Naredba o iznosima osnovaca za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010. godinu

NN 141/2009 (27.11.2009.), Naredba o iznosima osnovaca za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010. godinu

MINISTARSTVO FINANCIJA

3445

Na temelju članka 254. stavak 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08, 94/09) ministar financija donosi

NAREDBU

O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2010. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2010. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon) i to:

1. najniže mjesečne osnovice

2. najviše mjesečne osnovice

3. najviše godišnje osnovice

4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, rješenjem

5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja

6. izabranih viših mjesečnih osnovica i

7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti

(2) Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi posebnih osnovica za obračun doprinosa za 2010. godinu prema iznosu prosječne neto plaće propisanih Zakonom i to:

1. do iznosa prosječne neto plaće i

2. iznad iznosa prosječne neto plaće.

Članak 2.

(1) Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 30. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2009. (»Narodne novine«, broj 135/09), iznosi 7.716,00 kuna.

(2) Prosječna neto plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 46. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenome u pravnom osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2009. (»Narodne novine«, broj 135/09), iznosi 5.309,00 kuna.

II. IZNOSI OSNOVICA

1. Opće osnovice

Članak 3.

Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.700,60 kuna.

Članak 4.

Najviša mjesečna osnovica, prema članku 205. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 46.296,00 kuna.

Članak 5.

Najviša godišnja osnovica, prema članku 208. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 555.552,00 kuna.

2. Mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, rješenjem

Članak 6.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, rješenjem, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja i to:

RED.

BROJ

OSNOVA OBVEZNOG OSIGURANJA

ZAKONOM PROPISAN KOEFIC.

ČLANAK

ZAKONA

IZNOS MJESEČNE OSNOVICE

ŠIFRA

OPIS OSNOVE

1

2

3

4

5

6

1.

0100

SAMOSTALNA DJELATNOST OBRTA

1.1

0101

utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

66. st. 1. točka 1.

5.015,40

1.2

0102

porez plaćaju u paušalnom iznosu

0,4

70.

3.086,40

2.

0200

SAMOSTALNA DJELATNOST SLOBODNOG ZANIMANJA

2.1

0201

utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

1,1

66. st. 1. točka 2.

8.487,60

2.2

0202

športaš – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

1,1

66. st. 1. točka 3.

2.3

0204

športaš – porez plaća po odbitku

1,0

74.

7.716,00

2.4

0205

umjetnik – porez plaća po odbitku

3.

1800

OSTALE SAMOSTALNE DJELATNOSTI

3.1

1801

medicinska sestra – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

66.

stavak 2.

5.015,40

3.2

1802

zubotehničar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

3.3

1803

fizioterapeut – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

3.4

1804

novinar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti ili porez plaća po odbitku

3.5

1805

filmski radnik- utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

3.6

1806

predstavnik obiteljskog doma- utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

3.7

1807

ostale samostalne djelatnosti- osiguranici po osnovi upisa u RPO

0,65

66. st 1.

točka 5.

5.015,40

4.

0300

SAMOSTALNA DJELATNOST POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

4.1

0302

porez plaćaju prema paušalnom dohotku

0,4

70.

3.086,40

4.2

0303

utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

0,55

66. stavak 1. točka 4.

4.243,80

5.

0301

POLJOPRIVREDA – NIJE OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK

0,35

88.

2.700,60

6.

0600

SVEĆENIK I DRUGI ČLANOVI VJERSKE ZAJEDNICE

0,35

97.

2.700,60

7.

0700

KORISNIK MIROVINE ILI INVALIDNINE OD STRANOG NOSITELJA MROVIN. I INVALIDSKOG SIGURANJA

0,35 – 1,0

132.

2.700,60 –

7.716,00

8.

0800

ZAPOSLENJE U INOZEMSTVU KOD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I STRANIH POSLODAVCA

1,0

105.

7.716,00

9.

0900

ZAPOSLENJE U TUZEMSTVU KOD POSLODAVACA SA SJEDIŠTEM U INOZEMSTVU KOJI NEMAJU REGISTRIRANU PODRUŽNICU U TUZEMSTVU

1,0

109.

