Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dobit

NN 146/2009 (9.12.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dobit

146 09.12.2009 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

3563

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine« broj 177/04, 90/05 i 57/06) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O
POREZU NA DOBIT

Članak 1.

(1) U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine« broj 95/05, 133/07 i 156/08) u cijelom tekstu riječi: »matični broj ili matični broj građana« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj« u odgovarajućem broju i padežu, a kratice: »MB« i »MBG« zamjenjuju se kraticom: »OIB«.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se i na obrasce koji su sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 410-10/09-01/7

Urbroj: 513-07-21-01/09-1

Zagreb, 1. prosinca 2009.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.