Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu

NN 146/2009 (9.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3564

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, broj: 53/91, 70/91-ispr., 28/92 i 113/93), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, broj: 54/91, 3/92 i 149/02), u članku 2., iza riječi: »knjige« dodaju se riječi: »i elektroničkom obliku«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaju se članci 2a., 2b., 2c., 2d. i 2e. koji glase:

»Članak 2a.

Sadržaj evidencije o hrvatskom državljanstvu koja se vodi u elektroničkom obliku mora biti istovjetan rubrikama i podacima u knjizi državljana.

Podaci iz knjige državljana u elektroničkom obliku informatički se povezuju sa središnjom bazom podataka o osobnim stanjima građana (državne matice).

Iz knjige državljana koja se vodi u elektroničkom obliku, može se izdati domovnica neovisno o mjestu upisa u evidenciju pod uvjetom da je upis verificiran. U tom slučaju domovnica se izdaje iz središnje baze podatka.

U postupku verifikacije matičar mora utvrditi da su podaci u evidenciji državljana koja se vodi u elektroničkom obliku istovjetni podacima u knjizi državljana.

Verificira se svaki upis pojedinačno, a nakon izvršene verifikacije pojedinačnih upisa u knjizi, verificira se i knjiga državljana u elektroničkom obliku.

Članak 2b.

U postupku verifikacije u pravilu se najprije verificiraju novi upisi.

Kod utvrđenih potreba za dopunom ili izmjenom podataka, razmjena podataka obavlja se službeno u pisanom obliku (dostava podataka o smrti, promjeni imena i dr.).

Prije verificiranja upisa u knjigu državljana potrebno je izvršiti dodatne provjere u svim dostupnim evidencijama u Republici Hrvatskoj radi otklanjanja manjkavosti upisa u knjizi državljana. Provjere se obavljaju uvidom u dostupne baze podataka ili službenom provjerom podataka u nadležnim matičnim uredima (telefonom, faksom).

Članak 2c.

U slučaju utvrđenja višestrukog upisa podatka o državljanstvu Republike Hrvatske, postupak verifikacije prekida se dok se službenom provjerom ne utvrdi koji je upis važeći. Nakon što se nedvojbeno utvrdi koji je upis važeći, svi drugi upisi u knjizi državljana moraju se brisati.

U pravilu se prvi upis u knjizi državljana smatra važećim.

Prije izvršenja verifikacije upisa nadležni matičar obvezan je informatički pripremiti (označiti) sadržaj ispisa svake domovnice koja se izdaje iz evidencije o hrvatskom državljanstvu u elektroničkom obliku.

Kod informatičke pripreme (označavanja) sadržaja ispisa pojedine domovnice postupa se sukladno odredbama zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na izdavanje domovnice.

Članak 2d.

Matičar koji je izvršio verifikaciju upisa odgovoran je za istovjetnost upisa s podacima iz knjige državljana i za sadržaj domovnice pripremljene za ispis.

Naknadnim upisom novog podatka u već verificirani upis, mora se ponoviti cjelokupna verifikacija upisa.

Podatak o verifikaciji upisa, kao i osobno ime matičara koji je verifikaciju izvršio, moraju biti vidljivi u informatičkom zapisu i iskazuju se na obrascu domovnice iznad dvostruke crte, a podatak da je isprava izdana iz središnje baze podataka iskazuje se ispod dvostruke crte na obrascu domovnice.

Članak 2e.

Domovnicu izdanu iz verificiranog elektroničkog upisa potpisuje matičar matičnog ureda u kojem je domovnica izdana.

Ukoliko upis nije verificiran, domovnica se ne može izdati te u tom slučaju ovlašteni matičar koji je zaprimio zahtjev za izdavanje domovnice, mora od nadležnog matičara zatražiti verifikaciju upisa.

Ukoliko se upis iz bilo kojeg razloga ne može verificirati, nadležni matičar o tome izvješćuje matičara kojem je podnesen zahtjev za izdavanje domovnice. O razlozima nemogućnosti verifikacije matičar kojem je podnesen zahtjev za izdavanje domovnice obavještava stranku.«

Članak 3.

U članku 4. briše se riječ: »općine«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Unutarnja stranica podijeljena je u 12 rubrika u koje se unose sljedeći podaci: redni broj; prezime i ime; datum, mjesto i država rođenja; matični broj građanina; osobni identifikacijski broj; prezime i ime roditelja; prebivalište; osnova upisa; datum upisa; osnova brisanja; datum brisanja i primjedbe.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 3. riječi: »novi upis« zamjenjuju se riječima: »nova riječ ili podatak«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. briše se riječ: »općine«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

„U gornjem središnjem dijelu Obrasca 2a i 2b neposredno ispod gornjeg rubnika vinjete, otiskan je hrvatski grb u boji. Ispod grba su otiskane riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA«, ispod kojih je otiskan u zlatnoj boji natpis: »DOMOVNICA«, ispod kojeg su otiskane riječi: »kojom se dokazuje da je« i ispod kojih riječi se upisuju osobni podaci hrvatskoga državljanina i to: u prvom redu – ime i prezime, u drugom redu – osobni identifikacijski broj te dan, mjesec i godina rođenja, u trećem redu – mjesto i država rođenja, a u četvrtom redu – podaci o prebivalištu. Ispod prostora označenog za upisivanje navedenih podataka otiskane su na Obrascu 2a riječi: »HRVATSKI DRŽAVLJANIN«, a na Obrascu 2b riječi: »HRVATSKA DRŽAVLJANKA« ispod kojih se upisuju podaci o matičnom uredu te stranica i redni broj knjige državljana u kojoj su upisani podaci o državljanstvu. Ispod prostora označenog za upisivanje navedenih podataka na lijevoj strani obrasca 2a i 2b upisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj te mjesto i dan izdavanja domovnice, dočim se s desne strane u razini prostora za upisivanje datuma izdavanja, nalazi prostor za potpis službene osobe.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. i 2. brišu se riječi: »općine«.

U stavku 5. broj: »6«, zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. briše se riječ: »općine«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 1. briše se riječ: »općine«.

Članak 10.

U članku 17. stavku 1. briše se riječ: »općine«.

Članak 11.

U članku 18. stavku 3. riječi: »kojoj općini i« zamjenjuju se riječju: »kojem«.

Članak 12.

U članku 19. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju smrti stranke u knjizi državljana u rubrici »osnova brisanja« navodi se obavijest o smrti stranke, a u rubrici »primjedbe« navodi se datum smrti.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 13.

Novi Obrasci 1, 2a i 2b tiskani su uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio, a dosadašnji Obrasci 2a i 2b koriste se do utroška, osim za isprave koje se izdaju iz središnje baze podataka.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-73061/1-2009

Zagreb, 2. prosinca 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Obrazac 1

_________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KNJIGA DRŽAVLJANA

_________________________________________________________________________________________________________

Korice

Prva unutarnja strana
________________________________________________________________________________________________________

MATIČNI URED ______________________

M.P. Potpis

ovlaštene osobe
______________________________________________

Potvrđuje se da ova knjiga državljana

sadrži_______________________stranica.

U______________, dana__________

M. P. Potpis

ovlaštene osobe

_______________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Unutarnje strane

Redni broj

Prezime i ime

Datum, mjesto i država rođenja

MBG

OIB

Prezime i ime roditelja

Prebivalište

Osnova upisa

Datum upisa

Osnova brisanja

Datum brisanja

Primjedbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12