Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

NN 146/2009 (9.12.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3555

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/1993, 48/1999, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, broj 41/2008), članak 83. mijenja se i glasi:

»Članak 83.

Uprava zračnog prometa obavlja upravne poslove i druge stručne poslove u području civilnog zrakoplovstva, priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, obavlja upravni nadzor u djelatnostima civilnog zrakoplovstva, rješava po žalbama na upravne akte Agencije za civilno zrakoplovstvo, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, osigurava i provodi utvrđenu politiku i primjenu zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, izrađuje prijedloge strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloge akcijskih planova za njihovu provedbu, izrađuje analize i izvješća o stanju u području zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, vodi postupke o koncesijskim ugovorima za aerodrome u skladu s propisima kojima se uređuje pitanje koncesija i s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Uprave zračnog prometa, sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjeluje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja zračnog prometa, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija u području civilnog zrakoplovstva i priprema nacrte prijedloga zakona o potvrđivanju tih međunarodnih akata, izučava gospodarska, komercijalna i pravna pitanja iz područja međunarodnih ugovora i predlaže nacionalnu prometnu politiku, pruža stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga pregovaračkih stajališta i tehničkim konzultacijama u postupku pregovora s Europskom unijom u poglavljima pregovora koja se odnose na zračni promet te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na zračni promet.

Za obavljanje poslova Uprave zračnog prometa ustrojavaju se sljedeće službe:

a) Služba pravnih poslova;

b) Služba razvojnih, ekonomskih i financijskih poslova;

c) Služba međunarodnih poslova.«

Članak 2.

Podnaslovi iznad članaka 84. – 90. i članci 84. – 90. mijenjaju se i glase:

»a) Služba pravnih poslova

Članak 84.

Služba pravnih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, surađuje pri izradi zrakoplovnih propisa s vanjskim subjektima, daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, surađuje s ostalim tijelima državne uprave te pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz civilno zrakoplovstvo, provodi upravni nadzor, rješava po žalbama na upravne akte Agencije za civilno zrakoplovstvo, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa, te stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, priprema informacije iz djelokruga rada Uprave po zahtjevima na pristup informacijama, sudjeluje u provedbi mjera iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izradi podloga za godišnji Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji, koordinira održavanje skupština zračnih luka u kojima Republika Hrvatska ima udjele, te obavlja pripremne radnje za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama zračnih luka, provodi prekršajne postupke u zračnom prometu, priprema prijedloge u vezi kadrovskih pitanja i radnopravnog statusa službenika Uprave.

Za obavljanje poslova Službe pravnih poslova ustrojavaju se sljedeći odjeli:

a/1 Odjel pravnih poslova

a/2 Odjel za žalbe i prekršaje u zračnom prometu.

a/1 Odjel pravnih poslova

Članak 85.

Odjel pravnih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, surađuje pri izradi zrakoplovnih propisa s vanjskim subjektima, daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, surađuje s ostalim tijelima državne uprave, te pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz civilno zrakoplovstvo, daje pravna objašnjenja zakona i drugih propisa, te stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, predlaže plan i provodi upravni nadzor u pogledu provedbe zakona i drugih propisa, te zakonitost rada i postupanja pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im upravnim i drugim stručnim poslovima koji se odnose na područje zračnog prometa, izrađuje propisana izvješća o provedenom nadzoru, predlaže poduzimanje mjera u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, priprema informacije iz djelokruga rada Uprave po zahtjevima na pristup informacijama, sudjeluje u provedbi mjera iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izradi podloga za godišnji Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji, koordinira održavanje skupština zračnih luka u kojima Republika Hrvatska ima udjele, obavlja pripremne radnje za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama zračnih luka.

a/2 Odjel za žalbe i prekršaje u zračnom prometu

Članak 86.

