Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu

NN 151/2009 (17.12.2009.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

3690

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/201

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 9. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2011. i 2012. godinu obuhvaćaju:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

PRORAČUN ZA 2010.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2011.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.

PRIHODI POSLOVANJA

112.578.912.866

114.106.257.565

118.352.232.805

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

250.410.000

261.210.000

272.410.000

RASHODI POSLOVANJA

119.079.551.298

120.698.310.258

122.773.589.747

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.362.256.394

2.521.284.976

2.298.124.464

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-8.612.484.826

-8.852.127.669

-6.447.071.406

B) RAČUN FINANCIRANJA

 

PRORAČUN ZA 2010.

PROJEKCIJA PRORAČUNA
ZA 2011.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

28.790.271.304

20.667.319.135

16.601.192.492

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

20.177.786.478

11.815.191.466

10.154.121.086

NETO FINANCIRANJE

8.612.484.826

8.852.127.669

6.447.071.406

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Državnom proračunu za 2010. godinu i projekcijama za 2011. i 2012., kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv prihoda

Proračun za 2010.

Projekcija proračuna za 2011.

Projekcija proračuna za 2012.

6

PRIHODI POSLOVANJA

112.578.912.866

114.106.257.565

118.352.232.805

61

Prihodi od poreza

65.458.857.286

65.745.674.730

68.615.103.025

611

Porez i prirez na dohodak

1.538.209.038

612

Porez na dobit

8.271.629.244

613

Porezi na imovinu

561.431.487

614

Porezi na robu i usluge

51.117.551.058

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.750.036.459

616

Ostali prihodi od poreza

2.220.000.000

62

Doprinosi (socijalni)

40.328.591.039

41.376.986.042

42.990.583.856

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

18.555.970.339

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

19.868.522.232

623

Doprinosi za zapošljavanje

1.904.098.468

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

1.320.977.369

1.429.998.020

1.079.945.930

631

Pomoći od inozemnih vlada

29.958.398

632

Pomoći od međunarodnih organizacija

1.226.151.973

633

Pomoći iz proračuna

63.066.998

634

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

1.800.000

64

Prihodi od imovine

1.540.788.727

1.545.319.151

1.558.597.934

641

Prihodi od financijske imovine

660.301.953

642

Prihodi od nefinancijske imovine

880.486.774

65

Prihodi od prodaje roba i usluga

3.328.124.591

3.394.687.083

3.479.554.261

651

Administrativne (upravne) pristojbe

955.253.196

652

Prihodi po posebnim propisima

2.372.871.395

66

Ostali prihodi

601.573.854

613.592.539

628.447.799

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

71.468.800

662

Kazne

514.763.054

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

15.342.000

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

250.410.000

261.210.000

272.410.000

71

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

20.000.000

21.400.000

22.000.000

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

20.000.000

72

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

228.900.000

238.300.000

248.900.000

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

220.000.000

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

5.500.000

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

3.400.000

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

1.510.000

1.510.000

1.510.000

741

Prihodi od prodaje zaliha

1.510.000

RASHODI POSLOVANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Pods-
kupina

Naziv rashoda

Prijedlog
proračuna
za 2010.

Projekcija
proračuna
za 2011.

Projekcija
proračuna
za 2012.

3

Rashodi poslovanja

119.079.551.298

120.698.310.258

122.773.589.747

31

Rashodi za zaposlene

22.512.674.705

22.949.301.591

23.670.007.726

311

Plaće

18.120.456.915

312

Ostali rashodi za zaposlene

822.489.440

313

Doprinosi na plaće

3.569.728.350

32

Materijalni rashodi

8.803.060.080

8.973.844.588

8.940.235.911

321

Naknade troškova zaposlenima

1.359.438.047

322

Rashodi za materijal i energiju

1.920.647.827

323

Rashodi za usluge

5.056.661.170

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

466.313.036

34

Financijski rashodi

6.335.964.319

6.476.824.471

6.208.963.920

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

4.472.459.464

342

Kamate za primljene zajmove

1.298.792.868

343

Ostali financijski rashodi

564.711.987

35

Subvencije

5.935.107.143

5.900.826.774

5.965.282.059

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.981.098.655

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.954.008.488

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

5.256.056.676

5.639.107.178

5.698.472.674

361

Pomoći inozemnim vladama

56.890.000

362

Pomoći međunarodnim organizacijama

2.405.000

363

Pomoći unutar opće države

5.196.761.676

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

64.556.667.156

65.082.331.605

66.265.676.689

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

50.515.439.930

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

14.041.227.226

38

Ostali rashodi

5.680.021.219

5.676.074.051

6.024.950.768

381

Tekuće donacije

1.506.725.772

382

Kapitalne donacije

764.994.728

383

Kazne, penali i naknade štete

203.891.365

385

Izvanredni rashodi

281.690.090

386

Kapitalne pomoći

2.922.719.264

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.362.256.394

2.521.284.976

2.298.124.464

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

105.396.584

94.764.373

89.833.392

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.190.000

412

Nematerijalna imovina

103.206.584

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.016.304.644

2.147.868.324

1.923.934.780

421

Građevinski objekti

1.032.906.159

422

Postrojenja i oprema

631.266.243

423

Prijevozna sredstva

193.056.804

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3.988.477

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

320.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

154.766.961

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

3.437.000

5.338.088

5.625.625

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

3.437.000

44

Strateške zalihe

12.500.000

13.400.000

14.100.000

441

Strateške zalihe

12.500.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

224.618.166

259.914.191

264.630.667

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

214.855.066

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

7.313.500

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.125.000

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

1.324.600

B) RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Pods-
kupina

Naziv rashoda

Prijedlog
proračuna
za 2010.

Projekcija
proračuna
za 2011.

Projekcija
proračuna
za 2012.

NETO FINANCIRANJE

8.612.484.826

8.852.127.669

6.447.071.406

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

28.790.271.304

20.667.319.135

16.601.192.492

81

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

262.739.650

259.639.650

292.669.650

811

Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

2.200.000

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

101.539.650

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

159.000.000

82

Primici od prodaje vrijednosnih papira

14.800.000.000

16.000.000.000

14.000.000.000

822

Obveznice

14.800.000.000

84

Primici od zaduživanja

13.727.531.654

4.407.679.485

2.308.522.842

841

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

4.215.031.654

844

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

9.512.500.000

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

20.177.786.478

11.815.191.466

10.154.121.086

51

Izdaci za dane zajmove

1.478.545.335

1.434.391.664

1.386.854.829

511

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

222.712.876

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

104.670.119

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.000.350.000

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

150.812.340

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

354.054.700

395.379.000

349.165.000

531

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

220.000.000

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

132.054.700

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

11.324.160.804

1.901.936.151

4.572.010.943

541

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

889.358.295

542

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

122.580.048

544

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

10.311.896.461

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

326.000

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

7.021.025.639

8.083.484.651

3.846.090.314

552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

7.021.025.639

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2010. godinu u ukupnoj svoti od 121.441.807.692 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 20.177.786.478 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:


TABELA

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.


Ovaj Proračun objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-06/09-01/15
Zagreb, 2. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.