Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

NN 153/2009 (21.12.2009.), Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

153 21.12.2009 Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3763

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008 i 83/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijela

ODLUKU

O CIJENI ZA DOBAVU PLINA DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA

I.

Cijena za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca određuje se u iznosu od 1,70 kn/m3, a odnosi se na cijenu prirodnog plina za 1 Sm3 pri tlaku od 101,325 Pa i temperaturi 288,15 K za osnovnu kalorijsku vrijednost 33.338,35 kJ/Sm3.

II.

U cijenu za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca iz točke I. ove Odluke uključeno je i skladištenje plina.

III.

Ako je prirodni plin drukčije ogrjevne vrijednosti od vrijednosti iz točke I. ove Odluke, cijena za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca iz točke I. ove Odluke mijenja se za razliku cijene zbog povećanja ili smanjenja izmjerene donje ogrjevne vrijednosti isporučenog plina u odnosu na ogrjevnu vrijednost iz točke I. ove Odluke.

Razlika cijene iz stavka 1. ove točke računa se prema formuli

gdje je:

ΔCHd= razlika cijene plina zbog ogrjevne vrijednosti plina, kn/Sm3,

C = cijena plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca koja iznosi 1,70 kn/Sm3,

Hds= izmjerena donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina, kJ/Sm3.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca (»Narodne novine«, broj 142/2008).

V.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/12

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.