Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode

NN 147/2009 (10.12.2009.), Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I
VODNOGA GOSPODARSTVA

3588

OBJAVA

POPISA OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske u skladu s člankom 17. stavak 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) objavljuje popis ovlaštenih laboratorija, ovlaštenih znanstvenih laboratorija, ovlaštenog Glavnog vodnogospodarskog laboratorija i ovlaštenog Referentnog laboratorija:

POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA

Redni

broj

Naziv laboratorija

Adresa laboratorija

Telefon
Faks

Vrsta i opseg ispitivanja

Fizikalno-kemijski, mikrobiološki i biološki pokazatelji iz rješenja

Datum izdavanja

rješenja

1.0. OVLAŠTENI REFERENTNI LABORATORIJ

1.1.

INSTITUT »RUĐER BOŠKOVIĆ«

Zavod za istraživanje mora i okoliša

Zagreb,

Bijenička 54

01 4680216

01 4680242

Čl. 3. t. 1.a., b., c. i d., t. 2., t. 3.a. i d.

Čl. 4. t. 1.a., b. i c., t. 2., t. 4.a. i b., t. 5., t. 6.

Čl. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, poliklorirani bifenili: Aroklor 1242; ukupni i otopljeni organski ugljik, organoklorovi pesticidi: DDE, DDD, DDT, lindan; atrazin, bakar, kadmij, radioaktivni izotopi

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, ukupni i otopljeni organski ugljik, kalij, magnezij, natrij, kalcij, željezo, mangan, kadmij, ukupni krom, bakar, nikal, olovo, cink, arsen, živa, aluminij, radioaktivni izotopi

biološki pokazatelji: prozirnost, gustoća mrežnog fitoplanktona, P-B indeks saprobnosti, stupanj trofije

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

organoklorovi pesticidi: DDE, DDD, DDT; poliklorirani bifenili: PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180; mineralna ulja, živa, kadmij, bakar, olovo, cink, željezo, mangan, ukupni krom, nikal, arsen, aluminij, ukupni organski ugljik, radioaktivni izotopi

3. ekotoksikološka svojstva

a. otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda

d. kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon uporabe dospijevaju u vode

toksičnost na bakterije aktivnog mulja, alge i Daphnia magna

brzina i stupanj biološke razgradnje

21. 12. 1998.

4. 3. 1999.

8. 2. 2005.

13. 4. 2005.

2.0. OVLAŠTENI ZNANSTVENI LABORATORIJ

2.1.

ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA »ANDRIJA ŠTAMPAR«

Zavod za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada,

Odjel za vode

Zagreb,

Rockefellerova 4

01 4590114

01 4684521

Čl. 3. t. 1.a., b., c., t. 2.

Čl. 4. t. 1.a. i b., 3., t. 4.a., t. 6.

Čl. 6

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, isparni ostatak, taloživa tvar, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, fenolni indeks, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; anionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, živa

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp.

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, kalcij, magnezij, natrij, kalij, isparni ostatak, ukupni alkalitet, nitrat-N, nitrit-N, amonij-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, KPKMn, KPKCr, BPK5, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, lindan, DDT, atrazin, anionski tenzidi, mineralna ulja, kadmij, ukupni krom, bakar, željezo, živa, mangan, nikal, olovo, cink, fenolni indeks

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp.

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

nikal, olovo, cink, bakar, kadmij, ukupni krom, živa, željezo, mangan, kalcij, magnezij, ukupni fosfor, ukupni dušik, mineralna ulja

15. 5. 1998.

9. 9. 2003.

26. 2. 2009.

2.2.

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

Zagreb,

Ksaverska 2

01 4673188

01 4673303

Čl. 3. t. 1.a., b., i c., t. 2.

Čl.4. t. 1.a. i b., t. 4.a. i b., t. 6.

Čl. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

poliklorirani bifenili: Aroklor 1254 i Aroklor 1248; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; kadmij, bakar, željezo, olovo, cink, mangan, organoklorovi pesticidi: aldrin, dieldrin, DDD, DDE, DDT,

heptaklor, heptaklor epoksid; radioaktivni izotopi: 54Mn, 57Co, 60Co, 65Zn, 88Y, 134Cs, 137Cs, 152Eu, 241Am

c. površinskih i podzemnih voda

poliklorirani bifenili:PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180, Aroklor 1254, Aroklor 1248; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; kadmij, bakar, željezo, olovo, živa, cink, mangan, aluminij, ukupni krom, nikal, arsen, organoklorovi pesticidi: aldrin, dieldrin, endrin, heptaklor, heptaklor epoksid, lindan, metoksiklor; triazinski spojevi: atrazin, simazin, deetilatrazin, deizopropilatrazin, cijanazin, prometrin, propazin, terbutilazin, alaklor, terbutrin; radioaktivni izotopi: 54Mn, 57Co, 60Co, 65Zn, 88Y, 134Cs, 137Cs, 152Eu, 241Am;

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti s kopna

poliklorirani bifenili: PCB-28, PCB-138, PCB-153; atrazin, lindan, DDT

18. 11. 1997.

12. 5. 2003.

29. 9. 2008.

2.3.

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET Sveučilišta u Zagrebu

1. laboratorij za tehnološke i otpadne vode

2. laboratorij za biološku obradu otpadne voda

Zagreb,

Pierottijeva 6

01 4605131

01 4605072

Čl. 3. t. 1.a. i b.

Čl. 4. t. 1.a., t. 4.a.

Čl. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, ukupni dušik, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli

21. 12. 1998.

3. 10. 2005.

2.6.

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO

Split,

Šetalište

I. Meštrovića 63

021 408000

021 358650

Čl. 3. t. 1. c i 1. d.

