Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 146/2009 (9.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

3562

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04 i 73/08) i članka 128. stavak 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07 i 146/08) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09 i 9/09-ispravak) u članku 7. stavku 4. iza zadnje rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Odredbe ovoga stavka primjenjuju se i na nagodbe sklopljene sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora i na nagodbe postignute u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju.«.

Članak 2.

U članku 42. u stavku 11. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Iznimno, porezni obveznici za koje je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Poreznoj upravi dostavio podatke o uplaćenim premijama dopunskog zdravstvenog osiguranja u roku propisanom za podnošenje godišnje porezne prijave, nisu obvezni uz godišnju poreznu prijavu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o uplaćenim premijama dopunskog zdravstvenog osiguranja, uz uvjet da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje omogući poreznim obveznicima dostupnost podataka o uplaćenim premijama dopunskog zdravstvenog osiguranja u roku propisanom za podnošenje godišnje porezne prijave.«.

Članak 3.

U članku 49. stavku 5. riječi: »6., 7., 8. i 9.« zamjenjuju se riječima: »6., 7. i 8.«.

Članak 4.

U članku 56. stavku 4. riječi: »članak 37.« zamjenjuju se riječima: »članak 38.«.

Članak 5.

U članku 58. iza stavka 14. dodaju se stavci 15. i 16. koji glase:

»(15) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovoga članka porezni obveznik rezident nije obvezan godišnjoj poreznoj prijavi priložiti isprave iz stavka 10. točke 1. podtočke 1.1., 1.3., 1.4. i 1.5. i točke 2. podtočke 2.1. i 2.2. ovoga članka ako je iste porezni obveznik već dostavio Poreznoj upravi kao prilog uz godišnju poreznu prijavu i koristio dio osobnog odbitka po toj osnovi u prethodnim poreznim razdobljima te ako nije došlo do promjene podataka iz tih isprava. Isto se odnosi i na isprave iz stavka 10. točke 2. podtočke 2.4. i 2.5. ovoga članka u dijelu kojim se propisuju isprave iz stavka 10. točke 1. podtočke 1.3., 1.4. i 1.5.

(16) Porezna uprava može u slučaju iz stavka 15. ovoga članka iznimno i iz opravdanih razloga zatražiti od poreznog obveznika isprave kojima se dokazuje pravo na korištenje osobnog odbitka neovisno o tome što su te isprave već dostavljene Poreznoj upravi.«.

Članak 6.

U članku 59. iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Iznimno od stavka 7. ovoga članka porezni obveznik rezident nije obvezan godišnjoj poreznoj prijavi priložiti isprave iz točke 1., 2., 3. i 5. toga stavka ako je iste porezni obveznik već dostavio Poreznoj upravi kao prilog uz godišnju poreznu prijavu i koristio dio osobnog odbitka po toj osnovi u prethodnim poreznim razdobljima te ako nije došlo do promjene podataka iz tih isprava.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 58. stavka 16. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

U članku 60. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka porezni obveznik rezident nije obvezan godišnjoj poreznoj prijavi priložiti isprave iz točke 1. toga stavka ako je iste porezni obveznik već dostavio Poreznoj upravi kao prilog uz godišnju poreznu prijavu i koristio dio osobnog odbitka po toj osnovi u prethodnim poreznim razdobljima te ako nije došlo do promjene podataka iz tih isprava.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 58. stavka 16. ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

U članku 61. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Iznimno od članka 45. stavka 2. Zakona i stavka 9. ovoga članka, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka (plaće) iz članka 14. stavka 1. Zakona, ostvarenog u proteklim poreznim razdobljima, a koji se isplaćuje po sudskoj presudi, nagodbi u tijeku sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj sa nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju, obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj primitka prema propisima koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena, pod uvjetom da utuženi iznos primitka (plaće) odnosno iznos primitka utvrđen nagodbom sadrži iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnim propisima, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Ako se isplata provede u ovršnom postupku na način da je poreznom obvezniku isplaćen ukupan primitak, porezni obveznik obvezan je uplatiti porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.«.

