Pravilnik o uvjetima za izlov/sakupljanje i preradu određenih vrsta živih školjkaša iz područja u kojima razina biotoksina koji uzrokuju paralizu prelazi vrijednost određenu Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla

NN 152/2009 (18.12.2009.), Pravilnik o uvjetima za izlov/sakupljanje i preradu određenih vrsta živih školjkaša iz područja u kojima razina biotoksina koji uzrokuju paralizu prelazi vrijednost određenu Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3715

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka drugog Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK[1]

O UVJETIMA ZA IZLOV/SAKUPLJANJE I PRERADU ODREĐENIH VRSTA ŽIVIH ŠKOLJKAŠA IZ PODRUČJA U KOJIMA RAZINA BIOTOKSINA KOJI UZROKUJE PARALIZU PRELAZI VRIJEDNOST ODREĐENU PRAVILNIKOM O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 1.

Ovaj se Pravilnik odnosi na žive školjkaše vrste Acanthocardia tuberculatum.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, koriste se pojmovi utvrđeni Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla[2] kao i sljedeći pojam:

»Nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Članak 3.

(1) Španjolska može dozvoliti izlov/sakupljanje živih školjkaša iz članka 1. ovoga Pravilnika u proizvodnim područjima u kojima je razina biotoksina koji uzrokuje paralizu (engl. Paralitic Shellfish Poison; u daljnjem tekstu: PSP) u jestivim dijelovima živih školjkaša viša od 800 mikrograma na kilogram, ali niža od 3000 mikrograma na kilogram.

(2) Izlovljeni/sakupljeni živi školjkaši moraju:

– se transportirati u spremnicima ili prijevoznim sredstvima, zapečaćenim od strane nadležnog tijela, izravno u odobreni objekt u kojem je nadležno tijelo dozvolilo obradu,

– biti praćeni dokumentom izdanim od strane nadležnog tijela, kojim se dozvoljava prijevoz, dokazuje vrsta i količina proizvoda, područje podrijetla i odredišni objekt,

– biti podvrgnuti toplinskoj obradi u skladu s Prilogom ovoga Pravilnika.

(3) Konačni proizvod koji potječe od živih školjkaša iz stavka 1. ovoga članka ne smije, nakon toplinske obrade iz Priloga ovoga Pravilnika, sadržavati vrijednost PSP-a dokazivu metodom biološkog pokusa. Pretražuje se svaka proizvodna serija.

Članak 4.

Nadležno tijelo kontrolira da se sustav iz članka 5. Pravilnika o higijeni hrane[3] koji uspostavlja i provodi subjekt u poslovanju s hranom u objektu u kojem je nadležno tijelo dozvolilo obradu, primjenjuje na toplinsku obradu iz Priloga ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Prilog je tiskan kao dodatak ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/225

Urbroj: 525-06-2-0548/09-2

Zagreb, 23. studenoga 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

Toplinska obrada koja se primjenjuje pri preradi živih školjkaša vrste Acanthocardia tuberculatum s ciljem snižavanja vrijednosti PSP-a na razinu nižu od 800 mikrograma na 1 kilogram

Živi školjkaši moraju biti podvrgnuti navedenim postupcima prema sljedećem redoslijedu:

1. Prvo čišćenje u slatkoj vodi u trajanju najmanje dvije minute pri temperaturi 20 °C +/– 2 °C.

2. Prvo kuhanje u slatkoj vodi u trajanju najmanje tri minute pri temperaturi 95 °C +/– 5 °C.

3. Odvajanje mesa od ljušture.

4. Drugo čišćenje pod tekućom slatkom vodom u trajanju najmanje 30 sekundi pri temperaturi 20 °C +/– 2 °C.

5. Kuhanje u slatkoj vodi u trajanju najmanje 9 minuta pri temperaturi 98 °C +/– 3 °C.

6. Hlađenje pod hladnom tekućom slatkom vodom u trajanju približno 90 sekundi.

7. Mehaničko odvajanje jestivih dijelova (podnožje) od nejestivih dijelova (škrge, unutarnji organi i ovojnice) pod mlazom tekuće vode.

8. Kondicioniranje u hermetički zatvorenim spremnicima u nekiselom tekućem mediju.

9. Sterilizacija u autoklavu pri temperaturi najmanje 116 °C u trajanju određenom uzimajući u obzir dimenzije upotrebljenih spremnika ne kraćem od 51 minute.

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije br. 1996/77/EZ od 18. siječnja 1996. kojom se određuju uvjeti za izlov i preradu određenih vrsta školjkaša podrijetlom iz područja u kojih razina biotoksina koji uzrokuje paralizu (u daljnjem tekstu PSP) prelazi dopustivu vrijednost određenu Uredbom (EZ-a) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

[2]Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

[3]3 Člankom 5. Pravilnika o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07, 27/08 i 118/09 i 118/09) preuzete su odredbe članka 5. Uredbe (EZ-a) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni prehrambenih proizvoda.