Zakon o izmjenama Zakona o "Nagradi Ivan Filipović"

NN 149/2009 (15.12.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o "Nagradi Ivan Filipović"

149 15.12.2009 Zakon o izmjenama Zakona o "Nagradi Ivan Filipović"

HRVATSKI SABOR

3638

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O »NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ«

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o »Nagradi Ivan Filipović«, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/205

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 9. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O »NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ«

Članak 1.

U Zakonu o »Nagradi Ivan Filipović« (»Narodne novine«, br. 61/91.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo.

Svake godine mogu se dodijeliti dvije nagrade za životno djelo i do 15 godišnjih nagrada.«

Članak 2.

U članku 3. riječ: »djelatnik« zamjenjuje se riječju: »radnik« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 3.

U članku 6. stavku 3. riječi: »Sabor Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječi: »Ministar prosvjete, kulture i športa« zamjenjuju se riječima: »Ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar)«.

U stavku 2. riječi: »Sabora Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoga sabora«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. riječi: »proračunu Republike« zamjenjuju se riječima: »državnom proračunu Republike Hrvatske«.

U stavku 2. riječi: »Ministarstvu prosvjete, kulture i športa« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

U stavku 3. iza riječi: »ministra« riječi: »prosvjete, kultura i športa« brišu se.

U stavku 5. iza riječi: »ministar« riječi: »prosvjete, kultura i športa« brišu se.

Članak 6.

U članku 10. iza riječi: »Ministarstvo« riječi: »prosvjete, kulture i športa« brišu se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 061-01/09-01/01

Zagreb, 4. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.