Odluka o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

NN 138/2009 (18.11.2009.), Odluka o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

138 18.11.2009 Odluka o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

3364

Na temelju članka 19. Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 96/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada pojedinih programa osposobljavanja vozača za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu i naknade članova Ispitnog povjerenstava:

Naknade za stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu po polazniku:

1.

Osnovni tečaj

1000,00 kn

2.

Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama

400,00 kn

3.

Dopunski tečaj za prijevoz klase 1

300,00 kn

4.

Dopunski tečaj za prijevoz klase 7

300,00 kn

5.

Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja

600,00 kn

6.

Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama

250,00 kn

7.

Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 1

150,00 kn

8.

Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 7

150,00 kn

9.

Naknada članovima Ispitnog povjerenstva

60,00 kn

Pod naknadom za osposobljavanje podrazumijeva se naknada izvođenja nastavnog plana i programa prema Ugovorima iz članka 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/07), naknada obvezne literature, naknade administrativnih poslova, naknade članovima ispitnog povjerenstva, naknade izdavanja Uvjerenja i naknada ustanovama koje stručno osposobljavaju vozače vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

II.

Na iznose naknada iz točke I. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost prema posebnim propisima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/09-08/23

Urbroj: 530-07-09-1

Zagreb, 12. listopada 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.