Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

NN 153/2009 (21.12.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

153 21.12.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

3750

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/218

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09.) u članku 110. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za zamjenika državnog odvjetnika u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske može se imenovati osoba koja je kao dužnosnik u pravosudnim tijelima obnašala pravosudnu dužnost najmanje 15 godina ili isto toliko godina bila odvjetnik, javni bilježnik, sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita i ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom i najmanje 20 godina radnog iskustva koji se je dokazao svojim stručnim radom i na određenom pravnom području kao i stručnim i znanstvenim radovima.«

Članak 2.

U članku 126. stavku 1. iza riječi: »za ministra« riječ: »ili« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »državnog tajnika« dodaju se riječi: »ili ravnatelja«.

Članak 3.

U članku 159. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U izradi obrazloženja za zamjenika općinskog državnog odvjetnika mora se uzeti u obzir zbroj bodova utvrđenih na listi prvenstva u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.«

Članak 4.

U članku 160. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(4) Vijeće u postupku imenovanja može donijeti odluku o pozivanju svih ili pojedinih kandidata na razgovor. Vijeće će u tom slučaju imenovati povjerenstvo od tri člana vijeća koji će razgovarati s kandidatima, a ujedno će odlučiti hoće li se s kandidatima razgovarati zajednički ili odvojeno«.

Članak 5.

U članku 185. brojka: »(4)« kao oznaka ispred stavka 3. ispravlja se u brojku: »(3)«, a preostale brojke: »(5), (6), (7) i (8)« ispred stavaka 4., 5., 6. i 7. ispravljaju se u »(4), (5), (6) i (7).«

U stavcima 6. i 7. riječ: »pravilnikom« zamjenjuje se riječju: »zakonom«.

Članak 6.

U članku 195. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– članka 110. stavka 1. i 2., članka 124. stavka 3. i 4., članka 156. stavka 2., članka 157. stavka 4., članka 159. stavka 4., članka 161. stavka 2. i članka 185., koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013.«.

Iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– članka 109., 110. stavka 3., 4. i 5., članka 156. stavka 1., članka 157., 158., članka 159. stavka 1., 2., 3. i 5., članka 160. stavka 2. i članka 161. stavka 2., 3., 4., 5. i 6. koji stupaju na snagu 31. prosinca 2013.«

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/09-01/04

Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.