći samo ako je dioničar dao izričitu uputu za glasovanje o odlukama o svakoj točki dnevnog reda. Isto to vrijedi i za glasovanje na skupštini društva u kome kreditna, odnosno financijska institucija neposredno ili posredno sudjeluje u temeljnom kapitalu s više od 20%.

(4) Kreditna, odnosno financijska institucija koja na glavnoj skupštini želi koristiti pravo glasa na temelju punomoći prema prijedlozima organa društva, mora dioničarima te prijedloge učiniti dostupnima, ako to već nije učinjeno na neki drugi način.

(5) Ako to dopušta punomoć koju je dao dioničar, kreditna, odnosno financijska institucija smije u postupanju na temelju nje dati punomoć za zastupanje osobama koje nisu njezini zaposlenici. Ako se u punomoći drukčije ne određuje, kreditna, odnosno financijska institucija koristi pravo glasa u ime onoga koga se to tiče. Ako je u društvu dopušteno glasovanje pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom, opunomoćena se kreditna, odnosno financijska institucija pri glasovanju smije time koristiti. Kao dokaz ovlasti za glasovanje prema društvu kod društava dionice kojih su uvrštene na tržište radi trgovanja dovoljno je podnošenje dokaza iz članka 279. stavka 3. ovoga Zakona. U ostalome moraju se ispuniti zahtjevi koji su u statutu društva propisani za korištenje pravom glasa.

(6) Kreditna, odnosno financijska institucija smije ostvarivati pravo glasa na temelju dionica koje glase na ime i koje joj ne pripadaju ali su u registru dionica upisane na njezino ime samo na temelju ovlasti koju za to dobije. Na davanje te ovlasti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 1. do 5. ovoga članka.

(7) Na učinak danog glasa ne utječe postupanje protivno odredbama prethodnih stavaka osim protivno odredbi stavka 1. rečenice 1. ovoga članka.

(8) Odredbe stavka 1. do 7. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na udruge dioničara i osobe koje se na temelju posla koji obavljaju nude dioničarima da će za njih ostvarivati pravo glasa na glavnoj skupštini društva. To ne vrijedi za one koji žele ostvarivati pravo glasa za dioničara ako su njegovi zakonski zastupnici, bračni ili izvanbračni drugovi ili su s njime u krvnom ili tazbinskom srodstvu do četvrtog stupnja srodstva.

(9) Obveza kreditne odnosno financijske institucije da nadoknadi štetu nastalu zbog povrede odredbi iz stavka 1. do. 6. ovoga članka ne može se unaprijed isključiti ni ograničiti.«

Članak 65.

U članku 298. stavku 1. u trećoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktor«, a iza veznika: »i« dodaje se riječ: »član«.

Članak 66.

U članku 299. stavku 1. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 2. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«, a iza veznika: »i« dodaje se riječ: »članova«.

U stavku 4. u četvrtoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Članak 67.

U članku 300.a iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 68.

U članku 300.b u stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, riječi: »je dužna« zamjenjuju se riječima: »dužni su«, iza riječi: »društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako ga je društvo dužno izraditi,«, a riječ: »sastavi« zamjenjuje se riječju: »sastave«.

U stavku 2. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, riječi: »je dužna« zamjenjuju se riječima: »dužni su«, a riječ: »neraspoređenu« zamjenjuje se riječju: »zadržanu«.

Članak 69.

U članku 300.c stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako ga je društvo dužno izraditi,«.

U stavku 2. u trećoj rečenici riječi: »čije dionice kotiraju na burzi« zamjenjuju se riječima: »dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja«. U petoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »upravi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnim direktorima«. U drugoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječi: »mu je dužna« zamjenjuju se riječima: »dužni su mu«. U trećoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

Članak 70.

U članku 300.d stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: » i nadzorni, odnosno« dodaju se riječi: »izvršni direktori i«. U drugoj rečenici iza riječi: »i nadzornog, odnosno« dodaju se riječi: »izvršnih direktora i«.

U stavku 2. iza riječi: » odbor, odnosno« dodaju se riječi: »izvršni direktori i«, a iza riječi: »stanju društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako ga je društvo dužno izraditi,«.

Članak 71.

U članku 300.e stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: » i nadzorni, odnosno« dodaju se riječi: »izvršni direktori i«, a iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 72.

U članku 300.g stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »dva postotna« zamjenjuju se riječima: »pet postotnih«.

Članak 73.

U članku 300.h stavku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. godišnja financijska izvješća za tri posljednje godine, a ako je društvo dužno izraditi izvješće o stanju društva, i ta izvješća za isto razdoblje,«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Društvo nema obveze iz stavka 3. i 4. ovoga članka ako su isprave iz stavka 3. ovoga članka bile isto to vrijeme dostupne na internetskoj stranici društva.«

Članak 74.

U članku 300.i u prvoj rečenici riječ: »objasniti« zamjenjuje se riječima: »učiniti dostupnim«.

Članak 75.

U članku 300.j stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 2. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »daje« zamjenjuje se riječju: »daju«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Stječe li upisom odluke glavne skupštine o prijenosu dionica sve dionice društva jedan dioničar, zajedno s prijavom za upis odluke glavne skupštine o prijenosu dionica podnosi se i prijava za upis podataka iz članka 189.a. ovoga Zakona.

Članak 76.

U članku 300.k dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Više postupaka koji se vode sud će spojiti. Odredi li sud da iznos otpremnine koji je odredio glavni dioničar nije primjeren i da ju je glavni dioničar dužan platiti u većem iznosu, ili da je glavni dioničar dužan platiti otpremninu koju odredi ako je glavni dioničar nije ponudio ili to nije učinio onako kako je to trebao učiniti, naložit će glavnom dioničaru da dioničarima koji su sudjelovali u postupku nadoknadi troškove potrebne za vođenje postupka.

(4) Odluka suda o visini otpremnine iz stavka 3. ovoga članka djeluje prema svim manjinskim dioničarima neovisno o tome jesu li sudjelovali u postupku u kojemu je određena.«

Članak 77.

U članku 303. stavku 2. iza riječi: »pri« dodaje se riječ: »predlaganju«, a riječ: »upisu« zamjenjuje se riječju: »upisa«.

Članak 78.

U članku 305. stavku 1. riječi: »(članak 280. stavak 1.)« brišu se.

U stavku 3. u drugoj rečenici riječi: »stavka 2. i 3.« brišu se.

Članak 79.

Iza članka 305. dodaje se članak 305.a i naslov iznad njega koji glase:

»Povećanje temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja temeljnog kapitala

Članak 305.a

(1) Pri povećanju temeljnog kapitala ulaganjem stvari, odnosno prava nije potrebna revizija povećanja temeljnog kapitala ako su za to ispunjene pretpostavke iz članka 185.a ovoga Zakona. Ako se revizija ne provodi, primjenjuju se odredbe ovoga članka Zakona.

(2) Uprava, odnosno izvršni direktori moraju u glasilu društva objaviti datum odluke o povećanju temeljnog kapitala i podatke iz članka 187.a stavaka 1. ovoga Zakona. U sudski se registar ne može upisati da je temeljni kapital povećan prije isteka četiri tjedna od spomenute objave.

(3) Ako su ispunjene pretpostavke iz članka 185.a stavka 2. ovoga Zakona, sud će na zahtjev dioničara koji su u vrijeme donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala zajedno imali dionice na koje se odnosi najmanje pet posto temeljnog kapitala i još ih drže na dan podnošenja zahtjeva imenovati jednoga ili više revizora. Zahtjev treba postaviti do dana upisa u sudski registar da je temeljni kapital povećan. Prije donošenja odluke sud će saslušati članove uprave, odnosno izvršne direktore društva. Ovdje se primjenjuju odredbe članka 40. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

(4) U daljnjem postupku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 183. i 184. ovoga Zakona.«

Članak 80.

Članak 306. mijenja se i glasi:

»(1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala mora se podnijeti sudu radi upisa u sudski registar. Tome treba priložiti izvješće revizora iz stavka 3. članka 305.a ovoga Zakona. Ako se u društvo ulaže stvar, odnosno pravo a nema obveze da se provede revizija povećanja temeljnog kapitala i ako je unaprijed objavljen datum odluke o povećanju kapitala (članak 305.a stavak 3.), podnositelji prijave moraju u njoj samo izjaviti da im nije poznato da bi nakon objave odluke o povećanju temeljnog kapitala nastupile okolnosti iz članka 185.a stavka 2. ovoga Zakona.

(2) U prijavi moraju se navesti ulozi u dotadašnji temeljni kapital koji još nisu uplaćeni i zašto se ne može postići da se oni uplate.

