Pravilnik o dodatnim jamstvima za trgovinu govedima u odnosu na zarazni goveđi rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis i uvjetima za utvrđivanje statusa stada

NN 153/2009 (21.12.2009.), Pravilnik o dodatnim jamstvima za trgovinu govedima u odnosu na zarazni goveđi rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis i uvjetima za utvrđivanje statusa stada

153 21.12.2009 Pravilnik o dodatnim jamstvima za trgovinu govedima u odnosu na zarazni goveđi rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis i uvjetima za utvrđivanje statusa stada

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3775

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DODATNIM JAMSTVIMA ZA TRGOVINU GOVEDIMA U ODNOSU NA ZARAZNI GOVEĐI RINOTRAHEITIS / ZARAZNI PUSTULARNI VULVOVAGINITIS I UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA STADA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju dodatna jamstva za trgovinu govedima u odnosu na zarazni goveđi rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis i uvjetima za utvrđivanje statusa stada.

Članak 2.

Države članice EU navedene u prvom stupcu tablice u Dodatku I. ovoga Pravilnika odnosno područja tih država navedena u drugom stupcu tablice u Dodatku I. ovoga Pravilnika imaju odobrene programe za kontrolu i iskorjenjivanje infekcije goveđim herpesvirusom tipa 1 (GHV1), (u daljnjem tekstu: »zarazni goveđi rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis« ili ZGR/ZPV).

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Članak 4.

1) Goveda za uzgoj i proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske, namijenjena za izvoz u države članice ili njihova područja navedena u Dodatku I. ovoga Pravilnika, moraju ispunjavati najmanje sljedeća dodatna jamstva:

(a) moraju dolaziti s gospodarstva na kojem prema službenim informacijama nisu zabilježeni klinički ili patološki dokazi ZGR/ZPV u posljednjih 12 mjeseci;

(b) morala su biti izolirana u trajanju od 30 dana neposredno prije premještanja, u objektu koji je odobrilo nadležno tijelo i u tom razdoblju niti u jednog goveda u tom objektu nisu utvrđeni klinički znakovi ZGR/ZPV;

(c) ta i sva druga goveda u istom objektu za izolaciju moraju biti podvrgnuta, s negativnim rezultatima, serološkom testu koji se provodi na uzorcima krvi, uzetim najranije 21 dan nakon njihovog dolaska u objekt za izolaciju, radi otkrivanja sljedećih protutijela:

– u slučaju cijepljenih goveda, protutijela za glikoprotein gE virusa GHV1; ili

– u slučaju necijepljenih goveda, protutijela za cijeli GHV1.

2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, može se dopustiti otpremanje, na gospodarstva koja se nalaze na područjima navedenim u Dodatku I. ovoga Pravilnika, govedima koja ispunjavaju barem jedan od sljedećih uvjeta:

(a) životinje su namijenjene za proizvodnju mesa i ispunjavaju sljedeće uvjete:

(i) životinje, ili

– potječu s gospodarstava slobodnih od GHV1, koja udovoljavaju uvjetima iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, ili

– potječu od cijepljenih i redovito docjepljivanih ženki, ili

– su bile redovito cijepljene i docjepljivane prema uputama proizvođača cjepivom s uklonjenim glikoproteinom gE, ili

– su bile podvrgnute, s negativnim rezultatima, serološkim testovima na protutijela kako je navedeno u stavku 1. točki (c) ovoga članka, provedenim na uzorku krvi koji je uzet unutar 14 dana prije otpreme, i

(ii) životinje su prevezene, na način da nisu došle u kontakt sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa, na gospodarstvo nepoznatog statusa u odnosu na GHV1 u državi članici odredišta iz Dodatka I. ovoga Pravilnika, i gdje su prema odobrenom nacionalnom programu za iskorjenjivanje ZGR/ZPV sve životinje tovljene u zatvorenom prostoru odakle ih se može otpremiti samo izravno u klaonicu;

(b) životinje potječu s gospodarstava na kojima su sva goveda starija od 15 mjeseci cijepljena i redovito docjepljivana, a sva goveda na gospodarstvu starija od devet mjeseci podvrgnuta su serološkom testiranju na protutijela za glikoprotein gE virusa GHV1, s negativnim rezultatom, u razmacima od najviše 12 mjeseci i životinje su bile testirane, s negativnim rezultatima, na protutijela kako je utvrđeno u stavku 1. točki (c) prve alineje, ovoga članka, s time da su uzorci krvi uzeti unutar 14 dana prije otpreme;

(c) životinje potječu s gospodarstva slobodnog od GHV1 sukladno uvjetima iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, gdje se zarazni goveđi rinotraheitis obvezno prijavljuje i u krugu od 5 km oko gospodarstva nije bilo kliničkih ili patoloških dokaza infekcije GHV1 u zadnjih 30 dana, te su bile testirane s negativnim rezultatima na protutijela, kako je utvrđeno u stavku 1. točki (c) ovoga članka na uzorku krvi uzetom unutar 14 dana prije otpreme.

