Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora

NN 141/2009 (27.11.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora

141 27.11.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3447

Na temelju članka 118. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj: 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU U ZATVORIMA ZA IZVRŠAVANJE PRITVORA

Članak 1.

U Pravilniku o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora (»Narodne novine« br. 135/99.) u članku 2. iza riječi: »koje se odnose na pritvor« dodaju se riječi: »te odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora koje se odnose na ostvarivanje zaštite prava zatvorenika, primjenu sredstava prisile i posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti«.

Članak 2.

U članku 6. iza stavak 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

(3) Pritvorenik može podnijeti usmenu ili pisanu pritužbu ili određeni zahtjev upravitelju. O poduzetom u povodu pritužbe, odnosno zahtjeva upravitelj će u roku od tri dana obavijestiti pritvorenika.

(4) Pritužbu pritvorenika protiv odluke, mjere ili postupka upravitelja ili drugog zatvorskog službenika ili drugih razloga za koje pritvorenik smatra da mu se nezakonito prikraćuje ili ograničava njegovo pravo, upravitelj će bez odgode dostaviti sudu koji je odredio pritvor radi ostvarivanja zaštite prava pritvorenika.

Članak 3.

U članku 93. iza riječi: »Narodnim novinama« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a prestaje važiti 1. rujna 2011. godine.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/12
Urbroj: 514-13-09-1
Zagreb, 28. listopada 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.