(3) Prijavi iz stavka 1. ovoga članka treba priložiti izvješće revizora iz članka 305. stavka 3. ili isprave iz članka 187.a stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Sud će odbiti upis odluke u registar ako je vrijednost uloga u stvarima i pravima znatno manja od temeljnog kapitala koji se odnosi na dionice koje se za to daju.«

Članak 81.

U članku 308. stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori« a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 5. u prvoj rečenici riječi: »(članak 280. stavak 1.) brišu se. U drugoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez, i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, riječi: »mora podnijeti« zamjenjuju se riječju: »moraju«, a iza riječi: »skupštini« dodaju se riječi: »učiniti dostupnim«.

U stavku 6. u prvoj rečenici riječ: »financijska« zamjenjuje se riječima: »kreditna, odnosno financijska«. U drugoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«, a riječ: »financijske« zamjenjuje se riječju: »kreditne, odnosno financijske«.

Članak 82.

U članku 309. stavku 2. iza riječi: »točke 3.« dodaju se riječi: »i članka 187.a«.

Članak 83.

U članku 311. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Ako se ne provodi revizija povećanja temeljnog kapitala, u objavi se upućuje na isprave iz članka 187.a stavka 3. ovoga Zakona.«

Članak 84.

U članku 314. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. iznos za koji se izdaju dionice ili osnove na temelju kojih se taj iznos izračunava s time da je kod uvjetnog povećanja temeljnog kapitala u svrhu navedenu u članku 313. stavku 2. točki 1. ovoga Zakona dovoljno da se u odluci o povećanju temeljnog kapitala ili u s njom povezanoj odluci iz članka 341. ovoga Zakona odredi najniži iznos povećanja temeljnog kapitala ili osnove za utvrđenje iznosa za koji se izdaju dionice ili najniži iznos za koji ih se izdaje,«.

Članak 85.

U članku 315. stavku 1. u trećoj rečenici riječi: »(članak 280. stavak 1.)« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kod izdavanja dionica uz ulaganje u društvo stvari i prava reviziju povećanja temeljnog kapitala mora obaviti jedan ili više revizora. U pogledu toga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 182. stavka 3. i 4., članka 183. i članka 184. ovoga Zakona. Na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 305. i 305.a ovoga Zakona. Umjesto datuma odluke o povećanju temeljnog kapitala uprava, odnosno izvršni direktori društva mogu odluku o izdavanju novih dionica uz ulaganje u društvo stvari i prava i podatke iz članka 187.a stavka 1. i 2. ovoga Zakona objaviti u glasilu društva."

Članak 86.

U članku 316. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi: »Ovdje se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 306. stavka 2. ovoga Zakona.«

U stavku 2. točki 1. na kraju teksta briše se zarez i dodaju riječi: »ili isprave iz članka 187.a stavka 3. ovoga Zakona,«.

Iza stavka 2.dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se ne provodi revizija povećanja temeljnog kapitala, za prijavu za upis u sudski registar da je provedeno povećanje temeljnog kapitala na odgovarajući se način primjenjuju i odredbe članka 306. stavka 1. rečenice 3. i stavka 3. ovoga Zakona.«

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sud će odbiti upis odluke u registar ako je vrijednost uloga u stvarima i pravima znatno manja od temeljnog kapitala koji se odnosi na dionice koje se za to daju. Ako se povećanje temeljnog kapitala ulaganjem stvari i prava provodi bez revizije povećanja temeljnog kapitala, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 188. stavka 3. ovoga Zakona.«

Članak 87.

U članku 320. stavku 1. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mogu«.

U stavku 2. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »smije« zamjenjuje se riječju: »smiju«.

Članak 88.

U članku 322. stavku 2. u prvoj rečenici točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »odnosno izvršnih direktora.«.

Članak 89.

U članku 323. stavku 1. iza riječi: »upravu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno upravni odbor«.

U stavku 3. u drugoj rečenici riječi: »Nove dionice mogu se izdati« zamjenjuju se riječima: »Uprava može izdati nove dionice«.

Članak 90.

U članku 324. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« dodaju se riječi: »odnosno upravni odbor«.

Članak 91.

U članku 325. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno upravni odbor«. Druga rečenica mijenja se i glasi: »Za odluku koju donosi uprava potrebna je suglasnost nadzornog odbora.«

Članak 92.

U članku 326. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno upravni odbor«. Druga rečenica mijenja se i glasi: »Za odluku koju donosi uprava, potrebna je suglasnost nadzornog odbora.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kod izdavanja dionica uz ulaganje u društvo stvari i prava reviziju povećanja temeljnog kapitala mora obaviti jedan ili više revizora. U pogledu toga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 182. stavka 3. i 4., članka 183., članka 184., članka 305. i 305.a ovoga Zakona. Umjesto datuma odluke o povećanju temeljnog kapitala uprava, odnosno upravni odbor društva može odluku o izdavanju novih dionica uz ulaganje u društvo stvari i prava i podatke iz članka 187.a stavka 1. i 2. ovoga Zakona objaviti u glasilu društva.«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

"(4) Ako se ne provodi revizija povećanja temeljnog kapitala, za prijavu za upis u sudski registar da je provedeno povećanje temeljnog kapitala na odgovarajući se način primjenjuju i odredbe članka 306. stavka 1. rečenice 3. i stavka 3. ovoga Zakona.

(5) Sud će odbiti upis ako je vrijednost uloga u stvarima i pravima znatno manja od temeljnog kapitala koji se odnosi na dionice koje se za to daju. Ako se ne provodi revizija povećanja temeljnog kapitala (članak 305.a stavak 1.), na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 188. stavka 3. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 93.

U članku 327. u drugoj rečenici iza brojke: »7.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »članka 187.a«. U trećoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno upravni odbor«.

Članak 94.

U članku 331. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi: »Prijavi za upis te odluke u sudski registar moraju se priložiti financijska izvješća s izvješćem revizora i posljednja godišnja financijska izvješća, ako još nisu utvrđena.« U trećoj rečenici riječ: »bilance« zamjenjuje se riječima: »financijskih izvješća«.

U stavku 2. riječi: »je bilanca« zamjenjuju se riječima: »su financijska izvješća«, a riječ: »koje« zamjenjuje se riječju: »kojih«.

U stavku 3. riječi: »odgovara li bilanca« zamjenjuju se riječima: »odgovaraju li financijska izvješća«.

Članak 95.

U članku 335. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječi: »je dužna« zamjenjuju se riječima: »dužni su«.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »burzovnoj cijeni« zamjenjuju se riječima: »cijeni na uređenom tržištu«, a riječi: »burzovnog posrednika« zamjenjuju se riječju: »brokera«.

Članak 96.

U članku 341. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »Upravi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno upravnom odboru«. U drugoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 97.

U članku 342. stavku 2. na kraju prve rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »koje daju pravo glasa.«.

Članak 98.

U članku 349. stavku 2. u drugoj rečenici riječ: »neraspoređenu« zamjenjuje se riječju: »zadržanu«.

Članak 99.

U članku 352. stavku 3. točki 3. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno upravni odbor«, a riječ: »ovlaštena« zamjenjuje se riječju: »ovlašten«.

U stavku 6. u drugoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno upravnog odbora«.

Članak 100.

U članku 355. točki 1. iza brojke: »2.« Veznik: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza brojke: »3.« dodaju se riječi: »i 6.«

U točki 2. iza brojke: »2« dodaju se riječi: »rečenici 1. i stavku«.

Članak 101.

U članku 356. stavku 2. trećoj rečenici brojka: »5.« zamjenjuje se brojkom: »6.« iza koje se dodaju riječi: »drugoj rečenici«.

Članak 102.

U članku 357. stavku 2. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »izvršni direktor«, a iza veznika: »ili« koji slijedi dodaje se riječ: »član«.

Članak 103.

U članku 359. stavku 2. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

Članak 104.

U članku 360. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odluka glavne skupštine ne može se pobijati zbog toga:

1. što je zbog tehničke smetnje povrijeđeno pravo korištenja elektroničkog puta iz članka 274. stavka 1. druge rečenice i stavka 2. te iz članka 291. stavka 6. ovoga Zakona za ostvarenje prava u društvu, osim ako se u vezi s time društvu može predbaciti gruba nepažnja ili namjera s time da se u statutu može za društvo predvidjeti i strože mjerilo krivnje,

2. što su povrijeđene odredbe članka 277. stavka 6., članka 280.a i članka 284. ovoga Zakona.«

Članak 105.

