Pravilnik o dopunama Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima

NN 148/2009 (11.12.2009.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima

148 11.12.2009 Pravilnik o dopunama Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

3625

Na temelju članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA

Članak 1.

U članku 55. iza stavke 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Ako nositelji prava na katastarskim česticama ne raspolažu aktom temeljem kojeg se neka građevina koja je već evidentirana u katastarskom operatu a nije evidentirana u zemljišnoj knjizi mogla graditi, u prijavnom listu za zemljišnu knjigu potrebno je za takvu građevinu iskazati zemljište pod građevinom kao način uporabe katastarske čestice – izgrađeno zemljište.«

»U slučaju iz stavka 5. ovog članka, u prijavnom listu za zemljišnu knjigu će se istaknuti da je riječ o evidentiranju načina uporabe zemljišta za građevinu koja je već evidentirana u katastarskom operatu a da za nju ne postoje isprave koje su uvjet za upis u zemljišnu knjigu.«

Članak 2.

U članku 62. dodaje se stavka koja glasi:

»Suglasnost na prijedlog diobe poljoprivrednog zemljišta parcelacijom (prethodna suglasnost) ovlašteni geodetski stručnjak će ishoditi od tijela nadležnog za izdavanje te suglasnosti.«

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/09-01/03
Urbroj: 541-04-3/1-09-3
Zagreb, 3. prosinca 2009.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.