Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina

NN 148/2009 (11.12.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

3622

Na temelju članka 52. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA

Članak 1.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vrste uporabe mogu biti sljedeće:

– za poljoprivredna zemljišta: nerazvrstano poljoprivredno zemljište, oranica, oranica-staklenik, oranica-plastenik, vrt, vrt-staklenik, vrt-plastenik, voćnjak, voćnjak-rasadnik, maslinik, maslinik-rasadnik, vinograd, vinograd-rasadnik, livada, pašnjak, trstik, ribnjak i močvara,

– za šumska zemljišta: šuma i ostalo šumsko zemljište,

– za unutrašnje vode: rijeka, potok, kanal, jezero, akumulacija, retencija, rukavac i bara,

– za površine mora: more, ribogojilište i marikultura,

– za prirodno neplodno zemljište: neplodno zemljište, stjenjak, kamenjar, golet, gromača, pijesak, klizište, vododerina, sprud, stjenovita obala, šljunčana obala i pješčana obala,

– za zemljište privedeno svrsi: izgrađeno zemljište, zemljište pod zgradama, zemljište pod građevinama, dvorište, gospodarsko dvorište, uređeno zemljište, park, zemljište za sport i rekreaciju, dječje igralište, tržnica, sajmište, groblje, bazen, uređena plaža, luka, marina, zračna luka, kamenolom, šljunčara, pješčenjak, otvoreni kop, nasip, usjek, ustava, brana, deponija, bušotina, stepenište, ulica, trg, cesta, parkiralište, put, autocesta i željeznička pruga«

Članak 2.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vrste uporabe zgrada mogu biti sljedeće:

– za zgrade koje se upotrebljavaju za stanovanje: kuća, stambena zgrada i zgrada mješovite uporabe,

– za zgrade za povremeni boravak: zgrada za povremeni boravak, kuća za odmor, voćarska kuća, vinogradarska kuća, seljački stan, ribarska kuća, planinska kuća,

– za poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade: poslovna zgrada, hotel, motel, prenoćište, restoran, zgrada za iznajmljivanje, upravna zgrada, servisna zgrada, zgrada za prijem putnika, benzinska stanica, sportska dvorana, zatvoreni bazen, stadion, svjetionik,

– za javne, sakralne i zgrade spomeničke baštine: javna zgrada, sakralna zgrada, zgrada spomeničke baštine, sveučilište, škola, dječji vrtić, bolnica, ambulanta, katedrala, crkva, kapelica, samostan, manastir, sinagoga, džamija, spomenik, spomen obilježje,

– za gospodarske zgrade: gospodarska zgrada, industrijska zgrada, hidrocentrala, termocentrala, toplana, trafostanica, pumpna stanica, hala, otvorena hala, hangar, spremnik, skladište, silos, staklenik, toranj,

– za pomoćne zgrade uz stambenu ili drugu zgradu: garaža, nadstrešnica, drvarnica, spremište, dvorišna zgrada, pomoćna zgrada,

– za ruševine: ruševina i ruševina spomenik,

– za podzemne zgrade: podzemna zgrada, podzemna poslovna zgrada, podzemna garaža, podzemno sklonište«

Članak 3.

U članku 13. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Vrtovi, voćnjaci, vinogradi, maslinici, ribnjaci, močvare i šume iskazuju se kao dio katastarske čestice zasebne vrste uporabe ako im je površina veća od 200 kvadratnih metara«

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

Područja vrsta uporabe mogu biti:

1. područja pod oranicama i vrtovima,

2. područja pod livadama,

3. područja pod voćnjacima,

4. područja pod maslinicima,

5. područja pod vinogradima,

6. područja pod pašnjacima i nerazvrstanim poljoprivrednim zemljištem,

7. područja pod ribnjacima, trsticima i močvarama,

8. područja pod šumskim zemljištem,

9. područja pod unutrašnjim vodama,

10. područja pod morem,

11. područja prirodno neplodnog zemljišta,

12. područja pod zemljištima privedenim svrsi

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/09- 01/02

Urbroj: 541-01/1-09-3

Zagreb, 3. prosinca 2009.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.