10.

1000

ČLAN UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA

1,0

92.

11.

1100

PRODUŽENO MIROVINSKO OSIGURANJE

0,35

120.

2.700,60

12.

1300

OSOBA KOJA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NE OSTVARUJE PO DRUGOJ OSNOVI

0,35

153.

13.

1500

ČLAN OBITELJI OSOBE ZAPOSLENE U INOZEMSTVU

0,35

157.

14.

1600

STRANAC

0,35

169.

15.

1700

ČLAN OBITELJI STRANCA

0,35

173.

3. Mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja

Članak 7.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznog osiguranja ili statusu u osiguranju i to:

RED. BROJ

OSNOVA OBVEZNOG OSIGURANJA

ZAKONOM PROPISAN KOEFICIJENT

ČLANAK

ZAKONA

IZNOS MJESEČNE OSNOVICE

OBVEZNIK OBRAČUNAVANJA

1

2

3

4

5

1.

OSIGURANICI IZ ČLANKA 9. ZAKONA

1.1

volonteri

0,35

44.

2.700,60

POSLODAVAC

1.2

nezaposlene osobe

0,35

49.

stavak 1.

2.700,60

HZZ1

1.3

korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad

1,0

49.

stavak 2.

razmjerno stažu

HZMO2

1.4

– nezaposlene osobe koje su bile profesionalno izložene fibrogenim prašinama ili karcinogenima

– nezaposlene osobe kojima je bolest, odnosno ozljeda neposredna posljedica priznate ozlj. na radu odnosno profesionalne bolesti

0,35

49.

stavak 3.

2.700,60

HZZ

1.5

roditelji – njegovatelji

0,35

58.

2.700,60

MINISTARSTVO ZDR. I SOC. SKRBI

1.6

samostalni umjetnici kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna

0,8

78.

6.172,80

MINISTARTSVO KULTURE

1.7

roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti

0,35

101.

2.700,60

HZMO

1.8

produženo mirovinsko osiguranje – bračnog druga prof. odnosno ugovornog diplomata

0,35

124.

2.700,60

MINISTARSTVO – POSLODAVAC DIPLOMATA

1.9

produženo mirovinsko osiguranje – stalnog sezonskog radnika

0,35

128.

2.700,60

POSLODAVAC

1.10

učenika srednjih škola i redovitih studenata visokih učilišta koji nisu osigurani kao članovi obitelji osiguranika

0,35

137.

2.700,60

ŠKOLA ILI VISOKO UČILIŠTE

1.11

osobe koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje

0,35

141.

2.700,60

OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU

1.12

osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na prakt. rad

0,35

145.

2.700,60

OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU

1.13

osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne suradnje

0,35

149.

2.700,60

OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU

2.

OSIGURANICI IZ ČLANKA 10. ZAKONA

2.1

učenici i studenti na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavca te stručnih putovanja

0,35

165.

2.700,60

ŠKOLA ILI USTANOVA KOJA UPUĆUJE

2.2

nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili prof. rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja

0,35

165.

2.700,60

HZZ

2.3

djeca i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje

0,35

165.

2.700,60

ŠKOLA ILI USTANOVA KOJA UPUĆUJE

2.4

ostale osobe

0,35

165.

2.700,60

TIJELO KOJE JE IZVRŠILO PRIJAVU

3.

OSIGURANICI IZ ČLANKA 11. ZAKONA

3.1

stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije

– članak 11. stavak 1. točka 3. Zakona

0,35

177.

2.700,60

DAVATELJ STIPENDIJE

4.

OSIGURANJE RADI KORIŠTENJA PRAVA NA ZDR. ZAŠTITU U INOZ. ZA VRIJEME SL. BORAVKA ZAPOSLENIH KOJIMA SE NE ISPLAĆUJE PLAĆA

4.1

radni odnos

– članak 188. točka 2. Zakona

1,0

191.

stavak 2.

