Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN 153/2009 (21.12.2009.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

153 21.12.2009 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

HRVATSKI SABOR

3751

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/219

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i 38/09.) u članku 379. stavku 1. dodaje se podstavak 10. koji glasi:

»– pokrenuti sve potrebne postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama.«

Članak 2.

U članku 388. stavku 5. riječi: »do kojih dođe do 1. siječnja 2010.« zamjenjuju se riječima: »do kojih dođe do 1. siječnja 2015. godine«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Postupke iz članka 1. ovoga Zakona upravitelj je dužan pokrenuti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 941-06/09-01/02

Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.