Čl. 4. t. 3

1. sastav i kakvoća

c. površinskih i podzemnih voda

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp.

d. voda mora u pogledu zaštite od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp.

21. 10. 1997.

10. 12. 2008.

2.10.1.

HRVATSKE VODE

DIREKCIJA

Glavni vodnogospodarski laboratorij

Zagreb,

Ul. grada Vukovara 220

Sjedište laboratrija

Žitnjak b.b.

01 2410501

01 2410509

Čl. 3. t. 1. a., b., c. i d., t. 2.

Čl. 4. t. 1. a. i b., t. 2., t. 3.,

t. 4. a., t. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, željezo, mangan

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, ukupna tvrdoća, električna vodljivost, ukupni alkalitet, KPKMn, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrit-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, isparni ostatak, mutnoća, silicijev dioksid, kloridi, sulfati, fluoridi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, mangan, željezo, kalcij, magnezij, kalij, natrij, ukupni krom, nikal, cink, bakar, olovo, aluminij, srebro, barij, stroncij, litij, arsen, selenij, antimon, kadmij, vanadij, bor, berilij, kositar, kobalt, molibden, živa, sulfidi, sulfiti, otopljeni organski ugljik, atrazin

biološki pokazatelji: P-B indeks saprobnosti, biotički indeks, i stupanj trofije

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), P. aeruginosa

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

ukupni dušik, ukupni fosfor, mineralna ulja, ukupni organski ugljik, željezo, mangan, kalcij, magnezij, kadmij, ukupni krom, bakar, nikal, olovo, cink, arsen, atrazin

6. 4. 1998.

12. 9. 2004.

2.10.2.

HRVATSKE VODE

Glavni vodnogospodarski laboratorij na lokaciji Šibenik

Šibenik,

p.p. 40

Uvala Škar b.b.

022 354613

022 354155

Čl. 3. t. 1.c.

Čl. 4. t. 1.b.

1. sastav i kakvoća

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, raspršene krutine, ukupna tvrdoća, isparni ostatak, ukupni alkalitet, silicijev dioksid, amonij-N, nitrit-N, nitrat-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, ukupni fenoli, mineralna ulja, kloridi, sulfati, otopljeni kisik, KPKMn, BPK5, anionski tenzidi, kalcij, magnezij

12. 11. 2007.

2.11.

MEDICINSKI FAKULTET Sveučilišta u Rijeci

Zavod za kemiju i biokemiju

Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju Zavod za biologiju

Rijeka,

Braće Branchetta 20

051 651215

051 651135

e-mail:

Čl. 3. t. 1.a., b.i c. t. 3.a.

Čl. 4. t. 1.a.i b., t. 3., t. 4.a., t. 5.

Čl.6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, aluminij, berilij, vanadij

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, E. coli, fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki, Salmonella sp. broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije, stafilokoki

c. površinskih i podzemnih voda

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp. broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije, stafilokoki

3. ekotoksikološka svojstva

a. otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda

toksičnost na svjetleće bakterije

28. 9. 1998.

8. 3. 2005.

3.0. OVLAŠTENI LABORATORIJ ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USTANOVE

3.1.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Zagreb,

Rockefellerova 7

01 4683222

01 4683002

Čl. 3. t. 1.a., b. i c.

Čl 4. t. 1.a. i b., t. 3., t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, fluoridi, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupni cijanidi, ukupna ulja i masti, lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal, arsen, živa

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli , fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

pH–vrijednost, raspršene krutine, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, isparni ostatak, ukupni alkalitet, KPKCr, KPKMn, BPK5, ukupni dušik, ukupni fosfor, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, silicijev dioksid, kloridi, sulfati, fluoridi, otopljeni organski ugljik, boja, mutnoća, anionski tenzidi, kalcij, magnezij, kalij, natrij, željezo, mangan, bakar, aluminij, cink, srebro, barij, stroncij, litij, kadmij, olovo, nikal, selenij, arsen, kobalt, vanadij, ukupni krom, molibden, berilij

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli , fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

2. 7. 1999.

15. 3. 2007.

3.2.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO »DR. ANDRIJA ŠTAMPAR«

Služba za zdravs-tvenu ekologiju

Zagreb,

Mirogojska c. 16

01 4696213

01 4678018

Čl. 3. t. 1.a, b., c. i d., t. 2., t. 3. a. i d.

Čl. 4. t. 1.a., b. i c., t. 3., t. 4.a., t. 5., t. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, fluridi, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, slobodni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, poliklorirani bifenili: Aroklor 1254, Aroklor 1248; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; dioksin, otopljeni organski ugljik/ukupni organski ugljik, BTEX:benzen, toluen, etilbenzen, ksileni i stiren; anionski, neionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, živa, arsen, berilij, selenij, vanadij, kobalt, aluminij, organoklorovi pesticidi: aldrin, dieldrin, DDD, DDE, heptaklor, heptaklor epoksid, klordan; otopljeni kisik, taložive tvari

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), Salmonella sp.

c. površinskih i podzemnih voda

isparni ostatak, pH-vrijednost, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, KPKMn, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, anionski tenzidi, kalcij, magnezij, kalij, natrij, kadmij, olovo, bakar, barij, arsen, berilij, cink, ukupni krom, mangan, nikal, željezo, živa, antimon, aluminij, dioksin, organoklorovi pesticidi: aldrin, dieldrin, endrin, heptaklor, heptaklor epoksid, heksaklorbenzen, lindan, propaklor, trifluralin, toksafen, ukupni klordan; triazinski spojevi: atrazin, simazin, deatrazin, sebutilazin, terbutilazin, cijanazin, propazin, alaklor, terbutrin; lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten, triklormetan, bromodiklormetan, dibromoklormetan, tribromometan; mineralna ulja, adsorbilni organski halogeni, BETEX: benzen, toluen, etilbenzen, ksileni i stiren; policiklički aromatski ugljikovodici: fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen; (otopljeni organski ugljik/ukupni organski ugljik)

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), Salmonella sp., P. aeruginosa, bakteriofagi

d. voda mora u pogledu zaštite od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

vidljive otpadne tvari i masnoće, raspršene krutine, pH-vrijednost, otopljeni kisik, zasićenje kisikom, salinitet, kloridi, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, fenoli, anionski tenzidi, ukupna ulja i masti

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

kadmij, ukupni krom, bakar, nikal, olovo

3. ekotoksikološka svojstva

a. otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda

d. kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon uporabe dospijevaju u vode

toksičnost na bakterije aktivnog mulja, alge i Daphnia magna

brzina i stupanj biološke razgradnje

11. 5. 1998.

