Tehnički propis za betonske konstrukcije

NN 139/2009 (20.11.2009.), Tehnički propis za betonske konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3381

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis) se, u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za betonske konstrukcije u građevinama (u daljnjem tekstu: betonska konstrukcija), zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova na izradi, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi).

Članak 2.

Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Članak 3.

Ovaj Propis ne primjenjuje se na betonsku konstrukciju koja je:

– pri uobičajenim uvjetima uporabe građevine izložena temperaturi višoj od 100°C,

– armirana krutom čeličnom armaturom.

Članak 4.

(1) Betonska konstrukcija je dio građevnog sklopa građevine.

(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti betonske konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljnjem tekstu: otpornost na požar), postiže se betonskom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

Članak 5.

(1) S obzirom na način armiranja betonska konstrukcija može biti konstrukcija od: nearmiranog betona, armiranog betona (u daljnjem tekstu: armirana betonska konstrukcija) ili od prednapetog betona (u daljnjem tekstu: prednapeta betonska konstrukcija).

(2) S obzirom na težinu betona betonska konstrukcija može biti konstrukcija s: laganim, običnim ili teškim betonom.

Članak 6.

(1) Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:

– cement,

– agregat,

– dodatak betonu,

– dodatak mortu za injektiranje natega,

– voda,

– beton,

– čelik za armiranje,

– čelik za prednapinjanje,

– armatura,

– predgotovljeni betonski element,

– proizvod za zaštitu i popravak betonske konstrukcije, i

– drugi građevni proizvodi za koje su propisani zahtjevi prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno s proizvodima iz podstavaka 1. do 11. ovoga stavka.

(2) Beton je građevni proizvod sastavljen od cementa, agregata, dodatka betonu i vode.

(3) Armatura je građevni proizvod sastavljen od čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje.

(4) Predgotovljeni betonski element je građevni proizvod sastavljen od betona ili od betona i armature.

Članak 7.

(1) Betonska konstrukcija i građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

(2) Pojmovi: tehnička specifikacija, usklađena europska specifikacija, usklađena europska norma, EOTA, tvornica, proizvođač, distributer, uvoznik, ovlašteni zastupnik, isprava o sukladnosti građevnog proizvoda, potvrda o sukladnosti građevnog proizvoda, ocjenjivanje sukladnosti građevnog proizvoda i potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje imaju značenje određeno posebnim propisom kojim se uređuje područje građevnih proizvoda.

II. TEHNIČKA SVOJSTVA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Članak 8.

(1) Tehnička svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje radova na izradi betonske konstrukcije (u daljnjem tekstu: izvođenje betonske konstrukcije) i održavanju betonske konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:

– rušenje građevine ili njezinog dijela,

– deformacije nedopuštena stupnja,

– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije betonske konstrukcije,

– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

(2) Tehnička svojstva betonske konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom.

(3) Tehnička svojstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem betonske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

(4) Očuvanje tehničkih svojstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem betonske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

Članak 9.

(1) Ako betonska konstrukcija ima tehnička svojstva propisana člankom 8. stavkom 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti te da ima propisanu otpornost na požar.

(2) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita betonske konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar, ta zaštita smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog rješenja betonske konstrukcije.

Članak 10.

Tehnička svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 11.

(1) Betonska konstrukcija mora nakon rekonstrukcije građevine, čiji je sastavni dio, imati tehnička svojstva propisana ovim Propisom, a osobito člankom 8. stavkom 1. i 2. i člankom 10. ovoga Propisa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, betonska konstrukcija mora nakon rekonstrukcije građevine kojom se ne utječe bitno na tehnička svojstva betonske konstrukcije, imati najmanje tehnička svojstva koja je imala prije rekonstrukcije (u daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva).

(3) Smatra se da rekonstrukcija građevine nema bitan utjecaj na tehnička svojstva betonske konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana uz mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 10% (npr. promjena mase građevine, promjena položaja središta masa ili središta krutosti, promjena naprezanja u proračunskim presjecima i sl.).

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:

– na nove dijelove betonske konstrukcije koji nastaju rekonstrukcijom,

– na višestruke rekonstrukcije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva betonske konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana uz mehaničku otpornost i stabilnost građevine,

– na rekonstrukciju građevine kojoj je betonska konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu,

– na rekonstrukciju građevine kojoj je prema projektnom zadatku cilj produljenje projektantskog vijeka trajanja građevine,

– na rekonstrukcije energetskih građevina, građevina za skladištenje zapaljivih tekućina, plinova i toksičnih materijala, građevina radija i televizije, telekomunikacija, građevina u kojima se okuplja veći broj ljudi (npr. kinodvorane, kazališta, sportske i izložbene građevine, fakultete, škole, zdravstvene objekti i sl.), građevina interventnih službi (vatrogasne, hitne pomoći, javne i nacionalne sigurnosti i sl.), građevina s više od deset etaža i sl.,

– na rekonstrukciju građevine javne namjene za koju je projekt izrađen prije 8. listopada 1964. godine, u kojem slučaju građevina nakon rekonstrukcije mora imati seizmičku otpornost prema ovom Propisu.

III. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Članak 12.

(1) Građevni proizvodi proizvode se u tvornicama izvan gradilišta, ako ovim Propisom za pojedine građevne proizvode nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, beton, armatura i predgotovljeni betonski element mogu biti proizvedeni ili izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.

(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se beton, armatura i predgotovljeni betonski element, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom betonske konstrukcije.

Članak 13.

(1) Građevni proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

(2) Beton, armatura i predgotovljeni betonski element proizvedeni ili izrađeni na gradilištu za to gradilište, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom i ovim Propisom.

(3) U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili s projektom betonske konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.

(4) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda, proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

(5) Proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i prijevoza a izvođač betonske konstrukcije tijekom prijevoza, rukovanja, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda.

Članak 14.

(1) Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti te označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za:

– beton – u Prilogu »A«,

– armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje – u Prilogu »B«,

– cement – u Prilogu »C«,

– agregat – u Prilogu »D«,

– dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega – u Prilogu »E«,

– vodu – u Prilogu »F«,

– predgotovljeni betonski element – u Prilogu »G«,

– proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – u Prilogu »H«

(2) Potvrđivanje sukladnosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi na koje upućuju Prilozi »A« do »H« iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode.

(3) Potvrđivanje sukladnosti u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnih proizvoda odnosno izdavanje potvrde o sukladnosti građevnih proizvoda.

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na proizvode iz članka 12. stavka 2. ovog Propisa za koje su programom kontrole i osiguranja kvalitete u projektu dani zahtjevi glede dokazivanja uporabljivosti tih proizvoda.

IV. PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Članak 15.

(1) Projektiranjem betonske konstrukcije moraju se za građenje i projektirani uporabni vijek građevine predvidjeti svi utjecaji na betonsku konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša na građevinu.

(2) Projektom betonske konstrukcije mora se, u skladu s ovim Propisom, dokazati da će građevina tijekom građenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na požar te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima.

(3) Ako normom na koju upućuje ovaj Propis ili posebnim propisom nije drukčije propisano, uporabni vijek građevine iz stavka 1. ovoga članka je najmanje 50 godina.

(4) Kada je, radi ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa potrebna dodatna zaštita betonske konstrukcije, ta zaštita će se smatrati sastavnim dijelom tehničkog rješenja betonske konstrukcije.

Članak 16.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost na požar građevine dokazuju se proračunima nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu u glavnom projektu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, otpornost na požar se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja nosivosti betonske konstrukcije u slučaju požara za tu građevinu.

(3) Proračuni iz stavka 1. ovoga članka provode se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi dopunjuju ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.

(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju betonske konstrukcije tijekom građenja i u uporabi.

Članak 17.

(1) Na projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga »I« ovoga Propisa.

(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektiranja betonskih konstrukcija koja se razlikuju od pravila danih hrvatskim normama iz Priloga »I« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj tim normama.

(3) Prilogom »I« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje betonskih konstrukcija.

Članak 18.

Za betonske konstrukcije koje su izložene utjecajima okoliša uslijed čega postoji opasnost od korozije armature, ne smiju se rabiti cement vrste CEM III/C, te glavne vrste CEM IV i CEM V, ako je betonska konstrukcija izložena okolini sljedećih karakteristika:

1. Opasnost od korozije uzrokovane karbonatizacijom – ako je betonska konstrukcija s armaturom ili drugim ugrađenim metalom izložena zraku i vlazi:

– vlažna, rjeđe suha,

– umjereno vlažna okolina,

– izmjenično vlažna i suha okolina.

2. Opasnost od korozije uzrokovana kloridima koji nisu iz mora – ako je betonska konstrukcija koja sadrži armaturu ili drugi ugrađeni metal u dodiru s vodom koja sadrži kloride, uključujući soli za odmrzavanje, koji nisu iz mora:

– umjereno vlažna okolina,

– vlažna, rjeđe suha okolina,

– izmjenično vlažna i suha okolina.

3. Opasnost od korozije uzrokovana kloridima iz morske vode – ako je betonska konstrukcija koja sadrži armaturu ili drugi ugrađeni metal u dodiru s kloridima iz morske vode ili solima iz mora nošenim zrakom:

– betonska konstrukcija izložena solima iz zraka, ali ne u izravnom dodiru s morskom vodom,

– betonska konstrukcija stalno uronjena,

– betonska konstrukcija u zoni plime i oseke i zoni zapljuskivanja.

Članak 19.

(1) Građevinski projekt – projekt betonske konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati osobito:

1. u tehničkom opisu

– opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine te utjecaja okoliša na svojstva betonske konstrukcije,

– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na svojstva betonske konstrukcije,

– opis betonske konstrukcije, uključivo temeljenje,

– opis načina izvođenja betonske konstrukcije i ugradnje građevnih proizvoda koji način je bitan za ispunjavanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije.

2. u proračunu nosivosti i uporabljivosti

– podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu koji se odnose na proračun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije,

– podatke o temeljnom tlu i seizmičnosti,

– proračun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje te proračune pojedinih dijelova betonske konstrukcije, za sve faze građenja i uporabe građevine.

3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja betonske konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava betonske konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.

(2) Zahtjevi iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja moraju se detaljnije razraditi u izvedbenom projektu betonske konstrukcije.

Članak 20.