Odjel za žalbe i prekršaje u zračnom prometu provodi prvostupanjski prekršajni postupak za prekršaje iz područja civilnoga zrakoplovstva, te pokreće prekršajni postupak po službenoj dužnosti ili postupa po optužnome prijedlogu ovlaštenoga tužitelja, traži od podnositelja optužnoga prijedloga izmjene i dopune istoga pod prijetnjom odbačaja, zakazuje i vodi glavne rasprave, izrađuje rješenja u prekršajnome postupku, upućuje žalbe nadležnome prekršajnome sudu, poduzima radnje u ponovljenome postupku naložene od drugostupanjskoga tijela, analizira i obrađuje statistiku zrakoplovnih prekršaja, izrađuje izvještaje o prekršajima u zračnome prometu za prekršajnu evidenciju, inicira prisilnu naplatu novčanih kazni i troškova prekršajnoga postupka kod nadležne porezne uprave, pokreće postupak za izricanje supletornoga zatvora pri nadležnome sudu, obavlja sve ostale poslove predviđene postupovnim odredbama prekršajnoga zakona koje se odnose na prekršajne sudove, osim ako za tijela državne uprave nije drugačije propisano, rješava po žalbama na upravne akte Agencije za civilno zrakoplovstvo.

b) Služba razvojnih, ekonomskih i financijskih poslova

Članak 87.

Služba razvojnih, ekonomskih i financijskih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, prati stanja u području zračnog prometa, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, te sudjeluje u izradi nacrta prijedloga pregovaračkih stajališta i tehničkim konzultacijama u postupku pregovora s Europskom unijom, predlaže, planira i izrađuje projekte, te prati njihovo ostvarivanja u sklopu programa i fondova suradnje i pomoći Europske unije (CARDS, PHARE, IPA i drugi pretpristupni fondovi Europske unije), priprema i obrađuje stručne materijale, podloge, analize i izvješća o stanju zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, vodi postupke o koncesijskim ugovorima za aerodrome u skladu s propisima kojima se uređuje pitanje koncesija i s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, prati provedbu tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizu njihova utjecaja na razvoj tržišta zračnog prometa, priprema i provodi razvojno-istraživačke programe i programe potpore razvitku zračnog prometa, vodi, prikuplja i obrađuje statističke podatke o investicijama, financijama i provođenju projekata iz područja zračnog prometa, priprema izvješća i ekonomske analize vezane za donošenje godišnjeg proračuna Uprave zračnog prometa, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, surađuje s drugim državnim tijelima te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezano uz financiranje i realizaciju projekata iz područja zračnog prometa, upravlja projektima i programima iz područja zračnog prometa koji se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, izrađuje prijedlog financijskog plana, izrađuje iskaz o procjeni fiskalnog učinka zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa na državni proračun Republike Hrvatske, priprema i izrađuje plan nabave Uprave zračnog prometa i prati njegovu realizaciju.

Za obavljanje poslova Službe razvojnih, ekonomskih i financijskih poslova ustrojavaju se sljedeći odjeli:

b/1 Odjel razvojnih poslova

b/2 Odjel ekonomskih i financijskih poslova.

b/1 Odjel razvojnih poslova

Članak 88.

Odjel razvojnih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategija, studija, smjernica i programa razvoja zračnog prometa, te prijedloga akcijskih planova za njihovu provedbu, vodi postupke o koncesijskim ugovorima za aerodrome u skladu s propisima kojima se uređuje pitanje koncesija i s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, odlučuje o statusu zračnih luka i prema potrebi određuje neovisnog koordinatora slotova, surađuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, prati stanja u području zračnog prometa, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, te sudjeluje u izradi nacrta prijedloga pregovaračkih stajališta i tehničkim konzultacijama u postupku pregovora s Europskom unijom, predlaže, planira i izrađuje projekte te prati njihovo ostvarivanja u sklopu programa i fondova suradnje i pomoći Europske unije (CARDS, PHARE, IPA i drugi pretpristupni fondovi Europske unije), priprema i obrađuje stručne materijale, podloge, analize i izvješća o stanju zračnog prometa, priprema prijedloge mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području zračnog prometa, prati stanje u području ekoloških standarda u zračnom prometu, prati provedbu tekuće gospodarske politike, zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog sustava i analizu njihova utjecaja na razvoj tržišta zračnog prometa.

b/2 Odjel ekonomskih i financijskih poslova

Članak 89.