11. 12. 2003.

26. 9. 2008.

3.3.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Istarske županije

Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Pula,

V. Nazora 23

052 529076

052 529076

Čl. 3. t. 1. a., b., c. i d.

Čl. 4. t. 1.a., b. i c., t. 3., t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, ukupni dušik, fluoridi, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, ukupno otopljeni ugljik, benzen, etilbenzen, toluen, o-ksilen, poliklorirani bifenili: Aroklor 1254/1260; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici LHKU: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; anionski i neionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal, živa, organoklorovi pesticidi: aldrin, dieldrin, DDD, DDE, DDT, heptaklor, heptaklor epoksid

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

mutnoća, raspršene krutine, kalcij, magnezij, natrij, kalij, KPKCr,
KPKMn, BPK5, pH-vrijednost, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, isparni ostatak, ukupni alkalitet, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, fluoridi, kloridi, sulfati, anionski tenzidi, otopljeni organski ugljik, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, mangan, željezo, nikal, živa, selenij, arsen, organoklorovi pesticidi: aldrin, dieldrin, endrin, heptaklor, heptaklor epoksid, lindan, lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici LHHU: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten, triklormetan, tetraklormetan, tribrommetan, bromdiklormetan, dibromklormetan

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), P. aeruginosa

biološki pokazatelji: klorofil a, P-B indeks saprobnosti, stupanj trofije, biotički indeks

d. voda mora u pogledu zaštite od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

vidljive otpadne tvari i masnoće, temperatura, dubina, boja mora, prozirnost, raspršene krutine, pH-vrijednost, otopljeni kisik, zasićenje kisikom, BPK5, salinitet, kloridi, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, fenoli, anionski tenzidi, ukupna ulja i masti

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), Salmonella sp.

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

organoklorovi pesticidi: HCB, lindan, pp’DDE, pp’DDD, pp’DDT, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, poliklorirani bifenili: Aroklor 1254, Aroclor 1260

17. 8. 1998.

11. 3. 2004.

30. 4. 2009.

3.4.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Primorsko- goranske županije

Zdravstveno-ekološki Odjel

Rijeka,

Krešimirova 52a

051 358736

051 358753

Čl. 3. t. 1.a., b. i c.

Čl. 4. t. 1.a. i b., t. 2., t. 3., t. 4.a. i t. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, električna vodljivost

KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, fluoridi, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, poliklorirani bifenili: Aroklor 1254; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; anionski i kationski tenzidi, ukupni organski ugljik, organoklorovi pesticidi: aldrin, dieldrin, DDD, DDT, DDE, heptaklor, heptaklor epoksid; kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, živa, aluminij, nikal, vanadij, kositar, talij, arsen, poliaromatski ugljikovodici (PAU): antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen, benzo(k)fluoranten, benzo(b+k)fluoranten, krizen, dibenz(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd) piren, fenantren, piren; sulfidi, BTX

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), Salmonella sp. i druge enterobakterije

c. površinskih i podzemnih voda

raspršene krutine, BPK5, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, pH–vrijednost, KPKMn, kalcij, magnezij, natrij, kalij, isparni ostatak, bikarbonati, mutnoća, nitrit-N, nitrat-N, ortofosfat-P, amonij-N, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, sulfati, kloridi, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, poliklorirani bifenili: Aroklor 1260; otopljeni organski ugljik, lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten, triklormetan, tetraklormetan, tribromometan, bromodiklormetan, dibromoklormetan, 1,2-dikloretan; anionski tenzidi, organoklorovi pesticidi: lindan, dieldrin, endrin, heptaklor; kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, mangan, željezo, nikal, aluminij, arsen, živa, bromidi, klorati, kloriti

biološki pokazatelji: Pantle-Buck indeks saprobnosti, stupanj trofije, biotički indeks

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), Salmonella sp. i druge enterobakterije

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

kadmij, bakar, olovo, cink

2. 11. 1998.

22. 11. 2004.

3.5.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Splitsko-dalmatinske županije

Odjel za kemijsko ispitivanje voda Odjel sanitarne mikrobiologije

Split,

Vukovarska 46

021 537822

021 535318

Čl. 3. t. 1.a., b., c. i d.

Čl. 4. t. 1.a., b. i c., t. 3. i t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, poliklorirani bifenili: Aroklor 1242/1248; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, živa, aluminij

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki, E. coli, Salmonella sp.

c. površinskih i podzemnih voda

pH–vrijednost, ukupna tvrdoća, nitrit-N, sulfati, kalcij, magnezij, kalij, natrij, organoklorovi pesticidi: heksaklorbenzen, lindan; kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, mangan, nikal, arsen

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki, E. coli, Salmonella sp.

d. voda mora u pogledu zaštite od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki, E. coli

2. 6. 1998.

1. 4. 2004.

26. 3. 2009.

3.6.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Osječko-baranjske županije

Osijek,

F. Krežme 1

031 225787

031 206870

Čl. 3. t.1. a.,b. i c., t. 2.

