Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s pripadajućim tiskanicama (tiskanice u papiru i e-tiskanice)

NN 148/2009 (11.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s pripadajućim tiskanicama (tiskanice u papiru i e-tiskanice)

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

3631

Na temelju članka 94. stavka 1. i članka 98. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07. i 35/08.) i članka 19. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine« br. 163/98. i 86/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 3. prosinca 2009. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine« br. 98/05. i 35/06.), u članku 4. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 1.a koja glasi:

»1.a osobni identifikacijski broj osiguranika«

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. registarski broj obveznika doprinosa.

Iza točke 21. dodaje se nova točka 21.a koja glasi:

»21.a podaci o naknadama plaće na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu«

U točki 30. iza riječi »vrijeme«, dodaju se riječi: »s punim ili nepunim radnim vremenom«.

Podnaslov u stavku 2. mijenja se i glasi:

»Obveznicima doprinosa«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. registarski broj obveznika doprinosa«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. osobni identifikacijski broj obveznika«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. obveznik doprinosa«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. općina sjedišta ili prebivališta obveznika doprinosa.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. naziv obveznika doprinosa«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. vrsta obveznika doprinosa«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. sjedište obveznika doprinosa ili podružnica«.

U cijelom tekstu riječi »obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa« zamjenjuju se riječima »obveznik doprinosa« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. u trećem retku iza brojke »18« dodaje se riječ »i« i brojka »30«.

Članak 3.

U članku 7. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. do 9. koja glasi:

»7. Mjerodavno ministarstvo za socijalnu skrb«.

»8. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu«

»9. Ostali obveznici podnošenja prijava prema posebnim propisima«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. riječ »HZZO« zamjenjuje se riječju »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) HZZO je obvezan za osiguranike koji za vrijeme bolovanja zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porođajem, korištenjem prava na rodiljni dopust i prava na rad s polovicom punoga radnog vremena iz članka 26. točke 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju – u daljnjem tekstu: ZOZO, te prava na dopust za slučaj smrti djeteta iz članka 26. točke 8. ZOZO, koji koriste jedno od navedenih prava i pripada im pravo na naknadu plaće i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom do isteka korištenja navedenog prava, dostaviti Zavodu prijave iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Iza članka 13. dodaje novi članak 13.a koja glasi:

»Mjerodavno ministarstvo za socijalnu skrb obvezno je uspostaviti i dostaviti Zavodu za osiguranika – roditelja – njegovatelja sljedeće prijave:

1. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

2. prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P).

Članak 6.

U članku 15. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za roditelje – njegovatelje mjerodavno ministarstvo za socijalnu skrb obvezno je pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. obavijest o početku statusa roditelja – njegovatelja

2. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)«.

Članak 7.

U članku 18. odjeljku 1. iza riječi »profesionalna djelatnost« dodaju se riječi: »predstavnik obiteljskog doma, fizička osoba koja samostalno kao profesionalnu djelatnost obavlja poslove savjetovališta«. U točki 1. iza riječi »poslova socijalne skrbi« dodaju se riječi: »potvrdu Centra za socijalnu skrb o datumu početka rada obiteljskog doma, potvrdu o početku obavljanja poslova savjetovališta kao profesionalna djelatnost«.

Članak 8.

U članku 21. stavku 1. iza riječi »trgovačkih društava« dodaju se riječi: »i izvršni direktori dioničkog društva«.

Članak 9.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

« (2) Lučke kapetanije u Republici Hrvatskoj za članove posade broda u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac, brodar ili kompanija strana pravna osoba, ako nisu obvezno osigurani prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili ako nisu u radnom odnosu kod poslodavca, brodara ili kompanije domaće pravne osobe, obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. pomorsku knjižicu

2. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

3. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P).

Članak 10.

U članku 25. stavku 1. briše se točka 7.

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 7. i 8.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Mjerodavno ministarstvo za osobe koje se osiguravaju na produženo osiguranje za vrijeme boravka u inozemstvu kao bračni drug osiguranika – profesionalnog ili ugovornog diplomata, obvezno je pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P).

Članak 11.

U članku 28. točki 1. iza riječi »novog poslodavca« dodaju se riječi: »obavijest o prestanku statusa roditelja njegovatelja, potvrda o prestanku rada obiteljskog doma, potvrda o prestanku obavljanja poslova savjetovališta kao profesionalne djelatnosti«.

Članak 12.

U članku 29. iza riječi »Porezna uprava« dodaju se zarez i riječi »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu«.

Članak 13.

U članku 38. stavku 1. iza riječi »porezu na dohodak« dodaju se riječi; »i/ili razdoblje u kojem je ostvaren primitak po osnovi obavljanja druge djelatnosti«.

U stavku 2. iza riječi »drugog dohotka« dodaju se riječi: »i/ili osoba koja je ostvarila primitak po osnovi obavljana druge djelatnosti«.

U stavku 3. iza riječi »porezu na dohodak« dodaju se riječi: »i/ili primitak utvrđen po osnovi obavljanja druge djelatnosti«.

Članak 14.

Članci 40., 41. i članak 43. brišu se.

Članak 15.

Članak 44. mijenja se i glasi:

Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1) primjenjuje se za evidentiranje i promjenu podataka o stažu osiguranja, plaći ili osnovici osiguranja za ostvarivanje prava na mirovinu, naknada plaće i razdoblja korištenja naknada plaće, za razdoblje od 1. siječnja 1970. i nadalje.

Od dana početka primjene ovog pravilnika obveznici podnošenja prijave podataka o stažu osiguranja, plaći, osnovici osiguranja i naknadama plaće, a koji Zavodu nisu dostavili navedene podatke za osiguranike u nekom razdoblju od 1. siječnja 1970. pa nadalje, te podatke će dostaviti Zavodu na tiskanici MPP-1.

Na tiskanici MPP-1 svote plaće, osnovice osiguranja i naknada plaće do 31. prosinca 1990. iskazuju se u dinarima i parama, za 1991. i 1992. u hrvatskim dinarima na način da se na mjestu za upis para upišu dvije ništice ("00"), za 1993. u hrvatskim dinarima bez para (HRD), a za 1994. i dalje u kunama i lipama.

Članak 16.

U cijelom tekstu naziv tiskanica:

• »prijava o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P« zamjenjuje se nazivom: »prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)«

• »prijava o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-12P)« zamjenjuje se nazivom: »prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)«

• prijava o promjeni podataka obveznika obračunavanja doprinosa (tiskanica M-13P)« zamjenjuje se nazivom: »prijava o promjeni podataka obveznika doprinosa (tiskanica M-13P)«

• prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP)« zamjenjuje se nazivom: »prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP-1).

Članak 17.

Tiskanice prijava iz članka 45. stavka 1. i 4. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

Klasa: 041-01-09-02/12

Urbroj: 341-99-01/01-09/4

Zagreb, 3. prosinca 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
mr. sc. Niko Raič, v. r.