Odjel ekonomskih i financijskih poslova obavlja stručne i tehničke poslove na izradi i donošenju godišnjeg proračuna Uprave zračnog prometa sukladno zakonskim propisima, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Uprave zračnog prometa, izrađuje prijedlog financijskog plana, kontrolira trošenje proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, priprema zahtjeve za rezervaciju i isplatu sredstava za stavke koje su u nadležnosti Uprave zračnog prometa, priprema i izrađuje plan nabave Uprave zračnog prometa i prati njegovu realizaciju, prati računovodstvene poslove za koje je nadležna Uprava zračnog prometa, obavlja poslove izrade razvojnih i operativnih planova za donošenje proračuna Uprave zračnog prometa, obavlja stručne poslove i daje stručna mišljenja u ocjeni stanja i poslovanja gospodarskih subjekata iz područja zračnog prometa, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu s subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, obavlja obradu ekonomskih pokazatelja poslovanja subjekata čija je djelatnost vezana uz zračni promet, izrađuje iskaz o procjeni fiskalnog učinka zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa na državni proračun Republike Hrvatske, prati i primjenjuje zakonske propise koji se odnose na planiranje i izvršavanje državnog proračuna, vodi i obrađuje statističke podatke o zračnom prometu.«

c) Služba međunarodnih poslova

Članak 90.

Služba međunarodnih poslova obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, EASA, EU i dr.) te međunarodnih vojnih organizacija (NATO), obavlja poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva te sudjeluje na međunarodnim sastancima u pogledu navedene tematike, priprema prijedloge za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, sudjeluje u pregovorima za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, surađuje sa zrakoplovnim vlastima drugih država iz područja bilaterale, obavlja poslove iz domene multilateralne suradnje, priprema prijedloge za zaključivanje multilateralnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola, vodi operativne zbirke i kartoteke međunarodnih sporazuma o zračnom prometu, izučava pravna i komercijalna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, obavlja poslove vezane za uspostavljanje i pružanje usluga linijskog zračnog prijevoza koja proizlaze iz dvostranih i mnogostranih ugovora s područja civilnog zrakoplovstva, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza u cilju pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, radi na izradi dokumenata za pregovore s Europskom unijom, priprema dokumente vezane za Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za svaku kalendarsku godinu, prati zakonsku regulativu vezanu uz zračni promet Europskih zajednica, sudjeluje u radu pripreme dokumenata Europskoj komisiji, sudjeluje u aktivnostima usporedbe, te pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa u postupku usuglašavanja s pravnom stečevinom Europske unije.

Za obavljanje poslova Službe međunarodnih poslova ustrojavaju se sljedeći odjeli:

c/1 Odjel međunarodnih bilateralnih i multilateralnih poslova

c/2 Odjel za međunarodne organizacije i suradnju.«

Članak 3.

Iza članka 90. dodaju se podnaslovi iznad članaka i članci 90.a i 90.b, koji glase:

»c/1 Odjel međunarodnih bilateralnih i multilateralnih poslova

Članak 90.a

Odjel međunarodnih bilateralnih i multilateralnih poslova obavlja stručne i tehničke poslove pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva, te sudjeluje na međunarodnim sastancima u pogledu navedene tematike, priprema prijedloge za zaključivanje međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, sudjeluje u pregovorima za zaključivanje međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz područja civilnog zrakoplovstva, surađuje sa zrakoplovnim vlastima drugih država, obavlja poslove vezane za uspostavljanje i pružanje usluga linijskog zračnog prijevoza koja proizlaze iz međunarodnih ugovora s područja civilnog zrakoplovstva, vodi operativne zbirke i kartoteke međunarodnih sporazuma o zračnom prometu, izučava pravna i komercijalna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, obavlja poslove na aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obveza u cilju pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, radi na izradi dokumenata za pregovore s Europskom unijom, priprema dokumente vezane uz Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za svaku kalendarsku godinu, prati zakonsku regulativu vezanu uz zračni promet Europskih zajednica, sudjeluje u radu pripreme dokumenata Europskoj komisiji, sudjeluje u aktivnostima usporedbe, te pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa u postupku usuglašavanja s pravnom stečevinom Europske unije.