Ako projekt betonske konstrukcije radi ispunjavanja uvjeta iz članka 19. ovoga Propisa određuje primjenu norme iz Priloga ovoga Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da betonska konstrukcija koja ispunjava zahtjeve te norme ispunjava propisane zahtjeve u dijelu normom uređenog područja.

Članak 21.

Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 15., 16., 17., 18., 19. i 20., ovoga Propisa, projekt predgotovljenih ili djelomično predgotovljenih betonskih konstrukcija obvezno mora sadržavati tehničko rješenje:

– predgotovljenih betonskih elemenata te način njihove proizvodnje odnosno izrade,

– ugradnje predgotovljenih betonskih elementa u betonsku konstrukciju, uključivo proračun i zahtijevana svojstva materijala veze te načina povezivanja

– prijenosa i prijevoza predgotovljenog betonskog elementa (mjesta vješanja i opis sustava podizanja i drugo), te projektiranu težinu i dopuštena odstupanja težine predgotovljenih betonskih elemenata,

– rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom skladištenja, ugrađivanja i spajanja predgotovljenih betonskih elemenata.

Članak 22.

(1) Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 15. do 21. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije građevine kojom se mijenja betonska konstrukcija obvezno mora sadržavati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim svojstvima betonske konstrukcije za stvarno izvedeno stanje betonske konstrukcije.

(2) Zatečena tehnička svojstva betonske konstrukcije za stvarno izvedeno stanje betonske konstrukcije prije početka projektiranja rekonstrukcije, utvrđuju se očevidom na građevini, uvidom u dokumentaciju građevine, uzimanjem uzoraka, ispitivanjima uzoraka i dijelova betonske konstrukcije, proračunima ili na drugi primjereni način.

V. IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Članak 23.

(1) Građenje građevina koje sadrže betonsku konstrukciju mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.

(2) Pri izvođenju betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda te odredaba ovoga Propisa.

Članak 24.

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumenciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.

(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Članak 25.

(1) Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom.

(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 26.

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:

– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,

– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije nisu sukladni podacima određenim projektom.

(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 27.

(1) Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom.

(2) Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta – projekta betonske konstrukcije najmanje u skladu s odredbama Priloga »J« ovoga Propisa.

(3) Ako je tehničko rješenje betonske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije, takvi, da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »J« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Prilogom »J« iz stavka 2. i 3. ovoga članka pobliže se određuje izvođenje i održavanje betonske konstrukcije.

Članak 28.

(1) Smatra se da betonska konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:

– su građevni proizvodi ugrađeni u betonsku konstrukciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti prema članku 13. stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema članku 13. stavku 2. ovoga Propisa,

– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta,

– betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem kada je ono propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom,

te ako o provjerama tih činjenica postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

(2) Smatra se da je uporabljivost betonske konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i članka 27. ovoga Propisa.

Članak 29.

(1) Ako se utvrdi da betonska konstrukcija nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da betonska konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.

(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta.

(3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva betonske konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa potrebno je izraditi projekt sanacije betonske konstrukcije.

VI. ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Članak 30.

(1) Održavanje betonske konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

(2) Održavanje betonske konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je betonska konstrukcija izvedena.

Članak 31.

(1) Održavanje betonske konstrukcije podrazumijeva:

– redovite preglede betonske konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

– izvanredne preglede betonske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,

– izvođenje radova kojima se betonska konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja betonske konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije,

– zapisima o radovima održavanja,

– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.

Članak 32.

(1) Za održavanje betonske konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine i ovim Propisom.

(2) Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva betonske konstrukcije.

Članak 33.

Na izvođenje radova na održavanju betonskih konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje betonskih konstrukcija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Prilozi »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G«, »H«, »I« i »J«, s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Propis i njegov su sastavni dio.

(2) Ministar ovlašten za donošenje ovoga Propisa posebnom odlukom će, osim normi određenih u prilozima iz stavka 1. ovoga članka, odrediti norme na koje upućuju norme iz tih priloga i druge norme te priznata tehnička pravila bitna za primjenu ovoga Propisa. Ova odluka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 35.

(1) Dana 31. prosinca 2010. prestaju se primjenjivati pravila uređena ranije važećim hrvatskim prednormama odnosno normama u dijelu u kojem se odnose na projektiranje, izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija obuhvaćenih ovim Propisom, sadržana u:

HRN ENV 1991-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 1. dio: Osnove projektiranja (ENV 1991-1:1994)

HRN ENV 1991-2-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-1. dio: Djelovanja na konstrukcije – Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (ENV 1991-2-1:1995)

HRN ENV 1991-2-2 Eurokod 1: Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije – 2-2. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991-2-2:1995)

HRN ENV 1991-2-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-3. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)

HRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995)

HRN ENV 1991-2-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-5. dio: Djelovanja na konstrukcije – Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997)

HRN ENV 1991-2-6 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-6. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997)

HRN ENV 1991-2-7 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-7. dio: Djelovanja na konstrukcije – Izvanredna djelovanja prouzročena udarom i eksplozijom (ENV 1991-2-7:1998)

HRN ENV 1991-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 3. dio: Prometna opterećenja mostova (ENV 1991-3:1995)

HRN ENV 1991-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 4. dio: Djelovanja na silose i spremnike tekućina (ENV 1991-4:1995)

HRN ENV 1991-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 5. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i drugim strojevima (ENV 1991-5:1998)

HRN ENV 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade (NV 1992-1-1:1991)

HRN ENV 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila – Proračun konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996)

HRN ENV 1992-1-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – dio 1-3: Opća pravila – Predgotovljeni betonski elementi i konstrukcije (ENV 1992-1-3:1994)

HRN ENV 1992-1-4:1997 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-4. dio: Opća pravila – Lakoagregatni beton (ENV 1992-1-4:1994)

HRN ENV 1992-1-5:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-5. dio: Opća pravila – Konstrukcije sa slobodnim i vanjskim nategama (ENV 1992-1-5:1994)

HRN ENV 1992-1-6:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-6. dio: Opća pravila – Nearmirane betonske konstrukcije (ENV 1992-1-6:1994)

HRN ENV 1992-2:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 2. dio: Betonski mostovi (ENV 1992-2:1996)

HRN ENV 1992-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 3. dio: Betonski temelji (ENV 1992-3:1998)

HRN ENV 1992-4:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 4. dio: Spremnici tekućina i rastresitih materijala (ENV 1992-4:1998)

HRN ENV 1997-1:2001 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 1. dio: Opća pravila (ENV 1997-1:1994)

HRN ENV 1997-2:2001 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 2. dio: Projektiranje uporabom laboratorijskih ispitivanja (ENV 1997-2:1999)

HRN ENV 1997-3:2001 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 3. dio: Projektiranje uporabom terenskih ispitivanja (ENV 1997-3:1999)

HRN ENV 1998-1-1:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-1. dio: Opća pravila – Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije (ENV 1998-1-1:1994)

HRN ENV 1998-1-2:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-2. dio: Opća pravila – Opća pravila za zgrade (ENV 1998-1-2:1994)

HRN ENV 1998-1-3:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-3. dio. Opća pravila – Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV 1998-1-3:1995)

HRN ENV 1998-1-4:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-4. dio: Opća pravila – Pojačanje i popravak zgrada (ENV 1998-1-4:1996)

HRN ENV 1998-2:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2. dio: Mostovi (ENV 1998-2:1994)

HRN ENV 1998-2/AC:1997 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2. dio: Mostovi, amandman AC (ENV 1998-2/AC:1997)

HRN ENV 1998-3:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 3. dio: Tornjevi, stupovi i dimnjaci (ENV 1998-3:1996)

HRN ENV 1998-4:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (ENV 1998-3:1998)

HRN ENV 1998-5:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (ENV 1998-5:1994)

te tehničke specifikacije na primjenu kojih prednorme odnosno norme iz podstavka 1. do 32. ovoga stavka upućuju.

(2) Glavni projekt u kojemu je tehničko rješenje betonske konstrukcije dano prema hrvatskim prednormama iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 30. lipnja 2011. godine,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2011. godine.

Članak 36.

Ako za projektiranje betonske konstrukcije sukladno članku 17. stavku 1. ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija – hrvatskih norma odnosno norma na koje upućuju nizovi normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, primjenjuju se odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07), ovim Propisom i normama na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje kojih je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji odgovoran projektant.

Članak 37.

Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, označavanje građevnih proizvoda koji odgovaraju hrvatskim normama kojima se prihvaća usklađena europska norma provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Članak 38.

(1) Nakon prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, za projektiranje, izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija mogu se rabiti i građevni proizvodi sukladni usklađenim europskim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:

– su referencijske oznake, naslovi i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom glasilu Europske unije, odnosno objavljeni na službenim internetskim stranicama EOTA-e

– je za te građevne proizvode potvrđena sukladnost s tim tehničkim specifikacijama,

– su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike Hrvatske.

(2) U betonsku konstrukciju koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka smije se ugraditi ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu betonsku konstrukciju uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.

(3) Radi provedbe odredbi iz stavka 2. ovoga članka za dio betonske konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema usklađenoj europskoj specifikaciji, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

(4) Izvedbeni projekt – projekt betonske konstrukcije iz stavka 2. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda specificiranih prema usklađenoj europskoj specifikaciji sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Propisom, odrediti osobito:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja betonske konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava betonske konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima,

te u odnosu na podstavke 1. do 4. ovoga stavka i ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja uporabljivosti dijela betonske konstrukcije izgrađenog do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema usklađenoj europskoj specifikaciji i kasnije izgrađenog dijela betonske konstrukcije.

(5) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis.

Članak 39.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaje važiti Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05. i 74/06.) i Tehnički propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 101/05. i 85/06.).

(2) Tipski projekti za koje je izdano rješenje o tipskom projektu u skladu s propisima iz stavaka 1. ovoga članka vrijede do 30. lipnja 2011. godine.

Članak 40.

(1) Ovaj Propis stupa na snagu osmi dan od objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe Priloga »I«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih norma s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, na koje upućuje taj Prilog.

Klasa: 360-01/07-04/4

Urbroj: 531-01-266-09-50

Zagreb, 11. studenoga 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG A

BETON

A.1. Područje primjene

A.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za beton koji se ugrađuje u betonsku konstrukciju (u daljnjem tekstu: beton) te način potvrđivanja sukladnosti betona ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

A.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki A.6. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

A.1.3. Beton u smislu točke A.1.1. ovoga Priloga je obični, lagani ili teški beton proizveden u tvornici betona, betonari pogona za predgotovljene betonske elemente ili u betonari na gradilištu za potrebe toga gradilišta.

A.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne primjenjuju se na: porasti beton, beton otvorene strukture (bez sitnih čestica), mlazni beton, beton gustoće manje od 800 kg/m3, vatrootporni beton, polimerom modificirani beton, mikroarmirani beton, ferocement, samougradljivi beton.

A.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti označavanje

A.2.1. Specificirana svojstva

A.2.1.1. Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana prema normama iz točke A.6. ovoga Priloga, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga.

A.2.1.2. Beton se proizvodi kao:

a) projektirani beton,

b) beton zadanog sastava,

c) normirani beton zadanog sastava prema normama iz točke A.6. ovoga Priloga.

A.2.1.3. Beton iz točke A.2.1.2. podtočke b) i c) ovoga Priloga proizvodi se samo do razreda čvrstoće C16/20.

A.2.1.4. Svojstva očvrsnulog betona moraju biti specificirana u projektu betonske konstrukcije ovisno o uvjetima njezine uporabe.

A.2.1.5. Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. Određena svojstva svježeg betona, kada je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

A.2.1.6. Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normama iz točke A.6. ovoga Priloga, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga. Ostala svojstva projektiranog betona, ako je to potrebno, treba specificirati u skladu s točkom A.2.1.1. ovoga Priloga.

A.2.1.7. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji ili na gradilištu dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuju norme iz točke A.6. ovoga Priloga i zahtjeve prema Prilozima: »C«, »D«, »E« i »F«, ovoga Propisa.

A.2.1.8. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema normama iz točke A.6. ovoga Priloga potrebne proizvođaču za proizvodnju projektiranog betona specificiranih svojstava i specificiranog načina primjene, te korisniku za pouzdanu ugradnju betona.

A.2.1.9. Betoni do uključivo razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih elemenata na gradilištu za potrebe tog gradilišta, za koje je specificiran samo razred tlačne čvrstoće, mogu se pri uporabi najvećeg zrna frakcije agregata 32 mm smatrati normiranim betonom zadanog sastava i proizvoditi s cementom tipa CEM I ili CEM II, razreda tlačne čvrstoće cementa 32,5 i najmanje količine cementa prema normi HRN 1128.

A.2.1.10. Ukoliko beton nije aeriran mikroporama prema normi HRN 1128, a ispitivanjima se dokaže otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema točki A.2.1.14 i A.2.1.15 za agresivno djelovanje okoliša razreda XF1, XF2, XF3 i XF4, beton se smatra sukladnim navedenim razredima izloženosti.

A.2.1.11. U betonske konstrukcije nije dopuštena ugradnja betona koji sadrže cemente vrste CEM III/C i glavnog tipa CEM IV i CEM V ako je betonska konstrukcija s armaturom ili drugim ugrađenim metalom izložena djelovanju okoliša slijedećih razreda prema normama iz točke A.6. ovoga Priloga:

– XC2, XC3 i XC4 zbog opasnosti od korozije uzrokovane karbonatizacijom

– XD1, XD2 i XD3 zbog opasnosti od korozije uzrokovane kloridima koji nisu iz mora

– XS1, XS2 i XS3 zbog korozije uzrokovane kloridima iz morske vode

– XF1, XF2, XF3 i XF4 zbog korozije uzrokovane smrzavanjem i odmrzavanjem sa ili bez soli za odmrzavanje

A.2.1.12. Zbog opasnosti od korozije armature u elementima betonskih konstrukcija s adhezijskim prednapinjanjem nije dopuštena ugradnja betona koji sadrže cemente CEM II/AiB-P/Q, CEM II/AiB-M, CEM II/AiB-W te glavnih tipova CEM III, CEM IV i CEM V.

A.2.1.13. Beton izložen agresivnom djelovanju okoliša razreda XF1, XF2, XF3 i XF4 određenim prema normama iz točke A.6. ovoga Priloga mora biti otporan na smrzavanje odnosno na smrzavanje i soli za odmrzavanje.

A.2.1.14. Smatra se da je beton izložen agresivnom djelovanju okoliša razreda XF1 otporan na smrzavanje, ako je to utvrđeno ispitivanjem prema normi HRN CEN/TR 15177 u 28 ciklusa (razred M28), a agresivnom djelovanju okoliša razreda XF3 u 56 ciklusa (razred M56). Za beton izložen agresivnom djelovanju okoliša razreda XF1 otporan na smrzavanje pad dinamičkog modula elastičnosti ne smije biti veći od 25% a za beton izložen agresivnom djelovanju okoliša razreda XF3 otporan na smrzavanje pad dinamičkog modula elastičnosti ne smije biti veći od 15%. Ispitivanja treba provoditi u početnim ispitivanjima i kasnije jedno ispitivanje za količinu do 500 m3, dva ispitivanja za količinu do 2000 m3, a (najviše) tri ispitivanja za količinu preko 2000 m3 proizvedenog betona tijekom 6 mjeseci.

A.2.1.15. Smatra se da je beton izložen agresivnom djelovanju okoliša razreda XF2 otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje, ako je to utvrđeno ispitivanjem prema normi HRN CEN/TS 12390-9 u 28 ciklusa (razred MS28), pri čemu gubitak na masi ne smije biti veći od 0,5 kg/m2 prosječno na sve uzorke, a najviše 1 kg/m2 na jedan uzorak neovisno o broju ciklusa. Smatra se da je beton izložen agresivnom djelovanju okoliša razreda XF4 otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje, ako je to utvrđeno ispitivanjem prema normi HRN CEN/TS 12390-9 u 56 ciklusa (razred MS56), pri čemu gubitak na masi ne smije biti veći od 0,5 kg/m3 prosječno na sve uzorke, a najviše 1 kg/m2 na jedan uzorak neovisno o broju ciklusa. Ispitivanje treba provoditi u početnim ispitivanjima i kasnije jedno ispitivanje za količinu do 500 m3, dva ispitivanja za količinu do 2000 m3, a (najviše) tri ispitivanja za količinu preko 2000 m3 proizvedenog betona tijekom 6 mjeseci.

A.2.1.16. Dopuštena je primjena i drugih načina dokazivanja otpornosti betona na smrzavanje odnosno na smrzavanje i soli za odmrzavanje osim načina određenih točkama A.2.1.14 i A.2.1.15 ovoga Priloga, ako se dokaže da se primjenom tih drugih načina ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj tim točkama.«

A.2.1.17. Ako je zbog uvjeta korištenja betonske konstrukcije potrebno projektom betonske konstrukcije odrediti kriterije vodonepropusnosti betona, tada vodonepropusnost treba specificirati prema normi HRN 1128, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN EN 12390-8. Ispitivanje treba provoditi u početnim ispitivanjima i kasnije jedno ispitivanje za količinu do 500 m3, dva ispitivanja za količinu do 2000 m3, a (najviše) tri ispitivanja za količinu preko 2000 m3 proizvedenog betona tijekom 6 mjeseci.

A.2.1.18. Ako je zbog uvjeta korištenja betonske konstrukcije potrebno projektom betonske konstrukcije odrediti kriterije otpornosti betona na habanje prometnim opterećenjem ili brzim protokom vode, tada otpornost treba specificirati prema normi HRN 1128.

A.2.2. Potvrđivanje sukladnosti

A.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema postupku i kriterijima normi iz točke A.6. ovoga Priloga te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

A.2.2.2. Tvornička kontrola proizvodnje betona provodi se prema normi iz točke A.6. ovoga Priloga i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme iz točke A.6. i ovoga Priloga.

A.2.2.3. Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 2+ u skladu s Dodatkom C norme HRN EN 206-1.

A.2.2.4. Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godišnje na temelju rezultata nadzora tvorničke kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvođača i rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće betona na slučajno uzetim uzorcima.

A.2.2.5. Kada je proizvodnja pojedinog sastava svake vrste betona prekinuta duže od 6 mjeseci, za nastavak te proizvodnje treba primijeniti kriterije uzorkovanja i ocjenjivanja za početnu proizvodnju.

A.2.2.6. Potvrđivanje sukladnosti tlačne čvrstoće projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 206-1 i norme HRN 1128, uz ograničenje da se u statističkoj obradi podataka za sve standardne devijacije uzima najmanja vrijednost od 3 N/mm2 za obični beton, odnosno 5 N/mm2 za beton visoke čvrstoće, neovisno o manjoj dobivenoj vrijednosti standardne devijacije.

A.2.2.7. Potvrđivanje sukladnosti otpornosti betona na smrzavanje i na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normama iz točaka A.2.1.14., A.2.1.15. odnosno A.2.1.16. ovoga Priloga provodi se u početnoj proizvodnji (prvo ispitivanje).

A.2.2.8. Potvrđivanje sukladnosti otpornosti betona na habanje prometnim opterećenjem ili brzim protokom vode, ovisno o razredu otpornosti betona na habanje, provodi se prema normi HRN 1128.

A.2.3. Označavanje betona

A.2.3.1. Projektirani beton i beton normiranog zadanog sastava treba na otpremnici biti označen prema normi HRN EN 206-1, pri čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na te norme i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim svojstvima (kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. Po potrebi, u otpremnicu se na gradilištu upisuju dodatni podaci prema normi HRN 1128.

A.2.3.2. Betoni zadanog sastava umjesto razredom tlačne čvrstoće u otpremnici trebaju biti označeni tipom i količinom cementa u m3 ugrađenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

A.3. Ispitivanje betona

A.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg i očvrsnulog betona provodi se prema normama na koje upućuju norme iz točke A.6. ovoga Priloga.

A.4. Projektiranje

A.4.1. Beton koji ima tehnička svojstva i ispunjava druge zahtjeve iz ovoga Priloga rabi se za betonske konstrukcije projektirane prema Prilogu »I« ovoga Propisa.

A.5. Građenje

A.5.1. Pri ugradnji betona treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton proizvodi te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

A.6. Norme

HRN EN 206-1:2006 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

HRN 1128:2007 Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

PRILOG B

ARMATURA, ČELIK ZA ARMIRANJE I ČELIK ZA PREDNAPINJANJE

B.1. Područje primjene

B.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

B.1.2. Armatura u smislu točke B.1.1. je armatura izrađena od čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje (dalje: čelici) proizvedena u centralnoj armiračnici (tvornici armature), u armiračnici pogona za predgotovljene betonske elemente ili u armiračnici na gradilištu.

B.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti armature odnosno potvrđivanje sukladnosti određuje se odnosno provodi prema točki B.1.3.1. odnosno točki B.1.3.2. ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.1.3.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije određuje se odnosno provodi u skladu s tim projektom.

B.1.3.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) određuje se odnosno provodi prema toj specifikaciji.

B.1.4. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti čelika određuje se odnosno provodi prema normama iz točke B.7. ovoga Priloga, normama na koje one upućuju, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.2. Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

B.2.1. Specificirana svojstva

B.2.1.1. Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama navedenim u točki B.7. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.

B.2.1.2. Armatura se izrađuje odnosno proizvodi kao:

a) armatura za armirane betonske konstrukcije, od čelika za armiranje,

b) armatura za prednapete betonske konstrukcije, od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje.

B.2.1.3. Tehnička svojstva armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje specificiraju se u projektu betonske konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.

B.2.2. Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti

B.2.2.1. Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade armature, na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije u skladu s ovim Propisom.

B.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

B.2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti norme HRN EN 10080, za sva svojstva čelika za armiranje određena normama niza HRN 1130, koja svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine te otpornosti na požar, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

B.2.2.4. Potvrđivanje sukladnosti čelika za prednapinjanje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN EN 10138-1, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

B.2.3. Označavanje

B.2.3.1. Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

B.2.3.2. Čelik za armiranje označava se na otpremnici i na ambalaži prema odgovarajućim normama navedenim u točki B.7. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu, a u skladu s posebnim propisom.

B.2.3.3. Čelik za prednapinjanje označava se na otpremnici i na ambalaži prema odgovarajućim normama navedenim u točki B.7. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu, a u skladu s posebnim propisom.

B.3. Ispitivanje

B.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje odnosno čelika za prednapinjanje, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke B.7. ovoga Priloga.

B.3.2. Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda (čelični lim, čelični profil, čelična cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja tih čeličnih proizvoda provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke B.7. ovoga Priloga.

B.3.3. Ispitivanje armature izrađene odnosno proizvedene od čelika za prednapinjanje i/ili čelika za armiranje provodi se primjenom odgovarajućih norma iz točke B.7 ovoga Priloga.

B.4. Projektiranje

B.4.1. Armatura sa svojstvima prema ovom Prilogu rabi se za betonske konstrukcije projektirane i proračunate prema Prilogu »I« ovoga Propisa.

B.5. Građenje, izrada i proizvodnja armature

B.5.1. Pri ugradnji armature treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na ugradnju armature,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se armatura izrađuje te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

B.5.2. Pri izradi ili proizvodnji armature treba poštivati pravila armiranja prema Prilogu »I« ovoga Propisa i normama na koje taj Prilog upućuje, ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

B.5.3. Armatura od čelika za armiranje ima nastavke u obliku preklopa, zavara ili mehaničkog spoja.

B.5.3.1. Preklopi se izvode prema odredbama normi niza HRN EN 1992.

B.5.3.2. Zavari se izvode prema odredbama normi niza HRN EN 1992.

B.5.3.2.1. Ispitivanje zavarenih spojeva provodi se u skladu s odredbama odgovarajućih norma iz točke B.7.

B.5.3.2.2. Ispitivanje postupaka zavarivanja i osposobljenosti zavarivača rabi se norma HRN EN 287-1.

B.5.3.3. Mehanički spojevi se proizvode i potvrđuje im se sukladnost prema tehničkoj specifikaciji ili se izrađuju prema projektu betonske konstrukcije.

B.5.4. Armatura od čelika za prednapinjanje uključuje natege, spojke i cijevi za natege.

B.5.4.1. Na natege se primjenjuju odredbe ovoga Priloga koje se odnose na čelik za prednapinjanje.

B.5.4.2. Spojke se proizvode i potvrđuje im se sukladnost prema tehničkoj specifikaciji.

B.5.4.3. Cijevi za natege se proizvode a sukladnost potvrđuje prema normama iz točke B.7 ovoga Priloga.

B.5.5. Odabir smjesa za injektiranje, postupci injektiranja i ispitivanje provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke B.7 ovoga Priloga.

B.5.6. Za pripremu morta za injektiranje natega nije dopušteno rabiti morsku ili bočatu vodu.

B.6. Kontrola armature prije betoniranja

B.6.1. Armatura izrađena prema projektu betonske konstrukcije, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladnost čelika, zavara, mehaničkih spojeva, spojki, cijevi za natege i morta za injektiranje potvrđena ili ispitana na način određen ovim Prilogom.

B.6.2. Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije.

B.6.3. Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV 13670-1, te druge kontrolne radnje određene Prilogom »J« ovoga Propisa.

B.7. Norme

HRN 1130-1:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A

HRN 1130-2:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B

HRN 1130-3:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C

HRN 1130-4:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža

HRN 1130-5:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke rešetkastih nosača

HRN EN 10080:2005

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 10080:2005)

nHRN EN 10138-1

Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000)

nHRN EN 10138-2

Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000)

nHRN EN 10138-3

Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000)

nHRN EN 10138-4

Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000)

HRN EN 10020: 1999

Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:1988)

HRN EN 10025: 2002

Toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10025:1990+A1:1993)

HRN EN 10027-1:2007

Sustavi označivanja za čelike – 1. dio: Nazivi čelika,(EN 10027:2005)

HRN EN 10027-2:1999

Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027:1992)

HRN EN 10079:2008

Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007)

HRN EN 523: 2004

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete (EN 523:2003)

HRN EN ISO 17660-1:2008

Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-1:2006; EN ISO 17660-1:2006)

HRN EN ISO 17660-2:2008

Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006)

HRN EN 287-1:2004

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004)

HRN EN 287-1:2004/AC:2007

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004)

HRN EN 287-1:2004/A2:2008

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/A2:2006)

HRN EN ISO 4063:2001

Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:1998; EN ISO 4063:2000)

HRN EN 446:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 446:2007)

HRN EN 447:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 447:2007)

PRILOG C:

CEMENT

C.1 Područje primjene

C.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za cement za primjenu u betonu iz Priloga »A« odnosno mortu za injektiranje prednapetih natega iz Priloga »B« ovoga Propisa, te način potvrđivanja njihove sukladnosti, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

C.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti za cement određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki C.6, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu sa odredbama posebnog propisa.

C.1.3. Cement u smislu točke C.1.1. ovoga Priloga, su navedeni u točki C.2.1.2., podtočke a) do g) ovoga Priloga, proizvedeni u tvornici.

C.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

C.2.1. Specificirana svojstva

C.2.1.1. Tehnička svojstva cementa iz točke C.2.1.2. podtočke a) do g) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirani prema normama navedenim u točki C.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.2. Vrste cementa su:

a) cement opće namjene,

b) cement sa zgurom niskih početnih čvrstoća,

c) cement opće namjene niske topline hidratacije,

d) posebni cement vrlo niskih toplina hidratacije,

e) bijeli cement,

f) sulfatno otporni cement,

g) aluminatni cement.

C.2.1.3. Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

C.2.1.4. Cementi iz točke C.2.1.2. podtočke od a) do d) ovoga Priloga moraju se specificirati prema vrstama iz norme HRN EN 197-1.

C.2.1.5. Tehnička svojstva cementa iz točke C.2.1.2. podtočke e) ovoga Priloga moraju se specificirati prema normi HRN EN 197-1, a granična vrijednost bjeline i načina kontrole bjeline uvjetuju se u projektu betonske konstrukcije.

C.2.1.6. Tehnička svojstva cementa iz točke C.2.1.2. podtočke f) moraju se specificirati prema normi HRN EN 197-1 za vrstu CEM I, CEM III/B ili CEM III/C uz dodatni izračun sadržaja C3A. Gornja karakteristična vrijednost sadržaja C3A mora biti manja ili jednaka 3,5%, a pojedinačna vrijednost sadržaja C3A mora biti manja ili jednaka 4,0%.

C.2.1.7. Sadržaj C3A iz točke C.2.1.6. ovoga Priloga izračunava se prema izrazima:

C3A(cement) = C3A(klinker) × udio klinkera u cementu

C3A(klinker) = 2,65 Al2O3 – 1,69 Fe2O3

pri čemu se sadržaj Al2O3 i Fe2O3 određuje prema normi HRN EN 196-2.

C.2.1.8. Tehnička svojstva cementa iz točke C.2.1.2. podtočke g) ovoga Priloga moraju se specificirati prema normi HRN EN 14647, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovog Priloga.

C.2.2. Potvrđivanje sukladnosti

C.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke C.2.1.2. podtočke od a) do d) ovoga Priloga provodi se, ovisno o vrsti cementa, prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 197-1 i norme HRN EN 197-2, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

C.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke C.2.1.2. podtočke e) i f) ovoga Priloga provodi se prema točkama C.2.2.1.; C.2.2.2.1. i C.2.2.2.2. ovoga Priloga, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

C.2.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke C.2.1.1. podtočke e) ovoga Priloga provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 197-1, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa, a način kontrole bjeline i granične vrijednosti bjeline ugovaraju se s proizvođačem.

C.2.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke C.2.1.2. podtočke f) ovoga Priloga provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 197-1 za vrstu CEM I, CEM III/B ili CEM III/C i norme HRN EN 197-2, odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa. Dodatno, za navedeni cement ispituje se sadržaj C3A, pri čemu je minimalna učestalost ispitivanja sadržaja C3A dva tjedno u kontroli rutinske proizvodnje (rutinska situacija), četiri tjedno za početno razdoblje proizvodnje i jedan tjedno za distribucijski centar, a postupak statističke procjene provodi se prema obilježjima, odgovarajućom primjenom norme HRN EN 197-1, obzirom na rezultate ispitivanja sadržaja C3A.

C.2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke C.2.1.2. podtočke g) ovoga Priloga provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 14647 odgovarajućom primjenom norme HRN EN 197-2 i prema odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

C.2.3. Označavanje

C.2.3.1. Cementi iz točke C.2.1.2. podtočke od a) do d) ovoga Priloga označavaju se u projektu betonske konstrukcije, na otpremnici i na vrećama prema normi HRN EN 197-1, HRN EN 197-4 ili HRN EN 14216. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

C.2.3.2. Cement iz točke C.2.1.2. podtočke e) ovoga Priloga označava se na način propisan točkom 2.3.1. ovoga Priloga, s time da iza oznake glavnog tipa i razreda čvrstoće mora imati i oznaku »bijeli«.