3) Goveda za klanje koja su namijenjena državama članicama ili njihovima područjima koja su navedena u Dodatku I. ovoga Pravilnika prevoze se izravno u klaonicu odredišta ili u odobreni sabirni centar odakle ih se premješta u klaonicu, u skladu s člankom 7. drugom alinejom Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« br. 154/2008)[2].

4) U točki 4. Odjeljka C certifikata iz Obrasca 1. Dodatka F, Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinje (»Narodne novine« br. 154/2008)[3] koji prati goveda kako je navedeno u stavku 1. ovoga članka, treba dodati sljedeće podatke:

(a) nakon prve alineje: »ZGR/ZB ZGR/ZPV»;

(b) nakon druge alineje:« članak 2. stavak... točka... Odluke Komisije 2004/558/EZ[4]«.

Članak 5.

1) Goveda za uzgoj i proizvodnju namijenjena državama članicama ili njihovim područjima koja su slobodna od ZGR/ZPV i koja su navedena u Dodatku II. ovoga Pravilnika, moraju ispunjavati sljedeća dodatna jamstva:

(a) goveda udovoljavaju dodatnim jamstvima navedenim u članku 2. stavku 1. točkama (a) i (b) ovoga Pravilnika;

(b) goveda i sva druga goveda u istom objektu za izolaciju iz članka 2. stavka 1. točke (b) ovoga Pravilnika, moraju biti podvrgnuta serološkom testu za otkrivanje protutijela za cjeli GHV1, s negativnim rezultatima, koji se provodi na uzorcima krvi uzetim najranije 21 dan nakon njihovog dolaska u objekt za izolaciju;

(c) goveda ne smiju biti cijepljena protiv ZGR/ZPV.

2) Goveda za klanje namijenjena državama članicama ili njihovim područjima navedenim u Dodatku II. ovoga Pravilnika prevoze se izravno u klaonicu odredišta, na klanje u skladu s člankom 7. prvom alinejom Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« br. 154/2008)[5].

3) U točki 4. odjeljka C certifikata iz Obrasca 1. Dodatka F, Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« br. 154/2008)[6] koji prati goveda kako je opisano u stavku 1. ovoga članka, treba dodati sljedeće podatke:

(a) nakon prve alineje: »ZGR/ZPV»;

(b) nakon druge alineje:»članak 3. Odluke Komisije 2004/558/EZ[7]«.

Članak 6.

Serološki test iz članka 2. stavka 1. točke (c) druge alineje i članka 3. stavka 1. točke (b) ovoga Pravilnika za otkrivanje protutijela protiv cijelog GHV1 mora biti standardiziran na osnovi jako pozitivnih, slabo pozitivnih i negativnih standardnih seruma, usvojenih kao OIE međunarodni standard za testove GHV1.

Članak 7.

Uvjeti za potvrđivanje statusa stada goveda u Republici Hrvatskoj, slobodnog od infekcije GHV1 određeni su u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Dodaci su tiskani u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/215

Urbroj: 525-06-1-0595/09-3

Zagreb, 2. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.[8]

Država članica

Regije država članica na koje se primjenjuju dodatna jamstva za ZGR/ZPV u skladu s člankom 9. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« br. 154/2008)8

Republika Češka

Sve regije

Njemačka

Sve regije osim, Regierungsbezirke Oberpfalz i Oberfranken

u saveznoj državi Bavarskoj

Italija

Autonomna regija Friuli Venezia Giulia

Autonomna pokrajina Trento

DODATAK II.[9]

Država članica

Regije država članica na koje se primjenjuju dodatna jamstva za ZGR/ZPV u skladu s člankom 10. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine« br. 154/2008) 9

Danska

Sve regije

Njemačka

Regierungsbezirke Oberpfalz i Oberfranken

u saveznoj državi Bavarskoj

Italija

Pokrajina Bolzano

Austrija

Sve regije

Finska

Sve regije

Švedska

Sve regije

DODATAK III.

