Pravilnik o izmjenama Pravilnika o katastru zemljišta

NN 148/2009 (11.12.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o katastru zemljišta

148 11.12.2009 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o katastru zemljišta

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

3623

Na temelju članka 69. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KATASTRU ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vrste uporabe mogu biti sljedeće:

– za poljoprivredna zemljišta: nerazvrstano poljoprivredno zemljište, oranica, oranica-staklenik, oranica-plastenik, vrt, vrt-staklenik, vrt-plastenik, voćnjak, voćnjak-rasadnik, maslinik, maslinik-rasadnik, vinograd, vinograd-rasadnik, livada, pašnjak, trstik, ribnjak i močvara,

– za šumska zemljišta: šuma i ostalo šumsko zemljište,

– za unutrašnje vode: rijeka, potok, kanal, jezero, akumulacija, retencija, rukavac i bara,

– za površine mora: more, ribogojilište i marikultura,

– za prirodno neplodno zemljište: neplodno zemljište, stjenjak, kamenjar, golet, gromača, pijesak, klizište, vododerina, sprud, stjenovita obala, šljunčana obala i pješčana obala,

– za zemljište privedeno svrsi: izgrađeno zemljište, zemljište pod zgradama, dvorište, gospodarsko dvorište, uređeno zemljište, parkiralište, park, zemljište za sport i rekreaciju, dječje igralište, tržnica, sajmište, groblje, bazen, uređena plaža, luka, marina, zračna luka, kamenolom, šljunčara, pješčenjak, otvoreni kop, nasip, usjek, ustava, brana, deponija, bušotina, stepenište, ulica, trg, cesta, put, autocesta, željeznička pruga«

Članak 2.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vrste uporabe zgrada mogu biti sljedeće:

– za zgrade koje se upotrebljavaju za stanovanje: kuća, stambena zgrada i zgrada mješovite uporabe,

– za zgrade za povremeni boravak: zgrada za povremeni boravak, kuća za odmor, voćarska kuća, vinogradarska kuća, seljački stan, ribarska kuća, planinska kuća,

– za poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade: poslovna zgrada, hotel, motel, prenoćište, restoran, zgrada za iznajmljivanje, upravna zgrada, servisna zgrada, zgrada za prijem putnika, benzinska stanica, sportska dvorana, zatvoreni bazen, stadion, svjetionik,

– za javne, sakralne i zgrade spomeničke baštine: javna zgrada, sakralna zgrada, zgrada spomeničke baštine, sveučilište, škola, dječji vrtić, bolnica, ambulanta, katedrala, crkva, kapelica, samostan, manastir, sinagoga, džamija, spomenik, spomen obilježje,

– za gospodarske zgrade: gospodarska zgrada, industrijska zgrada, hidrocentrala, termocentrala, toplana, trafostanica, pumpna stanica, hala, otvorena hala, hangar, spremnik, skladište, silos, staklenik, toranj,

– za pomoćne zgrade uz stambenu ili drugu zgradu: garaža, nadstrešnica, drvarnica, spremište, dvorišna zgrada, pomoćna zgrada,

– za ruševine: ruševina i ruševina spomenik,

– za podzemne zgrade: podzemna zgrada, podzemna poslovna zgrada, podzemna garaža, podzemno sklonište«

Članak 3.

U članku 40. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pod aktom na temelju kojeg su se zgrade ili druge građevine mogle graditi podrazumijeva se uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, potvrda tijela nadležnog za gradnju da se za građevinu ne izdaje uporabna dozvola niti drugi gore navedeni akt te dokumentacija propisana člancima 43. do 46. ovog Pravilnika.«

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/09-01/01
Urbroj: 541-01/1-09- 3
Zagreb, 3. prosinca 2009.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.