Članak 90.b

c/2 Odjel za međunarodne organizacije i suradnju

Odjel za međunarodne organizacije i suradnju obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na praćenje i sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog zrakoplovstva (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, EASA i dr.) te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina kao i pojedinih tijela Europske unije, kao što je Generalni direktorat za transport i energiju Europske komisije (DG TREN), te međunarodnih vojnih organizacija (NATO/NATMAC – NATO Air Traffic Management Committee).«

Članak 4.

U članku 104. stavak 1. riječi »sigurnosti zračne plovidbe,«, brišu se.

U stavku 2. točka d), briše se.

Članak 5.

Podnaslovi iznad članaka 115. – 121. i članci 115. – 121. brišu se.

Članak 6.

U članku 177. stavku 1. riječi: »obavlja poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, obavlja poslove civilnih obrambenih priprema i civilno-vojno kriznog planiranja u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, te u katastrofama i krizama, posebno u slučaju veće krize ili katastrofe u mirnodopskim uvjetima, obavlja poslove provođenja mjera zaštite od požara, sukladno Zakonu o zaštiti od požara, koordinira poslove protupožarne zaštite na objektima Ministarstva, obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu, obavlja uviđaje i sastavlja zapisnik o nastalim povredama, vodi evidenciju o ugovorima i policama osiguranja zaposlenika, daje očitovanja o poduzetim mjerama zaštite na radu« brišu se.

Članak 7.

U članku 178. stavku 1. riječi: »obavlja poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, obavlja poslove civilnih obrambenih priprema i civilno-vojno kriznog planiranja u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, obavlja poslove provođenja mjera protupožarne zaštite na objektima Ministarstva, obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu.« brišu se.

U stavku 2. točka »b/1c Odsjek sigurnosnih, pomoćnih i tehničkih poslova« mijenja se i glasi »Odsjek pomoćnih i tehničkih poslova«.

Članak 8.

Podnaslov iznad članka 181. i članak 181. mijenja se i glasi:

»b/1c Odsjek pomoćnih i tehničkih poslova

Članak 181.

Odsjek pomoćnih i tehničkih poslova Ministarstva obavlja sljedeće poslove: tehničko upravljanje i održavanje zgrada, upravljanje sustavom klimatizacije (grijanje i hlađenje), kontrola tehničke ispravnosti elektropogona objekata Ministarstva, praćenje, kontrola i probni rad elektroagregata, kontrola tehničke ispravnosti dizala, te praćenje i prijava izvanrednih kvarova, otklanjanje i popravak sitnih kvarova unutar objekata Ministarstva, popravak sanitarnih čvorova, zamjena dotrajalih sanitarnih dijelova, poslove preseljenja i uređenja uredskih prostora, poslove i brigu oko rasvjete objekata Ministarstva, redovito i povremeno čišćenje objekata Ministarstva, poslove čajne kuhinje i telefonske centrale.«

Članak 9.

Podnaslov iznad članka 183. i članak 183. mijenja se i glasi:

»c) Služba za nabavu, informatičke i sigurnosne poslove

Članak 183.

Služba za nabavu, informatičke i sigurnosne poslove obavlja sve administrativne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave i informatizacije za cijelo Ministarstvo. Obavlja poslove koordinacije planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi roba, radova i usluga. Osigurava nesmetani rad informatičkog sustava Ministarstva i predlaže mjere za njegovo usavršavanje. Koordinira rad između odjela i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, surađuje s drugim državnim tijelima. Obavlja obrambeno sigurnosne poslove i poslove u svezi zaštite na radu i protupožarne zaštite.

