Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda

NN 149/2009 (15.12.2009.), Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3645

Na temelju članka 12. stavka 7. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/06), Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PLAN

OSIGURANJA, DINAMIKE FORMIRANJA I ZANAVLJANJA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, ORGANIZACIJE SKLADIŠTENJA I REGIONALNOG RASPOREDA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Planom propisuje se način osiguranja, dinamika formiranja i zanavljanja, organizacija skladištenja i regionalni raspored obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske koje je dužna formirati Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: HANDA).

Članak 2.

Količina i struktura obveznih zaliha te dinamika formiranja obveznih zaliha nafte i nafnih derivata propisana je Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine« 57/2006) (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. NAČIN OSIGURANJA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 3.

Analizom podataka koje prikupljaju i obrađuju Ministarstvo i HANDA, utvrđeno je da za količinu obveznih zaliha nafte i naftnih derivata koju treba formirati sukladno Zakonu, nema odgovarajućih skladišnih kapaciteta na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 4.

Obvezne zalihe naftnih derivata iz članka 12. Zakona, čuvat će se u gotovim proizvodima, sirovoj nafti i u nematerijalnom obliku u obliku ugovora o opcijskoj kupnji robe po unaprijed utvrđenim kriterijima u utvrđenom vremenskom razdoblju.

Obvezne zalihe naftnih derivata iz članka 12. Zakona, mogu se čuvati na teritoriju Republike Hrvatske ili u inozemstvu, u državama s kojima je prethodno sklopljen međudržavni ugovor o čuvanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

Članak 5.

Sustav obveznih zaliha treba biti prilagođen postojećem logističkom lancu veleprodaje naftnih derivata Republike Hrvatske. U slučaju poremećaja opskrbe, HANDA stavlja obvezne zalihe na raspolaganje tržištu na granici skladišta u kojem se obvezne zalihe nalaze.

Obvezne zalihe će se skladištiti na lokacijama koje su već namijenjene skladištenju i rukovanju sirovom naftom i/ili naftnim derivatima, koje imaju mogućnost dogradnje, koje se nalaze u središtima potrošnje, te na kojima postoji mogućnost istovremenog prihvata/otpreme roba različitim transportnim sredstvima, a sve s ciljem ograničavanja utjecaja na okoliš i optimiranja troškova upravljanja obveznim zalihama.

Članak 6.

Obvezne zalihe naftnih derivata koje HANDA čuva kao gotove proizvode, trebaju odgovarati najvišim standardima kakvoće. Obvezne zalihe motornih benzina čuvat će se u ljetnoj kakvoći, a obvezne zalihe dizelskog goriva u zimskoj kakvoći.

III. DINAMIKA FORMIRANJA I ZANAVLJANJA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 7.

Dinamika formiranja obveznih zaliha propisana je člankom 26. Zakona.

Za procijenjenu količinu i strukturu obveznih zaliha koje je HANDA dužna formirati sukladno članku 26. Zakona, na teritoriju Republike Hrvatske nedostaje raspoloživih skladišnih kapaciteta, te je, u najkraćem mogućem roku, potrebno izgraditi 480.000 m³ skladišnih kapaciteta za sirovu naftu i oko 260.000 m³ za naftne derivate.

Uvažavajući načela iz članka 5. stavka 2. ovoga Plana, dodatne kapacitete iz stavka 2. ovoga članka potrebno je izgraditi na sljedećim postojećim terminalima:

– 240.000 m³ za sirovu naftu na terminalu JANAF d.d. u Omišlju;

– 240.000 m³ za sirovu naftu na terminalu JANAF d.d. u Sisku;

– 120.000 m³ za naftne derivate na terminalu JANAF d.d. u Zagrebu (Žitnjak);

– 130.000 m³ za naftne derivate na dva terminala u vlasništvu Republike Hrvatske, koja će se dati na dugoročno korištenje HANDA-i;

– 3.000 m³ za gorivo za mlazne motore na aerodromu Pleso – Zagreb.

Točan skladišni kapacitet na pojedinoj lokaciji, kao i broj spremnika i njihove pojedinačne volumene odredit će se na temelju analiza potrošnje, geomehanike, hidrografskih izmjera, analiza maritimnih uvjeta i ostalih projektantskih podloga.

Članak 8.

Zanavljanje obveznih zaliha provodi se prema potrebi, temeljem rezultata kontrole kakvoće. Kontrola kakvoće provodi se najmanje 2 (dva) puta godišnje.

IV. ORGANIZACIJA SKLADIŠTENJA I REGIONALNI RASPORED OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 9.

Sukladno članku 16. Zakona, uvjete za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata utvrđuje HANDA, a ti uvjeti moraju sadržavati:

– upravljanje skladištem treba obavljati pravna osoba kojoj je Hrvatska energetska regulatorna agencija izdala dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata;

– skladište mora imati uporabnu dozvolu u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske;

– skladište u kojem se dugoročno čuvaju obvezne zalihe naftnih derivata treba biti u mogućnosti prihvatiti/otpremiti naftne derivate željeznicom i auto-cisternom, a na morskim lokacijama i brodom;

– minimalni volumen skladišta za čuvanje obveznih zaliha naftnih derivata (izuzev za goriva za mlazne motore) iznosi 10.000 m³;

– maksimalni volumen obveznih zaliha naftnih derivata koji se skladišti na pojedinom terminalu iznosi 120.000 m³; minimalni kapacitet skladišta za čuvanje obveznih zaliha sirove nafte iznosi 80.000 m³;

– otprema obveznih zaliha nafte i naftnih derivata mora biti moguća u roku od 24 sata od zahtjeva HANDA-e;

– omogućiti HANDA-i uvid u stanje spremnika u realnom vremenu.

Članak 10.

HANDA će pažnjom dobrog gospodarstvenika nastojati optimizirati troškove formiranja, skladištenja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata te će u tom smislu:

– poticati skladištenje obveznih zaliha zajedno s komercijalnim zalihama:

– skladištiti minimalno 5.000 tona pojedinog naftnog derivata u postojećim spremnicima;

– obvezne zalihe u nematerijalnom obliku ugovarati za količine od minimalno 5.000 tona pojedinog naftnog derivata, na rok ne kraći od 3 (tri) mjeseca i ne duži od 13 (trinaest) mjeseci.

Članak 11.

Uzimajući u obzir infrastrukturne karakteristike Republike Hrvatske i veleprodajni logistički sustav za opskrbu tržišta naftnim derivatima, Republika Hrvatska se za potrebe teritorijalnog razmještaja obveznih zaliha smatra jednom regijom.

Fizički razmještaj obveznih zaliha u nadležnosti HANDA-e, uvažit će prvenstveno postojeću distributivnu i ostalu infratsrukturu, potrošnju naftnih derivata, kriterije zaštite okoliša te ekonomske kriterije u svrhu optimiranja troškova formiranja i upravljanja sustavom obveznih zaliha.

Članak 12.

Količina i struktura obveznih zaliha nafte i naftnih derivata je javni podatak.

Razmještaj obveznih zaliha nafte i naftnih derivata po količini i strukturi je povjerljiv podatak.

HANDA je obvezna jedanput mjesečno dostavljati Ministarstvu podatke o stanju ukupnih obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

Članak 13.

Za provedbu ovoga Plana zadužuje se HANDA.

Članak 14.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/88

Urbroj: 526-04-03-01/1-09-2

Zagreb, 7. prosinca 2009.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.