Program majstorskog ispita za zvanje majstor galanterist

NN 146/2009 (9.12.2009.), Program majstorskog ispita za zvanje majstor galanterist

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3566

Na temelju članka 52. stavak 2. Zakona o obrtu, (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE MAJSTOR GALANTERIST

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebna znanja, nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom te posebnog dijela koji se odnosi na svako pojedino zanimanje.

II.

Na zajedničkom dijelu ispita, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

– gospodarstvo i pravni propisi,

– osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Vođenje poslovanja

Organizacija poslovanja

obrt, trgovačko društvo

Od ideje do poslovnog plana

Poslovni plan kao poduzetničko oruđe

sredstva za nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije

Komuniciranje s djelatnicima i strankama

značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnog komuniciranja

Metode rukovođenja

stilovi i metode rukovođenja, tehnike motiviranja, tehnike rješavanja konflikata

Uloga računala u poslovanju

osnovna znanja informatike, funkcije računala u poslovanju obrta

Osnove marketinga

Značenje prodaje

Tržište

novi trendovi na području marketinga, tržišna strategija, metode prodaje i komunikacije, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta

Troškovi i kalkulacije

vrste troškova, kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja

Financijsko-ekonomsko područje

Porezi

porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo

Vođenje poslovnih knjiga

Platni promet

način plaćanja, način osiguranja naplate i potraživanja

Zaštita okoliša

Etika i pravo okoliša

Pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

Suvremene tehnologije zaštite okoliša

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Ustrojstvo državne vlasti

državna uprava, lokalna samouprava i uprava

Gospodarsko pravo

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta

Organiziranost obrta

komorski sustav

Zakon o radu

osnovni propisi o: zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radnom vremenu radnika, odmorima i dopustima, obrazovanju i osposobljavanju za rad, plaći radnika, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

Zakonodavstvo vezano uz obrazovanje naučnika i majstora

Zapošljavanje

Carinski propisi

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

fizičke i pravne osobe

Trgovačka društva

trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala, stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak

Nasljedno pravo

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

Zaštita na radu

zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita

V.

Područje osnova podučavanja naučnika obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Obrazovni sustav
Republike Hrvatske

Osnovna pitanja
stručnog obrazovanja

struktura obrazovanja, značaj, ravnopravnost šansi, mobilnost, vertikalna i horizontalna prohodnost, veza obrazovanja i tržišta rada i značenje strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo

Jedinstveni model
obrazovanja

zadaće škole, zadaće obrtničkih radionica, suradnja različitih mjesta za realizaciju prakse, polazne točke za osiguranje kvalitete obrazovanja

Izobrazba u obrtničkoj radionici

podučavanje, odgajanje, vrednovanje, nadzor, savjetovanje

Planiranje i provođenje naukovanja

Pedagoška osnova
obrazovanja

proces učenja, vrste učenja, nastavne situacije i tipične teškoće u učenju, motivacija i pomoć u učenju

Zadaće majstora – stručnog učitelja

poduka u radnoj sredini putem naloga, provjera uspjeha naukovanja, pismena provjera, sustav ocjenjivanja, mapa praktične nastave

Mladi u obrazovanju

pubertet, adolescencija, odraslost, habitualne osobine, socijalno porijeklo, okruženje, prethodno obrazovanje, pozitivno stajalište prema mladima, prepoznavanje teškoća uvjetovano razvojem, motiviranje i prenošenje odgovornosti

Socijalno komunikativne osnove vođenja ljudi

verbalna i neverbalna komunikacija, prepoznavanje konflikata i pravila za njihovo svladavanje, socijalno ponašanje i autoritativno djelovanje

Zakonska regulativa

Zakon o obrtu, nastavni planovi i programi, Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja, Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika, Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita i Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III., IV. i V., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja, nužna za samostalno obavljanje obrta za zvanje majstor galanterist.

I. PODRUČJE RADA

– izrada ženskih torbica raznih vrsta i namjena

– izrada poslovnih torbi

– izrada raznih vrsta kovčega i torbi za specijalne namjene

– izrada športskih torbi

– izrada remena i navlaka za specijalne namjene

– izrada modnih remena

– izrada poslovne galanterije

– izrada novčanika raznih vrsta i namjena

II. SADRŽAJ ISPITA

1. Praktični dio ispita

Ispitaniku se na praktičnom dijelu ispita zadaje jedan ili više praktičnih uradaka obuhvaćenih područjem rada majstora galanteriste.

Praktična izrada sastoji se od:

1.1. izrade tehničko-tehnološko dokumentacije koja mora sadržati:

– skicu modela (crtež)

– model sa šablonama prema skici

– tehnološki proces izrade

– način odabira osnovnog i pomoćnog materijala

– popis potrebnih strojeva, uređaja i alata

– normativ utroška materijala

1.2. samostalne izrade galanterijskog proizvoda

1.3. obrane praktičnog rada pred ispitnim povjerenstvom

Na praktičnom dijelu ispita ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

2. Stručno-teorijski sadržaji potrebni za obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Tehnologija galanterije

– organizacija i priprema rada

– normativ utroška vremena

– normativ vremena izrade galanterijskog proizvoda

– tehnološki proces izrade galanterije

– krojenje dijelova

– priprema iskrojenih dijelova

– spajanje dijelova lijepljenjem

– spajanje dijelova šivanjem

– dovršavanje i kontrola proizvoda

– mjere zaštite pri radu i zaštite okoliša

2.2. Strojevi, uređaji i alati

– vrste strojeva u galanteriji:

– strojevi za krojenje

– strojevi za stanjivanje

– strojevi za označavanje

– strojevi za utiskivanje

– strojevi za nanošenje lijepila

– strojevi za podvijanje

– strojevi za šivanje

– pogon strojeva

– uređaji

– alati

– održavanje strojeva, uređaja i alata

2.3. Crtanje i modeliranje

– galanterijske mjere

– crtanje modela raznih galanterijskih proizvoda

– modeliranje različitih vrsta galanterijskih proizvoda

– računalno modeliranje

2.4. Materijali

– građa i svojstva sirove kože

– tehnološki procesi prerade sirove kože

– dorada i vrste gotovih koža

– umjetni materijali

– tekstil u galanteriji

– pomoćni materijali (konac, ljepilo, pojačanja)

2.5. Estetika

– estetika, dizajn, zanat, umjetnost

– moda i stilovi

– galanterijski proizvodi kao komunikacijsko sredstvo

– likovni elementi koji grade formu

– načela gradnje kompozicije

– modni ukrasi i detalji

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/09-01/355

Urbroj: 526-12-02/1-09-2

Zagreb, 30. studenoga 2009.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.