Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN 153/2009 (21.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

153 21.12.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3776

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6. i 7., članka 43. stavka 2. i 6., članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj 100/09) u članku 5. stvak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5.,6., 7. i 8. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U članku 10. stavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 15. stavku 3. riječi »Zavodu za voćarstvo« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo, Zavodu za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo«.

Članak 5.

U članku 17. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 6.

U članku 25. stavku 2. riječi »članak 27« zamjenjuju se riječima: »članak 25«.

Članak 7.

U Dodatku 1. točki 2. stavku 2. riječi »članku 25« zamjenjuju se riječima: »članku 24«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/322

Urbroj: 525-02-1-0007/09-1

Zagreb, 11. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.