Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom označavanju i registraciji svinja

NN 148/2009 (11.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom označavanju i registraciji svinja

148 11.12.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom označavanju i registraciji svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3620

Na temelju članka 35. stavka 9. i 13. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 155/08)), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI SVINJA

Članak 1.

U Pravilniku o obaveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/07) u članku 14. stavku 5. alineja 5. mijenja se i glasi:

»– u slučaju prodaje/otpreme jedne svinje na gospodarstvo, koje drži samo jednu svinju za vlastite potrebe u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika, odnosno do pet svinja u svrhu klanja za vlastite potrebe na gospodarstvo koje ne podliježe registraciji, upisuje se ime, prezime, MBG i adresa posjednika. Klanje se mora obaviti u roku od 72 sata od dana dopreme.«

Članak 2.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posjednik odredišnog gospodarstva svinja mora dostavljati podatke o prometu svinja odnosno podatke o dolasku svinja na gospodarstvo ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u roku od tri dana od dana dopreme svinja, putem obrasca »Putni list« iz Priloga VI. ovog Pravilnika, odnosno kod uvoza putem obrasca veterinarskog certifikata i vlastitog Punog lista na kojem se dostavljaju podaci o dopremljenim svinjama.«

Članak 3.

U članku 17. stavku 5. podstavak d) mijenja se i glasi:

»d) o gospodarstvu odnosno klaonici na koju se svinje dopremaju (JIBG/broj klaonice, serijski broj IKG, ime/prezime i adresa/sjedište), a podaci se prepisuju s IKG ili ime/prezime posjednika iz članka 14., stavka 5., alineja 5.«

Članak 4.

U cijelom tekstu Pravilnika, obrascima (u prilozima I. – VIII.) i na samoj oznaci ušne markice riječi: »Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MPŠVG)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstava i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: MPRRR)«, a riječi: »Hrvatski stočarski centar« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu HPA).«

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/292

Urbroj: 525-06-1-0537/09-4

Zagreb, 27. studenoga 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.