U članku 362. točki 2. iza riječi: »ili« dodaje se riječ: »dopuna«, riječ: »predmet« zamjenjuje se riječju: »predmeta«, riječ: »bio« zamjenjuje se riječju: »bila« riječ: »objavljen« zamjenjuje se riječju: »objavljena«, a iza zareza na kraju dodaju se riječi: »ako je stekao dionice prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine«.

U točki 4. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno upravni odbor«.

U točki 5. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktor«, a iza veznika »i« koji slijedi stavlja se riječ: »član«.

Članak 106.

U članku 363. stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«. U trećoj rečenici a iza riječi: »njezin član,« dodaju se riječi: »odnosno izvršni direktor«, a na kraju točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »odnosno izvršni direktori.«.

U stavku 3. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Društvo ima neposredno po isteku roka od 30 dana iz stavka 1. ovoga članka pravo uvida u podignutu tužbu i prije nego što mu ona bude dostavljena i zatražiti od suda da mu dade njezinu presliku.«.

U stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Stavak 5. briše se.

Članak 107.

Iza članka 363.a dodaje se članak 363.b i naslov iznad njega koji glase:

»Privremene mjere

Članak 363.b

Sud može privremenom mjerom zaustaviti primjenu odluke za koju se tužbom traži da se utvrdi ništetnom, ako je vjerojatno da bi se njezinim provođenjem društvu mogla pričiniti nepopravljiva šteta.«

Članak 108.

U članku 364. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 2. iza riječi: »uz« dodaju se riječi: »prijavu za upis izmjena statuta dostaviti«, a riječ: »dostaviti« briše se.

Članak 109.

Članak 366.a mijenja se i glasi:

»(1) Ako se tužbom traži utvrđenje ništetnosti odluke glavne skupštine društva o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala, izdavanju obveznica, poduzetničkom ugovoru, priključenju društva budućem glavnom društvu, prijenosu dionica manjinskih dioničara i u slučajevima kada tužba kojom se traži utvrđenje ništetnosti odluke glavne skupštine po ovom Zakonu nije dopuštena, parnični sud može na prijedlog društva rješenjem dopustiti da se odluka upiše u sudski registar i da njezin nedostatak ne utječe na učinak upisa. Činjenice na temelju kojih se može donijeti rješenje treba učiniti vjerojatnima.

(2) Sud smije donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka ako:

1. tužba nije dopuštena ili očigledno nije osnovana, ili

2. tužitelj u roku od tjedan dana od kada mu je dostavljen prijedlog društva ispravama ne dokaže da je u vrijeme objave poziva za glavnu skupštinu na kojoj je donesena pobijana odluka imao u društvu dionice na koje se odnosi najmanje 1.000 kuna temeljnog kapitala društva i da ih još ima, ili

3. po slobodnoj ocjeni suda treba dati prednost učinku odluke glavne skupštine odmah, jer znatna šteta za društvo i njegove dioničare preteže nad štetom tužitelja, osim ako je riječ o posebno teškoj povredi prava.

(3) Pravomoćno rješenje iz stavka 1. ovoga članka obvezuje registarski sud. Njegovo utvrđenje djeluje prema svakome. O prijedlogu sud mora odlučiti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kada je postavljen. Odgađanje donošenja rješenja mora se opravdati posebnim rješenjem protiv kojeg se ne može uložiti žalba. U hitnom slučaju rješenje se može donijeti i bez održavanja rasprave. Protiv rješenja može se uložiti žalba u roku od tri dana od kada je dostavljeno stranci. Sud drugog stupnja dužan je odlučiti o žalbi u roku od trideset dana.

(4) Pokaže li se tužba za pobijanje osnovanom, društvo koje je ishodilo rješenje iz stavka 1. ovoga članka dužno je tužitelju nadoknaditi štetu koja mu je pričinjena upisom odluke u sudski registar na temelju rješenja suda. Ne može se zahtijevati da se otkloni učinak upisa odluke u sudski registar.«

Članak 110.

U članku 367. stavku 1. točki 4. veznik: »i« zamjenjuje se zarezom, briše se zarez na kraju točke i dodaju riječi: »i podjela društva razdvajanjem,«.

U točki 6. riječ: »provođenje« zamjenjuje se riječju: »otvaranje«.

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. ništetnost društva,«.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 8.

U stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: »dokumentacijom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća,«.

Članak 111.

U članku 371. stavku 1. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 112.

U članku 374. stavku 2. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

U stavku 3. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršne direktore«.

Članak 113.

U članku 376. stavku 2. u trećoj rečenici riječi: »početnoj likvidacijskoj bilanci« zamjenjuju se riječima: »početnom likvidacijskom izvještaju o financijskom položaju«.

Članak 114.

U naslovu iznad članka 377. riječ: »postupka« na oba mjesta, briše se.

U članku 377. riječi: »postupak likvidacije« zamjenjuju se riječju: »likvidaciju«.

Članak 115.

U članku 384.a stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktor«.

Članak 116.

U članku 385. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »ulažu temeljne« zamjenjuju se riječju: »unose«, riječi: »s kojima sudjeluju« brišu se, a riječi: »dogovorenom temeljnom kapitalu« zamjenjuju se riječima: »dogovoreni temeljni kapital«. U drugoj rečenici riječi: »Temeljni ulozi« zamjenjuju se riječju: »Ulozi«. U trećoj rečenici riječi: »temeljnih uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnih udjela«. U četvrtoj rečenici riječ: »temeljnih« briše se.

U stavku 3. riječ: »temeljni« briše se.

Članak 117.

U članku 388. točki 1. riječ: »a« briše se, a na kraju točke dodaju se riječi: »a ako je osnivač pravna osoba i matični broj subjekta, odnosno odgovarajuće podatke ako je riječ o stranoj osobi,«.

U točki 4. riječ: »temeljnog« briše se, a na kraju točke dodaju se riječi: »te broj i nominalne iznose poslovnih udjela koje uz obvezu uplate uloga preuzima svaki osnivač,«.

Članak 118.

Naslov iznad članka 390. mijenja se i glasi: »Ulozi za preuzete poslovne udjele«.

U članku 390. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »Temeljni ulog« zamjenjuju se riječima: »Nominalni iznos poslovnog udjela«. U drugoj rečenici riječi: »Temeljni ulog« zamjenjuju se riječima: » Nominalni iznos poslovnog udjela«. U trećoj rečenici riječi: »temeljnih uloga« zamjenjuju se riječima: » nominalnih iznosa svih poslovnih udjela«.

U stavku 2. riječ: »temeljnoga« briše se, a iza riječi: »uloga« dodaju se riječi: »za preuzeti poslovni udio«.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »Temeljni ulog« zamjenjuju se riječima: »Ulog u društvo«. U trećoj rečenici riječi: »vrijednosti temeljnoga« zamjenjuju se riječju: » vrijednosti«, a riječi: »izraženoga temeljnoga« zamjenjuju se riječju: »izraženoga«.

U stavku 4. brojka: »185« zamjenjuje se brojkom: »185.a,«.

U stavku 5. riječi: »Temeljne uloge« zamjenjuju se riječju: »Uloge«, a riječi: »mora se« zamjenjuju se riječima: »se mora«.

U stavku 6. u prvoj rečenici iza riječi: »se« dodaju se riječi: »zakonom određenim sredstvom plaćanja u Republici Hrvatskoj«, a riječ: »financijske« zamjenjuje se riječju: »kreditne«.

Članak 119.

U članku 391. stavku 2. prve tri rečenice brišu se.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »temeljnog« briše se.

U stavku 4. u prvoj rečenici riječ: »temeljni« briše se.

U stavku 5. u drugoj rečenici riječ: »temeljnih« briše se. U trećoj rečenici riječi: »temeljni« brišu se.

U stavku 6. u prvoj rečenici riječ: »temeljnog« briše se.

Članak 120.

U članku 392. riječ: »temeljnome« briše se.

Članak 121.

U članku 393. stavku 2. u drugoj rečenici riječ: »temeljnim« briše se.

Članak 122.

U članku 394. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prije podnošenja prijave za upis društva u sudski registar moraju se ulozi u stvarima i u pravima unijeti tako da s njima društvo može raspolagati nakon što bude upisano u sudski registar. Posumnja li sud u točnost podnesenih dokaza o unosu uloga i raspolaganju njima od strane društva, može zatražiti da mu se podnesu i drugi dokazi. Ako je vrijednost uloga u stvarima i pravima u vrijeme podnošenja prijave za upis u sudski registar manja od iznosa preuzetog uloga koji se time uplaćuje, osnivač koji time nije uplatio cijeli ulog dužan je prije upisa društva u sudski registar iznos koji nedostaje uplatiti u novcu.«

U stavku 4. točki 1. iza riječi: »sjedište« stavlja se zarez i dodaju riječi: »adresa društva u Republici Hrvatskoj«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. prema okolnostima podaci i izjave iz članka 187.a stavka 1. i 2. ovoga Zakona,«.

Iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. imena i prezimena članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora, ako ga društvo ima, te njihovo prebivalište i osobni identifikacijski broj,«.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 6. iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena«, riječ: »a« briše se, a točka na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: »a ako su članovi pravne osobe, njihovi matični brojevi subjekta odnosno odgovarajući podaci ako je riječ o stranoj osobi.«.

U stavku 5. točki 2. riječi: »odnosno djevojačko prezime, datum rođenja,« brišu se, a riječi: »iznose temeljnih uloga« zamjenjuju se riječima: »redne brojeve i nominalne iznose preuzetih poslovnih udjela«.

U točki 3. riječ: »financijske« zamjenjuje se riječju: »kreditne«.

U točki 5. dodaju se riječi: »odnosno isprave i elaborat iz članka 187.a stavka 3. ovoga Zakona,«.

U točki 6. riječi: »odnosno djevojačko prezime, datum rođenja,« brišu se.

Članak 123.

U članku 395. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno podaci, isprave i elaborat iz članka 187.a ovoga Zakona«. U drugoj rečenici riječ: »bitno« zamjenjuje se riječju: »znatno«, a riječ: »temeljnoga« briše se.

U stavku 3. iza brojke: »3.« dodaju se riječi: »i 4.«.

Članak 124.

U članku 396. stavku 1. točki 1. iza riječi: »sjedište« stavlja se zarez i dodaju riječi: »adresa društva u Republici Hrvatskoj«.

U točki 5. iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena«.

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. ako je za primanje očitovanja volje i pismena u ime društva s navođenjem adrese u Republici Hrvatskoj ovlaštena neka osoba, upisuje se i taj podatak; za treće spomenuta je osoba za to ovlaštena sve dok ju se ne izbriše iz sudskog registra i objavi upis brisanja, osim ako je trećemu bilo poznato da ta osoba više nema ovlast o kojoj je ovdje riječ,«.

Dosadašnja točka 7. koja postaje točka 8. mijenja se i glasi:

»8. ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, odnosno tvrtka i sjedište jedinoga osnivača i članova društva.«

Članak 125.

U članku 397. stavku 4. u prvoj rečenici riječi: »temeljne uloge« zamjenjuju se riječima: »poslovne udjele«.

Članak 126.

Naslov Odjeljka 2., P o d o d j e l j k a 1. »Temeljni ulozi« mijenja se i glasi »Ulozi u društvo«.

Članak 127.

Naslov iznad članka 398. mijenja se i glasi: »Obveza uplate uloga u društvo«.

U članku 398. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za svaki poslovni udio mora se u društvo unijeti ulog. Visina uloga određuje se prema nominalnom iznosu poslovnog udjela utvrđenom u društvenom ugovoru pri osnivanju društva. Kada se povećava temeljni kapital društva, visina uloga određuje se nominalnim iznosom poslovnog udjela navedenim u izjavi o njegovu preuzimanju.«

U stavku 2. riječi: »temeljne« i »temeljnim« brišu se.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »temeljni« briše se.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ako se ulog nekog člana društva u novcu gospodarski ili na temelju onoga što je ugovoreno u vezi s preuzimanjem obveze uplate u potpunosti ili djelomično smatra ulaganjem stvari ili prava (prikriveno ulaganje stvari i prava), to ga ne oslobađa obveze uplate uloga. Ugovori o ulaganju stvari ili prava i pravne radnje za njihovo provođenje nisu bez učinka. U obvezu člana društva da uplati ulog u novcu uračunava se vrijednost stvari ili prava u vrijeme podnošenja prijave za upis u sudski registar ili u vrijeme prijenosa stvari i prava društvu ako taj prijenos bude nakon toga. Uračunavanje se ne provodi prije nego što se društvo upiše u sudski registar. Teret dokaza vrijednosti stvari i prava je na članu društva.

(5) Ako se prije unosa uloga u društvo ugovori neka činidba u korist člana društva koja gospodarski odgovara vraćanju uloga a ne smatra se prikrivenim ulaganjem stvari i prava iz stavka 4. ovoga članka Zakona, to oslobađa člana društva obveze unosa uloga u društvo samo ako uz to postoji valjani zahtjev društva za povrat onoga što se činidbom daje koji može dospjeti u svako doba ili raskidom od strane društva koji nije vezan uz rok. Takva činidba ili sporazum o njoj mora se navesti u prijavi za upis društva u sudski registar.«

Dosadašnji stavci 4. do 6. postavu stavci 6. do 8.

Članak 128.

U članku 400. stavku 1. u prvoj rečenici riječ: »temeljni« briše se.

Članak 129.

U članku 401. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za ispunjenje obveze unosa uloga u društvo isključenog člana društva odgovaraju društvu i posljednji te svi raniji pravni prednici isključenog člana koji u odnosu na društvo vrijede kao imatelji poslovnih udjela.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Odgovornost pravnog prednika ograničava se na obvezu unošenja u društvo uloga ispunjenje koje se traži i na vrijeme od pet godina. Rok počinje teći od dana kada je pravni sljednik u odnosu prema društvu vrijedio kao imatelj poslovnog udjela.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 130.

U članku 402. stavku 2. riječ: »bilanci« zamjenjuje se riječima: »izvještaju o financijskom položaju«.

Članak 131.

U članku 404. stavku 2. riječi: »temeljnih uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnih udjela«.

Članak 132.

Članak 405. mijenja se i glasi:

»Članove društva ne može se osloboditi pravnih posljedica koje proizlaze iz primjene članka 400. do 403. i članka 404. stavka 1. ovoga Zakona.«

Članak 133.

U naslovu iznad članka 406. riječ: »temeljnog« briše se.

U članku 406. stavku 1. u prvoj rečenici riječ: »temeljne« briše se. U drugoj rečenici riječ: »temeljni« briše se. U trećoj rečenici riječ: »neraspoređena« zamjenjuje se riječju: »zadržana«. U četvrtoj rečenici riječ: »neraspoređenu« zamjenjuje se riječju: »zadržanu«.

U stavku 2. riječ: »temeljnih« briše se.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »temeljnoga« briše se.

Članak 134.

U članku 406.a stavku 1. točki 1. riječ: »temeljnih« briše se.

U stavku 4. u prvoj rečenici riječi: »aktivnoj strani bilance« zamjenjuju se riječima: »financijskim izvješćima«. U drugoj rečenici riječi: »aktivnoj strani bilance« zamjenjuju se riječima: »financijskim izvješćima«.

Članak 135.

U članku 409. stavku 1. riječi: »veličini preuzetoga temeljnoga uloga« zamjenjuju se riječima: »njegovom nominalnom iznosu«.

Članak 136.

U članku 410. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »ime« dodaju se riječi: »i prezime«, iza riječi: »sjedište« dodaju se riječi: »i adresa,«, riječi: »a ako je član društva fizička osoba i« brišu se, riječi: »iznos temeljnog uloga« zamjenjuju se riječima: »nominalni iznosi poslovnih udjela«, a riječi: » u društvo koji« zamjenjuju se riječju: »koje«.

U stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »dan rođenja i« brišu se, riječi: »temeljnih uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnih udjela koji im pripadaju i redni brojevi pod kojima ih se u društvu vodi«, iza riječi: »vratilo članu« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »poslovni udjeli koji im pripadaju i brojevi pod kojim ih se vodi u društvu« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je javni bilježnik sudjelovao u promjeni iz stavka 2. ovoga članka, dužan je bez odgađanja nakon što je ona učinjena, bez obzira na eventualne kasnije razloge njezine nevaljanosti, umjesto članova uprave potpisati popis članova društva i dostaviti jedan primjerak registarskom sudu i nadležnoj Poreznoj upravi prema sjedištu društva a jedan društvu. Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da sve što je u popisu navedeno odgovara promjenama u kojima je sudjelovao i da su podaci u njemu u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu.«

Članak 137.

U članku 411. stavku 1. u četvrtoj rečenici iza riječi: »poznato« dodaju se riječi: »ili mu zbog njegove grube nepažnje nije poznato«. Iza četvrte rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Stjecatelj ne može valjano steći poslovni udio s pouzdanjem u sadržaj popisa, ako podatak u pogledu poslovnog udjela koji se stječe nije točan, a od dostave registarskom sudu liste u kojoj je taj podatak pogrešno naveden nisu protekle tri godine, osim ako se netočnost popisa može pripisati ovlašteniku na udjelu.«

Članak 138.

