Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj

NN 152/2009 (18.12.2009.), Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3717

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DODATNIM JAMSTVIMA U ODNOSU NA SALMONELU ZA POŠILJKE RASPLODNE PERADI I JEDNODNEVNIH PILIĆA ZA RASPLOD ILI PROIZVODNJU PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENIH STAVLJANJU NA TRŽIŠTE U REPUBLICI FINSKOJ I KRALJEVINI ŠVEDSKOJ[1]

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuju dodatna jamstva u odnosu na salmonelu, koja se moraju primjenjivati na pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

2) Rasplodna perad podrijetlom iz Republike Hrvatske pri stavljanju na tržište u Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku, mora biti mikrobiološki testirana, na način da se test provodi na uzorku prikupljenom u jatu podrijetla.

Članak 2.

Mikrobiološki test iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se u skladu s odredbama Dodatka I. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

1) Rasplodnu perad podrijetlom iz Republike Hrvatske pri stavljanju na tržište u Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku mora pratiti obrazac certifikata (u daljnjem tekstu: certifikat) iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.

2) Certifikat iz stavka 1. ovoga članka može:

– pratiti Model 3. certifikata iz Dodatka IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, broj 83/09)[2], ili

– mora biti ugrađen u certifikat iz alineje prve ovoga stavka.

Članak 4.

Jednodnevni pilići podrijetlom iz Republike Hrvatske pri stavljanju na tržište u Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku radi rasploda ili proizvodnje moraju potjecati od jaja za valenje podrijetlom od rasplodne peradi koja je podvrgnuta testu iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

1) Jednodnevne piliće podrijetlom iz Republike Hrvatske pri stavljanju na tržište u Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku radi rasploda ili proizvodnje mora pratiti obrazac certifikata (u daljnjem tekstu: certifikat) iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

2) Certifikat iz stavka 1. ovoga članka može:

– pratiti Model 2. certifikata iz Dodatka IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne Novine«, broj 83/09)[3], ili

– mora biti ugrađen u certifikat iz alineje prve ovoga stavka.

Članak 6.

Dodatna jamstva propisana ovim Pravilnikom neće se primjenjivati na jata uključena u program priznat u skladu s posebnim postupkom[4] kao jednakovrijedan onome koji provode Republika Finska i Kraljevina Švedska.

Članak 7.

Dodaci su tiskani u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/09-01/217

Urbroj: 525-06-1-0595/09-3

Zagreb, 26. studenoga 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

1. Opća pravila

Jato podrijetla mora biti izolirano 15 dana.

Mikrobiološki test mora obuhvatiti sve serotipove salmonele.

2. Metoda uzorkovanja i broj uzoraka koji se uzimaju

Metoda uzorkovanja i broj uzoraka koji se uzimaju u skladu su s odredbama Pravilnika o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza (»Narodne novine«, broj 52/05)[5].

3. Mikrobiološke metode za pretraživanje uzoraka

– Mikrobiološka testiranja uzoraka na salmonelu trebaju se provoditi u skladu s posljednjim izdanjem standarda Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO 6579:1993, ili prema posljednjem izdanju metode koju opisuje Nordijski odbor za analizu hrane (Metoda NMKL br. 71.).

– Ukoliko se nalazi analiza osporavaju među državama, referentnom metodom smatra se posljednje izdanje standarda Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO 6579:1993.

DODATAK II.

CERTIFICIRANJE

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da je rasplodna perad podrijetlom iz Republike Hrvatske testirana s negativnim rezultatom u skladu s odredbama Odluke Komisije 2003/644/EZ od 8. rujna 2003. o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

Sastavljeno u...... dana.......

Pečat[6]

Potpis službenoga veterinara
Ime (tiskanim slovima), kvalifikacija, titula

DODATAK III.

CERTIFICIRANJE

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da su jednodnevni pilići za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjeni stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj testirani s negativnim rezultatom u skladu s odredbama Odluke Komisije 2003/644/EZ od 8. rujna 2003. o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj.

Sastavljeno u...... dana.......

Pečat[7]

Potpis službenoga veterinara
Ime (tiskanim slovima), kvalifikacija, titula

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2003/644/EZ od 8. rujna 2003. kojom se utvrđuju dodatna jamstva za salmonelu glede pošiljaka uzgojno valjane peradi i jednodnevnih pilića za Finsku i Švedsku radi njihova unošenja u jata uzgojno valjane peri ili jata proizvodne peradi.

[2],3 Dodatkom IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, broj 83/09) preuzete su odredbe Dodatka IV. Direktive 90/539/EEZ.

[4] Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji.

[5] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2003/99/EZ od 17. studenoga 2003. o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza, kojom se izmjenjuje i dopunjuje Odluka Vijeća 907424/EEZ i ukida Direktiva Vijeća 92/117/EEZ.

[6] Pečat i potpis u boji različitoj od ostatka teksta.

[7] Pečat i potpis u boji različitoj od ostatka teksta.