Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 154/2009 (23.12.2009.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

154 23.12.2009 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3787

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08) u članku 2. točka (f) mijenja se i glasi:

»(f) granična veterinarska postaja – veterinarska postaja na graničnom prijelazu, smještena u neposrednoj blizini mjesta ulaska u Republiku Hrvatsku, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, smještena na područjima država navedenih u Dodatku I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08), koja je određena i odobrena za obavljanje veterinarskih pregleda živih životinja u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika;«

Članak 2.

U Pravilniku o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske iza Dodatka B dodaje se Dodatak C i Dodatak D koji su tiskani u prilogu ovoga pravilnika i njegov su sastavni dio.

»DODATAK C

Uvjeti kojima moraju udovoljiti pošiljke životinja koje se mogu uvoziti bez određivanja karantene

1. Žive životinje, sjeme, jajne stanice, zameci i jaja za rasplod, osim životinja namijenjenih za rasplod ili centre za sakupljanje sjemena, jajnih stanica i zametaka, za koje je propisana obavezna karantena, podrijetlom iz država članica i trećih zemalja za koje nije propisana zabrana uvoza u Republiku Hrvatsku iz razloga zdravlja životinja, mogu se uvoziti bez određivanja obvezne karantene pod slijedećim uvjetima:

(a) životinje prati odgovarajući certifikat u skladu s obrascem objavljenim na web-stranici nadležnog tijela, na adresi www.mps.hr,
ispravno ispunjen i ovjeren od strane nadležnog tijela države izvoznice;

(b) pošiljka životinja se mora u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika obvezno prijaviti graničnom veterinarskom inspektoru na ulaznoj graničnoj veterinarskoj postaji u Republiku Hrvatsku, najmanje 24 sata prije planiranog dolaska;

(c) životinje su pregledane na graničnoj veterinarskoj postaji i ukoliko je nalaz prilikom pregleda zadovoljavajući, izravno otpremljene s graničnog prijelaza na gospodarstvo odredišta;

(d) službeni ili ovlašteni veterinar mora, prilikom istovara životinja na gospodarstvu odredišta, obaviti detaljan pregled pošiljke životinja u skladu s člancima 4., 5. i 6. Pravilnika o detaljnom načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 2/07);

(e) gospodarstvo odredišta mora biti registrirano u Registru farmi koji je sastavni dio Jedinstvenog registra domaćih životinja;

(f) Nakon izvršenog istovara na gospodarstvu odredišta mora se obaviti mehaničko čišćenje prijevoznog sredstva.

2. Iznimno od točke 1. ovoga Dodatka, karantena je obvezna za sljedeće pošiljke životinja podrijetlom iz trećih zemalja:

(a) domaća perad i pernata divljač;

(b) ptice;

(c) jednodnevna domaća perad i pernata divljač izvaljena iz jaja za rasplod podrijetlom iz trećih zemalja mora od valenja provesti najmanje dva tjedna u karanteni prije stavljanja u promet i ne smije u valionici ili tijekom transporta doći u kontakt sa drugom peradi ili jajima za rasplod;

(d) žive ribe, osim ribe namijenjene izravnom stavljanju na tržište za prehranu ljudi.

3. Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage provodi se u skladu s člankom 5. stavkom 2. do 4. i Dodatkom II. Odjeljkom 3. Pravilnika o detaljnom načinu obavljanja veterinarsko zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske. Granični veterinarski inspektor određuje na ZVDU koje se pošiljke i u kojoj količini moraju uzorkovati, a uzorkovanje obavlja službeni ili ovlašteni veterinar.

4. Od trenutka prispijeća na gospodarstvo odredišta uvezene životinje vrste goveda, ovce, koze, svinje, kopitari (osim registriranih kopitara) i divlji papkari ne smiju se premještati tijekom 30 dana od uvoza, osim ako se otpremaju izravno na klanje.

