Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove

NN 141/2009 (27.11.2009.), Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

3451

Na temelju članka 92. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08. i 86/09.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA POČETAK RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada osnovne i srednje škole te učeničkoga doma (u daljnjem tekstu: školska ustanova), odnosno način i postupak utvrđivanja uvjeta za nastavak rada u promijenjenim uvjetima (promjena sjedišta školske ustanove ili prostora u kojem obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, proširenje djelatnosti izvođenjem novih programa obrazovanja osnovnog ili srednjeg školstva te promjena programa obrazovanja).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na druge javne ustanove te na ustrojbene jedinice ministarstva nadležnog za pravosuđe i ustrojbene jedinice ministarstva nadležnog za unutarnje poslove koje provode programe obrazovanja.

(3) Postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove odnosno nastavak rada školske ustanove u promijenjenim uvjetima (u daljnjem tekstu: nastavak rada) provodi se prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za osobe u muškome rodu neutralni su i odnose se i na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada, odnosno nastavak rada školske ustanove vodi stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) od tri člana koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar), a koje utvrđuje uvjete na temelju dostavljene dokumentacije i neposrednim očevidom.

Članak 3.

Postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove pokreće se na zahtjev osnivača odnosno privremenog ravnatelja, a za nastavak rada na zahtjev ravnatelja školske ustanove.

Članak 4.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za početak rada školske ustanove dostaviti:

– privremeni statut, odnosno statut

– dokaz o osiguranju financijskih sredstava za rad školske ustanove,

– uporabnu dozvolu ili odgovarajuću dokumentaciju o ispunjenosti tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta,

– popis opreme ili dokaz o osiguranim financijskim sredstvima za nabavu potrebne opreme,

– mišljenje međunarodne udruge, odnosno organizacije, ako škola radi po međunarodnome programu ili programu alternativne škole,

– dokaze o ispunjavanju uvjeta za provođenje programa utvrđenih posebnim propisima.

(2) Uz zahtjev za nastavak rada u promijenjenim uvjetima, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti samo one dokaze iz stavka 1. ovoga članka koji se odnose na rad u promijenjenim uvjetima.

(3) U postupku utvrđivanja uvjeta za početak odnosno nastavak rada Povjerenstvo može zahtijevati i mišljenje nadležnoga stručnog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te posebne dokaze utvrđene zakonom ili drugim propisom.

(4) Kada se zahtjev podnosi radi odobrenja početka ili nastavka rada u javnoj ustanovi ili ustrojbenoj jedinici iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, uz dokaze o ispunjenosti uvjeta obvezno se prilaže i suglasnost ministra u nadležnosti kojega je obavljanje djelatnosti te ustanove odnosno ustrojbene jedinice.

Članak 5.

(1) Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokaze propisane člankom 4. ovoga Pravilnika ili se očevidom utvrde određeni nedostaci, zaključkom će se naložiti podnositelju zahtjeva da dostavi dokaze koji nedostaju, odnosno da otkloni utvrđene nedostatke.

(2) Rok za izvršenje radnji utvrđenih zaključkom ne može biti duži od 30 dana.

Članak 6.

(1) Povjerenstvo o utvrđenim činjenicama sastavlja zapisnik kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva i podnositelj zahtjeva. Na osnovi činjenica utvrđenih u zapisniku Povjerenstvo izrađuje nacrt rješenja kojim se daje ili uskraćuje odobrenje za početak odnosno nastavak rada školske ustanove.

(2) Najkasnije u roku dva mjeseca od dana podnošenja urednog zahtjeva, ministar će donijeti rješenje kojim se odobrava ili uskraćuje početak odnosno nastavak rada školske ustanove.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku za utvrđivanje uvjeta za početak rada srednje škole (»Narodne novine«, broj 50/92, 53/92 i 21/08).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/09-01/00508

Urbroj: 533-04-09-0001

Zagreb, 20. studenoga 2009.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.