C.2.3.3. Cement iz točke C.2.1.2. podtočke f) ovoga Priloga označava se na način propisan točkom 2.3.1. ovoga Priloga, s time da iza oznake glavnog tipa i razreda čvrstoće mora imati i oznaku »SR«.

C.2.3.4. Cement iz točke C.2.1.2. podtočke g) ovoga Priloga označava se u projektu betonske konstrukcije, na otpremnici i na vrećama tako da ispred oznake razreda čvrstoće nosi oznaku »CAC«.

C.3. Ispitivanje

C.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka, ispitivanje cementa i statistička obrada, ovisno o vrsti, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke C.6. ovoga Priloga.

C.4. Kontrola prije ugradnje

C.4.1. Cement proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji za koji je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smiju se primijeniti u betonu iz Priloga »A« odnosno mortu za injektiranje prednapetih natega iz Priloga »B« ovoga Propisa, ako ispunjavaju zahtjeve projekta betonske konstrukcije.

C.4.2. Neposredno prije ugradnje provode se one nadzorne radnje koje su određene normama na koje upućuju Prilog »A« ili Prilog »B« odnosno norme iz članka 34. stavka 2. ovoga Propisa.

C.5. Održavanje svojstava

C.5.1. Proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer cementa te drugi krajnji korisnici cementa i proizvođač betona dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava cementa tijekom rukovanja, skladištenja i prijevoza prema normi HRN EN 197-2 te u skladu s tehničkom uputom.

C.6. Norme

HRN CR 14245:2004

Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001)

HRN EN 197-1:2005

Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004) (EN 197-1:2000/A3:2007)

HRN EN 197-2:2004

Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)

HRN EN 197-4: 2006

Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti metalurškog cemenata rane početne čvrstoće (EN 197-4:2004)

HRN EN 14216:2006

Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN 14216:2004)

HRN EN 14647:2006

Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005)

HRN EN 14647:2006/AC:2007

Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006)

PRILOG D

AGREGAT

D.1. Područje primjene

D.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za agregat za primjenu u betonu iz Priloga »A« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti agregata, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

D.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama navedenim u točki D.6 ovoga Priloga, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

D.1.3. Agregat u smislu točke D.1.1. ovoga Priloga je agregat i punila s gustoćom zrna većom od 2000 kg/m3 (u daljnjem tekstu: agregat za beton) i lagani agregat i lagana punila s gustoćom zrna ne većom od 2000 kg/m3 ili nasipnom gustoćom ne većom od 1200 kg/m3 (u daljnjem tekstu: lagani agregat za beton) dobiveni preradom prirodnih, industrijski proizvedenih ili recikliranih materijala i mješavina tih agregata u pogonima za proizvodnju agregata.

D.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na agregate za betone koji nisu obuhvaćeni Prilogom »A« ovoga Propisa.

D.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

D.2.1. Specificirana svojstva

D.2.1.1. Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana prema normama navedenim u točki D.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.

D.2.1.1.1. Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata određena uporabom para sita iz osnovnog niza ili osnovnog niza plus niz 1), ispituje se prema normama na koje upućuju norme navedene u točki D.6. ovoga Priloga, kao i odredbama ovoga Priloga.

Granulometrijski sastav mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:

a) sitni agregat:

– D≤4 i d=0 razred GF85 i CP ili MP odnosno CF ili MF

b) krupni agregat:

– D/d≤2 ili D11,2 razred GC85/20

– D/d>2 i D>11,2 razred GC90/15

– razred dopuštenog odstupanja na situ srednje veličine D/1,4: GT15

c) nefrakcionirani agregat:

– D≤45 i d=0 razred GA90.

D.2.1.1.2. Granulometrijski sastav punila ispituje se prema normama na koje upućuju norme navedene u točki D.6. ovoga Priloga, kao i odredbama ovoga Priloga i mora zadovoljavati uvjete prema normi HRN EN 12620.

D.2.1.1.3. Sadržaj sitnih čestica ispituje se prema normama na koje upućuju norme navedene u točki D.6. ovoga Priloga, kao i odredbama ovoga Priloga i mora zadovoljavati razrede prema normi HRN EN 12620:

a) sitni agregat:

– f3 za prirodni

– f10 za drobljeni i miješani

b) krupni agregat: f1,5

c) nefrakcionirani agregat: f3

D.2.1.1.4. Ako je sadržaj sitnih čestica veći od 3%, njihova kvaliteta procjenjuje se određivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema HRN EN 933-8 ili ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema HRN EN 933-9.

D.2.1.1.5. Oblik zrna krupnog agregata (SI) određuje se prema normi HRN EN 12620 razredom indeksa oblika ispitanog prema normi HRN EN 933-4 do najviše:

– SI40 za betone do uključivo razreda tlačne čvrstoće C12/15 prema normi HRN EN 206-1

– SI20 za ostale betone.

D.2.1.1.6. Otpornost na drobljenje krupnog agregata (LA) ispitana prema normi HRN EN 1097-2 mora zadovoljavati razrede prema normi HRN EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona do najviše:

– LA35 za betone opće namjene,

– LA30 za betone razreda izloženosti XF1 do XF4 prema HRN EN 206-1.

D.2.1.1.7. Sadržaj sulfata topivog u kiselini (AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:

– AS0,2 za sve agregate osim zrakom hlađene zgure,

– AS1,0 za zrakom hlađenu zguru.

D.2.1.1.8. Sadržaj ukupnog sumpora ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veći od:

– 1% za sve agregate osim zrakom hlađene zgure,

– 2% za zrakom hlađenu zguru.

D.2.1.1.9. Iznimno od točke D.2.1.1.8., ako u agregatu ima pirotina, nestabilne forme željeznog sulfida FeS, tada ukupni sadržaj sumpora ne smije biti veći od 0,1%.

D.2.1.1.10. Sadržaj klorida izraženih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veći od:

– 0,15% za neramirani beton,

– 0,06% za armirani beton i

– 0,03% za prednapeti beton.

D.2.1.1.11. Gustoća zrna i upijanje vode ispituje se prema normi HRN EN 1097-6, a nasipna gustoća ispituje se prema normi HRN EN 1097-3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve ili zahtjeve naručitelja i kupca.

D.2.1.1.12. Agregat za beton ne smije sadržavati sastojke koji utječu na brzinu vezanja i očvršćivanja betona (organske tvari, šećer, lake čestice itd), a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1.

D.2.1.1.13. Mineraloško petrografski sastav agregata ispituje se prema normi HRN EN 932-3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve ili zahtjeve naručitelja.

D.2.1.1.14. Otpornost na smrzavanje krupnog agregata (F ili MS) ispituje se prema normi HRN EN 1367-1 ili HRN EN 1367-2 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona:

– FNR ili MSNR za betone u suhom okruženju,

– F2 ili MS25 za betone razreda izloženosti XF1 i XF3 prema HRN EN 206-1,

– F1 ili MS18 za betone razreda izloženosti XF2 i XF4 prema HRN EN 206-1.

D.2.1.1.15. Za betone izložene površinskoj abraziji, otpornost na abraziju (AAV) ispituje se prema normi HRN EN 1097-8 i mora zadovoljavati odabrani razred prema normi HRN EN 12620 u zavisnosti od izloženosti abraziji, a ne smije biti veća od AAV20.

D.2.1.1.16. Kada agregat primijenjen u betonu koji je izložen vlazi sadrži potencijalno alkalno-reaktivne sastojke s mogućnošću reakcije s alkalijima (Na2O i K2O porijeklom iz cementa ili drugog izvora), treba provesti daljnja ispitivanja i poduzeti pouzdano utvrđene mjere sprječavanja alkalno-silikatne reakcije prema Izvještaju CEN CR 1901.

D.2.1.1.17. Sadržaj školjaka (SC) u krupnom agregatu za beton ispituje se prema normi HRN EN 933-7 i mora zadovoljavati razred SC10 prema normi HRN EN 12620.

D.2.1.1.18. Za betone s posebnim zahtjevima i u posebnim uvjetima, skupljanje agregata za beton uslijed sušenja ispituje se prema normi HRN EN 1367-4 i ne smije biti veće od 0,075%.

D.2.1.1.19. Agregat za beton proizveden iz zrakom hlađene zgure ne smije sadržavati raspadnutog dikalcijevog silikata i raspadnutog željeza, a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1.

D.2.1.2. Tehnička svojstva laganog agregata za beton moraju, ovisno o podrijetlu agregata, zadovoljavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju se specificirati prema normi HRN EN 13055-1:2003, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

D.2.2. Potvrđivanje sukladnosti

D.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 12620 i odredbama posebnog propisa ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

D.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti laganog agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 13055-1 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

D.2.3. Označavanje agregata

D.2.3.1. Agregat za beton označava se na otpremnici i na ambalaži prema normi HRN EN 12620. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

D.2.3.2. Lagani agregat za beton označava se na otpremnici i na ambalaži prema normi HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

D.3. Ispitivanje agregata

D.3.1. Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga Priloga.

D.3.2. Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga Priloga.

D.4. Kontrola agregata prije proizvodnje betona

D.4.1. Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

D.4.2. Kontrola agregata provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točke D.3.1. ovoga Priloga.

D.5. Održavanje svojstava agregata

D.5.1. Proizvođač i distributer agregata te proizvođač betona dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja prema Dodatku H norme HRN EN 12620, odnosno Dodatku F norme HRN EN 13055-1.

D.6. Norme

HRN EN 12620:2008

Agregati za beton (EN 12620:2002)

HRN EN

12620:2003/AC:2006

Agregati za beton (EN 12620:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-1:2003

Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN

13055-1:2003/AC:2006

Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati

za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

HRN EN 206-1:2006

Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

rpHRN CR 1901

Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetne alkalnosilikatne reakcije u betonu (CR 1901:2005)

PRILOG E

DODATAK BETONU I DODATAK MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA

E.1. Područje primjene

E.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak mlaznom betonu i za dodatak mortu za injektiranje natega za primjenu u betonu iz Priloga »A« odnosno mortu za injektiranje natega iz Priloga »B« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti dodatka betonu i dodatka mortu za injektiranje, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

E.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti dodataka betonu i mortu za injektiranje natega određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti dodatka prema normama navedenim u točki E.5. ovoga Priloga, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

E.1.3. Kemijski i mineralni dodatak betonu te dodatak mortu za injektiranje natega koriste se i proizvode u skladu s točkama E.1.3.1., E.1.3.2. i E.1.3.3. ovoga Priloga.