5. Jaja za rasplod domaće peradi i pernate divljači mogu se valiti samo u posebno obilježenim predvalionicima i valionicima u kojima se u vrijeme valenja uvezanih jaja ne smiju valiti jaja drugog podrijetla.

6. Ukoliko pošiljka ne ispunjava jedan od uvjeta propisan ovim Dodatkom ili se sumnja u zdravstveno stanje životinja, granični veterinarski inspektor postupa u skladu s člankom 78. Zakona o veterinarstvu i odgovarajućim posebnim propisima.

DODATAK D

Uvjeti kojima moraju udovoljiti gospodarstva na kojima se provodi karantena životinja iz uvoza

1. Radi provedbe članka 10. stavka 1. alineje treće i stavka 2. alineje druge ovoga Pravilnika, gospodarstvo odredišta mora udovoljavati slijedećim uvjetima:

(a) raspolagati opremom i prostorima potpuno izoliranim od drugih objekata ili prostora u kojima se drže životinje;

(b) prostori i oprema iz podtočke (a) ove točke moraju biti takvi da se lako čiste, peru i dezinficiraju;

(c) gnojište mora biti unutar karantenskog dijela gospodarstva i izgrađeno tako da nije moguće zagađivanje dijelova gospodarstva izvan karantenskog dijela, zagađivanje okoliša i raznošenje bioloških agenasa;

(d) dezinfekcijska barijera mora biti postavljena na ulazu i izlazu iz karantenskog objekta ili prostora, a za vozila na ulazu i izlazu iz kruga karantenskog dijela gospodarstva;

(e) za vrijeme trajanja karantene u objektima i prostorima iz podtočke (a) ove točke ne smiju boraviti druge životinje osim onih na koje se karantena odnosi;

(f) unutar karantenskog objekta ili prostora mora se osigurati nastamba ili prostorija za odvojeno držanje životinja u kojih se utvrde promjene zdravstvenog stanja.

2. Za svaku pošiljku životinja u karanteni:

(a) karantenski objekt ili prostor mora biti pripremljen za prijem pošiljaka životinja, što podrazumijeva temeljito čišćenje, pranje i dezinfekciju, odgovarajućim sredstvom, otvorenih površina u krugu karantenskog objekta ili prostora, površina u objektu ili prostoru, opreme i pribora za rad, isti mora biti slobodan od životinja najmanje 14 dana prije uvođenja sljedeće pošiljke životinja u karantenski objekt ili prostor;

(b) razdoblje karantene počinje uvođenjem posljednje životinje u karantenski objekt ili prostor;

(c) karantenski objekt ili prostor mora biti ispražnjen od životinja, očišćen i dezinficiran na kraju trajanja karantenskog razdoblja.

3. Gospodarstva na kojima se provodi karantena moraju:

(a) imati učinkovit sustav kontrole koji osigurava odgovarajuće nadziranje životinja;

(b) biti pod kontrolom i odgovornošću službenog veterinara ili veterinarskog inspektora koji mora najmanje na početku i na kraju karantene svake pošiljke provesti nadzor nad uvjetima karantene, pranjem, čišćenjem i dezinfekcijom prijevoznog sredstva nakon istovara životinja, te nadzor nad vođenjem evidencije o uginućima životinja i rezultatima kliničkog pregleda životinja koje se nalaze u karantenskom objektu;

(c) onemogućiti ulaz neovlaštenim osobama u karantenski objekt;

(d) osigurati da osobe koje ulaze u karantenski objekt nose zaštitnu odjeću i obuću;

(e) korišteni dezinficijensi moraju biti odobreni od nadležnog tijela;

(f) redovito sakupljati gnoj i otpadni materijal, pohranjivati u posebnim kontejnerima i naknadno tretirati na način da se izbjegne širenje uzročnika bolesti.«

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje (»Narodne novine«, broj 13/94).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/283
Urbroj: 525-11-2-0486/09-3
Zagreb, 16. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.