Čl. 4. t.1.a. i b., t. 2., t. 3., t. 4a,

t. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, kloridi, fluoridi, sulfati, sulfidi, sulfiti, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, mineralna ulja, poliklorirani bifenili: Aroklor 1254, Aroklor 1242/1248, Aroklor 1260; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten, anionski i neionski tenzidi, organoklorovi pesticidi: aldrin, DDT, DDE, heptaklor, klordan, lindan; atrazin, ukupni organski ugljik, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal, živa, aluminij, arsen, berilij, selenij, otopljeni kisik, taložive tvari i isparni ostatak

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp. broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije, stafilokoki

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, otopljeni kisik, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, pH–vrijednost, KPKMn, KPKCr, BPK5, kalcij, magnezij, kalij, natrij, isparni ostatak, bikarbonati, amonij-N, nitrit-N, nitrat-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, sulfati, kloridi, fluoridi, ukupni cijanidi, ukupni organski ugljik, mineralna ulja, anionski tenzidi, ukupni fenoli, organoklorovi pesticidi: lindan, DDT, heksaklorbenzen, toksafen, ukupni klordan; atrazin, simazin, željezo, mangan, bakar, ukupni krom, aluminij, nikal, cink, kadmij, arsen, olovo, živa, silicij

biološki pokazatelji: P-B indeks saprobnosti, stupanj trofije, makrozoobentos

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

ukupni fosfor, ukupni dušik, mineralna ulja, organoklorovi pesticidi (lindan, DDT), atrazin, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, nikal, živa, arsen

28. 9. 1998.

29. 9. 2004.

3.7.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Zadarsko-kninske županije

Zadar,

Kolovare 2

023 300830

023 211072

Čl. 3. t.1.a., b., c. i d., t. 2.

Čl. 4. t. 1.a., b. i c., t. 2., t. 3., t. 4a., t. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, električna vodljivost, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, ukupni organski ugljik, kloridi, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, poliklorirani bifenili: Aroklor 1254, Aroklor 1260; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; anionski tenzidi, organoklorovi pesticidi: aldrin, DDT, heptaklor, heptaklor epoksid, lindan, klordan; kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

raspršene krutine, ukupna tvrdoća, električna vodljivost, pH–vrijednost, ukupni alkalitet, KPKMn, BPK5, KPKCr, kalcij, magnezij, natrij, kalij, isparni ostatak, nitrit-N, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, ukupni organski ugljik, sulfati, kloridi, ukupni cijanidi, slobodni cijanidi, mutnoća, anionski tenzidi, organoklorovi pesticidi: DDT, dieldrin, heptaklor, lindan, ukupni klordan; kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, mangan, željezo, živa, aluminij

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

biološki pokazatelji: klorofil a, P-B indeks saprobnosti, stupanj trofije, biotički indeks

d. voda mora u pogledu zaštite od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

vidljive otpadne tvari i masnoće, temperatura, dubina, boja mora, prozirnost, raspršene krutine, pH-vrijednost, otopljeni kisik, zasićenje kisikom, BPK5, salinitet, kloridi, amonij-N, nitrit-N, nitrat-N, ortofosfat-P, anionski tenzidi, ukupna ulja i masti

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli , fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), Salmonella sp.

biološki pokazatelji: klorofil a, P-B indeks saprobnosti, stupanj trofije, biotički indeks

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

ukupni dušik, DDT, kadmij, olovo, ukupni krom, nikal, cink, bakar, poliklorirani bifenili: PCB 101, PCB 118, PCB 138

17. 8. 1998.

18. 11. 2003.

26. 3. 2009.

3.8.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Varaždinske županije

-kemijski laboratorij,

-mikrobiološki laboratorij

Varaždin,

I. Meštrovića 1

042 393585

042 213381

Čl. 3. t. 1.a., b. i c., t. 2.

Čl. 4. t. 1.a. i b., t. 3., t. 4a., t. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, fluoridi, sulfati, nitrit-N, bromidi, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, mineralna ulja, otopljeni kisik, anionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal, magnezij, kalcij, natrij, kalij

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, pH–vrijednost, KPKMn, KPKCr, BPK5, kalcij, magnezij, kalij, natrij, isparni ostatak, otopljeni kisik, raspršene krutine, amonij-N, nitrit-N, nitrat-N, ortofosfat, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, ukupni cijanidi, sulfati, kloridi, mineralna ulja, anionski tenzidi, ukupni fenoli, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, mangan, željezo, nikal, živa

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), P. aeruginosa

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

ukupni fosfor, ukupni dušik, mineralna ulja, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, nikal, živa, željezo, mangan

17. 8. 1998.

2. 6. 2004.

3.9.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Sisačko-moslavačke županije

Služba za ekologiju i sanitarnu kemiju

Sisak,

Tomislavova 1

044 567144

044 567107

Čl. 3. t. 1.a., b. i c., t. 2.

Čl. 4. t. 1.a i b., t. 3., t. 4a. i t. 6.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, fluoridi, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, poliklorirani bifenili: Aroklor 1254; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici:1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten, anionski tenzidi, organoklorovi pesticidi:aldrin, lindan, dieldrin, DDD, DDT, DDE, heptaklor, heptaklor epoksid, klordan; atrazin, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, živa, arsen, magnezij, kalcij

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, pH–vrijednost, KPKMn, KPKCr, BPK5, isparni ostatak, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, sulfati, kloridi, ukupni cijanidi, LHKU, PCB, mineralna ulja, anionski tenzidi, ukupni fenoli, organoklorovi pesticidi: aldrin, dieldrin, endrin, heptaklor, heptaklor epoksid, lindan, heksaklorbenzen, propaklor, trifluralin, toksafen, ukupni klordan, DDT; atrazin, kalcij, magnezij, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, mangan, željezo, nikal, arsen, živa,

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

2. sastav i kakvoća sedimenta u površinskim vodama i priobalnom moru od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

mineralna ulja, poliklorirani bifenili: Aroklor 1254, Aroklor 1260; kadmij, bakar, nikal, olovo, cink, organoklorovi pesticidi: heksaklorbenzen, DDD, DDT, DDE

27. 8. 1998.

