Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice

NN 139/2009 (20.11.2009.), Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

3383

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08. i 59/09.), ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zaštitu prirode, donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA UPLATU I KORIŠTENJE UPLAĆENIH SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE NA POSEBNOM RAČUNU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe koja na poseban račun Hrvatske turističke zajednice uplaćuju osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising) iz članka 10. stavka 1. Zakona o boravišnoj pristojbi (u daljnjem tekstu: Zakon) i vlasnici ili korisnici plovila koji noće na plovilu (nautičari) iz članka 13. stavka 1. Zakona.

II. POKAZATELJI I POSTUPAK RASPODJELE i UPLATE SREDSTAVA

Članak 2.

Uplaćena sredstva iz članka 1. Hrvatska turistička zajednica uplaćuje kako slijedi:

1. 40% turističkim zajednicama na čijim se područjima ostvaruje turistički promet;

2. 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijem se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu;

3. preostalih 50% sredstva Hrvatska turistička zajednica koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma.

a) Hrvatska turistička zajednica

Članak 3.

(1) Hrvatska turistička zajednica sredstva iz članka 2. točke 1. ovog Pravilnika, raspodjeljuje i uplaćuje na račune turističkih zajednica županija na čijim područjima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu, prema sljedećim pokazateljima:

1. broju noćenja turista u lukama nautičkog turizma u županiji,

2. ostvarenom prihodu luka nautičkog turizma u županiji,

3. broju vezova u županiji.

(2) Podaci za pokazatelje iz stavka 1. ovog članka su službeni podaci Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu.

(3) Hrvatska turistička zajednica vrši raspodjelu sredstava iz stavka 1. ovog članka, tako da pokazatelje rangira na sljedeći način:

– vrijednosti (visina) pokazatelja poredaju se od najniže do najviše rangirane županije;

– županiji se dodjeljuje rangirano mjesto i odgovarajući broj bodova u odnosu na vrijednost (visinu) pokazatelja;

– najviše rangirana županija dobiva onoliko bodova koliko ima ukupno županija na čijim područjima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu, tako da najniže rangirana županija dobiva jedan bod, druga po redu rangirana županija dva boda i tako redom.

(4) Ukupni broj bodova koje je ostvarila svaka županija dijeli se s ukupnim mogućim brojem bodova po svim pokazateljima kako bi se odredio udio u postotku pojedine županije.

(5) Hrvatska turistička zajednica temeljem izračunatog postotnog udjela iz stavka 4. ovog članka, uplaćuje sredstva na račune turističkih zajednica županija na čijim područjima se ostvaruje turistički promet dva puta godišnje i to do 31. ožujka i do 30. rujna tekuće godine.

(6) Iznimno, u 2009. godini, Hrvatska turistička zajednica sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuje na račune turističkih zajednica županija prema podacima za 2008. godinu u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

b) Turističke zajednice županija

Članak 4.

(1) Turističke zajednice županija 10% od sredstava iz članka 3. stavka 5. ovog Pravilnika zadržavaju za svoje potrebe, a preostala sredstava se dalje raspodjeljuju i uplaćuju na račune turističkih zajednica nižeg ustroja na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu.

(2) 10% sredstava iz točke 1. ovog članka turističke zajednice županija koriste isključivo za aktivnosti unapređenja turističke ponude u nautičkom turizmu.

Članak 5.

(1) Turističke zajednice županija raspodjeljuju i uplaćuju preostala sredstva iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika turističkim zajednicama gradova, općina i mjesta nakon provedenog postupka ocjenjivanja pokazatelja iz Tabele I u prilogu ovog Pravilnika.

(2) Postupak ocjenjivanja pokazatelja iz stavka 1. ovog članka provodi Povjerenstvo koje se imenuje za svaku županiju na čijem području se ostvaruje promet u nautičkom turizmu.

(3) Povjerenstvo imenuje turističko vijeće turističke zajednice županije. Broj članova Povjerenstva mora biti neparan. Članovi Povjerenstva mogu biti predstavnici turističkih zajednica nižeg ustroja, predstavnici strukovnog udruženja pružatelja usluga smještaja na charter plovilima, udruženja turističkih brodara, udruženja hrvatskih marina i drugi.

(4) Povjerenstvo svaki od pokazatelja iz stavka 1. ovog članka ocjenjuje s brojem bodova za svaku turističku zajednicu grada, općine ili mjesta na čijim područjima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu. Ocjenjivanje se vrši za područje djelovanja turističke zajednice grada, općine ili mjesta.

