Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

NN 153/2009 (21.12.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

HRVATSKI SABOR

3749

Na teme ju članka 88, Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009.

Klasa: 011-01/09-01/217

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU

Članak 1.

U Zakonu o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 58/93., 49/99., 31/00., 129/00., 59/05. i 150/05.) iza članka 16. dodaju se članci 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.f, i 16.g koji glase:

»Članak 16.a

Ministarstvo pravosuđa će na kraju svake kalendarske godine izraditi plan slobodnih sudačkih mjesta na svim sudovima u Republici Hrvatskoj za narednu godinu.

Članak 16.b

Na temelju plana iz članka 16.a ovoga Zakona Ministarstvo pravosuđa raspisuje interni natječaj za sva slobodna sudačka mjesta.

Interni natječaj objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Članak 16.c

Prijave na interni natječaj podnose se Ministarstvu pravosuđa s naznakom suda na koji kandidati žele biti imenovani.

Ministarstvo pravosuđa zatražit će od sudačkih vijeća ocjenu o obnašanju sudačke dužnosti za posljednje tri godine.

Članak 16.d

Vijeće donosi listu prvenstva kandidata koji su se javili za suca, na temelju broja bodova koje je sudac ostvario u ocjenama.

Odluka o imenovanju suca na drugi sud mora biti utemeljena na rezultatima kandidata na listi prvenstva.

Članak 16.e

Za slobodna sudačka mjesta suca općinskih, prekršajnih, trgovačkih i upravnih sudova, koja ostanu nepopunjena nakon završetka internog natječaja raspisuje se natječaj za prijam u Državnu školu za pravosudne dužnosnike.

Članak 16.f

Uvjeti za prijam kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike kao i osnivanje, ustroj i program rada Državne škole za pravosudne dužnosnike, utvrdit će se posebnim zakonom.

Članak 16.g

Vijeće donosi listu prvenstva kandidata koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike na temelju postignute završne ocjene u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.

Kandidate koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike Vijeće će imenovati za suce.

Odluka Vijeća mora biti utemeljena na završnoj ocjeni koju je kandidat postigao u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.«

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Po proteku roka iz članka 16. stavka 3. ovoga Zakona ministar pravosuđa dostavit će Vijeću sve prijave s dokazima i podacima koje su kandidati priložili uz prijavu.

Kandidati koji se prvi put imenuju za suca pristupaju provjeri znanja pred Vijećem. Provjera znanja sastoji se od pisanja dvije pisane radnje koje predstavljaju izradu cjelovitih prvostupanjskih presuda utemeljenih na konkretnom spisu predmeta, a vrsta predmeta određuje se prema vrsti suda za koji su se kandidati javili na oglas za suca.

Kandidati pisane radnje izrađuju pod osobnom zaporkom.

Kandidati mogu iz pisanih radnji ostvariti ukupno najviše 100 bodova.

Kandidati koji su ostvarili najbolji uspjeh na provjeri znanja pozivaju se na usmeni razgovor na kojem se ocjenjuje motiviranost kandidata za rad u pravosuđu, sposobnost za rješavanje sukoba i donošenje odluka, osjećaj za pravdu i odgovorno obnašanje sudačke dužnosti.

Na usmenom razgovoru može se ostvariti najviše 50 bodova.

Na temelju rezultata provjere znanja i usmenog razgovora Vijeće sastavlja listu prvenstva i donosi odluku o imenovanju.

Vijeće donosi Pravilnik o načinu i provođenju, te ocjenjivanju pisanog ispita iz stavka 2. ovoga članka i usmenog razgovora iz stavka 5. ovoga članka.«

Članak 3.

Članak 17.a mijenja se i glasi:

»U postupku napredovanja, kada se suci javljaju na viši sud, Vijeće će zatražiti od sudačkog vijeća ocjenu obnašanja sudačke dužnosti.

Na temelju zbroja bodova iz ocjena o obnašanju sudačke dužnosti, Vijeće izrađuje listu prvenstva kandidata.

Izbor kandidata za suce mora biti utemeljen na postignutom zbroju bodova utvrđenih na listi prvenstva.

Lista prvenstva objavljuje se na internetskim stranicama Vijeća«.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»U postupku imenovanja i razrješenja sudaca Vijeće će pribaviti mišljenje Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora.

Odluka Vijeća o imenovanju s pisanim obrazloženjem dostavlja se svim kandidatima u roku od 15 dana od dana imenovanja.

Odluka o imenovanju objavljuje se u »Narodnim novinama« i internetskim stranicama Vijeća.

Protiv odluke o imenovanju kandidat ima pravo podnijeti u roku od 30 dana od primitka odluke tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Sudac je dužan stupiti na dužnost u roku koji odredi Vijeće, a najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana imenovanja.

Ako sudac ne stupi na dužnost u roku od 3 mjeseca, ili ne položi prisegu, smatrat će se da nije ni imenovan.«

Članak 5.

U članku 20. stavku 2. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. nepostupanje po odluci neposredno višeg suda iz članka 27. i 28. Zakona o sudovima.«

Dosadašnje točke 3., 4., 5. i 6. postaju točke 4., 5., 6. i 7.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ako je pokrenut stegovni postupak protiv suca za stegovno djelo iz stavka 2. točke 3. ovoga članka, Vijeće je dužno o tome obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.«

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »jedne godine«.

Članak 7.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »predsjednik suda« dodaju se riječi: »ili osoba ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave«.

Članak 8.

U članku 30. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Kod donošenja odluke o stegovnoj odgovornosti i izricanju stegovne kazne Vijeće nije vezano prijedlogom podnositelja zahtjeva za vođenje stegovnog postupka.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 9.

Pravilnik iz članka 2. ovoga Zakona Vijeće je dužno donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1., kojim su dodani članci 16.b, 16.c, 16.d i 16.e koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 700-01/09-01/01

Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.