Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine

NN 147/2009 (10.12.2009.), Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine

147 10.12.2009 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3584

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« br. 180/2004, 82/2006, 138/2006, 152/2008, 146/2008, 38/2009 i 124/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine donijela

PROGRAM

GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE

UVOD

Planiranje izgradnje i održavanja javnih cesta, prema Zakonu o javnim cestama, provodi se:

– dugoročno, kroz Strategiju razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor,

– srednjoročno, kroz četverogodišnje programe građenja i održavanja javnih cesta koje donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo),

– godišnje, kroz planove građenja i održavanja koje uz suglasnost Vlade donose Hrvatske autoceste d.o.o. za autoceste i Hrvatske ceste d.o.o. za državne ceste, a uz suglasnost Ministarstva županijske uprave za ceste za županijske i lokalne ceste.

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske usvojena je krajem 1999. godine, a za razdoblja od 2001. do 2004. godine, te od 2005. do 2008. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je dva četverogodišnja programa građenja i održavanja javnih cesta.

Ovaj četverogodišnji Program građenja i održavanja javnih cesta nastavak je prethodnih programa, tijekom kojih je provedena projektna priprema za ostvarenje nove izgradnje, izvanrednog i redovnog održavanja javnih cesta planiranih u razdoblju od 2009. do 2012. godine.

Ciljevi razvitka javnih cesta iz prethodnog Programa u svim su segmentima ostvareni: od izgradnje autocesta i državnih cesta do održavanja, rekonstrukcije i modernizacije javnih cesta, čime je stanje ukupne postojeće mreže javnih cesta značajno poboljšano.

Prema »Strategiji održivog razvitka Republike Hrvatske« (»Narodne novine« broj 30/2009), koju je Hrvatski sabor usvojio u ožujku 2009. godine, u Republici Hrvatskoj je dostignuta visoka razvijenost mreže autocesta, a mrežu državnih, županijskih i lokalnih cesta treba dalje razvijati.

U Hrvatskoj je u javne ceste razvrstano ukupno 29.472,5 km cesta (stanje: studeni 2009. godine) i to:

– 1.562,6 km autocesta (izgrađeno je 1.223 km autocesta, od čega 145 km još nije u punom profilu),

– 6.810,6 km državnih cesta,

– 10.819,7 km županijskih cesta i

– 10.279,6 km lokalnih cesta.

Gospodarenje javnim cestama je Zakonom o javnim cestama, ili ugovorom o koncesiji, povjereno: Hrvatskim cestama d.o.o. za državne ceste, Hrvatskim autocestama d.o.o. za autoceste, koncesijskim društvima Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. i BINA ISTRA d.d. za izgradnju i gospodarenje autocestama i objektima s naplatom cestarine u koncesiji, te županijskim upravama za ceste i Gradu Zagrebu za županijske i lokalne ceste. Navedeni subjekti provodit će i ovaj Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. – 2012. godine.

Financiranje građenja i održavanja javnih cesta utvrđeno je Zakonom o javnim cestama, prema kojem su osnovni izvori sredstava:

– za autoceste (koje nisu u koncesiji) naknada iz goriva, cestarina koja se plaća za korištenje autocesta, te druge naknade vezane za korištenje autocesta,

– za autoceste u koncesiji cestarina koja se plaća za korištenje autocesta u koncesiji i izvori financiranja određeni ugovorom o koncesiji,

– za državne ceste naknada za ceste iz goriva, te druge naknade vezane za korištenje državnih cesta,

– za županijske i lokalne ceste godišnja naknada za ceste koja se plaća kod registracije motornih vozila, te druge naknade vezane za korištenje županijskih i lokalnih cesta.

U tekućem četverogodišnjem razdoblju 2009. – 2012. godine sve aktivnosti vezane uz izgradnju i održavanje javnih cesta ograničene su mogućnostima financiranja, koje su zbog globalne financijske krize i recesije nepovoljnije nego u prethodnim četverogodišnjim razdobljima.

U ovom će Programu prioritet u realizaciji imati dovršavanje pojedinih aktivnosti započetih u prethodnom programskom razdoblju, rješavanje najkritičnijih dionica i objekata s posebnim naglaskom na rješavanje cestovne infrastrukture u prigradskim i gradskim područjima, te kvalitetno povezivanje otoka s kopnom.

I. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA OD 2005. DO 2008. GODINE

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine sistematizirao je konkretne programe razvitka cestovne infrastrukture. Nastavljena je realizacija nezavršenih programa prethodnog razdoblja s težištem na ubrzanoj izgradnji autocesta, spojeva na autoceste, izgradnji brzih cesta, te obnovi (program Betterment) postojećih državnih cesta i modernizaciji postojećih županijskih i lokalnih cesta.

1. AUTOCESTE

1.1. Hrvatske autoceste d.o.o.

Dio Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine koji se odnosi na izgradnju i održavanje autocesta iz nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. ostvaren je sa 127,49 % u odnosu na prvobitno planirane vrijednosti, prema sljedećim pokazateljima:

Tablica 1.

u 000 kuna

Red. broj

Opis

Program
2005. – 2008.

Rebalans Programa (kroz usvojene godišnje planove)

Izvršenje Programa
2005. – 2008.

Indeks

4/3

4/2

0

1

2

3

4

5

6

I

GRAĐENJE

11.228.820

14.694.119

14.412.614

98,08

128,35

1.

A1 Bosiljevo – Split

1.630.915

2.589.539

2.740.816

105,84

168,05

1.1.

Bosiljevo – Čvor Sv. Rok

570.139

988.119

977.672

98,94

171,48

1.2.

Čvor Sveti Rok – tunel Sv. Rok – Split

1.060.776

1.601.420

1.763.144

110,10

166,21

2.

A1 Split – Ploče

4.943.392

4.182.724

4.125.050

98,62

83,45

3.

A1 Ploče – Dubrovnik

0

30.500

17.059

55,93

4.

A2 Zagreb – Macelj

97.008

232.252

287.084

123,61

295,94

5.

A3 Bregana – Zagreb – Lipovac

1.339.786

1.332.795

1.331.197

99,88

99,36

6.

A4 Zagreb – Goričan

161.149

223.430

148.060

66,27

91,88

7.

A5 Beli Manastir – Osijek – granica BiH

1.457.918

2.931.250

2.964.009

101,12

203,30

8.

A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva

502.290

529.041

502.394

94,96

100,02

9.

A8,A9 Istarski ipsilon

53.035

167.444

153.886

91,90

290,16

10.

A10 Granica BiH – čvor Metković

0

2.000

0

0,00

11.

A11 Zagreb – Sisak

956.792

1.290.045

1.195.183

92,65

124,92

12.

Spojna cesta CP Karamatići – Luka Ploče

0

927.918

793.208

85,48

13.

Spojna cesta Zagvozd – Baška Voda i tunel Sv. Ilija

0

77.251

57.714

74,71

14.

Ostali projekti (Krčki most i sustav za naplatu cestarine)

86.535

177.930

96.954

54,49

112,04

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

795.011

1.061.547

898.913

84,68

113,07

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE (I+II)

12.023.831

15.755.666

15.311.527

97,18

127,34

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE (1. + 2.)

1.991.218

2.607.697

2.556.937

98,05

128,41

1.

Redovno održavanje

1.991.218

461.500

417.126

90,38

2.

Upravljanje

2.146.197

2.139.811

99,70

UKUPNO (III + IV)

14.015.049

18.363.363

17.868.464

97,30

127,49

Pojedine aktivnosti vezane uz izgradnju autocesta započele su ranije nego je to bilo prvotno Programom predviđeno:

– radovi na dovršenju lijevih cijevi tunela Mala Kapela i Sveti Rok započeli su već koncem 2007. godini, s rokom završetka do turističke sezone 2009. godine,

– izrada projektne dokumentacije za autocestu A 1 Zagreb – Split – Dubrovnik, sektor Ploče – Dubrovnik započela je u 2008. godini, iako je bila predviđena za iduće četverogodišnje razdoblje.

Tijekom razdoblja realizacije Programa izmijenjen je Zakon o javnim cestama, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je mjerila za razvrstavanje javnih cesta u četiri skupine, umjesto dosadašnje tri, a ministar mora, prometa i infrastrukture je temeljem ovlasti iz Zakona o javnim cestama i prema utvrđenim mjerilima razvrstao javne ceste u autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Spojna cesta Zagvozd – Baška Voda s tunelom Sv. Ilija, predviđena u planu izgradnje županijskih cesta, razvrstana je u državnu cestu.

Izgradnja spojne ceste CP Karamatići – Luka Ploče u Programu je dijelom bila planirana u okviru programa državnih cesta.

Zbog interesa za ubrzavanje dinamike izgradnje spomenutih državnih cesta radi privlačenja novog prometa na autocestu A1, Hrvatske autoceste d.o.o. su od Hrvatskih cesta d.o.o. preuzele realizaciju njihove izgradnje.

Na nekim dionicama autocesta na dinamiku izgradnje značajno su utjecali postupci izmjena prostornih planova županija koji su trajali puno duže nego je bilo planirano, te problemi vezani za osiguranje potrebnog kamenog materijala.

Trasa dionice Ravča – Ploče na A1 mijenjana je u više navrata, dok se nije definiralo rješenje križanja Koridora Vc i autoceste A 1 Zagreb – Split – Dubrovnik. Zbog izmjena prostornog plana Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, izmjena projektne dokumentacije i nužnosti provedbe novog upravnog postupka rok puštanja u promet ove dionice pomaknut je na sredinu 2011. godine.

Na dinamiku izgradnje na autocesti A5 Beli Manastir – Osijek – granica BiH utjecale su ograničene mogućnosti osiguranja potrebnog materijala za izradu nasipa, te dinamika opsežnih arheoloških istraživanja. Dionica Đakovo – Sredanci puštena je u promet krajem 2007. godine, a rok puštanja u promet dionice Osijek – Đakovo pomaknut je na travanj 2009. godine.

Osnovni problem u izgradnji autoceste A11 Zagreb – Sisak vezan je uz donošenje izmjena prostornog plana Zagrebačke županije, koji je kasnio 12 mjeseci. Prostorni plan bio je preduvjet za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju, što je utjecalo na kašnjenje aktivnosti na izgradnji dionica Jakuševac – Velika Gorica jug i Velika Gorica jug – Lekenik.

U navedenom četverogodišnjem razdoblju u cijelosti su u punom profilu završene autoceste na europskim prometnim koridorima: sredinom 2006. godine završena je izgradnja autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac (Koridor X), autocesta A4 Zagreb – Goričan s graničnim mostom Mura u listopadu 2008. godine (Koridor Vb), sredinom 2005. godine završena je autocesta A1 do Splita, a krajem 2008. godine dalje do Ravče.

Dovršetkom izgradnje navedenih autocesta postignut je veliki napredak u povezivanju hrvatske obale i unutrašnjosti države i integraciji u europski sustav prometa i koridora. Osim što su doprinijele razvoju turizma, boljem protoku ljudi i roba, autoceste svojim korisnicima pružaju veću sigurnost i udobnost u prometu.

1.2. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

Dio Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine, koji se odnosi na izgradnju i održavanje autoceste Rijeka – Zagreb u koncesiji, koncesionar Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. ostvario je sa 222,88 % u odnosu na prvobitno planirane vrijednosti, prema sljedećim pokazateljima:

Tablica 2.

u 000 kuna

Red. broj

Opis

Program 2005. – 2008.

Rebalans Programa (kroz usvojene godišnje planove)

Realizacija Programa
2005. – 2008.

Indeks

4/3

4/2

0

1

2

3

4

5

6

I

GRAĐENJE

1.871.305

3.978.786

3.683.803

92,59

196,86

1.

2.A faza Kupjak – Vrbovsko – Bosiljevo

382.550

478.996

478.183

99,83

125,00

2.

2.B faza Kikovica – Stara Sušica

1.488.755

2.819.790

2.838.945

100,68

190,69

3.

3. faza: Zaobilaznica Rijeke dionica Orehovica – Diračje

0

680.000

366.675

53,92

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

137.600

92.721

114.869

123,89

83,48

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE (I+II)

2.008.905

4.071.507

3.798.672

93,30

189,09

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE (1.+2.)

547.350

2.001.844

1.898.820

94,85

346,91

1.

Redovno održavanje

547.350

312.772

250.405

80,06

2.

Upravljanje

1.689.072

1.648.415

97,59

UKUPNO (III+IV)

2.556.255

6.073.351

5.697.492

93,81

222,88

Izvor: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

Projekt završetka izgradnje punog profila autoceste do Rijeke (Koridor Vb) planiran je u dvije faze. Projekt je obuhvaćao proširenje poluautoceste u autocestu punog profila, od interregionalnog čvora Bosiljevo II do čvora Kikovica, ukupne duljine 55,57 kilometara, u odnosu na 146,5 kilometara trasirane autoceste od Rijeke do Zagreba, a dovršen je u listopadu 2008. godine završetkom II.B faze izgradnje, odnosno izgradnjom punog profila na posljednjim dionicama II.B faze Oštrovica – Vrata (11 km) i dijelu dionice Kupjak – Vrbovsko (3,6 km).

U kolovozu 2007. godine Vlada Republike Hrvatske proširila je koncesiju dodijeljenu 1998. godine na način da autocestu Rijeka – Zagreb predstavlja odsječak od čvora Lučko uključujući pristupne ceste od Lišnice do čvora Novigrad i od Netretića do čvora Novigrad, od čvora Orehovica do graničnog prijelaza Rupe, od čvora Orehovica do čvora Križišće uključujući pristupnu cestu od čvora Draga do Grada Rijeke, te pristupnu cestu od čvora Križišće do mosta Krk, te je sklopljen IV. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka –Zagreb, a koncesija produžena na rok od 32 godine i 11 mjeseci. Za proširenje koncesije davatelju koncesije plaćena je koncesijska naknada u iznosu od 1,48 milijardi kuna.

Održavanje autoceste odvijalo se u skladu visokim standardima. Na autocesti je implementirana suvremena naplata cestarine koja uključuje mogućnost elektroničke naplate cestarine kao bezkontaktnog vida naplate. Povećan je broj pratećih uslužnih objekata, a u upravljanju autocestom kao prioriteti su postavljen odgovoran odnos prema korisnicima i briga o okolišu.

1.3. Bina Istra d.d.

Dio Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine, koji se odnosi na izgradnju i održavanje Istarskog ipsilona u koncesiji, koncesionar Bina Istra d.d. ostvario je sa 123,33 % u odnosu na prvobitno planirane vrijednosti, prema sljedećim pokazateljima:

Tablica 3.

Red.
broj

Opis

Program
2005. – 2008.

Reaalizacija programa 2005. – 2008.

Indeks
3/2

0

1

2

3

4

I

GRAĐENJE

528.463

645.505

122,15

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

44.113

75.595

171,37

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE (I + II)

572.576

721.100

125,94

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE

120.599

133.761

110,91

UKUPNO (III + IV)

693.175

854.861

123,33

Izvor: Bina Istra d.d.

Koncesijskim ugovorom predviđena je realizacija izgradnje autoceste u dvije faze. Cijela faza 1 građena je u poluprofilu autoceste, a krajem 2008. započela je gradnja faze 2A.

Od dodjele koncesije do kraja 2004. godine u prometu su bila 92 km poluautoceste. Programom građenja 2005. – 2008. godine planirano je i realizirano u 2005. godini pustiti u promet 41,9 km poluautoceste, na zapadnom kraku i to dionice Medaki – Nova Vas, Umag – Buje i Buje – Nova Vas, te u 2006. godini dionicu Vodnjan – Pula duljine 13,3 km.

1.4. Zagreb – Macelj d.o.o.

Dio Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine, koji se odnosi na izgradnju i održavanje autoceste Zagreb – Macelj u koncesiji, koncesionar Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. ostvario je sa 98,33 % u odnosu na prvobitno planirane vrijednosti, prema sljedećim pokazateljima:

Tablica 4.

u 000 kuna

Red. broj

Opis

Program
2005. – 2008.

Rebalans Programa (kroz usvojene godišnje planove) 2005. – 2008.

Realizacija Programa 2005. – 2008.

Indeks

4/3

4/2

0

1

2

3

4

5

6

I

GRAĐENJE

1.798.600

1.693.940

1.640.545

96,85

91,21

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

30.300

20.265

59.196

292,11

195,37

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE (I+II)

1.828.900

1.714.205

1.699.741

99,16

92,94

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE (1.+2.)

144.810

226.324

241.104

106,53

166,50

1.

Redovno održavanje

144.810

135.711

137.838

101,57

2.

Upravljanje

90.613

103.266

113,96

UKUPNO (III+IV)

1.973.710

1.940.529

1.940.845

100,02

98,33

Izvor: Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.

Od srpnju 2004. godine autocestom A2 od Zagreba do Macelja (Koridor Xa) upravlja koncesijsko društvo Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.

Koncesijskim ugovorom planirano je u razdoblju 2005. – 2008. izgraditi novih 20 km autoceste od Velike Vesi (Krapina) do budućeg novog graničnog prijelaza Macelj, izgraditi drugi kolnik od Jankomira do Zaprešića, uvesti zatvoreni sustav naplate cestarine na cijeloj autocesti, te modernizirati postojeći ranije izgrađeni dio autoceste od Zaprešića do Velike Vesi, kako bi cijela AC Zagreb – Macelj imala podjednake elemente sigurnosti i udobnosti.

Svi radovi obavljeni su u planiranom roku sa planiranim sredstvima i dovršeni do travnja 2007. godine.

Redovno održavanje (i naplatu) koncesijsko društvo ima ugovoreno sa operaterom »Egis road operation Croatia« po standardima koji su viši od propisanih za tu vrst poslova.

U okviru izvanrednog održavanja provodile su se sve potrebne aktivnosti kako ni u jednom trenutku autocesta ne bi bila u bilo kojem pogledu ograničena u svom normalnom korištenju, odnosno da je bez znatnijih oštećenja kolnika, ograda, odvodnje, tunela, objekata i slično.

1.5. Izvršenje programa građenja i održavanja autocesta od 2005. do 2008. godine

Dio Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine, koji se odnosi na izgradnju i održavanje autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari ostvaren je sa 137,03 % u odnosu na prvobitno planirane vrijednosti, prema sljedećim pokazateljima:

Tablica 5.

ZBIRNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA

u 000 kuna

Red. broj

Opis

Program
2005. – 2008.

Rebalans Programa (kroz usvojene godišnje planove) 2005. – 2008.

Realizacija Programa 2005. – 2008.

Indeks

4/3

4/2

0

1

2

3

4

5

6

I

GRAĐENJE

15.427.188

20.366.845

20.382.467

100,08

132,12

HAC d.o.o.

11.228.820

14.694.119

14.412.614

98,08

128,35

ARZ d.d.

1.871.305

3.978.786

3.683.803

92,59

196,86

BINA ISTRA d.d.

528.463

0

645.505

122,15

AZM d.o.o.

1.798.600

1.693.940

1.640.545

96,85

91,21

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

1.007.024

1.174.533

1.148.573

97,79

114,06

HAC d.o.o.

795.011

1.061.547

898.913

84,68

113,07

ARZ d.d.

137.600

92.721

114.869

123,89

83,48

BINA ISTRA d.d.

44.113

0

75.595

171,37

AZM d.o.o.

30.300

20.265

59.196

292,11

195,37

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE (I + II)

16.434.212

21.541.378

21.531.040

99,95

131,01

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE

2.803.977

4.835.865

4.830.622

99,89

172,28

HAC d.o.o.

1.991.218

2.607.697

2.556.937

98,05

128,41

ARZ d.d.

547.350

2.001.844

1.898.820

94,85

346,91

BINA ISTRA d.d.

120.599

0

133.761

110,91

AZM d.o.o.

144.810

226.324

241.104

106,53

166,50

UKUPNO (III + IV)

19.238.189

26.377.243

26.361.662

99,94

137,03

Izvor: Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari

2. DRŽAVNE CESTE

REALIZACIJA PROGRAMA 2005. – 2008.

Program za razdoblje od 2005. do 2008. godine realiziran je u ukupnoj vrijednosti sa 104,32 % u odnosu na prvobitno planirane vrijednosti i to prema sljedećim pokazateljima:

Tablica 6.

u 000 kuna

Red.
broj

OPIS

Program
2005. – 2008.
(NN 03/05.)

Izmjene Programa
(kroz usvojene godišnje planove)

Realizacija
Programa
2005. – 2008.

Indeks

4/3

4/2

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVESTICIJSKA ULAGANJA U GRAĐENJE PO PROGRAMIMA

4.506.000

5.020.235

4.993.891

99,48

110,83

I

SPOJEVI NA AUTOCESTE

520.000

1.188.952

1.310.796

110,25

252,08

II

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

2.339.100

2.180.955

2.171.986

99,59

92,86

III

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

781.600

858.531

1.048.003

122,07

134,08

IV

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA (OTOČNI PROGRAM )

785.400

655.322

352.958

53,86

44,94

V

REKONSTRUKCIJA I URĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

16.400

53.897

48.065

89,18

293,08

VI

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

36.000

29.581

17.420

58,89

48,39

VII

OSTALI INTERVENTNI PROGRAMI

27.500

52.997

44.663

84,27

162,41

2.

PROGRAM ODRŽAVANJA

3.500.000

3.469.300

3.405.325

98,16

97,30

2.1.

REDOVNO ODRŽAVANJE

1.600.000

1.600.000

1.581.447

98,84

98,84

2.2.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

424.000

504.300

450.518

89,34

106,25

2.3.

BETTERMENT

1.476.000

1.365.000

1.373.360

100,61

93,05

3.

SUFINANCIRANJE RAZVOJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

960.000

960.000

960.000

100,00

100,00

4.

UPRAVLJANJE

677.000

719.274

700.723

97,42

103,50

UKUPNO 1+2+3+4

9.643.000

10.168.809

10.059.939

98,92

104,32

Izvor: Hrvatske ceste d.o.o.

U okviru investicijskih ulaganja, prema naturalnim podacima za promatrano razdoblje od 2005. do 2008. godine, kroz program građenja, izgrađeno je 185,33 km državnih cesta i obnovljeno je 5 mostova.

U istom razdoblju, u okviru održavanja, uz aktivnosti redovnog i izvanrednog održavanja, nastavljena je obnova državnih cesta kroz dva programa Bettermenta. Realizacijom programa Betterment I koja je započela 2003. godine, a završila 2008. godine, obnovljeno je 25 dionica ukupne duljine 393,6 km. Većina radova na obnovi državnih cesta završena je u razdoblju od 2005. do 2008. godine kad je obnovljeno 328 km i to:

Tablica 7.

PROGRAM BETTERMENT I

Red. br.

Cesta

Dionica

Duljina (km)

1

D8

granični prijelaz Pasjak – Rupa (D202)

5,6

2

D8

Senj – Karlobag

11,4

3

D8

Karlobag – Mandalena

30,9

4

D8

Seline – Maslenički most

7,1

5

D8

most Morinje – Marina Kremik

15,5

6

D8

prolaz kroz Makarsku

4,4

7

D8

Zaton Doli – Orašac

15,2

8

D2

Bartolovac – Ludbreg (D24)

7,2

9

D2

Dubrava Križ. – Varaždin

23,1

10

D2

Kloštar Podravski – Lozan

16,1

11

D2

Lozan – Virovitica

13,9

12

D2

Čačinci – Donja Motičina

16,3

13

D30

V. Gorica – Žažina

27,8

14

D46

Vinkovci – Tovarnik

32,2

15

D214

Županja – Posavski Podgajci – Gunja

28,0

16

D517

Beli Manastir – Valpovo

27,5

17

D44

Buzet – Ponte Porton

24,5

18

D54

Maslenica – Zaton Obrovački

8,9

19

D39

Šestanovac – Dupci

12,4

 

 

Ukupno (km)

328,0

Izvor: Hrvatske ceste d.o.o.

Tijekom provođenja programa Betterment I 2006. godine izrađena je projektna dokumentacija i započela realizacija drugog programa Betterment II.

Programom Betterment II obuhvaćene su 53 dionice državnih cesta ukupne duljine 674,8 km. Do kraja 2008. godine radovi su u potpunosti završeni na 7 dionica i ukupno je obnovljeno 72 kilometara cesta.

Tablica 8.

PROGRAM BETTERMENT II

Red.br.

Cesta

Dionica

Duljina (km)

1

D55

Vinkovci – Županja

17,8

2

D64

Gračišće – Kršan

14,3

3

D53

Podcrkavlje – Podvinje

5,9

4

D309

Samobor – Sv. Nedelja

4,4

5

D405

D8 – Jablanac

7,1

6

D25

Brušane – Baške Oštarije

10,5

7

D27

križanje D502 – Benkovac

12,0

Ukupno

72,0

Izvor: Hrvatske ceste d.o.o.

Osim ulaganja u izgradnju i održavanje državnih cesta, Hrvatske ceste d.o.o. dio priliva od naknade iz goriva, u skladu sa Zakonom o javnim cestama, ulažu u razvoj županijskih i lokalnih cesta. U protekle četiri godine s te osnove izdvojeno je 960 mln kuna.

Zakonom o javnim cestama definirani su izvori sredstava za financiranje građenja i održavanja državnih cesta. Dio naknade iz goriva u iznosu od 0,60 kn/l goriva osnovni je izvor sredstava kojima Hrvatske ceste d.o.o. financiraju ulaganja u izgradnju, održavanje i troškove upravljanja državnim cestama. Naknada iz goriva čini gotovo 96% ukupnih izvora sredstava financiranja poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. Ostalo su vlastita sredstva, oko 4% ukupnih sredstava, ostvarena poslovanjem u skladu s Zakonom o javnim cestama. Za financiranje građenja i održavanja državnih cesta Hrvatske ceste d.o.o. koriste i dugoročne kredite domaćih i inozemnih banaka.

3. ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

Županijske uprave za ceste, u razdoblju od 2005. do 2008. godine, upravljale su i gospodarile županijskim i lokalnim cestama u ukupnoj duljini od 21.139 km cesta.

IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2008. GODINE

Program za razdoblje od 2005. do 2008. godine županijske uprave za ceste realizirale su u ukupnoj vrijednosti s 86,43% u odnosu na prvobitno planirane vrijednosti i to prema sljedećim pokazateljima:

Tablica 9.

u 000 kuna

Redni broj

OPIS

Program 2005. – 2008. (NN 03/05.)

Izmjene Programa
(kroz godišnje planove )

Ostvarenje

Indeks 4/3

Indeks 4/2

0

1

2

3

4

5

6

1.

Održavanje

3.492.000

3.185.360

3.036.216

95,32

86,95

1.1.

Redovno održavanje

1.745.000

 1.770.200

1.798.051 

101,57

103,04

1.2.

Izvanredno održavanje

1.747.000

 1.415.160

1.238.165 

87,49

70,87

3.

Investicije

918.000

 684.918

549.562 

80,24

59,87

4.

Ostali izdaci

552.000

 694.183

702.907 

101,26

127,34

UKUPNO

4.962.000

4.564.451

4.288.685

93,96

86,43

Izvor: Županijske uprave za ceste

Izvori sredstava za financiranje radova redovnog i izvanrednog održavanja, investicija i troškova upravljanja, županijskim upravama za ceste definirani su Zakonom o javnim cestama. Osnovni i najznačajniji izvori sredstava su godišnje naknade koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila te sredstva od sufinanciranja koja Hrvatske ceste d.o.o. izdvajaju iz naknade iz goriva.

Program ulaganja u građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine predviđao je povećanje priliva sredstava za 25% temeljem porasta godišnje naknade koja se plaća pri registraciji motornih vozila. S obzirom na to da godišnja naknada u promatranom razdoblju nije povećana (na razini je utvrđenoj s 1. 1. 2003. godine), ulaganja u projekte županijskih uprava za ceste ostvarena su u nižem iznosu od predviđenih. Izmjene Programa izvršene su kroz godišnje planove županijskih uprava za ceste koji su realizirani s 93,96%.

Hrvatske ceste d.o.o. su s 960,0 milijuna kuna u cijelosti ispunile planirano sufinanciranje županijskih i lokalnih cesta. Osim ovih sredstava, Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. preuzele su obveze i županijskim upravama za ceste doznačile dodatnih 97,1 milijun kuna za njihove programe.

U promatranom razdoblju Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. sufinancirale su županijske uprave za ceste u sljedećim iznosima:

Tablica 10.

u 000 kuna

Redni broj

SUFINANCIRANJE ŽUC – eva

GODINA

UKUPNO 2005. – 2008.

2005.

2006.

2007.

2008.

0

1

2

3

4

5

6 = (2 + 3 + 4 + 5)

1.

HRVATSKE CESTE d.o.o.

 

 

 

 

 

1.1.

sufinanciranje prema Zakonu o javnim cestama

240.000

240.000

240.000

240.000

960.000

1.2.

dodatno sufinanciranje

0

0

6.107

3.884

9.991

UKUPNO Hrvatske ceste d.o.o.

240.000

240.000

246.107

243.884

969.991

2.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

 

 

 

 

 

2.1.

sufinanciranje prema sporazumima

21.577

36.823

20.454

8.274

87.128

SVEUKUPNO 1.+ 2.

261.577

276.823

266.561

252.158

1.057.119

Izvor: Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o.

II. PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE

1. AUTOCESTE

Izgradnja autocesta u funkciji je:

– postizanja konkurentnosti ukupnog hrvatskog gospodarstva, osobito turizma ali i svih drugih sektora,

– porasta zaposlenosti i demografskog razvitka

– efikasnijeg prometnog povezivanja u europski prometni sustav,

– kvalitetnog povezivanja svih hrvatskih regija, posebice obalnog i kontinentalnog područja

– većeg gospodarskog korištenja i afirmacije jadranskih luka

– prometnog i gospodarskog otvaranja jadranskog prostora srednjoeuropskom zaleđu

– povećanja sigurnosti prometa, udobnosti i ušteda vremena putovanja

– veće sigurnosti prometa.

Nakon dva četverogodišnja razdoblja ubrzane i intenzivne izgradnje autocesta u Republici Hrvatskoj, od 2009. do 2012. godine u ograničenim okvirima financiranja prioriteti su dani završetku izgradnje dionica započetih u prethodnim razdobljima na autocestama A1, A 5 i A11, izgradnji drugih cijevi tunela Sveti Rok i Mala Kapela i punog profila autoceste na Istarskom ipsilonu, te održavanju i očuvanju izgrađene autocestovne mreže uz podizanje kvalitete i osiguravanja novih pratećih uslužnih sadržaja.

1.1. Hrvatske autoceste d.o.o.

a) Građenje autocesta u razdoblju od 2009. do 2012. godine

Hrvatske autoceste d.o.o. iz izvora financiranja autocesta prema Zakonu o javnim cestama, iz kojih je financirana izgradnja autocesta od 2001. do 2008. godine, mogu u razdoblju od 2009. do 2012. godine realizirati ukupne investicije u izgradnju autocesta u iznosu od 5,885 milijardi kuna, uz novo zaduživanje od 18,354 milijardi kuna za koje je nužno osigurati državna jamstva, a bez reprogramiranja kredita koji u 2010. i 2011. godini dospijevaju na naplatu jednokratno.

U tekućem četverogodišnjem razdoblju plan aktivnosti prilagođen je navedenim financijskim ograničenjima.

Ukupna investicijska vrijednost građenja autocesta planirana u iznosu od 5,885 milijardi kuna uz radove građenja uključuje i projektiranje, otkup zemljišta, arheološka istraživanja, izmještanje instalacija te nadzor.

A1 – autocesta Zagreb – Split – Dubrovnik

– tuneli Mala Kapela i Sveti Rok – dovršetak radova i puštanja u promet drugih tunelskih cijevi u 2009. godini

– dionica Zagvozd – Ravča – dovršetak proboja tunela Sveti Ilija na spojnoj cesti čvor Zagvozd – Baška – Voda

– dionica Ravča – Ploče – dovršetak radova i puštanje u promet podionice Ravča – Vrgorac

– dionica čvor Ploče – Metković – izrada projektne dokumentacije

– dionica čvor Metković – čvor Opuzen – izrada projektne dokumentacije

– dionica Doli – Dubrovnik – izrada projektne dokumentacije

A 2 – autocesta Macelj – Zagreb

– dionica Macelj – Krapina – puštanje u promet graničnog prijelaza Macelja

A 5 – autocesta Beli Manastir – Osijek – granica BiH

– dionica Osijek – Đakovo – dovršetak radova i puštanje u promet u 2009. godini

– dionica Sredanci – Svilaj – izrada projektne dokumentacije

A 7 – autocesta Križišće – Žuta Lokva

– dionica Križišće – Novi Vinodolski – izrada projektne dokumentacije

A 8 – autocesta Kanfanar – Matulji

– sve dionice – otkup zemljišta i izmiještanje instalacija

A 9 – autocesta Umag – Pula

– sve dionice – otkup zemljišta i izmiještanje instalacija

A 10 – autocesta granica BiH – čvor Metković

– dionica granica BiH – čvor Metković – izrada projektne dokumentacije

A 11 – autocesta Zagreb – Sisak

– dionica Jakuševac – Velika Gorica – dovršetak radova i puštanje u promet

– dionica Velika Gorica – Lekenik – dovršetak radova i puštanje u promet poddionice V. Gorica – Buševec u 2009. godini

– dionica Lekenik – Sisak – izrada projektne dokumentacije

A 12 – autocesta čvorište Vrbovec 2 – Križevci – Koprivnica – granica Republike Mađarske

– dionica Vrbovec 2 – Gradec – izrada projektne dokumentacije

– dionica Gradec – Kloštar Vojakovački – izrada projektne dokumentacije i početak radova

– dionica Kloštar Vojakovački – Velika Mučna – izrada projektne dokumentacije

A 13 – autocesta čvorište Vrbovec 2 – Bjelovar – granica Republike Mađarske

– dionica čvorište Vrbovec 2 – Bjelovar – izrada projektne dokumentacije i početak radova

Nova obilaznica Zagreba

– sve dionice – izrada projektne dokumentacije

U razdoblju od 2009. – 2012. godine planiraju se radovi na pravcima autocesta i dionicama, kako slijedi:

Tablica 11.

u 000 kuna

Red.
br.

Naziv projekta

km

Planirana vrijednost investicije

2009.

2010.

2011.

2012.

Rok puštanja
u promet

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

A1 BOSILJEVO – ČVOR SV. ROK – SPLIT

1.1.

Bosiljevo – Tunel Mala Kapela

36

303

236

67

0

0

u prometu

1.2.

Tunel Mala Kapela

6

194.177

194.177

0

0

0

lijeva cijev 2009.

1.3.

Tunel Mala Kapela – Čvor Sv. Rok

100

11.620

11.476

144

0

0

u prometu

Ukupno 1.1. – 1.3.

142

206.100

205.889

211

0

0

 

1.4.

Čvor Sv. Rok – Tunel Sv. Rok

12

6.416

3.591

2.825

0

0

u prometu

1.5.

Tunel Sv. Rok

6

282.886

267.443

15.443

0

0

lijeva cijev 2009.

1.6.

Tunel Sv. Rok – Split(Dugopolje)

152

18.130

14.180

3.080

500

370

u prometu

Ukupno 1.4. – 1.6.

170

307.432

285.214

21.348

500

370

 

Ukupno 1.

312

513.532

491.103

21.559

500

370

 

2.

A1 SPLIT – PLOČE – DUBROVNIK

2.1.

Split (Dugopolje) – Bisko – Šestanovac

37

42.065

41.970

95

0

0

u prometu

2.2.

Šestanovac – Zagvozd – Ravča

40

467.544

262.730

203.814

500

500

2.3.

Ravča – Ploče (uključivo 6,5 km BC Ploče – CP Karamatići)

21

1.282.781

785.320

253.308

160.906

83.247

2011.do Vrgorca
iza 2012. do Ploča

Ukupno 2.1. – 2.3.

98

1.792.390

1.090.020

457.217

161.406

83.747

 

2.4.

Ploče – Metković

7

14.950

1.600

13.350

0

0

iza 2012.

2.5.

Metković – Opuzen

10

7.740

3.250

1.000

1.000

2.490

2.6.

Opuzen – Čvor Pelješac

6

3.550

3.550

0

0

0

2.7.

Doli – Čvor Dubrovnik
(uključivo 6 km BC spoja na Ston)

30

40.395

34.395

2.000

2.000

2.000

Ukupno 2.4. – 2.7.

53

66.635

42.795

16.350

3.000

4.490

 

Ukupno 2.

151

1.859.025

1.132.815

473.567

164.406

88.237

 

3.

A2 ZAGREB – MACELJ

3.1.

Jankomir – Zaprešić

8

500

500

0

0

0

u prometu

3.2.

Macelj – spoj na granicu

1

119.653

102.667

16.986

0

0

2009.

Ukupno 4.

9

120.153

103.167

16.986

0

0

 

4.

A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC

4.1.

Bregana – Zagreb

14

3.794

3.794

0

0

0

u prometu

4.2.

Obilaznica Zagreba (Jankomir – Ivanja Reka)

28

4.900

2.200

1.700

230

770

4.3.

Ivanja Reka – V. Kopanica

208

13.690

8.610

3.000

1.580

500

4.4.

V. Kopanica – Županja – Lipovac

56

900

150

750

0

0

Ukupno 4.

306

23.284

14.754

5.450

1.810

1.270

 

5.

A4 ZAGREB – GORIČAN

5.1.

Ivanja Reka – Popovec

6

1.540

1.540

0

0

0

u prometu

5.2.

Sv. Helena – Komin

10

2.560

2.560

0

0

0

5.3.

Komin – Breznički Hum

12

500

500

0

0

0

5.4.

