Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

NN 153/2009 (21.12.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

153 21.12.2009 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3760

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008 i 83/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SIGURNOSTI OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

Članak 1.

U Uredbi o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom (»Narodne novine«, br. 112/2008 i 92/2009) u članku 2. stavku 2. iza podstavka 2. dodaju se podstavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»– kupci od posebnog značaja – kupci koji pružaju usluge kojima se osiguravaju nezamjenjivi uvjeti života i rada građana, gospodarskih i drugih subjekata (primjerice: pekare, javne kuhinje, krematorij i dr.),

– kupci s posebno osjetljivim tehnološkim i/ili proizvodnim procesom – kupci kojima obustava isporuke prirodnog plina bez provođenja određenih sigurnosnih procedura u vremenskom razdoblju potrebnom za zaustavljanje postrojenja može izazvati materijalnu štetu na postrojenju,

– tehnološki minimum – količine prirodnog plina potrebne za održavanje minimalne proizvodnje,

– tehnički minimum – količine prirodnog plina minimalno potrebne za očuvanje tehničkih karakteristika postrojenja, a koje ne uključuju količine prirodnog plina za proizvodnju.«.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

Opskrbljivači plinom dužni su do 1. rujna tekuće godine operatoru transportnog sustava i operatoru distribucijskog sustava dostaviti podatke o tehnološkom i tehničkom minimumu za kupce priključene na transportni sustav ili distribucijski sustav koji obavljaju proizvodnu djelatnost.«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

(1) U slučaju kriznog stanja utvrđuju se sljedeće mjere smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom pojedinim kupcima za otklanjanje kriznog stanja:

1. Stupanj:

– smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav HEP d.d., Zagreb na 62.000 m3/h, količinu dostatnu za rad kogeneracijskih postrojenja u kojima se u zajedničkom sustavu proizvodi električna i toplinska energija za daljinsko grijanje koja pokriva potrošače iz kategorije;

– smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav Petrokemija d.d., Kutina na 60.000 m3/h;

– smanjuje se isporuka prirodnog plina rafinerijama nafte kupca izravno priključenog na transportni sustav INA – Industrija nafte d.d., Zagreb, na 10.000 m3/h;

2. Stupanj:

– smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav Petrokemija d.d., Kutina na 15.000 m3/h;

– smanjuje se isporuka prirodnog plina rafinerijama nafte kupca izravno priključenog na transportni sustav INA – Industrija nafte d.d., Zagreb, na tehnički minimum;

– smanjuje se isporuka prirodnog plina ostalim kupcima izravno priključenim na transportni sustav na tehnološki minimum;

3. Stupanj:

– obustavlja se isporuka prirodnog plina kupcima priključenim na transportni sustav koji raspolažu zamjenskim gorivom u opsegu raspoloživosti zamjenskog goriva;

4. Stupanj:

– smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav HEP d.d., Zagreb na 32.000 m3/h, količinu dostatnu za potrebe opskrbe zaštićenih kupaca toplinskom energijom;

– smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcu izravno priključenom na transportni sustav Petrokemija d.d., Kutina, na tehnički minimum;

– smanjuje se isporuka prirodnog plina ostalim kupcima izravno priključenim na transportni sustav na tehnički minimum;

5. Stupanj:

– obustavlja se isporuka prirodnog plina kupcima priključenim na distribucijski sustav koji raspolažu zamjenskim gorivom u opsegu raspoloživosti zamjenskog goriva, izuzev zaštićenim kupcima;

6. Stupanj:

– obustavlja se isporuka prirodnog plina kupcima priključenim na distribucijski sustav koji obavljaju neproizvodnu djelatnost, izuzev zaštićenim kupcima i kupcima od posebnog značaja;

7. Stupanj:

– smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcima priključenim na distribucijski sustav koji obavljaju proizvodnu djelatnost na tehnološki minimum, izuzev zaštićenim kupcima i kupcima od posebnog značaja;

8. Stupanj:

– smanjuje se isporuka prirodnog plina kupcima priključenim na distribucijski sustav koji obavljaju proizvodnu djelatnost na tehnički minimum, izuzev zaštićenim kupcima i kupcima od posebnog značaja;

9. Stupanj:

– obustavlja se isporuka prirodnog plina kupcima izravno priključenim na transportni sustav, izuzev kupca HEP d.d.