Za obavljanje poslova Službe za nabavu, informatičke i sigurnosne poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:

c/1 Odjel nabave

c/2 Odjel za informatiku i komunikacije

c/3 Odjel za sigurnosne poslove.«

Članak 10.

Iza članka 189. dodaje se novi podnaslov i članak 189.a i glasi:

»c/3 Odjel za sigurnosne poslove

Članak 189.a

Odjel za sigurnosne poslove obavlja poslove obrane, sigurnosti i zaštite, izrađivanja planova obrane i evakuacije, obavlja poslove u svezi zaštite na radu i protupožarne zaštite i ostale poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih akata iz područja obrane, sigurnosti i zaštite.«

Članak 11.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđuje se u Dodatku (Tablici), koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 12.

Ministar mora, prometa i infrastrukture će u roku od 30 dana od donošenja ove Uredbe uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva s odredbama ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-01/14

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 3. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE U SASTAVU MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

BROJ SLUŽB. I NAMJEŠT.

UPRAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA – UKUPNO

52

Uprava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka

1

Odjel upravno – pravnih i međunarodnih poslova

1

Odsjek za međunarodno – pravne poslove i usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije

7

Odsjek za upravno – pravne poslove

5

Odsjek za pomorce

3

Odjel pomorskog prometa i brodarstva

1

Odsjek pomorskog prometa i brodarstva

4

Odsjek za potpore u pomorstvu

4

Odjel pomorskog dobra i morskih luka

1

Odsjek pomorskog dobra

5

Odsjek morskih luka i koncesija

4

Odjel za razvoj i strateške projekte

1

Odsjek za strateške projekte

3

Odsjek za planiranje i provedbu pomorske politike

3

Odjel stručno – tehničkih poslova

3

Odjel ribarske infrastrukture

3

Odjel nautike

3

UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE – UKUPNO

17

Uprava unutarnje plovidbe

2

Odjel pravnih i međunarodnih poslova

1

Odsjek za međunarodne pravne poslove i usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije

2

Odsjek za pravne poslove

2

Odjel riječnog prometa i luka

1

Odsjek brodarstva i plovidbenih poslova

2

Odsjek za luke i vodne putove

2

Odjel planiranja i upravljanja projektima

1

Odsjek pripreme i planiranja projektima

2

Odsjek upravljanja projektima

2

UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE, ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA – UKUPNO

557

Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda

1

Služba sigurnosti riječnog prometa

1

Odjel inspekcijskih poslova

3

Odjel riječnog prometa

3

Odjel certifikacije plovila

4

Služba sigurnosti pomorskog prometa

1

Odjel inspekcijskih poslova

1

Odsjek inspekcije sigurnosti plovidbe

3

Odsjek inspekcije sigurnosne zaštite

3

Odsjek inspekcije koncesijskog sustava

3

Odsjek za istraživanje pomorskih nesreća

3

Odjel sigurnosti plovidbe

3

Odjel za zaštitu mora, podmorja i ronilaštvo

3

Služba upravno – pravnih i stručno – tehničkih poslova

1

Odjel upravno – pravnih poslova

1

Odsjek upravnih poslova

3

Odsjek pravnih poslova

3

Odjel stručno – tehničkih poslova

1

Odsjek planiranja, informatičkih i stručno – razvojnih poslova

3

Odsjek tehničkih poslova

3

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, nadzor i upravljanje pomorskim prometom

21

Nacionalna RIS središnjica (NCC)