Breznički Hum – Novi Marof

10

900

900

0

0

0

5.5.

Novi Marof – Varaždin

14

800

800

0

0

0

5.6.

Varaždin – Čakovec

16

1.730

1.009

400

321

0

5.7.

Čakovec – Goričan

16

182

0

182

0

0

5.8.

Goričan – granica Mađarske

1

14.821

14.178

643

0

0

Ukupno 5.

79

23.033

21.487

1.225

321

0

 

6.

A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – GRANICA BiH

6.1.

Granica RM – Beli Manastir

5

500

500

0

0

0

iza 2012.

6.2.

Beli Manastir – Osijek

25

37.645

35.075

1.070

0

1.500

6.3.

Osijek – Đakovo

33

597.822

590.534

7.288

0

0

2009.

6.4.

Đakovo – Sredanci

23

1.715

1.200

515

0

0

u prometu

6.5.

Sredanci – granica BiH

3

10.140

1.300

3.500

5.340

0

iza 2012.

Ukupno 6.

89

647.822

628.609

12.373

5.340

1.500

 

7.

A7 RUPA – RIJEKA – ŽUTA LOKVA

7.1.

Čvor Rupa – granica RH Slovenija

2

611

611

0

0

0

u prometu

7.2.

Križišće – Novi Vinodolski

24

5.770

2.770

1.000

1.000

1.000

iza 2012.

7.3.

Novi Vinodolski – Senj

17

500

500

0

0

0

7.4.

Senj – Žuta Lokva

15

1.930

1.930

0

0

0

Ukupno 7.

58

8.811

5.811

1.000

1.000

1.000

 

8.

A8 i A9 ISTARSKI IPSILON

8.1.

Umag – Buje – Nova Vas

12

10.012

3.450

4.502

2.060

0

u prometu

8.2.

Nova Vas – Medaki – Kanfanar

37

25.179

11.025

14.154

0

0

8.3.

Kanfanar – Vodnjan

15

11.386

8.620

2.766

0

0

8.4.

Vodnjan – Pula

13

8.296

8.105

191

0

0

8.5.

Kanfanar – Rogovići (Pazin)

17

17.622

9.000

6.562

2.060

0

Ukupno 8.

94

72.495

40.200

28.175

4.120

0

 

9.

A10 GRANICA BIH – ČVOR METKOVIĆ

9.1.

Granica BIH – Metković

5

10.470

2.400

8.070

0

0

iza 2012.

Ukupno 9.

5

10.470

2.400

8.070

0

0

 

10.

A11 ZAGREB – SISAK

10.1.

Jakuševac – V. Gorica jug

10

915.206

326.413

398.062

190.731

0

2010.

10.2.

V. Gorica jug – Lekenik

20

384.491

363.865

20.626

0

0

2009. do Buševca
iza 2012. do Lekenika

10.3.

Lekenik – Mošćenica

17

43.445

34.415

7.030

1.000

1.000

iza 2012.

Ukupno 10.

47

1.343.142

724.693

425.718

191.731

1.000

 

11.

A 12 ČVOR VRBOVEC 2 – KRIŽEVCI – KOPRIVNICA – GRANICA R. MAĐARSKE

11.1.

Gradec – Kloštar Voajkovački

20

436.630

27.995

42.220

226.472

139.943

iza 2012.

11.2.

Kloštar Vojakovački – Velika Mučna

13

5.500

0

2.000

1.500

2.000

Ukupno 11.

33

442.130

27.995

44.220

227.972

141.943

 

12.

A13 ČVOR VRBOVEC 2 – BJELOVAR – VIROVITICA – GRANICA R. MAĐARSKE

12.1.

Vrbovec 2 – Bjelovar

27

385.720

30.495

31.072

185.300

138.853

iza 2012.

Ukupno 12.

27

385.720

30.495

31.072

185.300

138.853

 

13.

SPOJNA CESTA CP KARAMATIĆI – LUKA PLOČE

13.1.

Spojna cesta CP Karamatići – Luka Ploče

9

171.635

171.395

240

0

0

8 km u prometu
1 km iza 2012.

 

9

171.635

171.395

240

0

0

 

14.

SPOJNA CESTA ZAGVOZD – BAŠKA VODA I TUNEL SV. ILIJA

14.1.

Spojna cesta i tunel Sv. Ilija

10

156.059

139.299

16.760

0

0

iza 2012.

Ukupno 14.

10

156.059

139.299

16.760

0

0

 

15.

NOVA OBILAZNICA ZAGREBA

15.1.

Luka (A2) – Gradina (A3)

19

4.000

500

500

1.000

2.000

iza 2012.

15.2.

Gradina (A3) – Horvati (A1)

17

4.000

500

500

1.000

2.000

15.3.

Horvati (A1) – Mraclin (A11)

20

9.500

2.500

1.500

2.500

3.000

15.4.

Mraclin (A11) – Ivanić Grad (A3)

23

4.000

500

500

1.000

2.000

15.5.

Ivanić Grad (A3) – Zelina (A4)

27

4.000

0

500

1.500

2.000

Ukupno 15.

106

25.500

4.000

3.500

7.000

11.000

 

16.

OSTALO (sustav za naplatu cestarine)

Ukupno 16.

 

82.300

34.200

22.100

19.000

7.000

 

Sveukupno 1. – 16.

1.335

5.885.111

3.572.423

1.112.015

808.500

392.173

 

Opseg planirane izgradnje dionica autoceste A1, autocesta A5 i A10 na koridoru Vc i autoceste A11 od 2010. godine može se povećati sukladno interesu Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje izgradnje iz dugoročnih kredita, s kojim su bankama pregovori u tijeku.

U razdoblju od 2009. do 2012. godine, sukladno Programu, Hrvatske autoceste d.o.o. u promet će pustiti 63 km novih dionica autocesta i lijeve cijevi tunela Mala Kapela i Sveti Rok (12 km).

Predviđeno puštanje u promet dionica autocesta je kako slijedi:

Tablica 12.

Red. broj

Naziv pravca/dionice

Ukupno
2009. – 2012.

Puštanje u promet km

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

1.

A1 BOSILJEVO – ČVOR SV. ROK - SPLIT

Tunel Mala Kapela

LIJEVA CIJEV

Tunel Sveti Rok

LIJEVA CIJEV

2.

A1 SPLIT – PLOČE – DUBROVNIK

Ravča -Vrgorac

10

10

3.

A2 ZAGREB – MACELJ

Spoj granični prijelaz Macelj

1

1

4.

A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – GRANICA BiH

Osijek – Đakovo

33

33

6.

A11 ZAGREB – SISAK

Jakuševec – V.Gorica jug

10

10

V. Gorica jug – Buševec

9

9

UKUPNO km AC

63

43

10

10

0

b) Održavanje autocesta u razdoblju od 2009. do 2012. godine

• Redovno održavanje autocesta

Hrvatske autoceste d.o.o. održavaju 858 km autocesta (stanje studeni 2009. godine).

Planira se na kraju razdoblja novog Programa redovnim održavanjem obuhvatiti ukupno 878 km autocesta. Sukladno članku 24. Zakona o javnim cestama, Hrvatske autoceste d.o.o. same izvode radove redovnog održavanja autocesta.

Radovima redovnog održavanja zadržava se funkcionalnost svih elemenata autocesta, koja mora omogućiti postizanje slijedećih ciljeva:

– sigurno odvijanje prometa,

– zaštitu okoliša od štetnog utjecaja autoceste i prometa,

– smanjenje troškova korištenja autocesta,

– zaštitu autocesta.

U razdoblju od 2009. do 2012. godine za redovno održavanje autocesta planirano je utrošiti ukupno 505,5 milijuna kuna što ne sadrži plaće radnika na održavanju, koje su planirane u okviru troškova upravljanja.

• Izvanredno održavanje autocesta

Hrvatske autoceste d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2012. godine u okviru izvanrednog održavanja autocesta trebaju sanirati neke od ključnih problema nastalih tijekom eksploatacije izgrađenih dionica autocesta.

Kako su Zakonom o javnim cestama radovi izvanrednog održavanja definirani kao radovi koji se mogu izvoditi samo na temelju tehničke dokumentacije, dio financijskih sredstava planiran je za izradu projekata i istražnih radova. Na taj će način biti dobiveni potrebni podaci za analizu postojećeg stanja. Primjenom tih saznanja i suvremene tehnologije bit će moguće uspostaviti sustav koji će trajno pomoći u planiranju i pripremi daljnjih radova izvanrednog održavanja, prema tehničko – tehnološkim, zakonskim, ekološkim, ali i financijskim zahtjevima.

U okviru izvanrednog održavanja planirana je obnova i rekonstrukcija kolničke konstrukcije, pripadajućih objekata te prometne signalizacije, obnova i modernizacija pratećih uslužnih objekata i objekata za održavanje, upravljanje i kontrolu prometa, a sve u cilju poboljšanja sigurnosti i uslužnosti autocesta te otklanjanja mogućih loših utjecaja na okoliš.

U razdoblju od 2009. do 2012. godine za izvanredno održavanje autocesta planirano je ukupno 902,5 milijuna kuna.

PROGRAM GRAĐENJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA RAZDOBLJE 2009. – 2012. GODINE

Tablica 13.

u 000 kuna

Red. broj

Opis

Ukupno
2009. – 2012.

Godina

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

I

GRAĐENJE

5.885.111

3.572.423

1.112.015

808.500

392.173

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

902.500

205.000

217.500

230.000

250.000

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE (I + II)

6.787.611

3.777.423

1.329.515

1.038.500

642.173

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE (1. + 2.)

