Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika

NN 154/2009 (23.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

3790

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 51. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08), te članka 42. stavka 1. i članka 45. stavka 3. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine« br. 88/09) i članka 15. stavka 2. točke 4. Statuta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU RADA UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE ZA ZAŠTITU PRAVA KORISNIKA

Članak 1.

U svim odredbama Pravilnika o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice (»Narodne novine« br. 10/09) riječi: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »HAKOM« u odgovarajućem padežu, a riječi: »ovim Pravilnikom«, »ovog Pravilnika« i »ovaj Pravilnik«, zamjenjuju se riječima: »ovim pravilnikom«, »ovog pravilnika« i »ovaj pravilnik«.

Članak 2.

U Pravilniku o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice (»Narodne novine« br. 10/09) u članku 1. stavak 1. iza riječi: »usluge« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »kao i u slučaju spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga u vezi s rješavanjem prigovora kako je propisano važećim Zakonom o poštanskim uslugama.

U članku 1. stavku 2. iza riječi: »usluga«, stavlja se zarez i dodaju se riječi: »kao i prigovore korisnika i davatelja poštanskih usluga«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. iza riječi: »sedam«, dodaju se riječi: »ili više«, a iza riječi: »pri čemu je« dodaje se riječ »najmanje«.

U članku 2. stavku 2. iza riječi: »usluga« dodaju se riječi: »i pri davateljima poštanskih usluga.«

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. točki 2. iza riječi »usluga« dodaju se riječi: »i između korisnika i davatelja poštanskih usluga«.

U stavku 1. točki 4. iza riječi »usluga« dodaju se riječi: »i poštanskih usluga«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi: »usluga« dodaju se riječi: »i poštanskih usluga«.

U stavku 2. točki 3. iza riječi: »usluga« dodaju se riječi »i poštanskih usluga«.

U stavku 3. iza riječi: »javnih komunikacijskih usluga« dodaju se riječi: »i davatelje poštanskih usluga«, a iza riječi: »elektroničkih komunikacijskih usluga« stavlja se zarez i dodaju se riječi »poštanskih usluga«.

Članak 5.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »usluga« dodaju se riječi: »i davatelja poštanskih usluga«.

U stavku 2. iza riječi: »operatora« dodaju se riječi: »i davatelja poštanskih usluga«.

U stavku 3. iza riječi: »rješavanje«, briše se riječ »istog« i dodaju se riječi: »spora između pretplatnika i operatora javnih komunikacijskih usluga, odnosno najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za rješavanje spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga«.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/11
Urbroj: 376-12-09-08
Zagreb, 9. prosinca 2009.

Predsjednik Vijeća
Miljenko Krvišek, dipl. ing. el., v. r.