3

LUČKE KAPETANIJE

Lučka kapetanija Pula

48

Lučka kapetanija Rijeka

103

Lučka kapetanija Senj

17

Lučka kapetanija Zadar

53

Lučka kapetanija Šibenik

46

Lučka kapetanija Split

77

Lučka kapetanija Ploče

20

Lučka kapetanija Dubrovnik

60

Lučka kapetanija Vukovar

15

Lučka kapetanija Osijek

17

Lučka kapetanija Slavonski Brod

15

Lučka kapetanija Sisak

15

UPRAVA ZA OTOČNI I PRIOBALNI RAZVOJ – UKUPNO

31

Uprava za otočni i priobalni razvoj

1

Odjel za razvojnu politiku i planiranje

1

Odsjek za otočnu razvojnu politiku

3

Odsjek za planove i programe otočnog održivog razvoja

3

Odsjek za zakonodavstvo i međunarodnu suradnju

2

Odjel za provedbu programa održivog razvoja

1

Odsjek za praćenje provedbe programa održivog razvoja

3

Odsjek za poticanje održivog razvoja

3

Odsjek za analize i baze podataka

3

Odjel za infrastrukturu i investicije

1

Odsjek za pripremu investicija

4

Odsjek za ugovaranje

3

Odsjek za provedbu i praćenje investicije

3

UPRAVA CESTOVNOG PROMETA – UKUPNO

42

Uprava cestovnog prometa

2

Odjel sigurnosti prometa

1

Odsjek za javne ceste i sigurnost prometa na cestama

5

Odsjek za prijevoz opasnih tvari

3

Odsjek cestovnih motornih vozila

4

Odjel pravnih poslova

6

Odjel za cestovni prijevoz

1

Odsjek za prijevoz putnika

10

Odsjek za prijevoz tereta

10

UPRAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA – UKUPNO

42

Uprava željezničkog prometa

2

Odjel željezničke infrastrukture

10

Odjel željezničkog i kombiniranog prometa

10

Odjel za sigurnost željezničkog prometa

1

Odsjek za sigurnost željezničkog prometa

5

Odsjek za žičare

4

Odjel upravno – pravnih poslova

5

Odjel gospodarskih poslova

5

UPRAVA ZRAČNOG PROMETA – UKUPNO

25

Uprava zračnog prometa

2

Služba pravnih poslova

1

Odjel pravnih poslova

4

Odjel za žalbe i prekršaje u zračnom prometu

3

Služba razvojnih, ekonomskih i financijskih poslova

1

Odjel razvojnih poslova

3

Odjel ekonomskih i financijskih poslova

3

Služba međunarodnih poslova

1

Odjel međunarodnih bilateralnih i multilateralnih poslova

4

Odjel za međunarodne organizacije i suradnju

3

UPRAVA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE – UKUPNO

30

Uprava elektroničkih komunikacija i pošte

1

Odjel za elektroničke komunikacije

1

Odsjek pravnih poslova

3

Odsjek međunarodnih poslova

3

Odsjek stručno – tehničkih i gospodarskih poslova

3

Odjel za informacijsko društvo

1

Odsjek za usluge informacijskog društva

3

Odsjek za informacijsko – komunikacijsku (ICT) infrastrukturu

3

Odsjek za programe razvoja informacijskog društva

3

Odjel za poštanske usluge

1

Odsjek pravnih poslova

3

Odsjek međunarodnih poslova

3

Odsjek stručno – tehničkih i gospodarskih poslova

2

UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE – UKUPNO

96

Uprava prometne inspekcije

1

Služba inspekcije cestovnog prometa

1

Odjel inspekcije cestovnog prometa

21

Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

28

Služba inspekcije cesta

1

Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta

8

Odjel inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata

5

Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa

1

Odjel inspekcije sigurnosti željezničkog prometa za područje željezničke infrastrukture

5

Odjel inspekcije sigurnosti željezničkog prometa za područje željezničkog prometa

4

Odjel inspekcije žičara, vučnica i uspinjača

2

Služba inspekcije pošte i elektroničkih komunikacija

1

Odjel poštanske inspekcije

4

Odjel inspekcije elektroničkih komunikacija

1

Odsjek za telekomunikacije

3

Odsjek za radio komunikacije

3

Služba za pravne poslove

1

Odjel za upravno – pravne i opće poslove

3

Odjel za žalbe i prekršaje

3

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE – UKUPNO

48

Uprava za proračun i financije

1

Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

1

Odjel za plan i proračun

1

Odsjek za pripremu proračuna

2

Odsjek za plansko – analitičke poslove

1

Pododsjek za planiranje

2

Pododsjek za analizu i izvješćivanje

2

Odjel za izvršavanje državnog proračuna

1

Odsjek za izvršavanje i praćenje rashoda poslovanja

3

Odsjek za izvršavanje i praćenje kapitalnih projekata i transfera

4

Služba za financijsko – računovodstvene poslove i analizu poslovanja javnih trgovačkih društava

