Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 140/2009 (25.11.2009.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

140 25.11.2009 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3400

Na temelju članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 140/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008 i 32/2009), u članku 7. podstavku a), iza točke 2a. dodaje se nova točka 2b. koja glasi:

»2b. pomoćnik predstojnika Ureda za zakonodavstvo 2,60«.

U podstavku c) točki 3., brojka »2,15« zamjenjuje se brojkom »2,30«.

Članak 2.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. prosinca 2009. godine.

Klasa: 120-02/09-01/04

Urbroj: 5030106-09-3

Zagreb, 12. studenoga 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.