Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi ruralnom razvoju

NN 153/2009 (21.12.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi ruralnom razvoju

153 21.12.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi ruralnom razvoju

HRVATSKI SABOR

3752

Na temelju članica 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/220

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Članak 1.

U Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09.) u članku 18. stavku 1. brojka: »36.000,00« zamjenjuje se brojkom: »100.000,00«.

Članak 2.

U članku 65. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poslove poljoprivredne inspekcije u prvom stupnju obavljaju poljoprivredni inspektori u Ministarstvu i poljoprivredni inspektori u područnim jedinicama Ministarstva sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva, a u drugom stupnju poslove obavlja posebno povjerenstvo Ministarstva čije članove imenuje ministar. Povjerenstvo čine tri člana koja se imenuju iz reda državnih službenika u Ministarstvu koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«

Članak 3.

U članku 79. riječi: »31. prosinca 2009.« zamjenjuju se riječima: »30. studenoga 2010.«.

Članak 4.

U članku 81. stavku 2. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »godinu dana«.

Članak 5.

Članak 82. briše se.

Članak 6.

U Dodatku 4. Zakona u retku »mjere za razvoj ljudskih potencijala«, unutar aktivnosti »potpora dohotku poljoprivrednih gospodarstava«, u stupcu »intenzitet potpore (udio opravdanih troškova ili kn)« riječi: »do 12.000 kuna godišnje« zamjenjuju se riječima: »do 24.000 kn po poljoprivrednom gospodarstvu«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Za sadni materijal koji je proizveden i priznat u 2008. godini, a prodan u periodu od 1. siječnja do 15. lipnja 2009. godine, korisnici ostvaruju pravo na ostalo plaćanje za proizvodnju sadnog materijala u skladu sa Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09.) za što mogu podnijeti zahtjev do 31. prosinca 2009. godine.

(2) Uvjete i način podnošenja zahtjeva propisat će ministar pravilnikom.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/09-01/07

Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.