Gospodarstvo slobodno od BHV 1

1. Gospodarstvo na kojem se drže goveda smatrat će se slobodnim od infekcije GHV1 ukoliko ispunjava uvjete određene u ovome Dodatku, i to:

1.1. Nije zabilježena sumnja na infekciju GHV1 na gospodarstvu, tijekom proteklih šest mjeseci i sva su goveda na gospodarstvu slobodna od kliničkih simptoma koji ukazuju na infekciju GHV1. Gospodarstvo i svi pašnjaci i objekti koji s gospodarstvom graniče, bez obzira na vlasništvo, i koji kao takvi predstavljaju jednu epidemiološku cjelinu, moraju, bilo prirodnim ili fizičkim preprekama biti učinkovito odvojeni od pašnjaka i objekata s nižim statusom u odnosu na GHV1, kako bi se spriječio izravan kontakt među životinjama različitog zdravstvenog statusa.

1.2. Na gospodarstvo su uvedena samo goveda s gospodarstava koja se nalaze u državama članicama odnosno njihovim područjima navedenim u Dodatku II. ovoga Pravilnika ili s gospodarstava slobodnih od GHV1 i niti jedno govedo na gospodarstvu nije imalo kontakt s govedima koja ne dolaze s gospodarstava iz država članica odnosno njihovih područja navedenih u Dodatku II. ovoga Pravilnika ili koja ne dolaze s gospodarstava slobodnih od GHV1.

1.3. Ženke goveda osjemenjivane su samo sjemenom bikova proizvedenim u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine« br. 60/08 i 135/08)[10] ili su pripuštene bikovima koji potječu s gospodarstava koja se nalaze u državama članicama odnosno njihovim područjima koja su navedena u Dodatku II. ovoga Pravilnika ili bikovima koji potječu s gospodarstava slobodnih od GHV1.

1.4. Na gospodarstvu se provodi barem jedan od sljedećih postupaka kontrole:

1.4.1. serološko pretraživanje na protutijela za BHV1 provedeno je, s negativnim rezultatom u svim slučajevima, na najmanje dva uzorka krvi, uzete u intervalu od pet do sedam mjeseci, od svih ženki starijih od devet mjeseci i mužjaka goveda starijih od devet mjeseci koji se koriste ili su namijenjeni za rasplod;

1.4.2. serološko pretraživanje na protutijela za GHV1 provedeno je s negativnim rezultatom na barem:

– dva pojedinačna uzorka mlijeka ili skupna uzorka mlijeka uzeta od najviše pet goveda, u razmaku od pet do sedam mjeseci od svih životinja u laktaciji, i

– dva uzorka krvi uzeta u intervalu od pet do sedam mjeseci, od svih ženki goveda starijih od devet mjeseci koja nisu u laktaciji i svih mužjaka goveda starijih od devet mjeseci namijenjenih rasplodu;

1.4.3. u slučaju mliječnih farmi na kojima je barem 30 % goveda u laktaciji, serološko pretraživanje na protutijela za GHV1 mora biti provedeno, s negativnim rezultatom u svakom slučaju, na barem:

– tri uzorka mlijeka sakupljenog, ovisno o specifikaciji testa koji se koristi, od skupine od najviše 50 životinja, u razmaku od barem tri mjeseca, i

– jednom individualnom uzorku krvi, uzetom od ženki goveda koja nisu u laktaciji, starijih od devet mjeseci i od svih mužjaka goveda namijenjenih rasplodu, starijih od devet mjeseci;

1.4.4. sva goveda na gospodarstvu potječu ili s gospodarstava koja se nalaze u državama članicama odnosno s njihovim područjima navedenim u Dodatku II. ovoga Pravilnika ili s gospodarstava slobodnih od GHV1.

2. Status gospodarstva s govedima, slobodnog od GHV1 može se zadržati ako:

2.1. uvjeti utvrđeni u točkama 1.1. do 1.4. ovoga Dodatka, primjenjuju se kontinuirano; i

2.2. na gospodarstvu se tijekom perioda od 12 mjeseci provodi barem jedan od sljedećih postupaka kontrole:

2.2.1. serološko pretraživanje na protutijela za GHV1 provedeno je s negativnim rezultatom u svakom slučaju, i to na najmanje jednom individualnom uzorku krvi od svih životinja na gospodarstvu starijih od 24 mjeseca;

