Pravilnik o izmjenama Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

NN 148/2009 (11.12.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

148 11.12.2009 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

MINISTARSTVO FINANCIJA

3617

Na temelju članka 44. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04 i 73/08) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DJELATNOSTIMA IZNAJMLJIVANJA STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA TE ORGANIZIRANJA KAMPOVA KOJE ĆE SE PAUŠALNO OPOREZIVATI, O VISINI PAUŠALNOG POREZA I NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG POREZA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (»Narodne novine«, br. 48/05) u cijelom tekstu riječi: »matični broj građana« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj« u odgovarajućem broju i padežu, a kratica: »MBG« zamjenjuje se kraticom »OIB«.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se i na obrasce koji su sastavni dio Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 410-01/09-01/1860
Urbroj: 513-07-21-01/09-1
Zagreb, 1. prosinca 2009.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.