U članku 412. stavku 5. u prvoj rečenici riječi: »ne treba mijenjati« zamjenjuju se riječima: »se ne mijenja«.

Članak 139.

Članak 416. briše se.

Članak 140.

U članku 418. stavku 1. riječ: »temeljni« briše se.

U stavku 2. riječ: »temeljni« briše se.

Članak 141.

U članku 423. stavku 1. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Imenuju li članovi društva namjerno ili zbog grube nepažnje za člana uprave osobu koja to ne može biti, odgovaraju društvu solidarno za svu štetu koja bi mu bila pričinjena time što je takva osoba povrijedila svoje obveze prema društvu.«

U stavku 6. dodaje se rečenica koja glasi:« U pogledu naknade troškova i nagrade za rad privremenog upravitelja na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 245. stavka 3. ovoga Zakona.«

Članak 142.

U članku 426. stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »uprave« dodaju se riječi: »samostalno, više njih skupno ili jedan član«.

U stavku 4. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »ili osobi navedenoj u članku 396. stavku 1. točki 7. ovoga Zakona.«.

U stavku 7. u trećoj rečenici na kraju briše se točka i dodaju riječi: »na adresu iz sudskog registra osim ako je onaj tko očituje volju prema društvu, odnosno pošiljatelj pismena znao da ju je ta osoba promijenila.«.

Članak 143.

U članku 428. stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: »stanju društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako ga je društvo dužno izraditi,«.

U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »stanju društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako ga je društvo dužno izraditi,«. U petoj rečenici iza riječi: »stanju društva,« dodaju se riječi: »ako ga je društvo dužno izraditi,«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Društvo nema obvezu dostavljanja isprava iz stavka 3. ovoga članka Zakona ako su za sve vrijeme za koje su članovi društva imali po Zakonu pravo uvida u njih bile objavljene na internetskoj stranici društva.«

Članak 144.

U članku 430. brojke: »252. i 273.« zamjenjuju se brojkama: »252., 273. i 273.a«.

Članak 145.

Članak 431.b mijenja se i glasi:

»(1) Na podnošenje godišnjeg izvješća o stanju društva i konsolidiranoga godišnjeg izvješća društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 250.a i 250.b ovoga Zakona.

(2) Ne mora li društvo izraditi godišnje izvješće o stanju društva, obavijesti o stjecanju i raspolaganju vlastitim poslovnim udjelima moraju se navesti u bilješkama uz financijska izvješća.«

Članak 146.

Iza članka 431.b dodaje se članak 431.c i naslov iznad njega koji glase:

»Dužnost uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje

Članak 431.c

Na dužnost uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 251. ovoga Zakona.«

Članak 147.

U članku 436. stavku 2. riječ: »financijske« zamjenjuje se riječima: »kreditne, odnosno financijske«.

Članak 148.

U članku 439. iza brojke: »273.« dodaju se riječi: »te 273.a«.

Članak 149.

U članku 441. stavku 1. točki 1. iza riječi: »stanju društva,« dodaju se riječi: »ako ga je društvo dužno izraditi,«.

U točki 2. riječ: »temeljnih« briše se.

U stavku 3. iza riječi: »stanju društva« dodaju se riječi: »kada je obvezno«, a iza riječi: »odgađanja« dodaju se riječi: »u zakonom propisanome roku«.

Članak 150.

U članku 443. stavku 3. riječi: »temeljne uloge« zamjenjuju se riječima: »poslovne udjele«.

Članak 151.

U članku 445. stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »Svaki iznos temeljnog uloga od 200.00 kuna« zamjenjuju se riječima: »Svakih 200,00 kuna nominalnog iznosa poslovnog udjela«.

Članak 152.

U članku 450. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »temeljne uloge što čine« zamjenjuje se riječju: »poslovne udjele na koje otpada«.

Članak 153.

U članku 453. stavku 1. riječi: »čiji temeljni ulozi čine zajedno« zamjenjuju se riječima: »na čije poslovne udjele otpada«.

Članak 154.

U članku 456. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »priložiti« dodaju se riječi: »odluku o izmjenama društvenog ugovora, potpun tekst društvenog ugovora u obliku javnobilježničke isprave«, a riječi: »učinjene izmjene u obliku javnobilježničke isprave s dokazom da su valjano učinjene« brišu se.

U stavku 2. riječ: »upisu« zamjenjuje se riječima: »prijavi za upis«.

Članak 155.

U članku 457. stavku 2. riječ: »novih« zamjenjuje se riječima: »uloga za nove poslovne udjele«, a riječi: »povećanjem postojećih temeljnih uloga« zamjenjuju se riječima: »uplatama povećanih uloga za postojeće poslovne udjele«.

U stavku 3. riječ: »temeljne« briše se.

U stavku 4. riječi: »temeljne uloge« zamjenjuju se riječima: »poslovne udjele«, riječi: »svojih uloga« zamjenjuju se riječima: »nominalnim iznosima svojih poslovnih udjela«, a riječi: »temeljnome kapitalu društva« zamjenjuju se riječima: »u društvu.«.

U stavku 5. riječi: »temeljnoga uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnoga udjela«.

U stavku 6. iza riječi: »iznosi« dodaje se riječ: »uloga«, a riječi: »u temeljni kapital društva« zamjenjuju se riječima: »za preuzete poslovne udjele«.

Članak 156.

U članku 458. stavku 2. točki 1. riječi: »temeljnih uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnih udjela«.

U točki 2. riječi: » nove temeljne uloge« zamjenjuju se riječima: »nove poslovne udjele«, riječi: »su temeljne uloge« zamjenjuju se riječima: »su poslovne udjele«, iza riječi: »ukupni« dodaje se riječ: »nominalni«, a riječi: »temeljnih uloga,« zamjenjuju se riječima: »poslovnih udjela,«.

Članak 157.

Iza članka 458. dodaju se članci 458.a i 458.b i naslovi iznad njih koji glase:

»Odobreni kapital

Članak 458.a

(1) Društvenim ugovorom može se ovlastiti upravu da u roku od pet godina od upisa društva u sudski registar može povećati temeljni kapital do određenoga nominalnog iznosa (odobreni kapital) izdavanjem novih poslovnih udjela uz odgovarajuće uplate uloga društvu. Iznos odobrenog kapitala ne smije biti veći od polovine iznosa temeljnog kapitala društva u vrijeme davanja te ovlasti.

(2) Ovlast se može dati i izmjenom društvenog ugovora za vrijeme od najviše pet godina od upisa u sudski registar izmjene kojom se ovlast daje.

(3) Poslovni udjeli mogu se izdati uz uplatu uloga u stvarima i pravima samo ako je to predviđeno u danoj ovlasti.

Upis povećanja odobrenog kapitala u sudski registar. Objava upisa

Članak 458.b

Na upis povećanja odobrenoga temeljnog kapitala i objavu upisa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 458. ovoga Zakona.«

Članak 158.

U članku 459. stavku 4. iza riječi: »ukupan« dodaje se riječ: »nominalni«, riječi: »temeljnih uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnih udjela«, riječi: »temeljni« i »temeljnim« brišu se.

U stavku 7. u prvoj rečenici riječ: »temeljni« briše se. U drugoj rečenici riječi: »nominalnih« i »temeljnih« brišu se. U trećoj rečenici riječ: »temeljni« briše se, a riječ: »uloga« zamjenjuje se riječju: »udjela«.

U stavku 9. u drugoj rečenici riječ: »temeljni« briše se, a riječi: »temeljnog uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnih udjela«.

Članak 159.

U članku 462. stavku 2. riječ: »temeljnih« briše se, riječi: »tih uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnih udjela«, a riječ: »temeljne« briše se.

U stavku 3. u drugoj rečenici riječ: »temeljnih« i riječ: »temeljnoga« koja se nalazi iza riječi: »svakoga« brišu se.

Članak 160.

U članku 465. stavku 2. iza riječi: »neuplaćeni« riječ: »temeljni« briše se.

Članak 161.

U članku 465.b stavku 1. u drugoj rečenici riječ: »ona« zamjenjuje se riječju: »one«, a riječ: »prešla« zamjenjuje se riječju: »prešle«.

U stavku 2. točki 1. riječ: »neraspoređene« zamjenjuje se riječju: »zadržane«.

Članak 162.

U članku 465.d stavku 1. u drugoj rečenici riječi: »preuzeti temeljni ulozi« zamjenjuju se riječima: »ulozi za preuzete poslovne udjele«, riječi: »temeljni ulog« zamjenjuju se riječima: »poslovni udio«. U trećoj rečenici riječi: »temeljnih uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnih udjela«, riječ: »njihovoj« briše se, a iza riječi: »uplati« briše se točka i dodaju riječi: »uloga koji se na njih odnose.«.