7.716,00

POSLODAVAC

4.2

izabrane i imenovane osobe

– članak 188. točka 4. Zakona

1,0

191. stavak 2.

7.716,00

TIJELO U KOJEM OBAVLJA DUŽNOST

5.

OSIGURANJE RADI KORIŠTENJA PRAVA NA ZDR. ZAŠTITU U INOZ. ZA VRIJEME SLUŽB. PUTA U INOZEMSTVO

5.1

radni odnos

– članak 188. točka 3. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.700,60

POSLODAVAC

5.2

izabrane i imenovane osobe

– članak 188. točka 5. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.700,60

TIJELO U KOJEM OBAVLJA DUŽNOST

5.3

primatelja primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak

– članak 188. točka 6. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.700,60

ISPLATITELJ PRIMITKA

5.4

obrta, slobodnoga zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i ostalih samostalnih djelatnosti – članak 188. točka 7. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.700,60

SAM OSIGURANIK

5.5

samostalnih djelatnosti koji ima status osiguranika izaslanog na rad u inozemstvo

– članak 188. točka 8. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.700,60

SAM OSIGURANIK

6.

OSIGURANJE PO OSNOVI PRIVATNOG BORAVKA U INOZEMSTVU

6.1

privatni boravak u inozemstvu

– članak 189. stavak 1. Zakona

0,35

191. stavak 3.

2.700,60

HZZO3

1 Hrvatski zavod za zapošljavanje

2 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

3 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Članak 8.

Mjesečna osnovica, prema članku 198. Zakona, za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za osiguranika – osobu s invaliditetom kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem iznos je prosječne plaće te iznosi 7.716,00 kuna.

Članak 9.

Najniža mjesečna osnovica – poduzetnička plaća, prema članku 82. stavak 2. Zakona, za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuje dobit (članak 9. stavak 1. točke 9. do 13. Zakona), umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1 te iznosi 8.487,60 kuna.

4. Izabrane više mjesečne osnovice

Članak 10.

Izabrane više mjesečne osnovice, prema članku 203. stavak 2. Zakona mogu biti:

1. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0 te iznosi 7.716, 00 kuna ili

2. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 2,0 te iznosi 15.432,00 kuna ili

3. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 3,0 te iznosi 23.148,00 kuna ili

4. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 4,0 te iznosi 30.864,00 kuna ili

5. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 5,0 te iznosi 38.580,00 kuna ili

6. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,0 te iznosi 46.296,00 kuna.

5. Godišnje osnovice za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti

Članak 11.

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 185. stavak 1. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 60.184,80 kuna, prema članku 186. stavku 1. Zakona.

Članak 12.

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit sukladno članku 185. stavak 2. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 60.184,80 kuna, prema članku 186. stavak 1. Zakona.

Članak 13.

Godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu, sukladno članku 185. stavak 3. Zakona, iznos je paušalnog dohotka propisanog Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 143/06) te iznosi 12.750,00 kuna.

III. POSEBNE OSNOVICE

Članak 14.

(1) Mjesečna osnovica do iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.c stavak 1. Zakona, zbrojeni je iznos mjesečnih mirovina koje se isplaćuju svim korisnicima mirovine čiji je pojedinačni mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće, uključujući i iznos prosječne neto plaće, odnosno 5.309,00 kuna.

(2) Mjesečna osnovica iznad iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.c stavak 2. Zakona, mjesečni je iznos mirovine pojedinog korisnika mirovine čiji je mjesečni iznos mirovine iznad iznosa 5.309,00 kuna.

Članak 15.

Mjesečna osnovica, prema članku 134.g Zakona, umnožak je broja nezaposlenih osoba prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za koji se utvrđuje obveza s iznosom najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se odnosi obveza odnosno, za 2010. godinu s iznosom od 2.700,60 kuna.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Iznosi osnovica propisanih ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2010. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2010.

Članak 17.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 411-01/09-01/97
Urbroj: 513-07-21-01/09-1
Zagreb, 16. studenoga 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.