Odluka o dopuni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavod za zdravstveno osiguranje

NN 140/2009 (25.11.2009.), Odluka o dopuni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavod za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3433

Na osnovi članka 103. stavka 4., a u svezi s člancima 131. i 132. točkom 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.) i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 9. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine », broj 4/07., 91/09. i 113/09.) iza članka 15. dodaje se novi članak 15.a. koji glasi:

»Članak 15.a.

U okolnostima, kada Zavod nije u mogućnosti osiguranoj osobi izdati u propisanom roku iskaznicu iz članka 4. ili 6. ove Odluke osigurana osoba ostvarivat će prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na osnovi posebne potvrde čiji oblik i sadržaj te način izdavanja Odlukom propisuje ravnatelj Zavoda.

Na potvrde iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 16., 17., 18. i 20. ove Odluke.«

Članak 2.

Osigurane osobe koje posjeduju iskaznicu izdanu u skladu s člankom 4. Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine », broj 4/07. i 91/09.), a kojoj je rok važenja otisnut na njoj istekao, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju osnovom te iskaznice za vrijeme dok imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju a do izdavanja iskaznice iz članka 4. ili 6. Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 4/07., 91/09. i 113/09.).

Članak 3.

Odluku iz članka 1. ove Odluke ravnatelj Zavoda je dužan donijeti u roku od 30 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04709-01/255

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 9. studenoga 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.