3.224.860

767.985

778.873

821.707

856.295

1.

Redovno održavanje

505.483

121.241

121.242

129.000

134.000

2.

Upravljanje

2.719.377

646.744

657.631

692.707

722.295

UKUPNO (III + IV)

10.012.471

4.545.408

2.108.388

1.860.207

1.498.468

1.2. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

GRAĐENJE AUTOCESTE U RAZDOBLJU OD 2009. DO 2012. GODINE

U razdoblju od 2009. – 2012. godine planiraju se radovi na pravcima autocesta i dionicama danim u koncesiju koncesionaru Autocesti Rijeka – Zagreb d.d. kako slijedi:

Tablica 14.

u 000 kuna

Red. broj

Opis

Ukupno
2009. – 2012.

Godina

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

1.

RIJEKA – ZAGREB

367.200

140.200

23.500

40.500

163.000

1.1.

Dionica Bosiljevo-Karlovac: čvor Novigrad s pristupnim cestama do Netretića i Lišnice

182.500

11.000

12.000

29.000

130.500

1.2.

Dionica Karlovac – Zagreb, dodatna traka za ENC

119.700

119.700

0

0

0

1.3.

Dionica Karlovac – Zagreb, čvor Donja Zdenčina

65.000

9.500

11.500

11.500

32.500

2.

RIJEKA – RUPA

676.885

676.885

0

0

0

2.1.

Zaobilaznica Rijeke, dionica Orehovica – Diračje

676.885

676.885

0

0

0

UKUPNO

1.044.085

817.085

23.500

40.500

163.000

Predviđeno je puštanje u promet kako slijedi:

Tablica 15.

Red. broj

Naziv pravca/dionica

Ukupno
2009. – 2012.

km puštanja u promet

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

1.

RIJEKA – ZAGREB

21,70

6,00

0,00

0,00

15,70

1.1.

Dionica Bosiljevo-Karlovac, čvor Novigrad s pristupnim cestama do Netretića i Lišnice

12,80

12,80

1.2.

Dionica Karlovac – Zagreb, dodatna traka za ENC

6,00

6,00

1.3.

Dionica Karlovac-Zagreb, čvor Donja Zdenčina

2,90

2,90

2.

RIJEKA – RUPA

8,85

8,85

0,00

0,00

0,00

2.1.

Zaobilaznica Rijeke, dionica Orehovica – Diračje

8,85

8,85

UKUPNO km

30,55

14,85

0,00

0,00

15,70

Programom izgradnje od 2009. do 2012. godine obuhvaćeni su projekti:

– Dionica Bosiljevo – Karlovac

Projekt koji obuhvaća: čvor Novigrad s pristupnim cestama do Netretića i Lišnice, čvor Donja Zdenčina, s planiranim rokom završetka 2012. godine.

– Dionica Karlovac – Zagreb, dodatna traka za ENC

Projekt, je realiziran do ljeta 2009. godine i izgrađen je CP Demerje tri kilometra prije NP Lučko iz smjera Karlovca koji je namijenjen bezgotovinskoj naplati cestarine, dok je NP Lučko zadržala funkciju gotovinske naplate.

– Zaobilaznica Rijeke, dionica Orehovica – Diračje

Projekt obuhvaća radove izgradnje južnog kolnika obilaznice grada Rijeke dionice, od čvora Orehovica – čvora Diračje s planiranim rokom puštanja u promet tijekom 2009. godine. Dovršetkom izgradnje obilaznice Rijeke smanjit će se dnevne prometne gužve i na taj će se način povećati razina sigurnosti prometa.

PROGRAM GRAĐENJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB d.d.
ZA RAZDOBLJE 2009. – 2012. GODINE

Tablica 16.

u 000 kuna

Red.
broj

Opis

Ukupno
2009. – 2012.

Godina

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

I

GRAĐENJE

1.044.085

817.085

23.500

40.500

163.000

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

110.866

26.500

27.295

28.114

28.957

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE ( I+II )

1.154.951

843.585

50.795

68.614

191.957

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE (1.+2.)

1.426.645

341.007

351.237

361.774

372.627

1.

Redovno održavanje

418.245

99.972

102.971

106.060

109.242

2.

Upravljanje

1.008.400

241.035

248.266

255.714

263.385

 

UKUPNO (III+IV)

2.581.596

1.184.592

402.032

430.388

564.584

1.3. Bina Istra d.d.

GRAĐENJE AUTOCESTA U RAZDOBLJU OD 2009. DO 2012. GODINE

Krajem 2008. godine započela je gradnja faze 2A Istarskog ipsilona koja obuhvaća:

– dogradnju punog profila autoceste na dionici Umag – Kanfanar (osim vijadukta Limska Draga i Mirna),

– dogradnju punog profila autoceste na dionici Kanfanar – Pula, uključujući izgradnju novog čvora Vodnjan sjever,

– dogradnju punog profila autoceste na dionici Kanfanar – Rogovići,

– radove na uvođenju zatvorenog sustava naplate cestarine na cjelokupnoj Jadranskoj autocesti (Istarskom ipsilonu), osim na dionici Matulji – Učka,

– izgradnju ceste od Pule do Medulina (južno od Pule), s jednim prometnim trakom u svakom pravcu u dužini od oko 8 km,

– izgradnju treće prometne trake na dionici Matulji – Učka u dužini od 2 km,

– izgradnju čvora Matulji – Učka,

– spojnu cestu duljine 1,5 km od čvora Umag do državne ceste D200, u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija.

U razdoblju od 2009. do 2012. godine planiraju se radovi faze 2A po dionicama kako slijedi:

Tablica 17.

Red.

broj

Dionica

Ukupno
2009. – 2012.

Godina

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

1.

Kanfanar – Pula (2A – 1)

500.320

230.916

189.493

77.325

2.586

2.

Kanfanar – Buje (2A – 2)

881.211

347.585

455.025

76.340

2.261

3.

Kanfanar – Rogovići i D200 Kaštel i Plovanija (2A – 3)

705.614

183.873

320.051

198.657

3.033

4.

Matulji – Učka (2A – 4)

29.632

0

10.584

19.048

0

5.

Pula-Pomer (2A – 5)

225.168

67.947

151.570

5.651

0

UKUPNO

2.341.945

830.321

1.126.723

377.021

7.880

Planirani rok puštanja u promet svih dionica faze 2A je početak 2012. godine:

Tablica 18.

Red.
broj

Dionica

Ukupno

2009. – 2012.

km puštanja u promet

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

1.

Kanfanar – Pula (2A – 1)

34,8

34,8

2.

Kanfanar – Buje (2A – 2)

41,0

41,0

3.

Kanfanar – Rogovići i D200 Kaštel i Plovanija (2A – 3)

25,5

25,5

4.

Matulji – Učka (2A – 4)

2,0

2,0

5.

Pula – Pomer (2A – 5)

8,0

8,0

UKUPNO km

111,3

111,3

PROGRAM GRAĐENJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA BINE ISTRE d.d. ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE

Tablica 19.

Red. broj

Opis

Ukupno
2009. – 2012.

Godina

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

I

GRAĐENJE

2.341.945

830.321

1.126.723

377.021

7.880

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

80.813

25.588

22.395

16.261

16.569

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE (I + II)

2.422.758

855.909

1.149.118

393.282

24.449

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE

182.398

41.857

42.210

45.750

52.581

UKUPNO (III + IV)

2.605.156

897.766

1.191.328

439.032

77.030

1.4. Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.

U razdoblju od 2009. do 2012. godine nije predviđena nova izgradnja.

Redovno održavanje predviđa uobičajene aktivnosti zimske službe, ophodnju, košnju trave, manje popravke ograda, rasvjetu, odvodnju, pranje tunela te održavanje sustava naplate i opreme autoceste.

Izvanredno održavanje obuhvaća zamjenu dotrajalog asfaltnog kolnika (prosječno godišnje 5 km dužine punog profila autoceste), obnovu rasvjete u ranije izgrađenim čvorovima Zaprešić i Zabok, obnovu horizontalne signalizacije cijele autoceste u dva navrata, bojanje tunela te profiliranje odvodnih kanala.

U izvanredno održavanje uložit će se u naredne 4 godine 73,11 milijuna kuna.

PROGRAM GRAĐENJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA AUTOCESTE ZAGREB – MACELJ d.o.o.
ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE

Tablica 20.

Red.
broj

Opis

Ukupno

2009. – 2012.

Godina

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

I

GRAĐENJE

0

0

0

0

0

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

73.109

24.958

18.863

14.063

15.225

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE (I+II)

73.109

24.958

18.863

14.063

15.225

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE (1.+2.)

253.302

59.970

63.684

63.291

66.357

1.

Redovno održavanje

169.976

39.814

43.015

42.214

44.933

2.

Upravljanje

83.326

20.156

20.669

21.077

21.424

UKUPNO (III+IV)

326.411

84.928

82.547

77.354

81.582

PROGRAM GRAĐENJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA AUTOCESTA ZA RAZDOBLJE 2009. – 2012. GODINE

ZBIRNI PRIKAZ

Tablica 21.

Red. broj

Opis

Ukupno

2009. – 2012.

Godina

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

I

GRAĐENJE

9.271.141

5.219.829

2.262.238

1.226.021

563.053

HAC d.o.o.

5.885.111

3.572.423

1.112.015

808.500

392.173

ARZ d.d.

1.044.085

817.085

23.500

40.500

163.000

BINA ISTRA d.d.

2.341.945

830.321

1.126.723

377.021

7.880

AZM d.o.o.