(5) Ukupni broj bodova za svaku turističku zajednicu grada, općine ili mjesta dijeli se s ukupnim brojem svih turističkih zajednica gradova, općina i mjesta na čijim područjima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu, kako bi se odredio njihov udio u postotku.

(6) Temeljem izračunatog postotnog udjela iz stavka 5. ovog članka Povjerenstvo donosi odluku o raspodjeli sredstava iz stavka 1. ovog članka većinom glasova, te istu dostavlja turističkom vijeću turističke zajednice županije radi njezine provedbe.

Članak 6.

(1) Turističke zajednice županija, temeljem odluke o raspodjeli sredstava iz članka 5. stavka 6. Pravilnika, bez odlaganja, sredstva uplaćuju na račune turističkih zajednica gradova, općina ili mjesta najkasnije do 30. travnja i do 31. listopada tekuće godine.

(2) Iznimno, u 2009. godini turističke zajednice županija sredstava uplaćuju turističkim zajednicama gradova, općina ili mjesta prema podacima za 2008. godinu u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

c) Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Članak 7.

(1) Hrvatska turistička zajednica sredstva iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika uplaćuje na žiroračun nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu dva puta godišnje i to do 28. veljače i do 31. kolovoza tekuće godine, a temeljem odluke o raspodjeli sredstava koju donosi ministarstvo nadležno za zaštitu prirode.

(2) Iznimno, u 2009. godini, Hrvatska turistička zajednica sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuje na žiroračun nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu prema podacima za 2008. godinu u roku od 8 dana od dostave odluke o raspodjeli sredstava koju donosi ministarstvo nadležno za zaštitu prirode.

(3) Sredstva iz stavka 1. ovog članka koriste se isključivo za programe i projekte zaštite i očuvanja, osobito mora i priobalja nacionalnih parkova i parkova prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu, a koji pridonose obogaćivanju turističke ponude i poboljšanju uvjeta boravka turista.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Turističke zajednice županija, dostavljaju izvješća o izvršenim uplatama iz članka 3. stavka 5. i 6. ovog Pravilnika Hrvatskoj turističkoj zajednici u roku od 15 dana od izvršene uplate.

(2) Nacionalni parkovi i parkovi prirode dostavljaju izvješća o realiziranim programima i projektima te dokaze o namjenski utrošenim sredstvima iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika ministarstvu nadležnom za turizam i ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode do kraja mjeseca siječnja za proteklu godinu.

Članak 9.

Neraspoređena sredstva iz prethodne godine prenose se u iduću kalendarsku godinu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/29

Urbroj: 529-05-09-01

Zagreb, 12. studenoga 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

Tabela I

TURISTIČKA ZAJEDNICA _____________ŽUPANIJE

TURISTIČKA ZAJEDNICA (grada,općine, mjesta)
_________________________________________

RB

Pokazatelj

Bodovi

1.

UREĐENOST I OPREMLJENOST

 

1.1.

Plava zastava – plaže

0 – 1

1.2.

Razred turističkog naselja

1 – 4

2.

LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

 

2.1.

Kategorija marine

2 – 5 

2.3.

Sidrište

0 – 1

2.4.

Privezište

0 – 1

2.5.

Odlagalište plovnih objekata

0 – 1

2.6.

Suha marina

0 – 1

3.

DODATNA PONUDA

 

3.1.

Ponuda (škola ronjenja/jedrenja; regate sajmovi nautike i dr.)

0 – 3

3.2.

Uslužna djelatnost (restorani, slastičarna, konoba, kavana, caffe bar i sl.)

0 – 3

3.3.

Uslužna djelatnost (trgovine – prehrana, suveniri, mjenjačnica i sl.)

0 – 3

3.4.

Uslužna djelatnost (ljekarna)

0 – 1

3.5.

Uslužna djelatnost (info uredi)

0 – 1

3.6.

Uslužna djelatnost (benzinska postaja u funkciji nautike)

0 – 1

3.7.

Dostupnost medicinske pomoći (dom zdravlja, blizina bolnice i dr.)

0 – 1

4.

PROMETNA POVEZANOST

 

4.1.

Blizina zračne luke (udaljenost cca 30 km)

0 – 1

5.

PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

 

5.1.

Blizina parka prirode (udaljenost cca 20 km)

0 – 1

5.2.

Blizina nacionalnog parka (udaljenost cca 20 km)

0 – 1

5.3.

Blizina lokaliteta i spomenika pod zaštitom UNESCO-a

0 – 1

6.

OSTALO

 

6.1.

 

0 – 1

 

UKUPNI BODOVI

 

UDIO U POSTOTKU (%)_______________