Članak 9.

U članku 65. stavku 6. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. iznosu uplaćenog posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke (stupac 10)«, a dosadašnja točka 10. postaje točka 11. te se riječi u zagradi: »stupac 10« zamjenjuju riječima: »stupac 11«.

Članak 10.

U članku 78. stavku 2. iza točke 21. dodaje se točka 22. koja glasi:

»22. uplaćeni iznos posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke te posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke na propisani uplatni račun brojčane oznake 1902 (stupac 22)«, a dosadašnja točka 22. postaje točka 23., mijenja se i glasi:

»23. ukupno uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak te poseban porez – zbroj iznosa iz stupaca 7 do 22 (stupac 23),«.

Dosadašnja točka 23. postaje točka 24., a riječi: »stupac 23« zamjenjuju se riječima: »stupac 24«.

Članak 11.

U članku 79. stavku 1. iza riječi: »iznosu obustavljenih i uplaćenih obveznih doprinosa iz primitka, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak« dodaje se zarez i riječi: »posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke i posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke«.

Članak 12.

U članku 81.a stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. stvarne dane provedene na stručnoj izobrazbi u inozemstvu prema potvrdi ustanove, druge pravne osobe specijalizirane za pružanje stručne izobrazbe ili poslodavca koji je izobrazbu obavio,«.

U stavku 6. točki 2. podtočki 2.2. riječi: »unutar razdoblja za koje je sklopljen ugovor o radu za poslodavca« brišu se.

Članak 13.

U članku 88. stavku 2. točki 7. iza riječi: »potvrdama osiguravatelja i« dodaju se riječi: »prema potvrdama ili podacima«.

U točki 8., 23. i 26. iza riječi: »osiguravajućih društva i« dodaju se riječi: »prema potvrdama ili podacima«.

U točki 18. iza riječi: »potvrdama osiguravatelja i« dodaju se riječi: »prema potvrdama ili podacima«.

U točki 20., 21., 22. i 25. iza riječi: »osiguravatelja i« dodaju se riječi: »prema potvrdama ili podacima«.

U točki 30. briše se zarez i dodaje točka te rečenica koja glasi:

»Porezni obveznik koji ne prilaže isprave uz godišnju poreznu prijavu prema članku 58. stavku 15., članku 59. stavku 9. i članku 60. stavku 4. ovoga Pravilnika obvezan je navesti popis i tih isprava koje je već dostavio Poreznoj upravi kao prilog uz godišnju poreznu prijavu uz napomenu za koje je porezno razdoblje iste dostavio,«.

Članak 14.

(1) U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09 i 9/09-ispravak) u cijelom tekstu riječi: »matični broj«, »matični broj građana« i »sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave« odnosno »sistemski broj koji dodjeljuje Porezna uprava« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj« u odgovarajućem broju i padežu, a kratice: »MB« i »MBG« zamjenjuje se kraticom »OIB«.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se i na obrasce koji su sastavni dio Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 15.

(1) Prilog UPO koji je sastavni dio godišnje porezne prijave-Obrasca DOH, a na temelju kojeg se utvrđuje godišnji porez i prirez i razlike za ________ godinu i Potvrda lučke kapetanije o danima u međunarodnoj plovidbi-Obrazac DPOM mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(2) »Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u _______ godini« – Obrazac IP, »Izvješće o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu u ______ godini« – Obrazac ID-1 i »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u ______godini« mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika, a primjenjuju se za isplate primitaka u razdoblju obveze obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke te posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke prema Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke i Zakonu o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 14. koji stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 410-01/09-01/1814
Urbroj: 513-07-21-01/09-1
Zagreb, 1. prosinca 2009.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

OBRAZAC IP

OBRAZAC ID-1

OBRAZAC DPOM

PRILOG UPO