8. 7. 2004.

3.10.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Karlovačke županije

Karlovac,

V. Mačeka 48

047 411278

047 411292

Čl. 3. t. 1.a., b. i c.

Čl. 4. t. 1.a. i b., t. 2., t. 3. i t. 4a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH,-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, poliklorirani bifenili: Aroklor 1254, Aroklor 1260, Aroklor 1016/1242; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; anionski i kationski tenzidi, sulfidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal, živa, arsen, kositar

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), sulfitoreducirajuće klostridije

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, pH–vrijednost, isparni ostatak, KPKCr, BPK5, fenoli, mineralna ulja, kalcij, magnezij, amonij-N, nitrit-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, sulfati, kloridi, hidrogenkarbonati, lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici: trikloreten, tetrakloreten, 1,1,1-trikloretan, triklormetan, tetraklormetan, bromodiklormetan, dibromoklormetan; anionski tenzidi, kadmij, živa, (arsen), barij, bakar, cink, ukupni krom, mangan, željezo, nikal

biološki pokazatelji: Pantle-Buck indeks saprobnosti i biotički indeks

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), sulfitoreducirajuće klostridije

18. 9. 1998.

2. 6. 2004.

3.11.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovar,

Matice hrvatske 15

043 247220

043 247204

Čl. 3. t. 1. a., b. i c.

Čl. 4. t. 1. a. i b., 3 i 4. a.,

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, fenolni indeks, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, anionski i kationski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal, aluminij, taložive tvari, isparni ostatak, otopljeni kisik, tanini

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp. broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije, stafilokoki

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, pH–vrijednost, KPKMn, kalcij, magnezij, natrij, kalij, isparni ostatak, nitrit-N, nitrat-N, sulfati, kloridi, hidrogenkarbonati, anionski tenzidi, mineralna ulja

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp. broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije, stafilokoki

21. 9. 1998.

16. 12. 2003.

27. 2. 2009.

3.12.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Dubrovačko-neretvanske županije

Služba za zdravstvenu ekologiju

Dubrovnik,

Dr. Ante Šercera 4A

020 341040

020 341050

Čl. 3. t. 1.a. i d.

Čl. 4. t. 1.a. i c., t. 3. i t. 4a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, električna vodljivost, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, anionski tenzidi

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp.

c. površinskih i podzemnih voda

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp.

d. voda mora u pogledu zaštite od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp.

18. 11. 1997.

4. 10. 2002.

27. 4. 2009.

3.13.

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT-ZAGREB

Podružnica

Veterinarski zavod Križevci

Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue

Križevci,

Zakmardijeva 10

048 270716

048 681944

Čl. 3. t. 1. a., 1. b. i 1. c.

Čl. 4. t. 1.a i 1.b., t. 3. i t. 4a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, anionski i kationski tenzidi, ukupni krom, željezo, mangan

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, pH–vrijednost, kalcij, magnezij, natrij, kalij, nitrat-N, amonij-N, ortofosfat-P, kloridi, sulfati, hidrogenfosfati

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp.

21. 9. 1998.

25. 5. 2004.

1. 6. 2009.

3.14.

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT-ZAGREB,

Podružnica

Veterinarski zavod Vinkovci

Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue

Vinkovci,

J. Kozarca 24

032 331288

032 332615

Čl. 3. t. 1. a. i b.

Čl. 4. t. 1.a. i t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik,ukupni dušik, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, anionski tenzidi, željezo

18. 9. 1998.

18. 3. 2004.

25. 5. 2009.

3.16.

BIOINSTITUT d.o.o.

Laboratorij

Čakovec,

Rudolfa Steinera 7

040 391485

040 391493

Čl. 3. t. 1.a., b. i c.,

Čl. 4. t. 1.a i b., t. 2., t 3. i

t 4.a.,

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, organoklorovi pesticidi: dieldrin, DDE, DDT, heptaklor; kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, mangan, arsen, živa, željezo

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, ukupna tvrdoća, pH–vrijednost, isparni ostatak, kalcij, magnezij, kalij, nitrit-N, nitrat-N, amonij-N, ortofosfat-P, kloridi, sulfati, anionski tenzidi, bakar, željezo, mangan, živa, olovo, arsen, kadmij

biološki pokazatelji: Pantle-Buck indeks saprobnosti, stupanj trofije i biotički indeks

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija 22 oC i 37 oC

21. 9. 1998.

16. 12. 2003.

18. 5. 2009.

3.17.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Koprivničko-križevačke županije

Služba za zdrav-stvenu ekologiju, Odjel za ispitivanje voda

Koprivnica,

Florijanski trg 4

048 624740

048 622994

Čl. 3. t. 1. a., b. i c.

Čl. 4. t. 1. a. i b., t. 3. i t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, željezo, živa

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, živa, olovo, kadmij, ukupni krom, nikal, cink

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

28. 9. 1998.

8. 7. 2008.

3.19.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Krapinsko-zagorske županije

Zlatar,

I. G. Kovačića 1

049 467691

049 502178

049 502177

Čl. 3. t. 1. a., b. i c

Čl. 4. t. 1.a i b., t. 3. i t. 4a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupni cijanidi, ukupna ulja i masti, lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; anionski i kationski tenzidi, kalcij, magnezij, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal, živa

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije

c. površinskih i podzemnih voda

ukupni alkalitet, pH-vrijednost, električna vodljivost, mutnoća, isparni ostatak, ukupna tvrdoća, nitrat-N, nitrit-N, amonij-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, fluoridi, anionski tenzidi, kalcij, magnezij, natrij, kalij, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, nikal, arsen, selenij, željezo, mangan, živa

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije

16. 5. 2000.

14. 3. 2005.

3.20.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Brodsko-posavske županije

Slavonski Brod,

V. Nazora b.b.

035 444796

035 440244

Čl. 3. t. 1a., b. i c.

Čl. 4. t.1.a. i b. 3. i 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, kloridi, električna vodljivost, isparni ostatak

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), sulfitoreducirajućie klostridije

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, KPKMn, ukupna tvrdoća, isparni ostatak, ukupni alkalitet, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, anionski tenzidi

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), sulfitoreducirajuće klostridije

4. 6. 2001.

23. 11. 2004.

3.21.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK

Virovitičko-podravske županije

Virovitica,

Lj. Gaja 21

033 727031

033 801493

Čl. 3. t. 1.a i b.

Čl. 4. t. 1a. i t. 4a.

1. sastav i kakvoća

a i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, željezo

29. 9. 2004.

3.22.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Ličko-senjske županije

Gospić,

Senjskih žrtava 2

053 574452

053 574453

Čl. 3. t. 1.a.,b.,c. i d.

Čl. 4. 1 a., b. i c., t. 3. i t. 4a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni dušik, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, anionski i kationski tenzidi, električna vodljivost, isparni ostatak

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, KPKMn, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, Kjeldahl dušik, ukupni fosfor, fluoridi, kloridi, sulfati, anionski tenzidi, kalcij, isparni ostatak, mutnoća

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

d. voda mora u pogledu zaštite od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

10. 5. 2007.

29. 5. 2008.

3.23.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagrebačke županije

Služba za mikrobiologiju

Ivanić-Grad,

Omladinska 25

01 3319109

01 3319108

Čl. 3. t. 1. c

Čl. 4. t. 3.

1. sastav i kakvoća

c. površinskih i podzemnih voda

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

17. 12. 2008.

4.0. OVLAŠTENI LABORATORIJ KOMUNALNE I DRUGE USTANOVE

4.1.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Podružnica

Vodoopskrba i odvodnja

Zagreb,

Folnegoviće-va 1

01 6163264

01 6163370

Čl. 3. t.1.a. i b.,

Čl. 4. t.1.a. i t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, anionski tenzidi, ukupna ulja i masti

14. 10. 1998.

26. 10. 2004.

4.2.

VODOVOD OSIJEK d.o.o.

RJ Ekolaboratorij

Osijek,

Poljski put 1

031 330650

031 330610

Čl. 3. t. 1. a., b. i c., 3. a. i d.

Čl. 4. t. 1. a. i b., t. 3., t. 4. a. i t. 5.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, otopljeni kisik, taložive tvari, isparni ostatak, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, silicijev dioksid, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, poliklorirani bifenili: Aroklor 1232 i Aroklor 1248; lakohlapljivi klorirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten; anionski i kationski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, živa, arsen, molibden, kobalt, aluminij, antimon, barij, srebro, organoklorovi pesticidi: aldrin, dieldrin, DDD, DDE, heptaklor, klordan; ukupni organski ugljik

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije, stafilokoki

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, bikarbonati, ukupni alkalitet, KPKMn, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, kloridi, sulfati, otopljeni organski ugljik, hlapljivi halogenirani ugljikovodici: 1,1,1-trikloretan, trikloreten, tetrakloreten, triklormetan, tetraklormetan, tribrometan, bromdiklormetan, dibromoklormetan; anionski tenzidi, kalcij, magnezij, natrij, kalij, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, mangan, barij, nikal, kobalt, arsen, željezo, aluminij, živa, molibden, antimon, barij, srebro, organoklorovi pesticidi: heksaklorbenzen, toksafen, ukupni klordan; atrazin, simazin

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp.,broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), druge enterobakterije, stafilokoki

3. ekotoksikološka svojstva

a. otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda te

d. kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon uporabe dospijevaju u vode

toksičnost na bakterije aktivnog mulja i Daphnia magna

brzina i stupanj biološke razgradnje

30. 10. 1998.

27. 9. 2004.

4.3.

VODNOGOSPO-DARSKA DJELATNOST

Brodska posavina d.d.

Slavonski Brod,

Šetalište braće Radić 22

035 442672

035 446385

Čl. 3. t. 1. a. b. i c.

Čl. 4. t. 1. a. i b., t. 3. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, isparni ostatak

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, isparni ostatak, KPKCr, KPKMn, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, anionski tenzidi, kalcij, magnezij

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp ,broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

28 9. 1998.

5. 10. 2004.

4.4.

ISTARSKI VODOVOD d.o.o.-Buzet

Buzet,

Sv. Ivan 8

052 602200

052 602210

Čl. 3. t. 1. a., b. i c.

Čl. 4. t. 1. a. i b., t. 3. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, anionski tenzidi

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, kloridi, sulfati

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, Salmonella sp., broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), P. aeruginosa, sulfitoreducirajuće klostridije

21. 12. 1998.

24. 5. 2005.

4.5.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Sektor vodoopskrbe

Zagreb,

E. Patačić 1

01 6163641

01 6163642

Čl. 3. t. 1. c.

Čl. 4. t. 1. b., t. 3. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, isparni ostatak, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, kloridi, sulfati, fluoridi, anionski tenzidi, lindan, kalcij, natrij, kalij, željezo, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, nikal, arsen

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), Salmonella sp.i druge enterobakterije

5. 11. 1998.

23. 12. 2004.

4.7.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda

Rijeka,

Delta, b.b.