Članak 163.

U članku 466. stavku 1. točki 3. veznik: »i« zamjenjuje se zarezom, briše se zarez na kraju točke i dodaju riječi: »i podjela društva razdvajanjem,«.

U točki 6. riječ: »provođenje« zamjenjuje se riječju: »otvaranje«.

U točki 7. brojka: »6.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. ništetnost društva,«.

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 9. i 10.

Članak 164.

U članku 468. stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »čiji temeljni ulozi čine« zamjenjuju se riječima: »na čije poslovne udjele otpada«.

Članak 165.

U članku 475. stavku 3. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno većinu izvršnih direktora«.

Članak 166.

U članku 480. stavku 2. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnim direktorima«, a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članovima«.

Članak 167.

U članku 481. stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«. U trećoj rečenici iza riječi: »Uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 168.

U članku 481.b stavku 1. točki 4. iza riječi: »financijska izvješća« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a ako ih je društvo dužno izraditi«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Društvo nema obvezu iz stavka 1. do 3. ovoga članka ako su isprave iz stavka 1. ovoga članka za isto to vrijeme dostupne na internetskoj stranici društva.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. u prvoj rečenici riječ: »objasniti« zamjenjuje se riječju: »učiniti dostupnim«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 169.

U članku 485. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mogu«.

Članak 170.

U članku 491. stavku 4. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Više postupaka koji se vode sud će spojiti.«

U stavku 5. iza riječi: »naknadu,« dodaju se riječi: »naložit će društvu da vanjskim dioničarima koji su sudjelovali u postupku nadoknadi troškove potrebne za vođenje postupka a«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"(6) Odluka suda o visini naknade iz stavka 5. ovoga članka djeluje prema svim dioničarima, odnosno imateljima udjela koji imaju pravo na naknadu neovisno o tome jesu li sudjelovali u postupku u kojemu je određena.«

Članak 171.

U članku 492. stavku 4. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Više postupaka sud će spojiti.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Sud će odrediti da se otpremnina isplati u novcu, ako ugovor ne predviđa stjecanje dionica druge ugovorne strane kada je ona dioničko društvo, ili društva o kojemu je to društvo ovisno. Donese li sud odluku u korist dioničara, naložit će društvu da dioničarima koji su sudjelovali u postupku nadoknadi troškove potrebne za vođenje postupka. Sudska odluka odnosi se na sve vanjske dioničare. Uprava, odnosno izvršni direktori društva dužni su pravomoćnu sudsku odluku objaviti u glasilu društva.«

Članak 172.

U članku 493. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »upravi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnim direktorima«.

U stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »upravi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnim direktorima«, iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Članak 173.

U članku 495. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članovi«.

Članak 174.

U naslovu iznad članka 497. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

U članku 497. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Članak 175.

U članku 499. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Članak 176.

U članku 500. stavku 1. točki 3. riječi: »ako je uprava izjavila« zamjenjuju se riječima: »ako su uprava, odnosno izvršni direktori izjavili«.

Članak 177.

U članku 502. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«. U drugoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 178.

U članku 503. stavku 3. točki 3. iza riječi: »financijska izvješća« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a ako ih je društvo dužno izraditi«.

U stavku 5. brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Dioničari, odnosno članovi društva nemaju pravo iz stavka 3. do 5. ovoga članka ako su isprave iz stavka 3. ovoga članka za isto to vrijeme dostupne na internetskoj stranici budućega glavnog društva.«

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, riječi: »mora objasniti« zamjenjuju se riječima: »moraju učiniti dostupnim«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odbora ako ga društvo ima«, riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«. U trećoj rečenici iza riječi: »prilažu« dodaju se riječi: »odluka skupštine glavnog društva o davanju suglasnosti za priključenje,« a iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. dodaju se rečenice koje glase: »Nakon upisa priključenja u sudski registar nedostaci u odluci o priključenju ne utječu na valjanost provedenog priključenja. Uklanjanje tog učinka upisa ne može se tražiti kao naknada štete.«

Članak 179.

U članku 504. stavku 1. brojke: »7. i 8.« zamjenjuju se brojkama: »8. i 9.«.

U stavku 2. točki 2. iza riječi: »plaćanje« riječ: »naknade« zamjenjuje se riječju: »otpremnine«.

U stavku 3. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

U stavku 5. točki 3. iza riječi: »financijska izvješća« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a ako ih je društvo dužno izraditi«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Dioničari odnosno članovi društva nemaju prava iz stavka 5., 7. i 8. ovoga članka ako su isprave iz stavka 5. ovoga članka bile isto to vrijeme dostupne na internetskoj stranici društva.«

Članak 180.

U članku 504.a stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»U tom se slučaju zajedno s prijavom za upis priključenja podnosi i prijava za upis jedinog člana društva u sudski registar.«

U stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: »dionice« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno poslovne udjele«. U trećoj rečenici iza riječi: »dionice« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno poslovne udjele«. U četvrtoj rečenici sva tri puta iza riječi: »dionice« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno poslovni udjeli«. U šestoj rečenici riječi: »dva postotna« zamjenjuju se riječima: »pet postotnih«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Više postupaka koji se vode sud će spojiti. Odredi li sud da iznos otpremnine nije primjeren, da je glavno društvo nije ponudilo na pravi način ili utvrdi da je uopće nije ponudilo i odredi njezinu visinu, naložit će glavnom društvu da dioničarima, odnosno imateljima udjela koji su sudjelovali u postupku nadoknadi troškove potrebne za vođenje postupka.

(5) Odluka suda o visini otpremnine iz stavka 4. ovoga članka djeluje prema svim dioničarima, odnosno imateljima udjela koji imaju pravo na otpremninu neovisno o tome jesu li sudjelovali u postupku u kojemu je određena.«

Članak 181.

U naslovu iznad članka 507. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

U članku 507. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »upravi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnim direktorima«.

Članak 182.

U članku 510. stavku 1. točki 2. iza riječi: »glavno« dodaju se riječi: »ili priključeno«.

Članak 183.

U članku 513. stavku 1. iza riječi: »Uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

U stavku 2. točki 9. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnom direktoru«, a iza prvog veznika: »ili« dodaje se riječ: »članu«.

Članak 184.

U članku 514. stavku 1. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 3. iza riječi: »Uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 185.

U članku 515. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Revizija pripajanja nije potrebna, ako svi imatelji dionica koje daju pravo glasa svih društava koja sudjeluju u pripajanju dadu izričitu izjavu o tome da se odriču revizije pripajanja.«

Članak 186.

U članku 515.a iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

Članak 187.

U članku 516. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 188.

U članku 517. stavku 2. točki 2. iza riječi: »financijska izvješća« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a ako ih je društvo dužno izraditi«.

U točki 4. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

U točki 5. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako se revizija morala provoditi.«.

U stavku 5. u drugoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Društvo nema obvezu iz stavka 2., 4. i 5. ovoga članka ako su isprave iz stavka 2. ovoga članka za isto to vrijeme dostupne na internetskoj stranici društva.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 189.

U članku 521. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«. U drugoj rečenici riječi: »ovjerenoj kopiji« zamjenjuju se riječima: »ovjerenom prijepisu«.

Članak 190.

U članku 522. stavku 1. trećoj rečenici riječ: »zabilješku« zamjenjuje se riječju: »zabilježbu«.

U stavku 2. drugoj rečenici iza riječi: »povjerenik« dodaju se riječi: »u obliku javnobilježničke isprave izjavi«, a riječi: »priopći sudu« brišu se. Iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Izjava povjerenika prilaže se uz prijavu za upis pripajanja u sudski registar.«

U stavku 6. u drugoj rečenici riječ: »zabilješku« zamjenjuje se riječju: »zabilježbu«. Iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ako se društvu preuzimatelju pripaja društvo upisano u registru istoga suda, taj će sud po službenoj dužnosti upisati spomenutu zabilježbu kod društva koje se pripaja.«

Članak 191.

U članku 525. stavku 1. riječ: »bilanci« oba se puta zamjenjuje riječima: »izvještaju o financijskom položaju«.

U stavku 2. riječ: »bilanci« zamjenjuje se riječima: »izvještaju o financijskom položaju«.

Članak 192.

U članku 526. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori« a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članovi«.

Članak 193.

U članku 528. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora« a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članova«.

Članak 194.

U članku 531. stavku 1. u trećoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Članak 195.

U članku 532. stavku 4. riječi: »za dva postotna« zamjenjuju se riječima: »za pet postotnih«.

