Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke konzumnih nesilica podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj

NN 137/2009 (13.11.2009.), Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke konzumnih nesilica podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3332

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DODATNIM JAMSTVIMA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE KONZUMNIH NESILICA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENIH STAVLJANJU NA TRŽIŠTE U REPUBLICI FINSKOJ I KRALJEVINI ŠVEDSKOJ[1]

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuju dodatna jamstva u odnosu na salmonelu, koja se moraju primjenjivati na pošiljke konzumnih nesilica podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

2) Konzumne nesilice podrijetlom iz Republike Hrvatske, i to perad u proizvodnji uzgajana radi proizvodnje jaja za prehranu ljudi, koje se stavljanju na tržište u Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku, moraju biti mikrobiološki testirane, na način da se test provodi na uzorku prikupljenom u jatu podrijetla.

Članak 2.

Mikrobiološki test iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se u skladu s odredbama Dodatka I. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

1) Konzumne nesilice podrijetlom iz Republike Hrvatske pri stavljanju na tržište u Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku mora pratiti obrazac certifikata (u daljnjem tekstu: certifikat) iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.

2) Certifikat iz stavka 1. ovoga članka može:

– pratiti Model 3. certifikata iz Dodatka IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, broj 83/09)[2], ili

– mora biti ugrađen u certifikat iz alineje prve ovoga stavka.

Članak 4.

Dodatna jamstva propisana ovim Pravilnikom neće se primjenjivati na jata uključena u program priznat u skladu s posebnim postupkom[3] kao jednakovrijedan onome koji provode Republika Finska i Kraljevina Švedska.

Članak 5.

Dodaci su tiskani u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/263

Urbroj: 525-06-1-0246/09-1

Zagreb, 20. listopada 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

1. Opća pravila

Jato podrijetla mora biti izolirano 15 dana.

Mikrobiološki test mora biti proveden tijekom 10 dana prije otpreme pošiljke.

Mikrobiološko testiranje mora uključivati sljedeće invazivne serotipove:

– Salmonella gallinarum,

Salmonella pullorum,

Salmonella enteritidis,

Salmonella berta,

Salmonella typhimurium,

Salmonella thompson,

Salmonella infantis.

2. Metoda uzorkovanja

Skupni uzorci izmeta, od kojih je svaki uzorak sastavljen od više pojedinačnih uzoraka svježeg izmeta težine najmanje jedan gram, moraju se uzeti nasumično na određenom broju točaka u objektu u kojem se drže ptice, ili ukoliko ptice imaju slobodan pristup u više od jednog objekta na gospodarstvu, moraju se uzeti u svakoj skupini objekata na gospodarstvu na kojem se drže ptice.

3. Broj uzoraka koji se uzimaju

Broj uzoraka mora omogućiti otkrivanje prisutstva salmonele u prevalenciji od 5%, s 95 %-tnom pouzdanošću

4. Mikrobiološke metode za pretraživanje uzoraka

– Mikrobiološka testiranja uzoraka na salmonelu trebaju se provoditi u skladu s posljednjim izdanjem standarda Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO 6579, ili prema posljednjem izdanju metode koju opisuje Nordijski odbor za analizu hrane (Metoda NMKL br. 71.).

– Ukoliko se nalazi analiza osporavaju među državama, referentnom metodom smatra se posljednje izdanje standarda Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO 6579.

DODATAK II.

CERTIFICIRANJE

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da su konzumne nesilice podrijetlom iz Republike Hrvatske (perad u proizvodnji uzgajana radi proizvodnje jaja namijenjenih za prehranu ljudi) testirane s negativnim rezultatom u skladu s odredbama Odluke Komisije 2004/235/EZ od 9. ožujka 2004. kojom se utvrđuju dodatna jamstva u vezi salmonele, za pošiljke konzumnih nesilica (perad u proizvodnji uzgajana radi proizvodnje jaja namijenjenih za prehranu ljudi) koje se stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

Sastavljeno u...... dana.......

Pečat

Potpis

Ime (tiskanim slovima)

Kvalifikacija

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2004/235 od 01. ožujka 2004. o uspostavljanju dodatnih jamstava koja se odnose na salmonelu za pošiljke konzumnih nesilica u Finsku i Švedsku.

[2] Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, broj 83/09) preuzete su oderedbe Direktive 90/539.

[3] Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji.