Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima

NN 141/2009 (27.11.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3449

Na temelju članka 94. stavka 2. i članka 123. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« br. 61/09), iza članka 28. dodaju se novi članci 28.a i 28.b koji glase:

»Članak 28.a

Prigovor na objavljeni zahtjev

(1) »Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima nastan ili boravište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev.

(2) Prigovor se podnosi Ministarstvu u roku 30 dana od dana objave zahtjeva iz članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Rok za podnošenje prigovora iz stavka 2. ovoga članka ne može se produžiti.«

»Članak 28.b

Postupak povodom prigovora

(1) »Povjerenstvo iz članka 25. ovoga Pravilnika razmatra pristigle prigovore i to:

– utvrđuje da li prigovor ispunjava formalne uvjete propisane člankom 28.a. ovoga Pravilnika,

– provjerava da li prigovor sadrži razloge te njihovu opravdanost.

(2) Ako Povjerenstvo utvrdi da prigovor ne ispunjava sve uvjete, prigovor se odbacuje o čemu se obavještava podnositelj prigovora te se postupak registracije nastavlja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ministar na prijedlog Povjerenstva donosi rješenje o registraciji oznake.

(4) Ako Povjerenstvo utvrdi da prigovor ispunjava sve uvjete iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja prigovor s priloženim dokazima podnositelju zahtjeva za registraciju i poziva ga da u roku od 30 dana dostavi pisano očitovanje o prigovoru.

(5) Povjerenstvo može iz opravdanih razloga, a na pisani zahtjev podnositelja zahtjeva za registraciju, produžiti rok za očitovanje na prigovor za 30 dana.

(6) Ako podnositelj zahtjeva za registraciju u propisanom roku ne dostavi očitovanje na prigovor, ministar na prijedlog Povjerenstva donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za registraciju.

(7) Ako se podnositelj zahtjeva za registraciju očituje na podneseni prigovor, Povjerenstvo može zatražiti sastanak sa svim zainteresiranim stranama radi postizanja dogovora.

(8) Rok za postizanje dogovora odredit će Povjerenstvo.

(9) Rok za postizanje dogovora iz stavka 8. ovoga članka ne može biti duži od 90 dana.

(10) Obavijest o završetku postupka prigovora objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva: www.mps.hr.

(11) U slučaju postizanja dogovora, ministar na prijedlog Povjerenstva donosi rješenje o registraciji oznake ili odbijanju zahtjeva za registraciju oznake.

(12) Ukoliko zainteresirane strane ne postignu dogovor, Povjerenstvo predlaže ministru daljnje postupanje u pogledu zahtjeva za registraciju uvažavajući mišljenje podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora.

(13) Rješenje o daljnjem postupanju sa zahtjevom za registraciju objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 2.

Iza članka 45. dodaje se novi članak 45.a koji glasi:

»Članak 45.a

(1) »Grupama proizvođača ili prerađivača pića iz članka 22. ovoga Pravilnika kojima su izdana rješenja o registraciji za jaka alkoholna pića: »Loza«, »Travarica« i »Stara šljivovica« s Liste jakih alkoholnih pića podrijetlom iz Hrvatske prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, Ministarstvo će po službenoj dužnosti izdati nova rješenja usklađena s odredbama ovoga Pravilnika.«

(2) Ovlaštenim korisnicima iz članka 30. ovoga Pravilnika kojima su izdana rješenja o pravu uporabe registrirane oznake za jaka alkoholna pića: »Loza«, »Travarica« i »Stara šljivovica« s Liste jakih alkoholnih pića podrijetlom iz Hrvatske prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, Ministarstvo će po službenoj dužnosti izdati nova rješenja usklađena s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo će po službenoj dužnosti uskladiti Registar zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i Upisnik korisnika registrirane oznake s odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 3.

U Prilogu 2. točka 33.(a) mijenja se i glasi:

»Jaka alkoholna pića poznata kao krem likeri od (uz naziv korištenog voća ili sirovine), osim mliječnih proizvoda, su likeri koji sadrže najmanje 250 grama šećera po litri izraženog kao invertni šećer.«

Točka 33.(d) briše se.

Članak 4.

U naslovu Priloga 3. iza riječi: »ALKOHOLNIH« briše se slovo »I«.

U točki 1. ispred naslova »LOZA« dodaje se riječ: »HRVATSKA«.

U tekstu točke 1. ispred riječi: »loza« dodaje se riječ: »Hrvatska« u odgovarajućem padežu.

U točki 2. ispred naslova »STARA ŠLJIVOVICA« dodaje se riječ »HRVATSKA«.

U tekstu točke 2. ispred riječi: »stara šljivovica« dodaje se riječ: »Hrvatska« u odgovarajućem padežu.

U točki 4. ispred naslova »TRAVARICA« dodaje se riječ: »HRVATSKA«.

U tekstu točke 4. ispred riječi: »travarica« dodaje se riječ: »Hrvatska«.

U točki 6. riječ: »šećerovinom« zamjenjuje se riječju: »otopinom šećera«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/276
Urbroj: 525-02-3-0034/09-9
Zagreb, 20. studenoga 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.