E.1.3.1. Kemijski dodatak betonu u smislu točke E.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za modificiranje svojstava svježeg i/ili očvrsnulog betona i mlaznog betona proizveden u tvornici dodataka betonu.

E.1.3.2. Mineralni dodatak betonu u smislu točke E.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za poboljšanje nekih svojstava ili dobivanje specijalnih svojstava betona proizveden u tvornici dodataka betonu.

E.1.3.3. Dodatak mortu za injektiranje natega u smislu točke E.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za mort za injektiranje natega, proizveden u tvornici dodataka mortu za injektiranje natega.

E.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na dodatak mortu za ziđe.

E.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

E.2.1. Specificirana svojstva

E.2.1.1. Tehnička svojstva kemijskog dodatka betonu moraju ispunjavati opće zahtjeve prema normi HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona i ovisno o vrsti kemijskog dodatka moraju biti specificirani prema normama HRN EN 934-2, odnosno HRN EN 934-5, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, ovisno o vrsti dodatka betonu, za vrste navedene u točki E.2.1.3. od a) do o).

E.2.1.2. Tehnička svojstva kemijskog dodatka betonu za betoniranje pri niskim temperaturama za vrstu dodatka betonu navedenog u točki E.2.1.3. pod p) osim ispunjavanja zahtjeva za opća svojstva prema normi HRN EN 934-1 moraju biti specificirana i zadovoljavati zahtjeve za taj tip dodatka prema normi HRN U.M1.035.

E.2.1.3. Vrste kemijskih dodataka betonu su:

a) plastifikator,

b) superplastifikator,

c) dodatak za zadržavanje vode,

d) aerant,

e) ubrzivač vezivanja,

f) ubrzivač očvršćivanja,

g) usporivač vezivanja,

h) dodatak za vodonepropusnost,

i) usporivač vezivanja/plastifikator,

j) usporivač vezivanja/superplastifikator,

k) ubrzivač vezivanja/plastifikator,

l) ubrzivač vezivanja mlaznog betona,

m) ubrzivač vezivanja mlaznog betona bez sadržaja alkalija,

n) dodatak za kontrolu konzistencije mlaznog betona,

o) dodatak za poboljšanje veze slojeva mlaznog betona.

p) dodatak za betoniranje pri niskim temperaturama

E.2.1.4. Tehnička svojstva mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 450-1, HRN EN 13263-1, HRN EN 12620 i HRN EN 12878, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, ovisno o vrsti dodatka betonu, za vrste navedene u točki E.2.1.5.

E.2.1.5. Vrste mineralnih dodataka betonu su:

Tip I

a) punila (fileri)

b) pigmenti

Tip II

c) leteći pepeo

d) silicijska prašina

E.2.1.6. Tehnička svojstva dodatka mortu za injektiranje natega moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva morta za injektiranje natega prema normi HRN EN 934-4, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

E.2.1.7. Tehnička svojstva dodataka betonu i dodataka mortu za injektiranje natega specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

E.2.2. Potvrđivanje sukladnosti

E.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti kemijskog dodatka betonu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se prema odredbama norme HRN EN 934-1, Dodatka ZA normi HRN EN 934-2, HRN EN 934-5 i norme HRN EN 934-6, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti mineralnog dodatka betonu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se prema odredbama Dodatka ZA normi HRN EN 450-1, HRN EN 13263, HRN EN 1260 i HRN EN 12878, normama HRN EN 450-2, HRN EN 13263-2, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti dodatka mortu za injektiranje natega provodi se prema postupku i kriterijima određenim normom HRN EN 934-6 i Dodatkom ZA norme HRN EN 934-4, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.2.3. Označavanje

E.2.3.1. Dodatak betonu odnosno mortu za injektiranje natega označava se, na otpremnici i na ambalaži, ovisno o vrsti dodatka prema normama iz točaka E.2.3.1.1., E.2.3.1.2. i E.2.3.1.3. ovoga Priloga. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu, a u skladu s posebnim propisom.

E.2.3.1.1. Kemijski dodatak betonu označava se prema normi HRN EN 934-2, odnosno normi HRN EN 934-5.

E.2.3.1.2. Mineralni dodatak betonu označava se ovisno o vrsti prema normi HRN EN 450-1, odnosno HRN EN 13263-1, odnosno HRN EN 12620, odnosno HRN EN 12878.

E.2.3.1.3. Dodatak mortu za injektiranje natega označava se prema normi HRN EN 934-4.

E.3 Ispitivanje

E.3.1. Ispitivanje svojstava kemijskog dodatka betonu provodi se, ovisno o vrsti dodatka, prema normama niza HRN EN 480, niza HRN EN 12350, niza HRN EN 12390 i normama ISO 758, ISO 4316, ISO 1158, HRN EN 1542.

E.3.2. Ispitivanje svojstava mineralnog dodatka betonu provodi se, ovisno o vrsti dodatka, prema normama niza HRN EN 933, niza HRN EN 1097, niza HRN EN 1367, niza HRN EN 196, HRN EN 451 i normama ISO 9277, ISO 9286, ISO 10694, EN ISO 11885, HRN EN 1015-3 i HRN EN 12878.

E.3.3. Ispitivanje svojstava dodatka mortu za injektiranje natega provodi se prema normama HRN EN 480-6, HRN EN 480-8, HRN EN 480-10, HRN EN 445, ISO 758, ISO 4316 i ISO 1158.

E.3.4. Uzorci za ispitivanje kemijskog dodatka betonu i mortu za injektiranje natega uzimaju se prema normi HRN EN 934-6.

E.3.5. Uzorci za ispitivanje mineralnog dodatka betonu uzimaju se u skladu s odgovarajućom normom za određenu vrstu mineralnog dodatka.

E.3.6. Kemijski dodaci betonu i dodaci mortu za injektiranje natega ispituju se na referentnim mješavinama betona i morta za injektiranje natega prema normama HRN EN 480-1; i HRN EN 934-5.

E.4. Kontrola dodatka betonu prije proizvodnje betona i dodatka mortu za injektiranje natega prije izrade morta

E.4.1. Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

E.4.2. Kontrola dodatka mortu za injektiranje natega prije injektiranja provodi se u pogonu za predgotovljene betonske elemente i na gradilištu radi identifikacije ispitivanjem općih svojstava prema normi HRN EN 934-2.

E.4.3. Kontrola dodatka betonu odnosno mortu za injektiranje natega provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točaka E.3.1., E.3.2. i E.3.3.

E.5. Norme i priznata tehnička pravila

HRN EN 934-1:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 934-1:2008)

HRN EN 934-2:2004

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2001)

HRN EN 934-2:2004/A1:2004

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2001/A1:2004)

HRN EN 934-2:2004/A2:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2001/A2:2005)

HRN EN 934-4:2004

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih kabela. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-4:2001)

HRN EN 934-4:2004/A1:2005

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih kabela – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-4:2001/A1:2004)

HRN EN 934-5:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-5:2007)

HRN EN 934-6:2004

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN EN 934-6:2004/A1:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnost (EN 934-6:2001/A1:2005)

HRN U.M1.035

Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete

HRN EN 450-1:2008

Leteći pepeo za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-1:2005+A1:2007)

HRN EN 450-2:2005

Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005)

HRN EN 13263-1:2005

Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 13263-1:2005)

HRN EN 13263-2:2005

Silicijska prašina za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 13263-2:2005)

HRN EN 12878:2005

Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna – Specifikacije i metode ispitivanja (EN 12878:2005)

HRN EN 1008:2002

Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 446:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 446:2007)

HRN EN 447:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 447:2007)

HRN EN 197-1:2005

Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)

PRILOG F

VODA

F.1. Područje primjene

F.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona iz Priloga »A« odnosno pripremu morta za injektiranje prednapetih natega iz Priloga »B« ovoga Propisa (u daljnjem tekstu: voda) te način potvrđivanja prikladnosti vode, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

F.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje prikladnosti vode određuju se odnosno provodi prema normi navedenoj u točki F.5 ovoga Priloga uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002), normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

F.2. Specificirana svojstva i potvrđivanje prikladnosti sukladnosti

F.2.1. Specificirana svojstva

F.2.1.1. Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona odnosno morta za injektiranje prednapetih natega i moraju se specificirati prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

E.2.2. Tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

F.2.2. Potvrđivanje prikladnosti

F.2.2.1. Potvrđivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama ovoga Priloga.

F.2.2.2. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti za pripremu betona i morta za injektiranje prednapetih natega.

F.2.2.3. Morska i bočata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s ugrađenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih natega.

F.3. Ispitivanje

F.3.1. Ispitivanje sadržaja i granične količine štetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na svojstva svježeg i očvrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi se i određuje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje, te odredbama ovoga Priloga.

F.3.2. Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene u koncentraciji štetnih tvari u vodi, odnosno u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene u njenom sastavu.

F.4. Kontrola vode prije proizvodnje betona i izrade morta za injektiranje natega

F.4.1. Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prije prve uporabe te u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene njezinih svojstava.

F.4.2. Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene svojstava vode provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje.

F.5. Norme

HRN EN 1008:2002

Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 206-1:2006

Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

HRN EN 197-1:2005

Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)

PRILOG G

PREDGOTOVLJENI BETONSKI ELEMENTI

G.1. Područje primjene

G.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za predgotovljene betonske elemente, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

G.1.2. Predgotovljeni betonski element u smislu točke G.1.1. je element od betona odnosno od betona i armature izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, na gradilištu ili u pogonu za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata (tvornica predgotovljenih betonskih proizvoda).

G.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti određuje se odnosno provodi prema točki G.1.3.1. odnosno točki G.1.3.2. ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

G.1.3.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog betonskog elementa izrađenog prema projektu betonske konstrukcije određuje se odnosno provodi u skladu s tim projektom.

G.1.3.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog betonskog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji (u daljnjem tekstu: predgotovljeni betonski proizvod) određuje se odnosno provodi prema toj specifikaciji.

G.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne primjenjuju se na elemente izrađene od porastoga betona, laganog betona, teškoga betona i betona s vlaknima, niti na predgotovljene elemente od betona namijenjene za zidanje (betonski zidni elementi).