051 353879

051 214261

Čl. 3. t. 1. a., b. i c.

Čl. 4. t. 1. a. i b., t. 3. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, kloridi, sulfati, fluoridi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, ukupni organski ugljik (UOU), isparni ostatak, električna vodljivost, ukupni alkalitet, ukupna tvrdoća, mutnoća, ukupni ostatni klor, kalcij, magnezij, natrij, kalij, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, kobalt

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, isparni ostatak, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, kalcij, magnezij, natrij, kalij, bromati, bromidi, klorati, kloriti

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), P. aeruginosa, klostridije

18. 2. 1998.

8. 9. 2005.

4.8.

VARKOM d.d.

Laboratorij za otpadne vode

Varaždin,

Kukuljeviće-va 9A

042 351235

042 350660

Čl. 3. t. 1. a.

Čl. 4. t. 1. a. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi

10. 3. 1999.

8. 2. 2005.

4.9.

VODOVOD I KANALIZACIJA

d.o.o. Split

Split,

Biokovska 3

021 453151

021 453155

Čl. 3. t. 1. a. i b.,

Čl. 4. t. 1. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, kloridi, sulfati

17. 4. 2000.

19. 12. 2005.

5.0. OVLAŠTENI LABORATORIJ – INDUSTRIJE I PRIVATNIH LABORATORIJA

5.1.

PETROKEMIJA d.d.

TC Kontrola kvalitete, Laboratorij za vode

Kutina,

Avenija Vukovar 4

044 647237

044 647362

Čl. 3. t. 1.a., b. i c.,

Čl. 4. t. 1.a. i b., t. 3. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, fluoridi, kloridi, sulfati, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, aluminij, arsen, vanadij

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, bikarbonati, ukupni alkalitet, KPKMn, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, silicijev dioksid, sulfati, kloridi, kalcij, magnezij, natrij, kalij, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, mangan, željezo, nikal, arsen

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

2. 11. 1998.

11. 10. 2004.

5.2.

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Sektor istraživanja i razvoja,

Služba Centralni ispitni laboratorij

Zagreb,

Lovinčićeva b.b.

01 2381448

01 2381228

Čl. 3. t. 1. a., b. i c. i t.. 2.

Čl. 4. t. 1. a. i b., t. 3. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadne vode

rasprešene krutine, pH vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, fluoridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, krom ukupni, željezo, mangan, kobalt, nikal, aluminij, živa, arsen i vanadij

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

c. površinske vode

pH vrijednost, KPKMn, Kjeldahl dušik, magnezij, željezo, mangan, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, barij, nikal, molibden,

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

21. 12. 1998.

8. 11. 2004.

5.3.

DINA – PETROKEMIJA d.d.

Služba zaštite okoliša i obrade voda

Omišalj,

p.p. 12

051 655168

051 842063

Čl. 3. t. 1.a i 1.b.

Čl. 4. t. 1.a. i 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, kloridi, sulfati, ukupna ulja i masti, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal, živa

4. 11. 1998.

15. 3. 2005.

5.4.

PLIVA d.d., FARMACEUTSKE TEHNIČKE OPERACIJE ZAGREB, PJ Okoliš, zdravlje i sigurnost

Savski Marof,

Prudnička b.b.

01 3350298

01 3397728

Čl. 3. t. 1.a. i 1.b.

Čl.4. t. 1.a. i 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, ukupni dušik, fluoridi, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal

14. 10. 1998.

19. 11. 2004.

5.5.

EUROINSPEKT TEHNOKEM d.o.o.

Zagreb,

Ivekovićeve stube 9

01 4921868

01 4921868

Čl. 3. t. 1. a. i b.

Čl. 4. t. 1. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P

2. 7. 1999.

21. 2. 2005.

5.8.

SAPONIA d.d.

Laboratorij za otpadne vode

Osijek,

M. Gupca 2

031 513540

031 513526

Čl. 3. t. 1. a. i b.,

Čl. 4. t. 1. a., t. 3. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, sulfati, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, magnezij, kobalt, živa, arsen

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 oC i 37 oC)

28. 9. 1998.

16. 11. 2004.

5.9.

BELIŠĆE d.d.

Energetika - Laboratorij za kontrolu vode

Belišće,

Trg Ante Starčevića 1

031 516361

031 516279

Čl. 3. t. 1.a., 1.b. i 1.c.

Čl. 4. t. 1.a. i 1. b., t. 3. i t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, nitrit-N, bakar, mangan, kloridi, sulfati

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalni streptokoki

14. 10. 1998.

16. 4. 2004.

8. 6. 2009.

5.11.

PODRAVKA d.d.

Podrška proizvodnji,

Kontrola kvalitete-Ekologija,

Laboratorij za otpadne vode

Koprivnica,

A. Starčevića 32

048 622118

048 622518

Čl. 3. t. 1. a. i b.

Čl. 4. t. 1.a. i t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, fluoridi, kloridi, sulfati, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi

4. 11. 1998.

27. 5. 2004.

18. 6. 2009.

5.12.

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Rafinerija nafte Rijeka

Kontrola kvalitete

Kostrena,

Urinj b.b.

051 203242

051 203631

Čl. 3. t. 1.a. i b.,

Čl. 4. t. 1.a. i t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, aluminij, vanadij

5. 10. 1999.

18. 4. 2005.

5.15.

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. MAZIVA Rijeka

Služba kontrole kvalitete i normizacije proizvoda - Laboratorij

Rijeka, Milutina Barača 26

051 201033

051 201599

Čl. 3. t. 1. a i b.

Čl. 4. t. 1. a. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, ukupna ulja i masti

27. 1. 1999.

16. 6. 2005.

5.16.

