Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom

NN 137/2009 (13.11.2009.), Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom

137 13.11.2009 Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3334

Na temelju članka 39.a stavka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 79/07, 113/08 i 43/09) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UČESTALOSTI KONTROLE I NORMATIVIMA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se učestalost kontrole i normativi mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim objektima ako postoji epidemiološka indikacija.

Članak 2.

Kontrola mikrobiološke čistoće provodi se u objektima iz članka 39.a stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (u daljnjem tekstu: Zakon)

Kontrola mikrobiološke čistoće u objektima iz članka 39.a stavka 2. Zakona može se provoditi ako postoji epidemiološka indikacija.

Članak 3.

Površine postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruke osoba koje u poslovanju s hranom dolaze u dodir s hranom i predmetima opće uporabe i/ili u obavljanju djelatnosti pružanja usluga pučanstvu iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju odgovarati normativima mikrobiološke čistoće propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Normativ mikrobiološke čistoće u smislu ovoga Pravilnika jest normativ kojim se propisuje granica prihvatljivosti uzorka obzirom na prisutnost, vrstu i broj mikroorganizama.

Prihvatljivost uzorka utvrđuje se uspoređivanjem dobivenih rezultata ispitivanja s normativima mikrobiološke čistoće navedenim u Prilogu I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Metodama određivanja mikrobiološke čistoće podrazumijevaju se postupci uzimanja uzoraka brisa, otiska ili ispirka za određivanje broja i vrste bakterija na površinama postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u tijeku proizvodnje i prometa dolaze u dodir sa hranom i predmetima opće uporabe u čistom stanju pripremljenim za uporabu ili za početak rada. Metode se provode u skladu s međunarodnom normom ISO 18593 ili odgovarajućom hrvatskom normom kao referentnom metodom.

Članak 5.

Mjesto, broj i učestalost uzimanja uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće ovisi o opsegu i vrsti proizvodnje ili pružanja usluga.

Minimalni broj uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće prema opsegu poslovanja naveden je u Prilogu II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Uzorak je prihvatljive mikrobiološke čistoće ako odgovara mikrobiološkim normativima navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Uzorak je prihvatljive mikrobiološke čistoće i ako sadrži do 50% veći broj aerobnih mezofilnih bakterija (cfu/ml) navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika uz uvjet da ne sadrži patogene bakterije.

Uzorak je neprihvatljive mikrobiološke čistoće ako ne ispunjava uvjete iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 7.

Mikrobiološka čistoća objekta je zadovoljavajuća kada je < 25% ispitanih uzoraka neprihvatljive mikrobiološke čistoće.

Mikrobiološka čistoća objekta je nezadovoljavajuća kada je 25% i više ispitanih uzoraka neprihvatljive mikrobiološke čistoće.

Članak 8.

Kontrolu mikrobiološke čistoće objekata pod sanitarnim nadzorom treba provoditi redovito i to najmanje jednom u šest mjeseci.

Nezadovoljavajuća mikrobiološka čistoća objekta ugrožava zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe u smislu općih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te ukazuje na potrebu poduzimanja korektivnih mjera i ponovnog ispitivanja mikrobiološke čistoće.

Članak 9.

Ocjenu mikrobiološke čistoće objekta za proizvodnju i promet hrane daje na osnovi izvršenih ispitivanja ovlaštena organizacija u kojoj je izvršeno laboratorijsko ispitivanje i smatra se obveznim, sastavnim dijelom ispitnog izvješća.

U objektima koji imaju uveden sustav samokontrole razvijen u skladu s načelima sustava HACCP-a i dobre proizvođačke prakse, ispitivanje mikrobiološke čistoće smatra se dijelom plana samokontrole.

Članak 10.

Nadležni sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na osnovu epidemioloških podataka može odrediti ispitivanje i drugih mikroorganizama koji nisu navedeni ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja (»Narodne novine«, broj 46/94).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/48
Urbroj: 534-08-1-3/3-09-1
Zagreb, 27. listopada 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

NORMATIVI MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE

PREDMETI, POVRŠINE, RUKE

Aerobne mezofilne bakterije

Enterobacteriaceae

ODGOVARA

ODGOVARA

Porculanske, staklene, glatko metalne površine cfu*/cm²

≤ 10
(≤ 1)***

0-1

Ostale površine (drvene, plastične, kamene i sl.) cfu*/cm²

≤ 30
(≤ 1)***

0-1

Tanjuri, zdjelice, pribor za jelo i manje posuđe; Posuđe i pribor koje dolazi u kontakt s hranom i POU** cfu*/mL (cm²)

≤ 100
(≤ 1)***

0-1

Boce ili ambalaža za tekućine cfu*/mL

0-1

0-1

Ruke osoba u dodiru s hranom i POU** cfu*/mL (cm²)

≤ 200
(≤ 2)***

0-1

* cfu – colony forming unit (broj kolonija bakterija)

** POU – predmeti opće uporabe

*** navedene vrijednosti odnose se na otisak

Navedeni normativi odnose se na ispitivanje predmeta i ruku u čistom stanju, pripremljenih za uporabu ili početak rada.

PRILOG II.

MINIMALNI BROJ UZORAKA ZA KONTROLU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE PREMA OPSEGU POSLOVANJA

VRSTA OBJEKTA

MINIMALNI BROJ UZORAKA

1.

Industrijski objekti za proizvodnju hrane i predmeta opće uporabe s brojem zaposlenih iznad 50

najmanje 15 uzoraka

2.

Industrijski objekti za proizvodnju hrane i predmeta opće uporabe s brojem zaposlenih i do 50

najmanje 10 uzoraka

3.

Ugostiteljski objekti iz skupine hoteli, restorani i catering objekti i objekti u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi (vrtići, škole, domovi)

najmanje 10 uzoraka

4.

Objekti iz članka 2. ovoga Pravilnika

najmanje 5 uzoraka