G.2. Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

G.2.1. Specificirana svojstva

G.2.1.1. Tehnička svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji odnosno prema normi HRN EN 13369 i odredbama ovoga Priloga.

G.2.1.2. Tehnička svojstva betona i armature iz točke G.1.2. ovoga Priloga od kojih se izrađuje odnosno proizvodi predgotovljeni betonski element moraju biti specificirana prema Prilozima »A« odnosno Priloga »B« ovoga Propisa.

G.2.1.3. Predgotovljeni betonski elementi izrađuju se odnosno proizvode za:

a) konstrukcijsku uporabu (element djelomično predgotovljene betonske konstrukcije, element predgotovljene betonske konstrukcije ili zasebna građevina),

b) nekonstrukcijsku uporabu (npr. rubnjak, cijev za dovod i odvodnju tekućina, kanal, opločnik, poklopac, okno i slično).

G.2.1.4. Tehnička svojstva predgotovljenog betonskog elementa, betona i armature specificiraju se u projektu betonske konstrukcije, a u slučaju predgotovljenog betonskog proizvoda u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.

G.2.2. Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti

G.2.2.1. Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog betonskog elementa izrađenog prema projektu betonske konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja tipa predgotovljenog betonskog elementa, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade predgotovljenog betonskog elementa,

na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije u skladu s ovim Propisom.

G.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog betonskog proizvoda proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

G.2.2.3. Na dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti predgotovljenih betonskih elemenata koji je izrađen od betona različitih svojstava ili od betona i drugih materijala odgovarajuće se primjenjuju odredbe točke G.2.2.1. odnosno točke G.2.2.2. ovoga Priloga.

G.2.2.4. Odredba točke G.2.2.3. primjenjuje se i na predgotovljene betonske elemente od betona i armature odnosno od betona, armature i drugih materijala.

G.2.3. Označavanje

G.2.3.1. Predgotovljeni betonski element izrađen prema projektu betonske konstrukcije označava se, na otpremnici i na oznaci prema tom projektu.

G.2.3.2. Predgotovljeni betonski proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se, na otpremnici i na oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

G.3. Ispitivanje

G.3.1. Predgotovljeni betonski elementi izrađeni prema projektu betonske konstrukcije ispituju se prema tom projektu.

G.3.2. Predgotovljeni betonski proizvodi proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji, ispituju se prema toj specifikaciji.

G.4. Projektiranje

G.4.1. Predgotovljeni betonski elementi projektiraju se u skladu s odredbama Priloga »I«, te odredbama ovoga Propisa.

G.4.2. Projektom predgotovljenih betonskih elemenata uključivo predgotovljenih betonskih proizvoda mora se dokazati tehnička svojstva i ponašanje za sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa, tj. za fazu izrade, dizanja iz kalupa, prijenosa, odlaganja na odlagalištu, prijevoza do gradilišta, ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju.

G.5. Građenje, izrada predgotovljenih betonskih elemenata, proizvodnja predgotovljenih betonskih proizvoda

G.5.1. Pri građenju betonske konstrukcije s predgotovljenim betonskim elementima treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale spojeva te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

G.5.2. Pri izradi predgotovljenog betonskog elementa odgovarajuće se primjenjuju odredbe Priloga »J« ovoga Propisa.

G.5.3. Pri proizvodnji predgotovljenih betonskih proizvoda treba poštivati pravila određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom za taj proizvod.

G.6. Kontrola predgotovljenog betonskog elementa prije ugradnje

G.6.1. Predgotovljeni betonski element izrađen u skladu s projektom betonske konstrukcije smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladnost betona odnosno betona i armature potvrđena i uporabljivost predgotovljenog betonskog elementa dokazana na način određen ovim Prilogom.

G.6.2. Predgotovljeni betonski proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te betonske konstrukcije.

G.6.3. Prije ugradnje predgotovljenog betonskog elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV 13670-1, te druge kontrolne radnje određene Prilogom »J« ovoga Propisa.

G.7. Norme

HRN EN 13369:2004

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004)

HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/AC:2007)

HRN EN 13369:2004/A1:2008

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004/A1:2006)

HRN EN 639:2005

Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994)

HRN EN 640:2005

Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994)

HRN EN 641:2005

Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 641:1994)

HRN EN 642:2005

Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994)

HRN EN 1168:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi – Ploče sa šupljinama (EN 1168:2005)

HRN EN 1338:2004

Betonski blokovi za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003)

HRN EN 1338:2004/AC:2007

Betonski blokovi za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003/AC:2006)

HRN EN 1339:2004

Betonske ploče za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003)

HRN EN 1339:2004/AC:2007

Betonske ploče za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003/AC:2006)

HRN EN 1340:2004

Betonski rubnjaci – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003)

HRN EN 1340:2004/AC:2007

Betonski rubnjaci – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003/AC:2006)

HRN EN 1916:2005

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 1916:2002+AC:2003)

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 1916:2002/AC:2008)

HRN EN 1917:2005

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 1917:2002+AC:2003)

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 1917:2002/AC:2008)

HRN EN 12737:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Stajske podnice (EN 12737:2004)

HRN EN 12794:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi – Piloti za temeljenje (EN 12794:2005)

HRN EN 12839:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Elementi za ograde (EN 12839:2001)

HRN EN 12843:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Stupovi i motke (EN 12843:2004)

HRN EN 13198:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Namještaj za ulice i vrtove (EN 13198:2003)

HRN EN 13224:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004)

HRN EN 13225:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi – Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004)

HRN EN 13225:2005/Ispr.1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi – Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004/AC:2006)

HRN EN 13693:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi – Posebni krovni elementi (EN 13693:2004)

HRN EN 13748-1:2004

Teraco pločice – 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004)

HRN EN 13748-1/AC:2007

Teraco pločice – 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/AC:2005)

HRN EN 13748-2:2004

Teraco pločice – 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu (EN 13748-2:2004)

HRN DIN 4102-1:2000

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 1. dio: Građevni materijali – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998)

PRILOG H

PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH KONSTRUKCIJA

H.1. Područje primjene

H.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode i sustave za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija (u daljnjem tekstu: proizvodi i sustavi), ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

H.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti proizvoda i sustava, ovisno o vrsti proizvoda i sustava, određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki H.8. ovoga Priloga, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

H.1.3. Proizvodi i sustavi u smislu točke H.1.1. ovoga Priloga su tvornički proizvedeni proizvodi i sustavi kojima se betonske konstrukcije zaštićuju, izvode i/ili popravljaju radi očuvanja odnosno uspostave tehničkih svojstava betonske konstrukcije propisanih ovim Propisom.

H.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na proizvode i sustave namijenjene betonskim konstrukcijama koje nisu obuhvaćene ovim Propisom.

H.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

H.2.1. Specificirana svojstva

H.2.1.1. Tehnička svojstva proizvoda i sustava moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za zaštitu, izvođenje i/ili popravak betonske konstrukcije i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 1504, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, ovisno o vrsti proizvoda i sustava navedenih u točki H.2.1.2.

H.2.1.2. Vrste proizvoda i sustava su:

a) sustavi površinske zaštite,

b) proizvodi i sustavi za konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak,

c) konstrukcijska ljepila,

d) proizvodi za injektiranje betona,

e) proizvodi za sidrenje armature,

f) proizvodi za zaštitu armature od korozije.

H.2.1.3. Tehnička svojstva proizvoda ili sustava specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

H.2.2. Potvrđivanje sukladnosti

H.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti proizvoda i sustava provodi se, ovisno o vrsti proizvoda, prema odredbama Dodataka ZA normi niza HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-7, i norme HRN EN 1504-8 i odredbama posebnog propisa.

H.2.3. Označavanje

H.2.3.1. Proizvodi i sustavi označavaju se, na otpremnici i na ambalaži prema normama HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-8. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu, a u skladu s posebnim propisom.

H.3. Ispitivanje

H.3.1. Ispitivanje svojstava proizvoda i sustava, ovisno o vrsti proizvoda ili sustava, provodi se prema odgovarajućim normama iz niza HRN EN 1504 i normama na koje te norme upućuju.

H.3.2. Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje provodi se prema normama niza HRN EN 1504 i normama na koje te norme upućuju.

H.4. Projektiranje

H.4.1. Ako se projektom predviđa zaštita betonske konstrukcije ili njezinih dijelova proizvodima i sustavima (npr. sustavi površinske zaštite, proizvodi za zaštitu armature od korozije) radi ispunjenja zahtjeva ovoga Propisa, tehničko rješenje zaštite betonske konstrukcije mora uključiti svojstva proizvoda i sustava te uvjete njihove ugradnje i zahtjeve za održavanje i/ili obnovu tijekom uporabnog vijeka građevine.

H.4.2. Ako se projektom predviđa izvođenje betonske konstrukcije primjenom proizvoda i sustava (npr. konstrukcijska ljepila, proizvodi za sidrenje armature) tehničko rješenje sadrži potrebne proračune i razradu takvog načina građenja uključujući svojstva proizvoda i sustava te uvjete njihove primjene.

H.4.3. Ako se betonska konstrukcija popravlja proizvodima i sustavima (npr. proizvodi i sustavi za konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak, proizvodi za injektiranje betona), tehničko rješenje popravka betonske konstrukcije mora obuhvatiti provjeru prikladnosti primjene pojedinog proizvoda ili sustava za tu betonsku konstrukciju, način izvođenja uključujući svojstva proizvoda i sustava te uvjete njihove primjene, i potrebne proračune i/ili druge odgovarajuće dokaze o ispunjavanju zahtjeva ovoga Propisa nakon popravka.

H.5. Građenje

H.5.1. Pri građenju betonske konstrukcije primjenom proizvoda i sustava treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te pojedinosti dane projektom betonske konstrukcije, tehničkom uputom za ugradnju i uporabu proizvoda i sustava, normom HRN EN 1504-10 i normama na koje ta norma upućuje, koje se odnose na:

– sve faze predviđenog vijeka uporabe proizvoda ili sustava,

– uvjete kojima mora udovoljavati podloga,

– proizvode i sustave te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda i sustava,

– ispitivanja svojstava proizvoda tijekom i nakon primjene (u očvrslom stanju),

– uporabu i održavanje.

H.6. Kontrola prije ugradnje

H.6.1. Kontrola proizvoda i sustava provodi se u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene pojedinog svojstva proizvoda ili proizvoda iz sustava.