IRI d.d. za istraživanje, razvoj i ispitivanje

Laboratorij za zaštitu okoliša

Sisak,

Braće Kavurić 10

044 811557

044 538675

Čl. 3. t. 1. a. i b.

Čl. 4. točka 1. a. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, fluoridi, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti

14. 10. 1998.

26. 11. 2004.

5.17.

DIOKI d.d.

Razvoj proizvoda i primjena - Fizičko-kemijski laboratorij

Zagreb, Žitnjak b.b.

01 2483243

01 2483575

Čl. 3. t. 1.b.

Čl. 4. t. 1.a i t. 4.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, sulfati, kloridi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, željezo

11. 6. 2001.

9. 8. 2007.

5.18.

ĐURO ĐAKOVIĆ d.o.o.

Centar za istraživanje i razvoj

Slavonski Brod,

Dr. Mile Budaka 1

035 446807

035 447629

Čl. 3. t. a. i b.

Čl. 4. t. 1.a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadne vode

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5

2. 11. 1998.

29. 11. 2004.

5.19.

HERBOS d.d.

Ekološki laboratorij

Sisak,

Obrtnička 17

044 549164

044 545517

Čl. 3. t. 1. a., b. i c.

Čl. 4. t. 1. a., b. i t. 4. a.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, kloridi, fluoridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, aluminij

c. površinskih i podzemnih voda

električna vodljivost, ukupna tvrdoća, ukupni alkalitet, nitrit-N, isparni ostatak, kalcij i magnezij

21. 12. 1998.

16. 11. 2004.

5.21.

CEMTRA d.o.o.

Zagreb,

Vlaška 67

01 4646744

01 4617729

Čl. 3. t. 1. a., b. i c., t. 3. a.i d.

Čl. 4. t. 1. a. i b., t. 4. a. i t 5.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, bakar, cink, željezo, nikal, aluminij, sulfiti, otopljeni kisik, taloživa tvar

c. površinskih i podzemnih voda

kalcij, magnezij, nitrit-N

3. ekotoksikološka svojstva

a. otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda

d. kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon uporabe dospjevaju u vode

toksičnost na bakterije aktivnog mulja i Daphnia magna

21. 5. 1998.

14. 10. 2003.

11. 9. 2008.

5.22.

HIDRO-LAB d.o.o.

Ičići,

Kolavići 5

Rijeka,

Ružićeva 32

051 268565

051 268566

Čl. 3. t. 1. a. i b., t. 3. a. i d.

Čl. 4. t. 1.a., t. 4.a. i t. 5.

1. sastav i kakvoća

a. i b. otpadnih voda

raspršene krutine, isparni ostatak, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, nitrit-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni cijanidi, ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, anionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, nikal, kobalt, ukupna živa, aluminij, antimon, ukupni organski ugljik, električna vodljivost, otopljeni kisik, bromidi, fluoridi, sulfidi, ukupni ostatni klor, ukupni dušik, mineralna ulja

3. ekotoksikološka svojstva

a. otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda

d. kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon uporabe dospjevaju u vode

test toksičnosti na bakterije aktivnog mulja i Daphnia magna

1. 12. 2003.

9. 4. 2009.

5.23.

RiEKO-LAB d.o.o.

Rijeka,

Janka Polića Kamova 19

051 218430

051 218270

Čl. 3. t. 1 c. i d.

Čl. 4. t. 1 b. i c.,

t. 3.

1. sastav i kakvoća

c. površinskih i podzemnih voda

pH-vrijednost, raspršene krutine, električna vodljivost, ukupna tvrdoća, alkalitet, bikarbonat, KPKMn, BPK5, kalcij, magnezij, nitrat-N, nitrit-N, amonij-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, kloridi, otopljeni kisik

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C)

d. voda mora u pogledu zaštite od onečišćavanja iz izvora i djelatnosti na kopnu

vidljive otpadne tvari i masnoće, pH-vrijednost, temperatura, dubina, boja mora, prozirnost, raspršene krutine, otopljeni kisik, zasićenje kisikom, salinitet, kloridi, nitrit-N, amonij-N, ortofosfat-P

mikrobiološki pokazatelji: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, E. coli, fekalni streptokoki, broj aerobnih bakterija (22 °C i 37 °C), stafilokoki

24.11. 2003.

28. 1. 2009.

5.24.

KONTROL EKO d.o.o.

Zagreb, Pupačićeva 2

01 3865382

01 3865383

Čl. 3. t. 1 a. i b., t. 3. a. i d.

Čl. 4. t. 1.a., t. 4.a. i t. 5.

1. sastav i kakvoća

raspršene krutine, pH-vrijednost, KPKCr, BPK5, amonij-N, nitrat-N, ortofosfat-P, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik,ukupni fenoli, ukupna ulja i masti, lakohlapljivi klorirani ugljikovodici, anionski tenzidi, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, nikal, željezo, isparni ostatak

3. ekotoksikološka svojstva

a. otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda

d. kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon uporabe dospjevaju u vode

toksičnost na bakterije aktivnog mulja i Daphnia magna

29. 12. 2006.

6. 0. OVLAŠTENI LABORATORIJI DRŽAVNIH INSTITUCIJA

6. 1.

DRŽAVNI HIDROMETEOROLO-ŠKI ZAVOD

Zagreb,

Grič 3

01 4565666

01 4565656

Čl. 3. t. 1. c.

Čl. 4. t. 1. b. i 4. a.

1. sastav i kakvoća

c. površinskih voda

pH-vrijednost, električna vodljivost, amonij-N, nitrat-N, sulfat, kloridi, natrij, kalij, kalcij, magnezij

3. 6. 1998.

19. 12. 2003.

5. 12. 2008.

Klasa: 325-01/08-01/0001164

Urbroj: 538-10/1-4-64-09/5

Zagreb, 4. prosinca 2009.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.