Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

NN 140/2009 (25.11.2009.), Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

140 25.11.2009 Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3404

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

I.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za razvoj civilnoga društva (u daljnjem tekstu: Savjet), određuju se zadaće i sastav Savjeta, te uređuju druga pitanja iz djelokruga rada Savjeta.

II.

Savjet je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske, koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj na provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, na razvoju filantropije, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u Republici Hrvatskoj.

Zadaće Savjeta su:

– sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i međusektorsku suradnju;

– sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te u organizaciji primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja organizacija civilnoga društva u rasprave o propisima, strategijama i programima koji na razini Republike Hrvatske, ali i na europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje civilnoga društva, te na suradnju s javnim i privatnim sektorom;

– suradnja u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna, te analiza godišnjih izvješća ministarstava i ureda Vlade Republike Hrvatske o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva;

– sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje pretpristupnih programa i fondova Europske unije koji su otvoreni za Republiku Hrvatsku, na temelju učinkovitog sustava savjetovanja s organizacijama civilnoga društva;

– izvršavanje zadaća kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a obuhvaćeni su ciljevima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.

Tijela državne uprave i uredi Vlade Republike Hrvatske obvezni su, putem Ureda za udruge, dostavljati Savjetu cjelovite informacije o svojim odlukama o financiranju udruga i drugih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj za prethodnu proračunsku godinu.

U provedbi svojih zadaća Savjet može osnivati svoje stalne i povremene radne skupine.

Savjet jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješće o svome radu.

III.

Savjet ima 27 članova, i to: 12 predstavnika nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, 12 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca.

Svaki član Savjeta ima svoga zamjenika.

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednika Savjeta svi članovi Savjeta biraju iz reda predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva. Zamjenika predsjednika Savjeta svi članovi Savjeta biraju iz reda predstavnika tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske.

Predsjednik, članovi Savjeta i njihovi zamjenici imenuju se na tri godine i mogu biti ponovno imenovani.

IV.

Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta na prijedlog:

a) tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, i to:

– Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,

– Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,

– Ministarstva kulture,

– Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,

– Ministarstva financija,

– Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

– Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija,

– Ministarstva uprave,

– Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,

– Ureda predsjednice Vlade Republike Hrvatske,

– Ureda za ljudska prava,

– Ureda za udruge.

b) udruga i drugih organizacija civilnoga društva prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, i to iz sljedećih područja:

– demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,

– djelovanja mladih,

– djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

– kulture,

– skrbi o djeci,

– skrbi o osobama s invaliditetom,

– socijalne skrbi,

– športa,

– tehničke kulture,

– zaštite i promicanja ljudskih prava,

– zaštite okoliša i održivog razvoja,

– zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.

c) Ureda za udruge, koji predlaže predstavnike organizacija civilnoga društva iz reda:

– zaklada,

– sindikata,

– udruga poslodavaca.

V.

Postupak kandidiranja i izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva provodi se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata Savjeta na način utvrđen Poslovnikom Savjeta.

VI.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Ured za udruge.

VII.

Članovi Savjeta ne primaju naknadu za rad u Savjetu, ali imaju pravo na naknadu troškova nastalih sudjelovanjem u aktivnostima Savjeta, odnosno radnih tijela Savjeta.

VIII.

Savjet donosi Poslovnik o svome radu.

Poslovnikom se uređuju kriteriji za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva, postupak kandidiranja i izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva, prava i obveze članova Savjeta, rad Savjeta (priprema i način sazivanja sjednice, tijek sjednice i način odlučivanja) i radnih skupina Savjeta, te druga pitanja iz djelokruga rada Savjeta.

IX.

Članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva, imenovani sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, br. 26/2002, 111/2003, 34/2004 i 11/2007), nastavljaju s radom do imenovanja članova i zamjenika članova Savjeta sukladno odredbama ove Odluke.

Poslovnik iz točke VIII. ove Odluke Savjet će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

X.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, br. 26/2002, 111/2003, 34/2004 i 11/2007).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-02/13

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 21. studenoga 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.