H.6.2. Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene pojedinog svojstva proizvoda ili proizvoda iz sustava provodi se odgovarajućom primjenom norme iz niza HRN EN 1504 i normama na koje ta norma upućuje.

H.7. Održavanje svojstava

H.7.1 Proizvođač i distributer proizvoda i sustava, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava proizvoda tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkoj uputi proizvođača i prema normi HRN EN 1504-10.

H.8. Norme

HRN EN 1504-1:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 1. dio: Definicije (EN 1504-1:2005)

HRN EN 1504-2:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sustavi površinske zaštite (EN 1504-2:2004)

HRN EN 1504-3:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak (EN 1504-3:2005)

HRN EN 1504-4:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004)

HRN EN 1504-5:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 5. dio: Injektiranje betona (EN 1504-5:2004)

HRN EN 1504-6:2007

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 6. dio: Sidrenje čelične armature (EN 1504-6:2006)

HRN EN 1504-7:2007

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 7. dio: Zaštita armature od korozije (EN 1504-7:2006)

HRN EN 1504-8:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 8. dio: Kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti (EN 1504-8:2004)

HRN EN 1504-9:2008

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava (EN 1504-9:2008)

HRN EN 1504-10:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003)

HRN EN 1504-10/AC:2007

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003/AC:2005)

PRILOG I

PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U SKLADU S HRVATSKIM NORMAMA

I.1. Područje primjene

I.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 17. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje betonskih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

I.1.2. Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektiranje betonskih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, geotehničko projektiranje te projektiranje konstrukcija otpornih na potres.

I.2. Projektiranje, proračun i građenje

I.2.1 Pravila za projektiranje betonskih konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.

I.2.2 Za osnove proračuna i djelovanja na betonske konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1990, HRN EN 1991 i HRN EN 1992 uključivo i pripadno nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.3 Za projektiranje betonskih konstrukcija glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1998 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.4 Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1992 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.5 Za geotehničko projektiranje primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1997 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.6 Ako se u skladu s člankom 15. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požarno djelovanje u skladu s HRN EN 1992-1-2, betonska konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

I.3. Tehnička svojstva betona, armature i sastavnih materijala

I.3.1. Tehnička svojstva betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A« ovoga Propisa.

I.3.2. Tehnička svojstva čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje specificiraju se u projektu betonske konstrukcije prema odredbama iz Priloga »B« ovoga Propisa.

I.3.3. Tehnička svojstva građevnih proizvoda za primjenu u betonu (cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu za injektiranje, voda) moraju biti specificirana prema odredbama iz Priloga »C«, »D«, »E« i »F« ovoga Propisa.

I.4. Norme

HRN EN 1990:2008

Eurokod -- Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005)

HRN EN 1991-1-1:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Prostorne težine, vlastita težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002)

HRN EN 1991-1-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002)

HRN EN 1991-1-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenje snijegom (EN 1991-1-3:2003)

HRN EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005)

HRN EN 1991-1-5:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003)

HRN EN 1991-1-6:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-7:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006)

HRN EN 1991-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja mostova (EN 1991-2:2003)

HRN EN 1991-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i strojevima (EN 1991-3:2006)

HRN EN 1991-4:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 4. dio: Silosi i spremnici tekućina (EN 1991-4:2006)

HRN EN 1992-1-1:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2008)

HRN EN 1992-1-2:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008)

HRN EN 1992-2:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i pravila oblikovanja pojedinosti (EN 1992-2:2005+AC:2008)

HRN EN 1992-3:2008

Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekućina i rastresitih materijala (EN 1992-3:2006)

HRN EN 1997-1:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004)

HRN EN 1997-2:2008

Eurokod 7 -- Geotehničko projektiranje -- 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007)

HRN EN 1998-1:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004)

HRN EN 1998-2:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005)

HRN EN 1998-3:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 1998-3:2005)

HRN EN 1998-4:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (EN 1998-4:2006)

HRN EN 1998-5:2008

Eurokod 8 -- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004)

PRILOG J

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

J.1. Područje primjene

J.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 27. ovoga Propisa propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje betonskih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu betonskih konstrukcija te održavanje betonskih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

J.1.2. Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti iz točke J.1.1. ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija provodi se prema normama navedenim u točki J.4 ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

J.2. Izvođenje, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu

J.2.1. Ugradnja betona

J.2.1.1. Beton proizveden prema odredbama Priloga »A« ovoga Propisa ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

J.2.1.2. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.1.3. Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz tvornice betona, nadzorni inženjer obvezno određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama ovoga Priloga i eventualnim dodatnim zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

J.2.1.3.1. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

J.2.1.3.2. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.

J.2.1.3.3. Ako je količina ugrađenog betona iz točke J.2.1.2.2. veća od 100 m3, za svakih sljedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

J.2.1.3.4. Za svaki uzorak betona iz točaka J.2.1.3.1. i J.2.1.3.2. ovog Priloga potrebno je evidentirati:

a) rezultate ispitivanja svježeg betona provedenih prilikom izrade uzoraka,

b) podatke o elementu betonske konstrukcije i približnom mjestu u elementu na kojem je ugrađen beton iz kojeg je uzorak uzet,

c) podatke o otpremnici betona za količinu iz koje je uzorak uzet.

J.2.1.3.5. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka iz točaka J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«.

J.2.1.3.6. Zahtjevi za minimalnom količinom uzoraka iz točaka J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga ne odnose se na jednostavnu građevinu određene posebnim propisom.

J.2.1.4. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju podataka iz točke J.2.1.3.4. ovoga Priloga odnosno točke A.3.3. Priloga »A« ovoga Propisa, odgovarajućom primjenom normi iz tog Priloga.

J.2.1.5. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nepotvrđenog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791.

J.2.2. Ugradnja armature

J.2.2.1. Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upućuje i odredbama ovoga Propisa.

J.2.2.2. Armatura izrađena od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa ugrađuje se u prednapetu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1 normama na koje ona upućuje i odredbama ovoga Propisa.

J.2.2.3. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje odnosno čelik za prednapinjanje, tehničke upute, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

J.2.2.4. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.2.5. Nadzorni inženjer neposredno prije prije početka betoniranja mora:

a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za prednapinjanje i/ili čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

b) provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s Prilogom »B« odnosno Prilogom »I« ovoga Propisa,

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

J.2.3. Ugradnja predgotovljenih betonskih elemenata

J.2.3.1. Predgotovljeni betonski element izrađen ili proizveden prema odredbama Priloga »G« ovoga Propisa ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu predgotovljenog betonskog proizvoda, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Propisa.

J.2.3.2. Rukovanje, skladištenje i zaštita predgotovljenog betonskog elementa treba biti u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, tehničke upute, odgovarajućim tehničkim specifikacijama za taj predgotovljeni betonski element te odredbama ovoga Priloga.

J.2.3.3. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li izrađeni predgotovljeni betonski element odnosno proizvedeni predgotovljeni betonski proizvod u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja predgotovljenog betonskog elementa došlo do njegovog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.3.4. Nadzorni inženjer neposredno prije povezivanja predgotovljenog betonskog elementa u betonsku konstrukciju mora:

a) provjeriti je li za predgotovljeni betonski element izrađen na gradilištu dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom betonske konstrukcije odnosno postoji li za proizvedeni predgotovljeni betonski proizvod isprava o sukladnosti te je li predgotovljeni betonski element sukladan zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

b) provjeriti je li predgotovljeni betonski element postavljen u skladu s projektom betonske konstrukcije i Prilogom »G« ovoga Propisa, odnosno s tehničkom uputom za ugradnju i uporabu,

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

J.2.4. Uporabljivost betonske konstrukcije

J.2.4.1. Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir:

a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u betonsku konstrukciju,

b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije,

d) rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije ili njezinih dijelova,

e) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.4.2. Ispitivanje pokusnim opterećenjem betonskih konstrukcija provodi se u cilju ocjene ponašanja konstrukcije u odnosu na projektom predviđene pretpostavke. Pokusnim opterećenjem ispituju se betonske konstrukcije za koje je ispitivanje predviđeno projektom, a obvezno za:

a) mostovi raspona većeg od 15,0 m,

b) tribine u sportskim građevinama i dvoranama razne namjene,

c) krovne konstrukcije raspona većeg od 30 m,

d) betonske konstrukcije koje se prvi put izvode novim tehnološkim postupkom.

J.2.4.3. Ispitivanje iz točke J.2.4.2. treba provoditi prema projektu betonske konstrukcije, normama HRN U.M.1.046:1984 i HRN U.M1.047:1987, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Propisa.

J.2.5. Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije

J.2.5.1. Za betonsku konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije prema nizu normi HRN EN12504 i prednorme HRN EN 13791 i normama na koje te norme upućuju, te odredbama ovoga Priloga.

J.2.5.2. Radi utvrđivanja tehničkih svojstava betonske konstrukcije prema točki J.2.5.1. ovoga Priloga potrebno je prikupiti odgovarajuće podatke o betonskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za građevinu prema odredbama posebnih propisa.

J.3. Održavanje betonskih konstrukcija

J.3.1. Radnje u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa.

J.3.2. Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja betonske konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne rjeđe od:

a) 10 godina za zgrade javne i stambene namjene,

b) 2 godine za mostove,

c) 5 godina za industrijske, prometne, infrastrukturne i druge građevine koje nisu navedene pod a) i b)

J.3.3. Način obavljanja pregleda određuje se projektom betonske konstrukcija, a uključuje najmanje:

a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,

b) utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom okolišu,

c) utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočki a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

J.3.4. Dokumentaciju iz točaka J.3.2. i J.3.3. te drugu dokumentaciju o održavanju betonske konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

J.4. Norme i priznata tehnička pravila

HRN ENV 13670-1:2006

Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000)

HRN U.M1.046:1984

Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem

HRN U.M1.047:1987

Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma

HRN ISO 4866:1999

Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996)

HRN EN 13791:2007

Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima (EN 13791:2007)

HRN ISO 15686-1:2002

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)

HRN ISO 15686-2:2002

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN EN 12504-1:2000

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000)

HRN EN 12504-2:2001

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)

HRN EN 12504-3:2005

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (EN 12504-3:2005)

HRN EN 12504-4:2004

Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004)

HRN EN 12390-1:2001

Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000)

HRN EN 12390-1/AC:2005

Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000/AC:2004)

HRN EN 12390-3:2002

Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001)