1

Odjel računovodstvenih poslova i poslova blagajne

1

Odsjek za knjigovodstvene poslove, poslove obračuna plaća i blagajne

1

Pododsjek za knjigovodstvene poslove

5

Pododsjek za obračun plaće i blagajničke poslove

4

Odsjek za evidentiranje i praćenje nefinancijske imovine

1

Pododsjek za evidentiranje nefinancijske imovine

2

Podosjek za knjigovodstveno praćenje i usklađivanje nefinancijske imovine

2

Odjel za analizu financijskog poslovanja javnih trgovačkih društava

2

Služba za projektno financiranje, zajmove i pomoći međunarodnih institucija te državne potpore

1

Odjel za projektno financiranje i suradnju s financijskim institucijama i tržištem kapitala

1

Odsjek za suradnju s financijskim institucijama i tržištem kapitala

2

Odsjek za projektno financiranje

2

Odjel za državne potpore i pomoći Europske unije

1

Odsjek za državne potpore

2

Odsjek za pomoći Europske unije

2

UPRAVA ZA STRATEŠKE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE – UKUPNO

22

Uprava za strateške infrastrukturne objekte

1

Odjel za studijske podloge i pripremu projekata

7

Odjel za provedbu i praćenje provedbe projekata

7

Odjel za EU programe razvitka prometne infrastrukture

1

Odsjek za programiranje

3

Odsjek za praćenje provedbe projekata

3

TAJNIŠTVO – UKUPNO

109

Tajništvo

1

Služba za ljudske resurse

1

Odjel za službeničke odnose

1

Odsjek za kadrovske poslove

1

Pododsjek za provođenje natječajnih postupaka

1

Odjeljak za pripremu natječajnih postupaka

3

Odjeljak za izradu rješenja

3

Pododsjek za administrativne poslove

1

Odjeljak za planiranje, praćenje i evidencije

3

Odjeljak za osobni očevidnik

3

Odsjek za opće poslove

1

Pododsjek za vođenje pisarnice

14

Pododsjek za vođenje pismohrane

3

Odjel za razvoj i upravljanje kadrovima

7

Odjel za pravne poslove

4

Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno tehničkim poslovima

1

Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom

1

Odsjek praćenja stanja stambenih i poslovnih objekata i upravljanja uredskim prostorima

4

Odsjek za sklapanje i usklađivanje ugovora o zakupu

2

Odsjek pomoćnih i tehničkih poslova

16

Odjel upravljanja voznim parkom

13

Služba za nabavu, informatičke i sigurnosne poslove

1

Odjel nabave

1

Odsjek za pripremu javne nabave

8

Odsjek za izvršenje nabave

4

Odjel za informatiku i komunikacije

1

Odsjek za komunikacije

3

Odsjek za informatiku

4

Odjel za sigurnosne poslove

3

KABINET MINISTRA

14

SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

10

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU – UKUPNO

8

Služba za unutarnju reviziju

1

Odjel za reviziju sustava poslovanja i podrške poslovanju

4

Odjel za reviziju EU fondova i informacijskih sustava

3

SAMOSTALNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

4

SAMOSTALNI ODJEL ZA ISTRAŽIVANJE UGROŽAVANJA SIGURNOSTI ZRAKOPLOVA, NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA

4

SAMOSTALNI ODJEL ZA ISTRAŽIVANJE ŽELJEZNIČKIH NESREĆA

3

SAMOSTALNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I PROMETNU POLITIKU – UKUPNO

13

Samostalni odjel za europske integracije i prometnu politiku

1

Odsjek za međunarodnu suradnju i prometnu politiku

6

Odsjek za europske integracije

6

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – UKUPNO

1127