– obustavlja se isporuka kupcima priključenim na distribucijski sustav koji obavljaju proizvodnu djelatnost, izuzev zaštićenim kupcima i kupcima od posebnog značaja;

10. Stupanj:

– obustavlja se isporuka prirodnog plina kupcima koji pružaju usluge kojima se osiguravaju nezamjenjivi uvjeti života i rada građana, gospodarskih i drugih subjekata, izuzev zaštićenim kupcima;

11. Stupanj:

– smanjuje se isporuka prirodnog plina HEP d.d. i zaštićenim kupcima do nivoa na kojem se osigurava opstojnost plinskog sustava.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka provode se u najkraćem mogućem roku.

(3) Mjere za 1. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se istovremeno i proporcionalno do utvrđenih količina, a sukladno potrebama za otklanjanje kriznog stanja.

(4) Nakon provedenih mjera za 1. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, provode se mjere za 2. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, sukladno potrebama za otklanjanje kriznog stanja.

(5) Nakon provedenih mjera za 2. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, provode se mjere za 3. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, istovremeno i proporcionalno do utvrđenih količina, a sukladno potrebama za otklanjanje kriznog stanja.

(6) Nakon provedenih mjera za 3. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, provode se mjere za 4. stupanj iz stavka 1. ovoga članka, istovremeno i proporcionalno do utvrđenih količina, a sukladno potrebama za otklanjanje kriznog stanja.

(7) Nakon provedenih mjera za 4. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 5. stupanj iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Nakon provedenih mjera za 5. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 6. stupanj iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Nakon provedenih mjera za 6. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 7. stupanj iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Nakon provedenih mjera za 7. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 8. stupanj iz stavka 1. ovoga članka.

(11) Nakon provedenih mjera za 8. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 9. stupanj iz stavka 1. ovoga članka.

(12) Nakon provedenih mjera za 9. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 10. stupanj iz stavka 1. ovoga članka.

(13) Nakon provedenih mjera za 10. stupanj iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za 11. stupanj iz stavka 1. ovoga članka.

(14) Smanjenje i/ili obustava isporuke prirodnog plina kupcima s posebno osjetljivim tehnološkim i/ili proizvodnim procesom provodi se prema postupku propisanom u planu za krizna stanja.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. iza podstavka 1. dodaju se novi podstavci 2. i 3. koji glase:

»– planirane uštede količine prirodnog plina za svaki od stupnjeva propisanih u članku 6. ove Uredbe,

– postupak i vremenski slijed smanjenja i/ili obustave isporuke prirodnog plina kupcima s posebno osjetljivim tehnološkim i/ili proizvodnim procesom,«.

Dosadašnji podstavci 2. do 6. postaju podstavci 4. do 8.

Članak 5.

Izuzetno od odredbe članka 2. ove Uredbe opskrbljivači plinom dužni su do 31. prosinca 2009. godine operatoru transportnog sustava i operatoru distribucijskog sustava dostaviti podatke o tehnološkom i tehničkom minimumu za kupce priključene na transportni sustav ili distribucijski sustav koji obavljaju proizvodnu djelatnost.

Članak 6.

U Prilogu 1 Operativni plan, u točki III. podtočki 1. riječi: »10. listopada 2008.« zamjenjuju se riječima: »24. prosinca 2009.«.

U podtočki 2. riječi: »24. listopada 2008.« zamjenjuju se riječima: »30. prosinca 2009.«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/08

Urbroj: 5030116-09-3

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.