2.2.2. serološko pretraživanje na protutijela za GHV1 provedeno je s negativnim rezultatom u svim slučajevima, i to na:

– jednom individualnom uzorku mlijeka uzetom od svih krava u laktaciji, ili skupnom uzorku uzetom od najviše pet krava u laktaciji, i

– jednom individualnom uzorku krvi uzetom od svih krava koje nisu u laktaciji, starijih od 24 mjeseca i svih mužjaka goveda na gospodarstvu starijih od 24 mjeseca;

2.2.3. u slučaju mliječnih farmi na kojima je najmanje 30 % krava u laktaciji, serološko pretraživanje na protutijela za GHV1 provedeno je s negativnim rezultatom, na barem:

– dva uzorka mlijeka prikupljena, ovisno o specifikaciji testa koji se koristi, u razmaku od barem tri i najviše 12 mjeseci, iz skupnog uzorka mlijeka od najviše 50 krava u laktaciji, i

– jednom individualnom uzorku krvi uzetom od svih krava koje nisu u laktaciji, starijih od 24 mjeseca i svih mužjaka goveda starijih od 24 mjeseca.

3. Status gospodarstva »slobodan od GHV1« oduzima se ukoliko, tijekom pretraživanja utvrđenih u podtočakama 2.2.1. do 2.2.3. točke 2.2. ovoga Dodatka, neka životinja pokaže pozitivan rezultat na test na protutijela za GHV1.

4. Status gospodarstva slobodan od GHV1 koji je oduzet u skladu s točkom 3. ovoga Dodatka može se ponovno priznati tek nakon što je provedeno serološko pretraživanje na protutijela za GHV1, s negativnim rezultatom u svakom slučaju, s tim da se pretraživanje može započeti najranije 30 dana nakon uklanjanja seropozitivnih životinja, i to na najmanje:

– dva uzorka mlijeka uzeta u intervalu od najmanje dva mjeseca od svih krava u laktaciji, i to individualni ili skupni uzorak mlijeka uzet od najviše pet krava, i

– dva uzorka krvi uzete u intervalu od najmanje tri mjeseca od svih krava koje nisu u laktaciji i od svih muških životinja.

[1]Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2004/558/EZ od 15. srpnja 2004. o provođenju Direktive Vijeća 64/432/EEZ u vezi s dodatnim jamstvima za trgovinu govedima unutar Zajednice u pogledu zaraznog goveđeg rinotraheitisa i odobrenju programa iskorjenjivanja koji su predstavile neke države članice.

[2]2 Člankom 7. druga alineja Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinje (»Narodne novine« br. 154/2008), preuzet je članak 7, druga alineja Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964., o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[3]3 Točkom 4. Odjeljka C, Certifikata iz Obrasca 1. Dodatka F Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinje (»Narodne novine« br. 154/2008), preuzeta je točka 4. Odjeljka C, Certifikata iz Obrasca 1., Dodatka F Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964., o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[4]4 Člankom 2. ovoga Pravilnika preuzimaju se odredbe članka 2. Odluke Komisije br. 2004/558/EZ, od 15. srpnja 2004., o provođenju Direktive Vijeća 64/432/EEZ u vezi s dodatnim jamstvima za trgovinu govedima unutar Zajednice u pogledu zaraznog goveđeg rinotraheitisa i odobrenju programa iskorjenjivanja koji su predstavile neke države članice.

[5]5 Člankom 7. prva alineja, Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinje (»Narodne novine« br. 154/2008), preuzet je članak 7. prva alineja, Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964, o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[6]Točkom 4. Odjeljka C, Certifikata iz Obrasca 1. Dodatka F Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinje (»Narodne novine« br. 154/2008), preuzeta je točka 4. Odjeljka C, Certifikata iz Obrasca 1., Dodatka F Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964., o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[7]7 Člankom 3. ovoga Pravilnika preuzimaju se odredbe članka 3. Odluke Komisije br. 2004/558/EZ, od 15. srpnja 2004., o provođenju Direktive Vijeća 64/432/EEZ u vezi s dodatnim jamstvima za trgovinu govedima unutar Zajednice u pogledu zaraznog goveđeg rinotraheitisa i odobrenju programa iskorjenjivanja koji su predstavile neke države članice.

[8]8 Člankom 9. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinje (»Narodne novine« br. 154/2008), preuzet je članak 9. Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964., o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[9]9 Člankom 10. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinje, preuzet je članak 10. Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964., o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[10]Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine« br. 60/08 i 135/08) preuzete su odredbe Direktive 88/407/EEZ.