Uredba o izmjenama Uredbe o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva

NN 154/2009 (23.12.2009.), Uredba o izmjenama Uredbe o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3784

Na temelju članka 15. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/2003 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O POSTUPCIMA SLUŽBENOG OBAVJEŠĆIVANJA U PODRUČJU NORMA, TEHNIČKIH PROPISA, TE PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

Članak 1.

U Uredbi o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva ("Narodne novine," broj 28/2009), u članku 3. stavku 1. točke a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) proizvod je bilo koji industrijski proizveden proizvod i bilo koji poljoprivredni proizvod uključujući i riblje prerađevine,

b) ocjenjivanje sukladnosti je postupak kojim se utvrđuje da su određeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav, osobu ili tijelo ispunjeni,«.

U točki e) riječi: »i/ili u uporabu« i »i/ili uporabu« brišu se.

Točka h) briše se.

Dosadašnje točke i), j), k), l), m), n), o) i p), postaju točke h), i), j), k), l), m), n) i o).

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Informacijska točka za provedbu službenog obavješćivanja za područje norma u smislu ove Uredbe djeluje u okviru nacionalnog normirnog tijela Republike Hrvatske (u nastavku teksta: hrvatsko nacionalno normirno tijelo).«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. podstavku 1. riječi: »norme,« i »postupka ocjenjivanja sukladnosti,« brišu se.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- podatke o europskim direktivama ili preporukama koje se transponiraju u propis,«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 3. riječi: »će se provoditi« zamjenjuju se riječju: »provodi«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. riječi: »5. do 7.« zamjenjuju se riječima: »5. i 7.«, a riječ: »EK-u,« briše se.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Za proizvod za koji ne postoji europska norma hrvatsko nacionalno normirno tijelo neće prihvatiti hrvatsku normu o kojoj nije obavijestilo europska tijela za normizaciju iz Dodatka I. ove Uredbe u skladu s člankom 9. ove Uredbe.«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. riječi: »iz ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »članka 11. ove Uredbe«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 1. riječi: », odnosno njihovih normirnih tijela,« brišu se.

Članak 9.

Dodatak II. iz članka 27. ove Uredbe zamjenjuje se novim Dodatkom II., koji čini sastavni dio ove Uredbe.

Članak 10.

U članku 29. brojke: »9., 10.,« brišu se.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-01/09-01/02

Urbroj: 5030105-09-3

Zagreb, 26. studenoga 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

DODATAK II.

NACIONALNA NORMIRNA TIJELA IZ ČLANKA 3. OVE UREDBE

1. Kraljevina Belgija

NBN

Bureau de Normalisation (NBN)

BEC/CEB

Comité Électrotechnique Belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. Kraljevina Danska

DS

Danish Standards (DS)

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

3. Savezna Republika Njemačka

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

4. Helenska Republika

ELOT

Hellenic Organization for Standardization

5. Kraljevina Španjolska

AENOR

Asociación Española de Normalizatión y Certificatión

6. Francuska Republika

AFNOR

Association Française de Normalisation

UTE

Union Technique de l’Electricité

7. Irska

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electro-Technical Council of Ireland Limited

8. Talijanska Republika

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano

9. Veliko Vojvodstvo Luksemburg

ILNAS

Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l’accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)

10. Kraljevina Nizozemska

NEN

Nederlands Normalisatie-instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. Republika Austrija

ON

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. Portugalska Republika

IPQ

Instituto Português da Qualidade

13. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. Republika Finska

SFS

Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Standardization in Finland

15. Kraljevina Švedska

SIS

Swedish Standards Institute

SEK

SEK Svensk Elstandard

ITS

In formationstekniska standardiseringen

16. Republika Cipar

CYS

Cyprus Organisation for Standardisation (CYS)

17. Češka Republika

UNMZ

Czech Office for Standards, Metrology and Testing (UNMZ)

18. Republika Estonija

EVS

Estonian Centre for Standardisation (EVS)

19. Republika Latvija

LVS

Latvian Standards Ltd (LVS)

20. Republika Litva

LST

Lithuanian Standards Board

21. Republika Mađarska

MSZT

Hungarian Standards Institution (MSZT)

22. Republika Malta

MSA

Malta Standardization Authority

23. Republika Poljska

PKN

Polish Committee for Standardization

24. Slovačka Republika

SUTN

Slovak Standards Institute (SUTN)

25. Republika Slovenija

SIST

Slovenian Institute for Standardization (SIST)

26. Republika Bugarska

BDS

Bulgarian Institute for Standardisation (BDS)

27. Rumunjska

ASRO

Romanian Standards Association (ASRO)