U stavku 8. riječi: »snosi predujam troškova« zamjenjuju se riječima: »predujmljuje troškove.«. Iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Utvrdi li sud da je omjer zamjene dionica prenisko odmjeren i odredi novi, naredit će društvu preuzimatelju da drugim sudionicima u postupku nadoknadi troškove potrebne za vođenje postupka.«

Članak 196.

U članku 533. stavku 7. točki 1. iza riječi: »utvrđenja« dodaju se riječi: »da dioničar može tražiti da mu se dionice koje glase na donositelja zamijene za dionice koje glase na ime, ako je u statutu društva predviđeno to njegovo pravo te utvrđenja«, a riječi: »članka 165. stavka 3.,« brišu se.

U točki 2. iza riječi: »ime« dodaju se riječi: »i prezime«.

Članak 197.

U članku 534. stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: »upravu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršne direktore«.

U stavku 3. iza brojke: »6.,« dodaju se riječi: »članka 549. stavka 2.,«.

U stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članovi«.

Članak 198.

U članku 541. stavku 5. u drugoj rečenici riječ: »zabilješku« zamjenjuje se riječju: »zabilježbu«.

Članak 199.

U članku 543. stavku 1. riječ: »bilanci« oba se puta zamjenjuje riječima: »izvještaju o financijskom položaju«.

U stavku 2. u prvoj rečenici riječ: »bilanci« zamjenjuje se riječima: »izvještaju o financijskom položaju«, a druga rečenica briše se.

Članak 200.

U članku 548. stavku 6. točki 1. iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena«.

Članak 201.

U članku 549. stavku 2. u četvrtoj rečenici iza riječi: »upravu« stavljaju se zarezi i dodaju riječi: »odnosno izvršne direktore«.

Članak 202.

U članku 549.b stavku 1. riječi: »Tijela ovlaštena« zamjenjuju se riječima: »Organi ovlašteni«.

U stavku 1. točki 8. riječ: »tijela« zamjenjuje se riječju: »organa«.

Članak 203.

U članku 549.c stavku 1. riječi: »prijavljen u sudski registar« zamjenjuju se riječima: »dostavljen sudskom registru«.

U stavku 2. točka 1. riječi: »prijavljen u sudski registar,« zamjenjuju se riječima: »dostavljen sudskom registru,«.

Članak 204.

U članku 549.d stavku 1. riječ: »Tijela« zamjenjuje se riječju: »Organi«.

Članak 205.

U članku 549.e stavku 2. riječi: »se s time suglase« brišu se, točka na kraju rečenice briše se i dodaju se riječi: »dadu izričitu izjavu o tome da se odriču revizije pripajanja.«.

Članak 206.

U članku 549.f stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako društvo preuzimatelj drži dionice na koje otpada najmanje devet desetina temeljnoga kapitala pripojenoga društva, za pripajanje se ne traži odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja, osim ako dioničari toga društva čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala zahtijevaju da se sazove glavna skupština, koja treba odlučiti o davanju odobrenja za pripajanje. Dioničare se u objavi iz članka 549.c ovoga Zakona mora upozoriti na to njihovo pravo. Ako se ne traži održavanje glavne skupštine, uprava društva preuzimatelja mora u poslovnim prostorijama društva, najmanje mjesec dana prije održavanja glavne skupštine pripojenog društva, koja će odlučivati o davanju suglasnosti na ugovor o pripajanju, staviti dioničarima na uvid:

1. zajednički plan pripajanja,

2. godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društava koja sudjeluju u pripajanju za posljednje tri poslovne godine,

3. ako se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više od šest mjeseci prije sklapanja ugovora o pripajanju, i nova takova izvješća na određeni dan od kojega nije proteklo više od tri mjeseca od dana sklapanja ugovora o pripajanju,

4. izvješća o pripajanju iz članka 549.d ovoga Zakona,

5. izvješća o reviziji iz članka 549.e ovoga Zakona.«

Članak 207.

U članku 549.i stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori« a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 7. riječ: »organa« zamjenjuje se riječju: »tijela« a riječ: »organu« zamjenjuje se riječju: »tijelu«.

Članak 208.

U članku 549.j stavku 2. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 209.

U članku 550.b stavku 1. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 2. točki 8. riječi: »sastavljene bilance« zamjenjuju se riječima: »sastavljeni izvještaji o financijskom položaju«, a brojka: »14.« zamjenjuje se brojkom: »13.«.

U točki 10. iza riječi: »uprave,« dodaju se riječi: »odnosno izvršnim direktorima,«.

U točki 11. riječ: »bilance« zamjenjuje se riječima: »izvještaji o financijskom položaju«, a brojka: »14.« zamjenjuje se brojkom: »13.«.

U točki 13. riječi: »zaključnu bilancu« zamjenjuju se riječima: »zaključni izvještaj o financijskom položaju«, riječi: »početne bilance« zamjenjuju se riječima: »početni izvještaji o financijskom položaju«, riječi: »diobenu bilancu« zamjenjuju se riječima: »diobeni izvještaj o financijskom položaju«, a riječi: »iz koje« zamjenjuju se riječima: »iz kojeg«.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »sastavljene zaključna i početne bilance odnosno diobena bilanca« zamjenjuju se riječima: »sastavljeni zaključni i početni izvještaj o financijskom položaju. odnosno diobeni izvještaj o financijskom položaju«, brojka: »1.« zamjenjuje se brojkom: »2«, a brojka: »14.« zamjenjuje se brojkom: »13.«. U drugoj rečenici riječ: »Bilance« zamjenjuje se riječju: »Izvještaji«, brojka: »1.« zamjenjuje se brojkom: »2.«, a brojka: »14.« zamjenjuje se brojkom: »13.«.

Članak 210.

U članku 550.c stavku 1. u drugoj rečenici riječ: »bilancama« zamjenjuje se riječima: »izvještajima o financijskom položaju«, a riječi: »zaključnoj bilanci« zamjenjuju se riječima: »zaključnom izvještaju o financijskom položaju«.

U stavku 4. u prvoj rečenici riječi: »jedan ili više revizora (revizora osnivanja)« zamjenjuju se riječima: »revizor podjele«. U drugoj rečenici riječ: »osnivanja« zamjenjuje se riječju: »podjele«.

U stavku 5. u prvoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori« a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članovi«.

U drugoj rečenici iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora« a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članova«.

Članak 211.

U članku 550.d stavku 1. iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 2. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori« a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, a riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«.

Članak 212.

U članku 550.e stavku 4. iza riječi: »upravi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnim direktorima«.

Članak 213.

U članku 550.f stavku 1. u trećoj rečenici iza riječi: »nadzorni« zarez i riječi: »odnosno upravni« brišu se.

Članak 214.

U članku 550.g stavku 3. točki 2. riječi: »zaključna bilanca« zamjenjuju se riječima: »zaključni izvještaj o financijskom položaju«.

U točki 4. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

U stavku 7. u drugoj rečenici iza riječi: »Uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«, riječi: »usmeno obrazložiti« zamjenjuju se riječima: »učiniti dostupnim«, a iza riječi: »imovine« dodaju se riječi: »i obveza«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Društvo nema obveze iz stavka 3., 5. i 6. ovoga članka ako su isprave iz stavka 3. ovoga članka za isto to vrijeme dostupne na internetskoj stranici društva.«

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 215.

U članku 550.j stavku 8. u drugoj rečenici riječi: »dva postotna« zamjenjuju se riječima: »pet postotnih«.

Članak 216.

U članku 550.k stavku 2. riječ: »naknade« zamjenjuje se riječju: »otpremnine«. Iza prve rečenice dodaju se rečenice koje glase: »Više postupaka koji se vode sud će spojiti. Odredi li sud da otpremnina nije ponuđena ili da ponuđena otpremnina nije primjerena pa odredi primjerenu otpremninu, naložit će društvu da članovima društva koji su sudjelovali u postupku nadoknadi troškove potrebne za vođenje postupka.«

Članak 217.

U članku 550.l stavku 1. iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

U stavku 3. točki 5. i 13. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora«.

Članak 218.

U članku 550.n stavku 4. riječi: »njegova tražbina« zamjenjuju se riječima: »obveza iz njegove tražbine«.

Članak 219.

U članku 550.p dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3.) O snošenju troškova postupka sud odlučuje prema slobodnoj ocjeni.«

Članak 220.

U članku 550.r. stavku 2. točki 1. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

U točki 3. riječi: »izrade plana podjele« zamjenjuju se riječima: »sklapanja ugovora o podjeli i preuzimanju«, iza riječi: »uprava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »moraju«, iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršne direktore«, a riječ: »mogle« zamjenjuje se riječju: »mogli«.

Članak 221.