0

0

0

0

0

II

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

1.167.288

282.046

286.053

288.438

310.751

HAC d.o.o.

902.500

205.000

217.500

230.000

250.000

ARZ d.d.

110.866

26.500

27.295

28.114

28.957

BINA ISTRA d.d.

80.813

25.588

22.395

16.261

16.569

AZM d.o.o.

73.109

24.958

18.863

14.063

15.225

III

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U AUTOCESTE (I+II)

10.438.429

5.501.875

2.548.291

1.514.459

873.804

IV

UPRAVLJANJE I REDOVNO ODRŽAVANJE

5.087.205

1.210.819

1.236.004

1.292.522

1.347.860

HAC d.o.o.

3.224.860

767.985

778.873

821.707

856.295

ARZ d.d.

1.426.645

341.007

351.237

361.774

372.627

BINA ISTRA d.d.

182.398

41.857

42.210

45.750

52.581

AZM d.o.o.

253.302

59.970

63.684

63.291

66.357

UKUPNO (III+IV)

15.525.634

6.712.694

3.784.295

2.806.981

2.221.664

2. DRŽAVNE CESTE

U sljedećem četverogodišnjem razdoblju Hrvatske ceste d.o.o. u programe građenja i održavanja državnih cesta, za sufinanciranje razvoja županijskih i lokalnih cesta te za upravljanje uložit će sredstva prema slijedećoj strukturi izdataka:

PROGRAM GRAĐENJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIM CESTAMA
U RAZDOBLJU OD 2009. DO 2012. GODINE

Tablica 22.

u 000 kuna

Red.
broj

OPIS

Program
2009. – 2012.

GODINA

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVESTICIJSKA ULAGANJA U IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, REHABILITACIJU (BETTERMENT) DRŽAVNIH CESTA PO PROGRAMIMA

4.589.570

1.197.800

1.133.640

1.120.320

1.137.810

I

SPOJEVI NA AUTOCESTE

264.190

47.700

59.200

72.930

84.360

II

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

1.435.350

251.050

345.400

436.900

402.000

III

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

1.038.850

315.290

411.460

163.000

149.100

IV

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA (OTOČNI PROGRAM)

545.810

186.810

122.500

119.900

116.600

V

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

30.000

12.000

18.000

VI

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

25.800

5.000

5.800

7.800

7.200

VII

OSTALI INTERVENTNI PROGRAMI

47.650

19.950

12.000

8.000

7.700

VIII

BETTERMENT

1.201.920

360.000

159.280

311.790

370.850

2.

ODRŽAVANJE

1.676.000

426.000

450.000

400.000

400.000

2.1.

REDOVNO ODRŽAVANJE

1.200.000

300.000

300.000

300.000

300.000

2.2.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

476.000

126.000

150.000

100.000

100.000

3.

SUFINANCIRANJE RAZVOJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

960.000

240.000

240.000

240.000

240.000

4.

UPRAVLJANJE

822.414

203.662

202.361

206.222

210.169

 

UKUPNO 1+2+3+4

8.047.984

2.067.462

2.026.001

1.966.542

1.987.979

Realizacija Programa pratit će se kroz godišnje financijske planove te planove građenja i održavanja državnih cesta.

U planskom razdoblju od 2009. do 2012. godine planira se investirati u izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju (betterment) državnih cesta ukupno 4,59 mlrd. kuna:

INVESTICIJSKA ULAGANJA U GRAĐENJE DRŽAVNIH CESTA PO PROGRAMIMA

Tablica 23.

u mln kn

Red.

broj

OBJEKT

UKUPNO
2009. – 2012.

UKUPNO
2009.

UKUPNO
2010.

UKUPNO
2011.

UKUPNO
2012.

1

2

3

4

5

6

7

I.

SPOJEVI NA AUTOCESTE

 

 

 

 

 

1

MAJDAN – JAMANI

84,68

17,68

27,00

25,00

15,00

2

JAMANI – KLIS GRLO

93,71

5,52

23,00

26,53

38,66

3

SPOJNA CESTA ČVOR VUČEVICA

11,45

2,05

3,80

2,60

3,00

4

ČAPORICE – KAMENSKO

21,00

1,50

0,50

7,50

11,50

5

RAVČA – DRVENIK

4,20

1,70

0,50

0,50

1,50

6

OKUČANI – GRADIŠKA (MOST SAVA)

29,90

 

4,40

10,80

14,70

7

ostalo

19,25

19,25

–  

–  

–  

 

I. UKUPNO

264,19

47,70

59,20

72,93

84,36

II.

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

 

 

 

1

JUŽNA OBILAZNICA OSIJEKA

109,40

5,20

27,00

36,70

40,50

2

SVETI KUZAM – KRIŽIŠĆE

498,50

109,45

122,15

131,30

135,60

3

LUKA BRAJDICA – ČVOR DRAGA D 404

72,10

27,00

45,10

–  

–  

4

PLANO – SPLIT

170,10

28,90

46,20

84,00

11,00

5

STOBREĆ – DUGI RAT – OMIŠ

569,65

67,05

104,20

184,70

213,70

6

BC ŠIBENIK – DRNIŠ – KNIN – GRANICA BiH

1,65

 

0,25

0,20

1,20

7

ostalo

13,95

13,45

0,50

–  

–  

 

II. UKUPNO

1.435,35

251,05

345,40

436,90

402,00

III.

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

 

 

 

1

OBILAZNICA VELIKE GORICE

160,01

89,81

70,20

–  

–  

2

VELIKA GORICA – KOSNICA

198,07

36,38

153,04

8,65

–  

3

OBILAZNICA PISAROVINE

10,23

8,12

2,11

–  

–  

4

MOSTANJE – VUKMANIČKI CEROVAC

49,50

3,50

7,00

18,00

21,00

5

POPOVEC – M. BISTRICA – ZLATAR BISTRICA – ZABOK

116,20

12,50

24,70

41,00

38,00

6

PREGRADA – KRAPINA

37,74

10,24

25,50

1,00

1,00

7

ZABOK – KRAPINA

3,60

1,30

0,70

0,80

0,80

8

ČVOR NOVA VAS – PONTE PORTONE

71,21

31,21

40,00

–  

–  

9

PROJEKT OBNOVE NEASFALTIRANIH DRŽAVNIH CESTA

 

 

 

 

 

 

Bjelopolje – Donji Lapac

53,00

23,19

29,81

–  

–  

 

Možđenec – Sudovec

11,81

11,81

–  

–  

–  

10

VITALJINA – PREVLAKA

17,68

0,68

–  

7,00

10,00

11

DUBROVNIK – ĆILIPI

2,10

0,70

0,10

0,10

1,20

12

MOST KOPNO – OTOK ČIOVO

7,57

0,07

2,50

3,00

2,00

13

OBILAZNICA VARAŽDINA, II. faza

20,00

–  

–  

7,00

13,00

14

OBILAZNICA SLATINE

26,84

8,54

3,30

5,00

10,00

15

SRIJEMSKA TRANSFERZALA ILOK – LIPOVAC

40,00

4,30

8,00

9,50

18,20

16

OBILAZNICA VUKOVARA

9,69

2,19

3,50

1,00

3,00

17

ISTOČNA OBILAZNICA VINKOVACA

25,80

4,00

0,80

7,00

14,00

18

OBILAZNICA NAŠICA

60,02

1,72

22,45

35,85

–  

19

OBILAZNICA DONJEG MIHOLJCA

15,74

1,74

4,00

9,80

0,20

20

OBILAZNICA SINJA

1,00

–  

  –

–  

1,00

21

LUŽANI – NAŠICE

6,96

2,66

0,80

2,00

1,50

22

TP STINICA – SPOJNA CESTA

10,50

2,00

8,50

–  

  –

23

SPOJNA CESTA ZAGVOZD – IMOTSKI

8,90

4,80

0,40

1,00

2,70

24

PROLAZ KROZ DICMO

1,16

0,16

–  

–  

1,00

25

SUĆURAJ – BOGOMOLJE – POLJICA

2,80

–  

0,30

0,70

1,80

26

OBILAZNICA OPATIJSKE RIVIJERE

3,40

0,70

0,70

0,80

1,20

27

DUGI RAT (D8) – NAKLICE (Ž6142)

2,80

–  

0,30

0,50

2,00

28

OMIŠ (D8) – BLATO NA CETINI (A1)

3,50

–  

0,70

0,80

2,00

29

OBILAZNICA VODICA

1,80

0,50

0,30

  –

1,00

30

VRBOVEC – IVANIĆ GRAD

1,00

1,00

31

ostalo

58,22

52,47

1,75

2,50

1,50

 

III. UKUPNO

1.038,85

315,29

411,46

163,00

149,10

IV.

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA (OTOČNI PROGRAM)

 

 

 

1

OTOK KORČULA DUBOVO – KAPJA

70,84

55,84

15,00

–  

  –

2

MOST KOPNO – POLUOTOK PELJEŠAC

433,50

100,00

102,50

115,50

115,50

3

MOST PREKO TJESNACA ŽDRELAC

20,00

18,00

2,00

–  

–  

4

ostalo

21,47

12,97

3,00

4,40

1,10

 

IV. UKUPNO

545,81

186,81

122,50

119,90

116,60

V.

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

 

 

 

1

GAŠPARCI – LOŽAC

30,00

12,00

18,00

–  

–  

 

V. UKUPNO

30,00

12,00

18,00

–  

–  

VI.

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

 

 

 

1

NADVOŽNJAK U KRIŽEVCIMA

24,65

3,85

5,80

7,80

7,20

2

ostalo

1,15

1,15

–  

–  

–  

 

VI. UKUPNO

25,80

5,00

5,80

7,80

7,20

VII.

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

 

 

 

 

 

1

INTERVENTNI PROGRAMI

40,34

12,64

12,00

8,00

7,70

2

ostalo

7,31

7,31

–  

–  

–  

 

VII. UKUPNO

47,65

19,95

12,00

8,00

7,70

SVEUKUPNO

3.387,65

837,80

974,36

808,53

766,96

REKAPITULACIJA ULAGANJA U GRADNJU CESTA PO PROGRAMIMA

Red.
br.

OBJEKT

UKUPNO
2009 – 2012

UKUPNO
2009

UKUPNO
2010

UKUPNO
2011

UKUPNO
2012

1

2

4

8

12

16

20

I

SPOJEVI NA AUTOCESTE

264,19

47,70

59,20

72,93

84,36

II

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

1.435,35

251,05

345,40

436,90

402,00

III

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

1.038,85

315,29

411,46

163,00

149,10

IV

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA (OTOČNI PROGRAM)

545,81

186,81

122,50

119,90

116,60

V

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

30,00

12,00

18,00

 

 

VI

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

25,80

5,00

5,80

7,80

7,20

VII

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

47,65

19,95

12,00

8,00

7,70

SVEUKUPNO

3.387,65

837,80

974,36

808,53

766,96

Napomena: Dionica SVETI KUZAM – KRIŽIŠĆE ostala je sastavni dio II. programa investicijskih ulaganja Hrvatskih cesta: Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta, redni br. 2., do završetka investicije, nakon čega će se predati Autocesti Rijeka – Zagreb d.d.

Iz programa obnove državnih cesta Betterment II nastavit će se radovi na 45 dionica.

U razdoblju od 2009. do 2012. godine predviđeno je završiti sve radove na obnovi preostalih 602,8 kilometara:

Tablica 24.

Red. br.

Cesta

Dionica

Duljina km

1

D306

most Vir – Kožino

18,5

2

D7

Čepin – Vuka

8,5

3

D110

Kukljica – Neviđane

12,5

4

D60

Lovreć – Imotski

22,5

5

D2

most Plitvica – Koprivnica

27,8

6

D2

Našice – Bizovac

20,6

7

D515

Našice – Bračevci

13,7

8

D43

Bjelovar – Narta

8,9

9

D5

Doljani – Omanovac

13,1

10

D28

Bjelovar – Patkovac

9,2

11

D52

Špilnik – Babin Potok

22,0

12

D39

Cista Provo – Šestanovac

8,0

13

Ž1042

Kalinovica – Draganić

25,0

14

D49

Pleternica – Batrina

16,7

15

D6

Topusko – Glina

15,5

16

D66

Vozilići – Brseč

16,6

17

D33

Drniš – Pakovo Selo

10,1

18

D102

Njivice – Treskavac

22,1

19

D35

Kuzminec – Autocesta A2

7,7

20

Ž2196

D205 – Čvor Zaprešić

16,3

21

D29

Marija Bistrica – Kašina

10,9

22

D205

Risvica – Dubrovčan

10,4

23

D3

Turčin – Novi Marof

10,1

24

D35

Vidovec – Lepoglava

18,2

25

D206

Valentinovo – Krapina

8,5

26

D31

V.Gorica – M.Buna

5,7

27

D36

Selce – D. Kupčina

14,7

28

D37

Petrinja – Gora

9,2

29

D224

Komarevo – Brđani

5,4

30

D43

Ivanić Grad

7,2

31

D34

Slatina – Čađavica

15,2

32

D45

V. Zdenci – Hercegovac

6,5

33

D8

Novi Vinodolski – Kozica

12,4

34

D66

Barban – most Raša

8,5

35

D100

Vodice – Orlec

11,6

36

D105

Lopar – Rab

9,0

37

D25

Bunić – Ljubovo

6,5

38

D1

Korenica – Debelo Brdo

9,3

39

D50

Čvor Sv. Rok – Gračac

20,4

40

D1

Pađene – križanje Stara Straža

5,9

41

D1

Knin – Biskupija

5,9

42

D8

Čilipi – Karasovići

16,2

43

D62

Šestanovac – Lovrinčević

18,1

44

D8

Živogošće – Ploče

28,8

45

D116

Jelsa – Poljice

13,0

Ukupno km:

602,8

Hrvatske ceste d.o.o. i u sljedećem četverogodišnjem razdoblju sufinancirat će razvoj županijskih i lokalnih cesta s ukupno 960 mln .kuna.

Izvori sredstava za financiranje realizacije vrlo zahtjevnih ulaganja u državne ceste definirani su Zakonom o javnim cestama, a osnovni je izvor naknada iz goriva. Za financiranje građenja, rekonstrukcije i rehabilitacije (bettermenta) državnih cesta, Hrvatske ceste d.o.o. angažirat će i kreditna sredstva kod inozemnih i domaćih banaka.

3. ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

Prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (Narodne novine, br. 122/2008 i 13/2009), županijske uprave za ceste upravljaju i gospodare s ukupno 21.070,9 km županijskih i lokalnih cesta.

U razdoblju od 2009. do 2012. godine, provodit će se sljedeće aktivnosti na županijskim i lokalnim cestama:

PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE

Tablica 25.

u 000 kuna

Red.
broj

OPIS

Program
2009. – 2012.

GODINA

2009.

2010.

2011.

2012.

0

1

2

3

4

5

6

1.

Održavanje

3.273.158

761.990

794.643

845.235

871.290

1.1.

Redovno održavanje

1.937.350

462.550

479.250

491.000

504.550

1.2.

Izvanredno održavanje

1.335.808

299.440

315.393

354.235

366.740

3.

Investicije

769.985

220.385

168.250

187.720

193.630

4.

Upravljanje

712.991

185.206

180.165

170.860

176.760

UKUPNO 1+3+4

4.756.134

1.167.581

1.143.058

1.203.815

1.241.680

Program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine provodit će dvadeset županijskih uprava za ceste donošenjem godišnjih planova, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Izvori sredstava za financiranje Programa određeni su Zakonom o javnim cestama, prema kojem je osnovi izvor godišnja naknada koja se plaća pri registraciji motornih vozila. Hrvatske ceste d.o.o. će i u ovom četverogodišnjem razdoblju dio naknade iz goriva doznačiti županijskim upravama za ceste, u ukupnom iznosu od 960,0 milijuna kuna.

III. PROGRAM GRAĐENJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA JAVNIM CESTAMA
ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE

ZBIRNI PRIKAZ

Tablica 26.

u 000 kuna

Redni broj

OPIS ULAGANJA

PRAVNI SUBJEKTI ZA GOSPODARENJE JAVNIM CESTAMA

UKUPNO

2009. – 2012.

HAC

HC

ŽUC

Koncesijska društva

0

1

2

3

4

5

6 ( 2+3+4+5)

1.

GRAĐENJE JAVNIH CESTA

5.885.111

4.589.570

769.985

3.386.030

14.630.696

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA i UPRAVLJANJE

4.127.360

2.498.414

3.986.149

2.127.133

12.739.056

UKUPNO 1.+2.

10.012.471

7.087.984

4.756.134

5.513.163

27.369.752

IV. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine operacionalizirat će se kroz godišnje planove Hrvatskih autocesta d.o.o., Hrvatskih cesta d.o.o., županijskih uprava za ceste i koncesionara, sukladno Zakonu o javnim cestama. Usklađivanje Programa, odnosno planiranih vrijednosti građenja i održavanja javnih cesta u sljedeće četiri godine sa stvarnim vrijednostima postignutim u provedenim postupcima javne nabave, projektnom dokumentacijom i zahtjevima koji će biti poznati tek tijekom izvođenja radova provodit će Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kroz odobravanje godišnjih planova navedenih subjekata.

Opseg planirane izgradnje dionica autoceste A1, autocesta A5 i A10 na koridoru Vc i autoceste A11 za razdoblje od 2010. godine povećat će se sukladno interesu Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje iz dugoročnih kredita, s kojim su bankama pregovori u tijeku.

Ovaj Program uključuje i aktivnosti vezane za pripremu projekata koji će se sufinancirati sredstvima kohezijskih fondova Europske unije. Iako je Zakon o javnim cestama najvećim dijelom usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, tijekom razdoblja Programa predviđa se potpuno usklađivanje Zakona i njegovih provedbenih propisa s odgovarajućom europskom regulativom.

Tijekom provedbe prethodna dva četverogodišnja programa opskrba kamenim materijalom potrebnim za izgradnju autocesta i državnih cesta bila je jedan od glavnih problema. Vlada Republike Hrvatske će u razdoblju do 2012. godine, za ostvarenje predviđene izgradnje autocesta i državnih cesta prema planiranoj dinamici, obvezati Hrvatske vode da Hrvatskim autocestama d.o.o. i Hrvatskim cestama d.o.o. osiguraju kameni materijal u potrebnim količinama.

Imajući u vidu nužnost ažuriranja evidencije javnih cesta, sadašnje stanje upisa javnih cesta u zemljišnim knjigama, te kratki rok za uspostavu apsolutnog povjerenja u zemljišne knjige predviđen Zakonom o zemljišnim knjigama, Hrvatske ceste d.o.o. u dogovoru i koordinaciji s nadležnim općinskim državnim odvjetništvima moraju do siječnja 2010. godine pokrenuti, odnosno osigurati pokretanje, postupaka za upis državnih cesta u zemljišne knjige. Za provedbu navedenog se u Programu predviđaju osigurati i sva potrebna sredstva.

Klasa: 340-03/09-01/14

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 3. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.