Zakon o izmjenama Zakona o obrani

NN 153/2009 (21.12.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o obrani

153 21.12.2009 Zakon o izmjenama Zakona o obrani

HRVATSKI SABOR

3757

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRANI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/225

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBRANI

Članak 1.

U Zakonu o obrani (»Narodne novine«, br. 33/02., 58/02. i 76/07.) u članku 8. točka 18. briše se.

Dosadašnje točke 19. do 26. postaju točke 18. do 25.

Članak 2.

U članku 17. stavku 4. riječi: »objekti u kojima su smještene uprave i uredi za obranu« brišu se.

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 33/02. i 76/07.) riječi: »nadležna uprava za obranu« i »nadležni ured za obranu«, odnosno riječi: »uprava za obranu« i »ured za obranu« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbu kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva obrane u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Danom stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti Odluka o sjedištu i području na kojima djeluju uprave za obranu i uredi za obranu (»Narodne novine«, br. 64/99.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 800-01/09-01/01

Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.