U članku 551. stavku 1. riječi: »kotar« briše se.

Članak 222.

Članak 552. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za sve vrijeme nakon objave poziva za glavnu skupštinu mora se u poslovnim prostorijama u sjedištu društva omogućiti dioničarima slobodan uvid u ugovor iz stavka 1. ovoga članka. Na njegov zahtjev svakom se dioničaru mora bez odgađanja dati presliku ugovora. Društvo nema te obveze ako je ugovor u isto to vrijeme dostupan na internetskoj stranici društva. Ugovor mora biti dostupan dioničarima i na glavnoj skupštini, a uprava, odnosno izvršni direktori društva ga moraju objasniti prije donošenja odluke o davanju suglasnosti. Mora ga se priložiti zapisniku s glavne skupštine.«

Članak 223.

U članku 560. stavku 3. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 224.

U članku 561. točki 4. iza riječi: »članovi uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«, iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članovi«, a točka na kraju briše se i dodaju riječi: »i ako to društvo ima nadzorni odbor.«.

Članak 225.

U članku 562. stavku 2. iza treće rečenice dodaju se rečenice koje glase: »Više postupaka koji se vode sud će spojiti. Odredi li sud primjerenu naknadu, naložit će društvu da dioničarima koji su sudjelovali u postupku nadoknadi troškove potrebne za vođenje postupka.«

Članak 226.

U članku 565. stavku 1. točki 4. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora« a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članova«.

U točki 5. iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena«.

Članak 227.

U članku 568. stavku 2. točki 2. iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena«.

U točki 3. iza riječi: »uprave,« dodaju se riječi: »odnosno izvršnih direktora,«.

U stavku 3. iza riječi: »imena« dodaju se riječi: »i prezimena, osobni identifikacijski broj i prebivalište«.

Članak 228.

U članku 569. točki 4. iza riječi: »članovima uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršni direktori«.

Članak 229.

U članku 570. stavku 2. u drugoj rečenici riječ: »burzi« zamjenjuje se riječima: »uređenom tržištu«, a riječi: »ne kotiraju na burzi« zamjenjuju se riječima: »nisu uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja,«.

Članak 230.

U članku 574. točki 3. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora« a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članova«.

Članak 231.

U članku 579. stavku 1. točki 3. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora« a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članova«.

Članak 232.

U članku 580. stavku 2. točki 4. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora« a iza veznika: »i« koji slijedi dodaje se riječ: »članova«.

U točki 5. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno izvršnih direktora« a iza veznika: »i« koji slijedi dodaju se riječi: »članova«.

Članak 233.

U članku 612. stavku 3. iza riječi: »smatra se« dodaje se riječ: »primjerice«, a iza riječi: »posla« briše se točka i dodaju riječi: »(pojam slobode pružanja usluga u skladu s pravnom stečevinom EU).«

Članak 234.

U članku 613. stavku 1. druga rečenica briše se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je osnivač društvo kapitala, odluka o osnivanju podružnice sadrži pored podataka iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona i podatak o visini temeljnog kapitala i iznosu uplaćenih uloga, a ako je osnivač društvo osoba, ili trgovac pojedinac, odluka o osnivanju podružnice sadrži i imena osoba koje osobno odgovaraju za obveze društva.«

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U prijavi za upis podružnice pored podataka iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona mora se navesti predmet poslovanja osnivača te naziv registra u kojem je osnivač upisan i broj pod kojim se u tom registru vodi, odnosno napomenu da je osnivač osnovan u zemlji u kojoj se ne upisuje u takav registar.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5. u točki 1. iza riječi: »taj registar« dodaju se riječi: »i broj pod kojim se vodi u tom registru, predmet poslovanja«, a iza riječi: »osnivanja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »predmet poslovanja«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 6. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. da je valjano osnovan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište,«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 7. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »6.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 8. riječ: »Odredbe« zamjenjuje se riječju: »Odredba« iza koje se dodaju riječi: »stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na osnivača koji ima sjedište u zemlji članici Europske unije, a odredbe«, brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »6.«, a brojka: »5.« zamjenjuje se brojkom: »7.«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 9. u prvoj rečenici iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te iz stavka 2. i 4. ovoga članka«. U drugoj rečenici riječ: »Utvrdi« zamjenjuje se riječju: »Sazna«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 10.

Članak 235.

U članku 614. iza brojke: »4.« dodaju se riječi: »i članka 613. stavka 2. i 4.«.

Članak 236.

U članku 624. stavku 1. točki 1. zarez na kraju briše se i dodaju riječi: »ili u izjavi iz članka 187.a stavka 2. ovoga Zakona,«.

U točki 4. zarez na kraju briše se i dodaju riječi: »ili u objavi iz članka 305.a stavka 2. rečenice 1. u vezi sa člankom 187.a stavkom 2. i izjavi iz članka 306. stavka 1.«.

Članak 237.

U članku 630. stavku 1. iza točke 35.a dodaje se točka 35.b koja glasi:

»35.b protivno odredbama članka 277. stavka 6. i u vezi s odredbom članka 280. stavka 1. rečenice 4. ovoga Zakona ne pozove na skupštinu društva ili to učini netočno, nepotpuno ili nepravodobno ili protivno odredbama članka 280.a ovoga Zakona ne učini podatke dostupnima, učini to netočno ili nepotpuno,«.

U točki 36. iza riječi: »financijskim« dodaju se riječi: »odnosno kreditnim«, a riječ: »udruženjima« zamjenjuje se riječju: »udrugama«.

U točki 36.a riječi: »ili im ne priopći prijedlog za glasovanje ili ih ne obavijesti o tome kako će ga uputiti da glasuje ili im ne dade obrazac za davanje uputa ili ih ne obavijesti o činjenicama o kojima ih je dužan obavijestiti« brišu se.

U točki 66. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

U točki 69. brojka: »7.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 238.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka USRH, 118/03., 107/07. i 146/08.) u cijelom tekstu riječi: »ništavost« odnosno »ništav«, u bilo kojem rodu, broju i padežu, zamjenjuju se riječima: »ništetnost« odnosno »ništetan« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 239.

Iza članka 646. dodaje se članak 646.a. i naslov iznad njega koji glase:

»Prijenos propisa Europske unije

Članak 646.a

Ovim Zakonom u hrvatski pravni sustav prenose se:

– Prva direktiva Vijeća 68/151/EEZ od 9. ožujka 1968. o koordinaciji zaštitnih mehanizama koje, u svrhu zaštite interesa članica i ostalih, države članice zahtijevaju od društava u smislu članka 58. stavka 2. Ugovora, s ciljem ujednačavanja takvih zaštitnih mehanizama u cijeloj Zajednici,

– Druga direktiva Vijeća 77/91/EEZ od 13. prosinca 1976. o koordinaciji zaštitnih mehanizama koje, u svrhu zaštite interesa članica i ostalih, države članice zahtijevaju od društava u smislu stavka 2. članka 58. Ugovora, u pogledu osnivanja dioničkih društava i održavanja i promjene njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mehanizama,

– Treća direktiva Vijeća 78/855/EEZ od 09. listopada 1978. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki g) Ugovora, a odnosi se na pripajanja i spajanja dioničkih društava

– Šesta direktiva Vijeća 82/891/EEZ od 17. prosinca 1982. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki g) Ugovora, a odnosi se na podjelu dioničkih društava,

– Jedanaesta direktiva Vijeća 89/666/EEZ od 21. prosinca 1989. koja se odnosi na zahtjeve za otkrivanje podataka o podružnicama koje su otvorile neke vrste društava u državama članicama u skladu sa zakonima druge države,

– Dvanaesta direktiva Vijeća o pravu društava 89/667/EEZ od 21. prosinca 1989. o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom,

– Direktiva 2003/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 68/151/EEZ Vijeća u pogledu zahtjeva za objavljivanjem u odnosu na određenu vrstu trgovačkih društava,

– Direktiva 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim pripajanjima i spajanjima društva kapitala,

– Direktiva 2006/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. kojom se dopunjuje Direktiva Vijeća 77/91/EEZ u pogledu osnivanja dioničkih društava i održavanja i promjene njihovog kapitala,

– Direktiva 2007/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o ostvarenju određenih prava dioničara u dioničkim društvima uvrštenim na uređeno tržište, i

– Direktiva 2007/63/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2007. kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive Vijeća 78/855/EEC i 82/891/EEC u pogledu zahtjeva za neovisnim stručnim izvješćem u slučaju spajanja, pripajanja ili podjele dioničkih društava.«

Članak 240.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2010.

Klasa: 330-01/09-01/11

Zagreb, 30. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.